Duyuru "Hızlı başlangıç paketi II orta Doğu" ile ilgili finansal teşvikYüklə 37,04 Kb.
tarix20.09.2018
ölçüsü37,04 Kb.

Duyuru
"Hızlı başlangıç paketi II Orta Doğu" ile ilgili finansal teşvik


2018 yılında Alman belediyeler, yerel şirketler ve diğer toplumsal aktörler ve birlikler ilk kez "Hızlı başlangıç paketi II Orta Doğu" projesi kapsamında, Orta Doğu bölgesinden Suriyeli mültecileri kabul eden belediyeler ile bir proje ortaklığı kurulması ve bir ortaklık projesinin faaliyete geçirilmesi için finansal teşvik talebinde bulundu. Finansal teşvik, Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın (BMZ) adına ve desteğiyle Engagement Global/Tek Dünya için Hizmet Belediyeleri (EG/SKEW) tarafından gerçekleştiriyor. (Web sayfası duyuru metni)

Duyuru

"Hızlı başlangıç paketi II Orta Doğu" (www.initiative-nahost.de) temelde Suriyeli mültecileri kabul eden belediyeler veya orta Doğu bölgesinde mültecileri kabul eden belediyelerin dernekler ile şehir veya proje ortaklığı başlatmış veya kurmuş Alman belediye yönetimlerine ve şirketlerine, belediye politik organlarına, aynı zamanda belediye derneklerine ve ilçe yönetimlerine yöneliktir.

"Hızlı başlangıç paketi II Orta Doğu" ile Orta Doğu bölgesinden Suriyeli mültecileri kabul eden belediyeler için Alman belediyelerinin kalkındırma amaçlı politik katılımı teşvik edilecek ve güçlendirilecektir. Proje ortaklıklarında Almanya ve diğer iş birliği sağlayan ülkelerin belediyeleri yerel temel konular ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili proje fikirleri geliştiriliyor ve bunlar birlikte ve eşit haklara sahip ortaklıklar altında hayata geçiriliyor. Mültecileri kabul eden belediyeler bu proje kapsamında, hem yerel nüfusu hem de mültecileri desteklemek üzere halka yönelik belediye hizmetlerini iyileştirmede destekleniyor. Her iki belediye arasında kalkındırma amaçlı politik katılım böylelikle güçlendiriliyor ve önemli aktörler arasındaki bağlantı destekleniyor.

“Hızlı başlangıç paketi II Orta Doğu” üzerinden sunulacak teşvik, bütçe fonlarının kullanılabilirliğine tabidir.


Başvuru şartları


Proje planlamasında ve daha sonraki uygulamada aşağıdaki şartlara riayet edilmelidir.
 1. Kimler başvurabilir?


Alman belediye yönetimleri ve şirketleri, belediye politik organları, aynı zamanda belediye dernekleri ve ilçe yönetimleri başvuru yetkisine sahiptir. Başvuru sahiplerinin, Suriyeli mültecileri kabul eden belediyeler veya Orta Doğu bölgesinde mültecileri kabul eden belediyelerin dernekleri ile bir şehir veya proje ortaklığı kurmuş olması gerekiyor. Bunun için ortak çalışmalarda şimdiye kadar alınan önlemler aracılığıyla iş birliğinin sağlam temellere dayandığının da kanıtlanması talep ediliyor. Öncesinde "Hızlı başlangıç paketi I Orta Doğu" projesine katılmış olunması kurulan ortaklık için bir referans teşkil ediyor ancak "Hızlı başlangıç paketi II Orta Doğu" projesine başvuru için bir ön koşul olarak görülmüyor.

Temelde birden fazla Alman belediyesinin iş birliği yapmasına olanak sağlanıyor. Bu durum söz konusu olduğunda proje için bir Alman belediyesi başvuru sahibi ve iletişim ortağı olarak atanıyor. Diğer belediyeler projeyi iş birliği ortağı olarak destekliyor.

Yerel inisiyatifler, dernekler, sosyal toplum kuruluşları veya mesleki örgütler başvurulan ortaklık projesinin gerçekleştirilmesinde önemli bir göreve sahip olduğunda başvuru sahibi tarafından teşvik tutarının 1/3’ü, istisnai durumlarda %50’si bu birimlere yönlendirilebilir; Bu, özel bir sözleşme yapısında düzenlenmelidir. Aynı husus, bölgede faaliyet gösteren ve özel hakkında özel bilgiye sahip sosyal toplum kuruluşları için de geçerlidir.

Projeye katılım sağlayan iş birliği ortakları ekonomik çıkarlar peşinde olmamalıdır. Hizmet sağlayıcılar görevlendirilirken (örn. üniversiteler veya danışmanlık şirketleri) geçerli sözleşme kriterleri dikkate alınmalıdır. Projenin genel yönetimi üçüncü şahıslara devredilemez.


1.Projeler hangi konuları ve hangi içerikleri kapsayabilir?


Sadece, belediye kalkınma politikasına dahil olabilecek ve Orta Doğu’daki Suriyeli mültecilerin (mülteciler ve yerel nüfus için) kabul eden belediyelerdeki durumlarının iyileştirmesini hedefleyen projeler teşvik için uygun görülüyor. Yerel kalkınma politikası altında, belediyelerin, gelişmekte olan ve geçiş ülkelerindeki ortak birliklerde küresel sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için kullandıkları ya da aldıkları kaynak ve önlemlerin toplamı ifade ediliyor. Başvurulan proje, belediye proje ortaklığı bağlamında ortaklaşa ve karşılıklı planlanarak hayata geçirilmelidir.

Alman belediyeleri ve iş birliği sağlanan belediyeler arasındaki teknik bilgi alışverişi ön planda olmalıdır. Ağırlıklı olarak cari harcamaların -personel giderleri dahil- finanse edilmesi gereken projeler genellikle desteklenmemektedir.

Proje hedefi net tanımlanmış olmalı ve öngörülen finansal ve zamansal kapsam dahilinde bu hedefe erişilebilir olmalıdır. Projenin yararları proje geçerlilik süresi dahilinde gerçekleştirilmelidir. Başarı kontrolü mümkün olmalıdır.

Destek sunulan dönem dışında projenin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

Projeler, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini dikkate almalı ve anlaşmazlıklara karşı duyarlı tasarlanmalıdır.

Başvurulan proje için önemli BMZ strateji belgeler (mülteciler için perspektifler oluşturma (04/2017); Belediye ekonomisine yönelik teknik bilgiler içeren bilgi broşürü) proje planlama ve uygulama aşamalarında dikkate alınmalıdır. Tüm belgeleri aşağıdaki adresten görüntüleyebilirsiniz: www.bmz.de/de/mediathek/publikationen.

Belediye görevlerinin tanımına ve iş birliği yapılan ülkedeki yasal kaidelere bağlı olarak1 aşağıda belirtilen alanlardaki projeler teşvik edilebilir.


  1. Mülteciler ve yerel nüfusa yarar sağlayacak somut belediye alt yapısının hemen iyileştirilmesi

Örneğin:

 • Atık yönetimi: Atık toplama, atıkları ayrıştırma, atık geri dönüşümü ve atıkları önleme;

 • Yenilenebilir enerjiler: Belediye alt yapısının uygun maliyetli ve kaynakları koruyucu yapıda enerji ile beslenmesi

 • Su tedariki ve kanalizasyonu: Kanalizasyon yapısı, su tedarikinin miktar ve kalitesini sağlamaya yönelik önlemler, atık suyun arıtılması ve yönetimi, arıtma tesisleri vs.;

 • Resmi ve gayri resmi eğitim; Okulların, spor tesislerinin, gençlik ve toplum merkezlerinin inşası, tadilatı ve düzenlenmesi, engelli kişilerin topluma daha iyi katılımını amaçlayan yeniden yapılanma önlemleri;

 • Sağlık hizmetleri; Halka açık sağlık klinikleri, önlem ve aşılama kampanyaları için ekipmanların sağlanması ve yapılandırması;

 • İş ve meslek; Mesleki eğitim merkezlerinin kurulması, yapılandırılması ve geliştirilmesi;

 • Genel bakım hizmetleri / Bireysel acil yardım: Sosyal tesislerin kurulması ve geliştirilmesi, kadın sığınma evlerinin kurulması, gıda ve giysi bağışı için dağıtım noktalarının oluşturulması;

 • Ulaşım sistemi: Yerel toplu taşımacılığın geliştirilmesi, otobüs duraklarının kurulması ve / veya geliştirilmesi, araç tedariki;

 • Sivil koruma ve güvenlik: Yangın söndürme araçlarının tedariki, kamu binaları ve gerektiğinde mülteci barınma noktaları için yangın söndürücülerin sağlanması, yaya geçitlerinin düzenlenmesi, sokak aydınlatmasının kurulması veya geliştirilmesi, duyuru panolarının sağlanması vs.;

 • Çocuk ve gençlik merkezleri, kültür, boş zaman değerlendirme: Kreşlerin, oyun alanlarının, park tesislerinin aynı zamanda gençlik merkezlerinin kurulması ve düzenlenmesi;

 • Yönetim: Büro ekipmanlarının tedariki, bilgi sistemleri ve veri bankalarının tedariki ve kurulumu vs.;

İlgili önlemler, mültecileri kabul eden belediyelerin, bunlara bağlı belediye şirketlerin aynı zamanda belediye politik organlarının, belediye dernekleri ve ilçe yönetimleri personelinin ve siyasi temsilcilerinin kalifikasyonuna yönelik tamamlayıcı faaliyetleri aynı zamanda halkla ilişkiler ve halkın farkındalık bilincini oluşturmaya yönelik önlemleri bütünleştirmeyi amaçlıyor.

2.2 Sosyal uyumu ve entegrasyonu geliştirmeye yönelik mülteciler ve yerel halk için önlemler

Örneğin: • Mülteciler için dil ve entegrasyon kurslarının geliştirilmesi ve hizmete sunulması;

 • Gönüllü çalışmayı teşvik etmeye ve nitelendirmeye, sivil katılımı iyileştirmeye, marjinal toplulukları tanımlamaya, marjinal toplulukların katılımını iyileştirmeye yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması vs.;

 • Anlaşmazlık potansiyelini azaltmaya yönelik meditasyon kurlarının geliştirilmesi ve meditasyon önlemlerinin uygulanması;

 • Mültecileri iş piyasasına dahil etmeye yönelik önlemler, iş hukuku üzerinden halkla ilişkiler faaliyetleri, toplumsal ekonomik kalkındırma ve yeni iş yeri kurma danışmanlığı hizmetleri;

 • Çocuk işçiler ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması, aynı zamanda örneğin kurs önerileri, halkla ilişkiler materyalleri üretimi ve dağıtımı, radyo spotları, uygulamaların geliştirilmesi, sirk projeleri gibi insan hakları eğitimine yönelik önlemler vs.;

 • Kültürlerarası ve dinler arası tanışma ve entegrasyonu iyileştirmek amaçlı mülteci ve yerel halk ortak projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması;

2.3 Belediyelerin ve belediye hizmet sağlayıcılarının yönetim alt yapılarını planlama ve uygulama yeterliklerini artırma

 • Organizasyonel gelişim, personel gelişimi, bilgi yönetimi, bilinç yönetimi ve veri toplama ve değerlendirme sistemlerinin yapılandırılması, bütçe ve proje planlaması, finansal yönetim ve denetim, kentsel gelir tabanını yükseltmeye yönelik yeterlilik ve danışmanlık hizmetleri;

 • Sürdürülebilir, kaynakları koruyucu belediye gelişimleri için yeterlilik ve danışmanlık hizmetleri;

 • Marjinal ve az temsil edilen halk gruplarının cinsel eşitliğe, ve fikir ayrılıklarına daha iyi entegrasyonu, daha iyi halk katılımı ve gönüllülerin desteklenmesine ve kendilerine eşlik edilmesine yönelik nitelikli alt yapıların kurulması için kalifikasyon ve danışmanlık hizmetleri.

 • Kentsel halkla ilişkiler faaliyetlerinin ve örneğin kamusal alanlarda ve yollarda daha fazla güvenliğin sağlanabilmesi, iyileştirilmiş aşılama ve iyileştirilmiş sağlık hizmetleri ve çocuk işçiliğine ve insan ticaretine karşı kampanyaların düzenlenmesi için nitelendirme ve danışmanlık hizmetleri vs.

Ortak ülkelerdeki, Almanya’da, bölgesel (MENA bölgesi) ve istisnai durumlarda Uluslararası mültecileri kabul eden belediyeler ile danışmanlık hizmetleri veya kişiden kişiye (Peer-to-Peer) çalışma atölyeleri ve diğer tarzda bilgi alışverişleri, uzman gönderimleri, eğitim gelişimleri ve eğitim geliştirme kursları, eğitmeni eğitme programları, proje planlama atölyeleri, dinleyici olarak katılım ve pratik uygulamalar teşvik edilir.
2.4. Almanya ve ortak ülkede yerel bilgilendirme çalışmaları

 • Yerel göçmen ve mülteci organizasyonlarını da dahil ederek proje ortaklığı ve / veya ortak belediye / bölge üzerinden halkla ilişkiler ve eğitim çalışmaları.


 1. Finansal olarak desteklenenler:

3.1. Yatırımlar


 • Gerekli planlama giderleri ve raporlama dahil olmak üzere inşaat önlemleri (yeni inşaat, yenileme ve binaların restorasyonu) ve arazi ve bina alımı

 • Donanım ekipmanları ve teçhizatları, tüketim malzemeleri ile ilk donanımlar bunlar için gerekli tedarik ve nakliye giderleri dahil


3.2. Proje uygulama giderleri ve işletme giderleri


 • Proje uygulama ve işletme giderleri (proje ortaklığının sona ermesinin ardından henüz karşılanmamış işletme giderlerinin proje ortaklığı sonra erdikten sonra nasıl finanse edileceği belirtilmelidir.

 • Proje için gerekli olan ve mantıksal eğitim ve eğitimi sürdürmeye yönelik önlemler ve bilgi aktarımı (Konaklama ve yemek, seyahat ve/veya taşıma giderleri, malzeme giderleri, maaş giderleri, seminer salonlarının kiralanması, olası kurs harçları vs.)


3.3. Halkla ilişkiler ve eğitim çalışmaları (Yurt içinde eşlik edici önlemler)


 • Proje ortaklığı ve/veya ortak belediye/bölge ile ilgili halkla ilişkiler ve eğitim çalışmaları.

Almanya’da uygulanan halkla ilişkiler ve eğitim çalışmaları giderleri projenin desteklenebilir toplam giderinin yüzde 20’sini aşmamalıdır (bkz. gider ve finansman planı 1 ila 5 no’lu pozisyonlarının ara toplamı).

3.4. Personel giderleri


 • Yurt içindeki personel giderleri temelde desteklenemez.2 Her bir proje faaliyetinin planlanması, uygulanması ve/veya ardıl işleme alınması için personel kapasitesi başvuru sahibi tarafından karşılanamadığında harici hizmet sağlayıcılar (örn. üniversiteler, danışmanlık firmaları veya gönüllü çalışanlar) görevlendirilebilir; Bu durumda geçerli sözleşme kriterleri (bkz. 3.5) dikkate alınmalıdır. Projenin genel yönetimi de üçüncü şahıslara devredilemez.

 • Ortak ülkede proje bazlı personel giderleri için hibe uygulanabilir. Proje ortaklığının sona ermesinin ardından bunların kesilmemesi durumunda, proje ortaklığı sonra erdikten sonra nasıl finanse edileceği açıklanmalıdır.


3.5. Diğer giderler


 • Teknik / bilimsel araştırmalar ve proje süresince konsept ve stratejilerin oluşturulması, projenin desteklenebilir toplam giderinin %33.3’ünü geçmemelidir. (Bkz. gider ve finansman planı 1 ila 5 no’lu pozisyonlarının ara toplamı). Bunlar özellikle gerekçelendirilmeli ve madde 2. 1. -2.3 altında belirtilen görevlerin başarıyla uygulanmasını baz almalıdırlar.

 • Almanya’da ortak ülkeye proje temsil seyahatleri ve bilgi alışverişi ziyaretleri (Federal Seyahat Giderleri Yasası gereğince). Bir yıldan fazla süren projelerde yılda en fazla iki kişiyi kapsayacak ve 7 günlük bir proje temsil seyahati için başvuru sunulabilir. Salt temsil amacı taşıyan delegasyon seyahatleri desteklenmez. Seyahat eden kişiler konaklama başlamadan önce https://service.diplo.de/elefandextern/home/registration!form.action adresine online kayıt olmalıdır. Elçilik ile ek kişisel görüşme talebi hibe kullanıcısının takdirindedir. Güvenlik uyarıları veya seyahat uyarılarının geçerli olduğu ülkelere seyahatler için, seyahate başlamadan en az 6 hafta öncesinde Engagement Global’e bildirim yapılmalı ve özel izin alınmalıdır.
  Ortak ülkede bir yıl içerisinde birden fazla etkinlik söz konusu olduğunda ürün temsil seyahati diğer seyahat nedenleri ile birleştirilmelidir.

 • Başvuru sahibi belediyelerde, ortak topluma ve başvuru sahibinin ağlarında ortak diyalog atölyeleri, planlama ve değerlendirme için proje ortaklığını tanıtmaya yönelik Almanya’daki ortak belediyelerin bilgi alış veriş ziyaretleri (bkz. 3.2. ve 3.3)
 • Proje ortakları arasında ulusal, bölgesel ve istisnai durumlarda uluslararası bilgi alışverişi, ağ bağlantıları ve diyalog forumları (Federal Seyahat Giderleri Yasası uyarınca belirlenen giderlerin üzerinde olmadığı sürece konaklama ve yemek, taşıma ve seyahat ile bağlantılı diğer giderlerin karşılanması, aynı zamanda oda kiralama; harici hizmet sağlayıcılar için maaş giderleri, planlanan, organizasyona bağlı ve koordine edici faaliyetler ve mevcut olmayan toplumsal kapasiteler nedeniyle moderasyonların üstlenilmesi; özel olarak gerekçelendirilen durumlarda belediye çevresinde teknik açıdan uygun uzman bulunmaması halinde içerik temini için maaş giderleri).

Giderlerin hesaplanabilirliğine Engagement Global/ SKEW karar verir.

Genel kapsama yönelik bir tazminat talebi sunulamaz.

 1. Başka hangi resmi şartlara uyulmalıdır?


Projelere her zaman başvurulabilir. Azami geçerlilik süresi 3 yıl olabilir.

Hibe tutarı 50.000 ve 250.000 Euro arasında olacaktır.

Hibe, tam finansman olarak 250.000 Euro’ya kadar sağlanabilir.

Götürü olarak enflasyona bağlı maliyet artışları ve geri dönüşü olmayan ek giderler için yüzde 3,5 tutarında bir rezerv aynı zamanda yüzde 7 oranında idari giderler için bir ortalama tutar talep edilebilir.

Proje ortaklığını gerçekleştirmeye yönelik giderler ağırlıklı olarak ortak ülkede gerçekleşmelidir.

Bir yılı aşan projelerde hangi mali yıl için hangi fonun talep edildiği başvuruda net olarak vurgulanmalıdır. Bir mali yıl kapsamında kullanılmayan fonlar geçerliliğini yitirir. Bir sonraki yıla devir söz konusu değildir.

Engagement Global/SKEW tarafından fonun ilgili proje sahibine aktarımı öncesinde kendisi ile bir sivil hak sözleşmesi formunda bir proje anlaşması imzalanır.

Proje sahibinin fonlarının ortak belediyelere ya da diğer iş birliği ortaklarına aktarımı öncesinde başvuru sahibi, Engagement Global / SKEW tarafından sözleşmede kararlaştırılan koşullara uyulmasını sağlamak için bu taraflarla bir proje anlaşması imzalamakla yükümlüdür.


 1. Yetkili kişi ve süreler


Konuyla ilgilenmeniz halinde ana sayfada mevcut olan form ile hemen başvurunuzu sunabilirsiniz. Proje geliştirme ve başvuru ibrazı aşamalarında, ilgilenmeden son başvuru sunumuna kadar tüm aşamalarda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

“Hızlı başlangıç paketi II Orta Doğu” projesi üzerinden finansal teşvik başvurusu imza yetkisine sahip kişinin imzası ile proje geçerlilik süresi başlamadan en az 3 ay öncesinde (Posta damgası tarihi) elektronik veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adreslere ulaşmış olmalıdır. Başvurunuzu daha erken de sunabilirsiniz.

EG/SKEW başvuruları kontrol eder ve hibe kriterlerinin yerine getirilmiş olması halinde uygun görülen imzalı başvuruların kayıt sıralamasına göre onaylar.

Destek hakkı bulunmamaktadır.

Posta ile gönderim: Engagement Global gGmbH/

Tek Dünya için Hizmet Belediyeleri


F3.4 Orta Doğu için Ortak Teknik Bilgi Girişimi

Tulpenfeld 7


53113 Bonn
Elektronik gönderim adresleri: E-posta: schnellstarter.nahost@engagement-global.de

Danışma: Angela König (Proje Yöneticisi)

Tel: 0228 20 717 638

E-posta: angela.koenig@engagement-global.de

Wencke Müller (Proje Yöneticisi)

Tel: 0228 20 717 621

E-posta: wencke.mueller@engagement-global.de

David Honka (Proje Koordinatörü)

Tel.: 0228 20 717 328

E-posta: david.honka@engagement-global.de1 SSP2 hedef ülkelerinde belediye görevleri kısmen farklı tanımlanmıştır.

2 Bunun için “Yerel kalkınma politikası koordinasyonu” ile özel bir SKEW teklifi mevcuttur. Bu finansal ekipman ile, kalkındırma amaçlı politik toplumsal katılımda insan kaynakları için bir hibe başvurusu sunulabilir. Bakınız: https://skew.engagement-global.de/koordination-kommunaler-entwicklungspolitik.htmlDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə