«Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında»Yüklə 4,42 Mb.

səhifə1/212
tarix29.07.2018
ölçüsü4,42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   212Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İLHAM ƏLİYEVİN«Dünya ədəbiyyatının görkəmli

nümayəndələrinin əsərlərinin

Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında»

2007-ci il 24 avqust tarixli

sərəncamı ilə nəşr olunur.
Fransuaza Saqan

Seçilmiş əsərləri, Bakı, «Şərq-Qərb» Nəşriyyat Evi, 2013, 656 səhISBN 978-9952-32-127-2

Tərçümə edəni və ön sözün müəllifi:NƏRGİZ CABBARLI

Redaktor:ASİF HACILI

Korrektorlar:YEGANƏ MEHDİYEVA

AQŞİN MƏSİMOV

ELSEVƏR MURADOV

Mətn: Bakı Slavyan Univorsitetinin 

nəşriyyatı

© «Şərq-Qərb» Nəşriyyat Evi, 2012

www.eastwest.az

www.fb.com/eastwest.az
5

B U   D Ü N Y A D A K I 

C Ə N N Ə T I N   S A K I N I

Qadın yaradıcılığı haqqında danışarkən ya 

da 

düşən ilk adlardan biri də onun adı dır – Fransuaza Saqan. Həcmindən asılı ol 

ma ya raq, hər  əsəri, az 

qa la, birnəfəsə oxunan po 

pul yar yazıçı… Kitabları 

he sabına təkcə ad- 

san deyil, həm də pul qazanan 

qa dın.  İs mi qal 

ma qallı sevgi macəraları, narkotik 

alu də çi si kimi hallanan, öz əsərlərinin qəh rə man la-

rı na hədsiz dərəcədə bənzəyən bir Xarakter…

Onun adının  əvvəlinə başqa təyinlər də  əla-

və etmək olardı. Amma bircə  kəlmə ilə ifa 

də et-

məli olsaq, onun haqqında “hələ ye ni yet mə li yin də 

şöhrətin dadını duymuş  və çoxlarının qib 

tə etdiyi 

yazıçıdır” desək, daha dəqiq alı nar. 

İlk dəfə oxuduğum zaman ruhən yerlə-göy 

qədər fərqli olduğumuzu, həyata və in sa na baş qa-

başqa baxış bucaqlarından ya 

naş dı ğı mızı duy 

ma-

ğıma, əsərlərinin əksəriyyətinin bir- birinə bən zə di yi qənaətimə rəğmən, o, mə nim üçün hə mi şə ma raq lı 

qadın olub. Bəl kə də, elə həyat fəlsəfəsinin fərqliliyi 

idi bu ma 

ra ğı yaradan?! Ya da həyata belə üzdən 

və belə sa də yanaşması?! Yaxud da həyatı bu qədər 

iç dən, kimsəyə  əhəmiyyət vermədən do 

ya-do ya 

yaşaması?! Hər biri ola bilər… Həm də axı  tək cə 

doğma ruhlar deyil bir-birini cəzb edən…

Lakin bu cazibə qüvvəsinə baxmayaraq, ki 

tab-

da nəşr olunan əsərləri oxumaq fik rin də olan 

la-


ra bir xatırlatmam var: Saqan ya 

ra dı cı lığı bir çox 

xü su siyyətləri ilə, o cümlədən də danışılan  əh va-

lat lar la bir-birinə  bənzəyən nü 

munələrdən iba 

rət-


dir. Hər birində asudə, qay ğı lardan uzaq ya şa maq 

istəyən, əyləncələri və ra hat həyatı sevən, oxu ma ğa, 

mütaliəyə alu 

də olan birinin – bu, kişi də ola bi-

lər, qadın da – yaşam tərzi, həyatı,  əhvalatı, fəl sə-

fə si, tən ha lı ğı və yaşadığı sevgi macəraları əks olu-
FRANSUAZA SAQAN

6

nur; bütün incəliyi, dəqiqliyi, çılpaqlığı ilə bir gə; və adətən, haqqında danışılan  əsas qəh rə man özün-

dən yaşlı birinin himayəsində ya şa yır, azad mə həb-

bətə doğru can atır, am ma sonda yenə də hi ma yə-

siz həyatın müm 

kün süz lü yü nü, yaşanan sev 

ginin 


elə başladığı ki mi də birdən-birə bitdiyini, da vam lı 

bir şey ol madığını dərk edərək, bəzən isə özü nü al-

da da raq geri – hamisinin yanına qayıdır.  Ən  əsa-

sı isə bir həqiqəti – mütləq ruhi azadlığın müm kün 

olmadığını  dərk edir… Amma bütün bu ey 

ni liyə 


və  gəlinən nəticələrin oxşarlığına bax 

ma yaraq, bu 

yaradıcılıq, bu nümunələr hə mi şə oxucu ma ra ğını 

çəkib. İstər özlərinə, is tər sə də ya ra dı cı sı na.

Əslində, bir qadın tərəfindən yaradıldığı, bir qa-

dın psixologiyasını  və dünyagörüşünü, ya 

zı tex 

ni-


ka sını,  ədəbiyyatla bağlı yaratdığı  və ya ya rat ma ğa 

ça lışdığı normaları öy 

rən mək ba 

xı mın dan ma 

raq lı 

olan bu nü mu nə lər də, adə tən, ax 

tar dı ğı mız də rin-

liyi, alt qa tı, han sısa qeyri-adi tap ma ca la rın açı lı şı-

nı gör mək ol mur. Hər şey üzdədir; göz lə gö rü nə cək, 

duy ğu ilə hiss olunacaq, ya şa na caq və  xə yal da tə-

səv vür olunacaq qədər üzdə…

Onu da deyim ki, Fransuaza təkcə  əsər lə ri ilə 

deyil, yaşam tərzi və  həyatı,  ədəbi kar ye ra sı ilə  də 

ma raq doğuran yazıçıdır. Yəni hə ya tı da əsərləri 

kimi coşqun, rəngarəng, ya şan tı lar la zəngin idi. 

Əsl adı Fransuaza Kuare olan bu qadın Ka 

ja-


re də varlı bir sənayeçinin ailəsində ana 

dan olub. 

II Dünya müharibəsi başlayanda onun ailəsi Liona 

kö çür. Fransuaza Fran 

sa nın və  İsveçrənin özəl 

mək təblərində  təhsil alır, Sorbonna Universitetini 

bi ti rir. 

Ədəbiyyatla bağlı zövqünə  və dün 

ya gö rü şü nə 

gəlincə, o, Can Pol Sartrı özünün ilk müəl li mi ad-

landırır.  Ədəbiyyat sahəsində gös tər di yi xid mət lərə 

görə Saqanın layiq gö 

rül dü yü müxtəlif po 

pul yar 


mü kafatlar var. On lar dan biri də 1985-ci il də  ədə-

biy yatdakı xid 

mət lə ri nə görə aldığı knyaz Mo 

na ko 


adına mü ka fa tı dır.

O ki qaldı  əsərlərinə, ona ilk şöhrəti debüt ro-

ma  nı olan «Salam, kədər» (1954) gətirib. Xü 

su si 


ola raq xatırladım ki, bu romanı yazıçı on doq 

quz 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   212


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə