Düzgün cavablar 1-101- a 102-151-BYüklə 204,17 Kb.
səhifə1/7
tarix01.08.2018
ölçüsü204,17 Kb.
#59921
  1   2   3   4   5   6   7

Fənn İqtisadi informatika

Qrup (4317a1a2)

Kafedra Kompyuter mühəndisliyi və telekommunikasiya

Tərtib edən baş müəllim Sadıxova Nəhayət Aqranom

Testin sayı 500 (beş yüz) ədəd
Düzgün cavablar

1-101- A

102-151-B

152-191-C

192- 274- A

275-302 - D

303- 352- E

353-400 – A

401-450- B

451- 500-C

1. İqtisadi informatika –

A) iqtisadiyyatda tətbiq edilən informasiya sistemləri və onların iqtisadiyyatı haqqında elmdir.

B) informatikanın əsas bölməsi olub, iqtisadi modelləşdirməni öyrənən və onların iqtisadiyyatı haqqında elmdir.

C) iqtisadiyyatda tətbiq edilən əməliyyat sistemləri və onların iqtisadiyyatı haqqında elmdir.

D) iqtisadiyyatda tətbiq edilən riyazi sistemləri və onların iqtisadiyyata tətbiqini öyrənən elmdir.

E) bütün cavablar doğrudur.


2. Müəyyən məqsədə çatmaq üçün qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərən komponentlər məcmusu dedikdə nə başa düşülür?

A) sistem

B) əməliyyat sistemi

C) məqsədyönlü sistem

D) şəbəkə

E) alt sistem3. Qərarın hazırlanması və qəbulu ilə bağlı olan informasiya proseslərini və idarəetmə servisini həyata keçirən aparat və proqram vasitələrinin və informasiya resurslarının əlaqəli məcmusundan ibarət texniki sistem necə adlanır?

A) informasiya sistemi

B) əməliyyat sistemi

C) şəbəkə

D) aparat sistemi

E) təlimat sistemi


4. İqtisadi informatikanın əsas obyekti yazılmış bəndi seçin.

A) informasiya sistemi

B) kompyuter şəbəkəsi

C) informasiya

D) informatika

E) əməliyyat sistemi


5. İqtisadi informatikanın əsas problem nədən ibarətdir?

A) təsərrüfat məsələlərinin optimal həllini təmin edən informasiya sistemləri işləyib hazırlamaqdan, onları işçi vəziyyətdə saxlamaqdan və səmərəli inkişaf etdirməkdən.

B) dünyanın maddi-enerji mənzərəsini öyrənməkdən

C) informasiya sistemlərinin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirməkdən

D) informasiyanın ümumi xassələrini və kompüter sistemlərinin köməyi ilə onun yaradılması, saxlanması, axtarışı, dəyişdirilməsi və istifadə edilməsi qanunauyğunluqlarını və üsullarını öyrənməkdən

E) təbiətdə, cəmiyyətdə və insan fəaliyyətində baş verən hadisələrlə bağlı olan informasiya proseslərini öyrənməkdən


6. Aşağıdakılardan biri iqtisadi informatikanın əsas vəzifələrindən biridir.

A) informasiya sistemlərinin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək

B) dünyanın maddi-enerji mənzərəsini öyrənmək

C) təbiətdə, cəmiyyətdə və insan fəaliyyətində baş verən hadisələrlə bağlı olan informasiya proseslərini öyrənmək

D) informasiyanın ümumi xassələri və qanunauyğunluqları, həmçinin, informasiyanın axtarışı, ötürülməsi, saxlanması, emalı və insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında istifadə edilməsi metodlarını öyrənmək

E) İnformasiya proseslərinin iqtisadiyyatla bağlı xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək


7. İqtisadi informatikanın əsas predmeti-------

A) informasiya sistemlərinin iqtisadi cəhətdən səmərəli tətbiqinin təmin edilməsindən ibarətdir.

B) – hesablayıcı texniki vasitələrin köməyi ilə verilənlərin yaradılması, saxlanması, təkrar istehsalı, emalı və ötürülməsi, həmçinin həmin texniki vasitələrin fəaliyyəti və idarə edilməsi prinsiplərini təyin etməkdən ibarətdir.

C) informasiyanın ümumi xassələrini və kompüter sistemlərinin köməyi ilə onun yaradılması, saxlanması, axtarışı, dəyişdirilməsi və istifadə edilməsi qanunauyğunluqlarını və üsullarını öyrənməkdən ibarətdir.

D) İnformasiya cəmiyyətində maddi amillərin rolunu qiymətləndirməkdən ibarətdir.

E)İqtisadi informasiyanın faydalılığının qiymətləndirilməsindən ibarətdir.


8. İnformasiya cəmiyyətində informasiyanın çevrilmə prosesləri haqqında müasir təsəvvürü ifadə edən geniş anlayış hansıdır?

A) informasiya texnologiyaları

B) informasiya prosesləri

C) informasiyanın toplanılması

D) informasiyanın emalı

E) informasiyanın ötürülməsi


9. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı mərhələlərdə 1 ci mərhələ necə adlanır?

A) “əl” texnologiyası

B) “kollektiv” texnologiya

C) “mexaniki” texnologiya

D) “elektrik” texnologiyası

E) “elektron” texnologiya


10. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı mərhələlərdə 2 ci mərhələ necə adlanır?

A) “mexaniki” texnologiya

B) “kollektiv” texnologiya

C) “əl” texnologiyası

D) “elektrik” texnologiyası

E) “elektron” texnologiya


11. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı mərhələlərdə 3 cü mərhələ necə adlanır?

A) “elektrik” texnologiyası

B) “kollektiv” texnologiya

C) “əl” texnologiyası

D) “mexaniki” texnologiya

E) “elektron” texnologiya


12. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı mərhələlərdə 4 cü mərhələ necə adlanır?

A) “elektron” texnologiya

B) “kollektiv” texnologiya

C) “əl” texnologiyası

D) “mexaniki” texnologiya

E) “elektrik” texnologiyası


13. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı mərhələlərdə 5 ci mərhələ necə adlanır?

A) “yeni informasiya” texnologiyası

B) “elektron ” texnologiya

C) “əl” texnologiyası

D) “mexaniki” texnologiya

E) “elektrik” texnologiyası


14. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı 1 ci mərhələdə instumentari kimi istiafadə edilən vasitələrin adlarının yazıldığı bəndi seçin.

A) qələm, kağız, mürəkkəb, kitab

B) çap maşını, telefon, diktafon

C) böyük kompüterlər, elektrik çap maşınları, kseroks, portativ diktofanlar

D) böyük kompüterlər, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və informasiya-axtarış sistemləri

E) fərdi kompyuterlər


15. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı 2 ci mərhələdə instumentari kimi istiafadə edilən vasitələrin adlarının yazıldığı bəndi seçin.

A) çap maşını, telefon, diktafon

B) qələm, kağız, mürəkkəb, kitab

C) böyük kompüterlər, elektrik çap maşınları, kseroks, portativ diktofanlar

D) böyük kompüterlər, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və informasiya-axtarış sistemləri

E) fərdi kompyuterlər


16. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı 3 cü mərhələdə instumentari kimi istiafadə edilən vasitələrin adlarının yazıldığı bəndi seçin.

A) böyük kompüterlər, elektrik çap maşınları, kseroks, portativ diktofanlar

B) qələm, kağız, mürəkkəb, kitab

C) çap maşını, telefon, diktafon

D) böyük kompüterlər, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və informasiya-axtarış sistemləri

E) fərdi kompyuterlər


17. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı 4 cü mərhələdə instumentari kimi istiafadə edilən vasitələrin adlarının yazıldığı bəndi seçin.

A) böyük kompüterlər, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və informasiya-axtarış sistemləri

B) qələm, kağız, mürəkkəb, kitab

C) çap maşını, telefon, diktafon

D) fərdi kompyuterlər

E) böyük kompüterlər, elektrik çap maşınları, kseroks, portativ diktofanlar


18. İnformasiya texnologiyalarının instrumentari növlərinə görə ayrıldığı 4 cü mərhələdə instumentari kimi istiafadə edilən vasitələrin adlarının yazıldığı bəndi seçin.

A) fərdi kompyuterlər

B) qələm, kağız, mürəkkəb, kitab

C) çap maşını, telefon, diktafon

D) böyük kompüterlər, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və informasiya-axtarış sistemləri

E) böyük kompüterlər, elektrik çap maşınları, kseroks, portativ diktofanlar


19. Mövcud olan informasiya texnologiyalarını neçə növə ayırmaq olar?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
20. İnformasiyanın iqtisadiyyatı barədə ilk tədqiqat əsəri neçənci ildə yazılmışdır?

A) 1961

B) 1971


C) 1978

D) 1968


E) 1981
21. Transaksiya xərcləri anlayışını elmə ilk gətirən Nobel mükafatı laureatı hansı alim olmuşdur?

A) Ronald Kouz

B) Kennet Errou

C) Çorc Stiqler

D) E.Q.Yasin

E) Klod Şennon


22. Qərar qəbulundakı qeyri-müəyyənlik necə adlanır?

A) entropiya

B) ehtimal

C) dəqiqlik

D) yanaşma

E) tarazlıq


23. Təsərrüfat həyatının müəyyən faktı necə adlanır?

A) transaksiya

B) rekvizit

C) identifikasiya

D) asimmetriya

E) direktiv


24. Baş mühasibat Kitabındakı yazılış hansı informasiyasıdır?

A) transaksiya

B) rekvizit

C) identifikasiya

D) asimmetriya

E) direktiv


25. Rekvizit sözünün bizim dilimizdə tərcüməsi necədir?

A) “tələb edilən”, “lazım olan”

B) “qiymətli”, “dəyərli”

C) “vaxtı keçmiş”, “müddəti bitmiş”

D) “uzadılmış”, “tərtib edilmiş”

E) “ vergi ödəyicisi”


26. Biznes sahəsində vacib olan sənədlərin tərtib olunması üçün hazırlanmış qanunlar və qaydalar toplumu dedikdə nə başa düşülür?

A) rekvizit

B) transaksiya

C) identifikasiya

D) asimmetriya

E) direktiv


27. İqtisadi informasiyanın obyektivlik xassəsi necə adlanır?

A) asimmetriya

B) transaksiya

C) identifikasiya

D) rekvizit

E) direktiv


28. İqtisadi informasiyanın hansı keyfiyyət səviyəsidir ki, bu səviyyə təmin olunduqda sistemin səmərəli fəaliyyətinə xələl gəlmir?

A) gerçəklik

B) dəqiqlik

C) operativlik

D) obyektivlik

E) nəticəvilik


29. Bir informasiyanın bütün istehlakçılar tərəfindən birmənalı dərk edilməsi iqtisadi informasiyanın hansı xassəsidir?

A) dəqiqlik

B) gerçəklik

C) operativlik

D) obyektivlik

E) nəticəvilik


30. İqtisadi informasiyanın konkret şəraitdə yüksək aktuallıq nümayiş etdirən xassəsi hansıdır?

A) operativlik

B) gerçəklik

C) dəqiqlik

D) obyektivlik

E) nəticəvilik


31. İdarəetmə funksiyaları üzrə iqtisadi informasiya neçə yerə ayrılır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
32. Gələçək dövrlər üçün nəzərdə tutulan iqtisadi göstəriçiləri əhatə edən informasiya necə adlanır?

A) direktiv

B) transaksiya

C) ucot

D) hesabat-statistikaE) normativ-arayış

33. Müəyyən dövr üçün planlaşdırılmış göstəricilərin faktiki qiymətlərini əks etdirən informasiya necə adlanır?

A) ucot

B) transaksiya

C) direktiv

D) hesabat-statistika

E) normativ-arayış


34. İstehsal prosesləri və münasibətləri ilə bağlı olan müxtəlif normaları və sorğu məlumatlarını özündə birləşdirən informasiya necə adlanır?

A) normativ-arayış

B) transaksiya

C) direktiv

D) hesabat-statistika

E) ucot
35. Aşağı səviyyəli iqtisadi sistemin (müəssisənin, firmanın) yuxarı təşkilata təqdim etdiyi hesabat göstəriçilərini əhatə edəninformasiya necə adlanır?

A) hesabat-statistika

B) transaksiya

C) direktiv

D) normativ-arayış

E) ucot
36. İnformatikada qurğularla bağlı bölmə necə adlanır?

A) Hardware

B) Brainware

C) Software

D) Software system

E) Brainware system


37. Kompyuterdə olan bütün proqramlar toplusunun aid olduğu bölmə necə adlanır?

A) Software

B) Brainware

C) Hardware

D) Hardware system

E) Brainware system


38. İnsanlar arasında ünsiyyət hansı şəkildə baş verir?

A) informasiya mübadiləsi

B) informasiya toplanması

C) informasiyanın saxlanılması

D) informasiya daşıyıcısının köməyi ilə

E) bütün cavablar doğrudur


39. İnformatikanın predmetini aşağıdakılardan hansılar təşkil edir?

A) bütün cavablar doğrudur

B) hesablayıcı texniki vasitələrin aparat təminatı

C) hesablayıcı texniki vasitələrin proqram təminatı

D) aparat və proqram təminatlarının qarşılıqlı fəaliyyəti vasitələri

E) insanın aparat və proqram təminatları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti vasitələri


40. Qarşılıqlı fəaliyyət vasitələri informatikada necə adlandırılır?

A) interfeys

B) alqoritm

C) ardıcıllıq

D) aparat təminatı

E) proqram təminatı


41. Taktil informasiya hansı yolla əldə edilir?

A) toxunmaqla və ya dəri vasitəsilə

B) iy və ya dad vasitəsilə

C) axtarış vasitəsilə

D) internet şəbəkəsi vasitəsilə

E) bütün cavablar doğrudur


42. Orqanoleptik informasiya hansı yolla əldə edilir?

A) iy və ya dad vasitəsilə

B) toxunmaqla və ya dəri vasitəsilə

C) axtarış vasitəsilə

D) internet şəbəkəsi vasitəsilə

E) bütün cavablar doğrudur


43. Kəsilməz informasiyalar başqa cür necə adlanır?

A) analoq

B) rəqəmli

C) diskret

D) diskret-analoq

E) analoq-rəqəmli


44. Öyrənilən obyektin vəziyyəti haqqında məlumatın alınması məqsədi ilə aparılan proses necə adlanır?

A) informasiyanın toplanması

B) informasiyanın saxlanılması

C) informasiyanın emalı

D) informasiyanın ötürülməsi

E) informasiya mübadiləsi


45. Qarşıya qoyulan məsələnin həlli dedikdə hansı proses nəzərdə tutulur?

A) informasiyanın emalı

B) informasiyanın saxlanılması

C) informasiyanın toplanması

D) informasiyanın ötürülməsi

E) informasiya mübadiləsi


46. Texnikada informasiyanın kəmiyyəti (miqdarı) dedikdə nəyi nəzərdə tuturlar?

A) kodlaşdırılan simvolların sayını

B) 1 baytdakı simvolların sayını

C) bir simvola düşən informasiyanın miqdarını

D) 1meqabaytdakı simvolların cayını

E) heç bir cavab doğru deyil


47. Sistemin saxlaya,verə və ala biləcəyi informasiyanın maksimal miqdarı necə adlanır?

A) informasya tutumu

B) informasiya miqdarı

C) mənbənin tutumu

D) qəbulediciyə çatan informasiya miqdarı

E) bütün cavablar doğrudur


48. Kodlaşdırma nəyə deyilir?

A) bir əlifbanın simvolunun digər əlifbanın simvolu ilə əvəz edilməsinə

B) bir əlifbanın simvollarının rəqəmlərlə və hərflərlə əvəz edilməsinə

C) informasiyanın çevrilməsinə

D) informasiyanın dəyişdirilməsinə

E) informasiyanın digər informasiya ilə əvəz edilməsinə


49. ASCII kodlaşdırma sistemində neçə kod var?

A) 256


B) 356

C) 526


D) 128

E) 164
50. ASCII kodlaşdırma sistemində hər bir kod yadaşda nə qədər yer tutur?

A) 1 bayt

B) 2 bayt

C) 16 bir

D) 1 simvol

E) 3 bayt
51. UNİKOD kodlaşdırma sistemində 1 simvolu kodlaşdırmaq üşün yaddaşda nə qədər yer ayırmaq lazımdır?

A) 2 bayt

B) 1 bayt

C) 16 bir

D) 1 simvol

E) 3 bayt


52. İşlənmənin avtomatlaşdırılması səviyyəsinin yüksəldilməsini zəruri edən amillər hansılardı? (evvəlki nömrə 1)

1. İdarəetmə informasiyasının dönmədən artan həcmi 2.İqtisadi informatikanın elm kimi meydana çıxması 3.Texnologiyalardan səmərəli istifadə 4. işçilərin informasiya həcminin artması 5. informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı

A) 1,4

B) 1,3


C) 2,5

D) 2,4


E)3,5

53. İnformatika sözü hansı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlib?

A) informasiya və avtomatika

B) informatika və avtomatika

C) informatika və informasiya

D) informasiya və texnologiya

E) informatika və texnologiya


54. İnformatika termini hansı terminlə sinonimdir?

A) Kompyuter elmi

B) İnformasiya texnologiyaları

C) Kommunikasiya texnologiyalari

D) Kompyuter texnologiyaları

E) Kompyuter şəbəkələri


55. İnformatika bir elm sahəsi kimi insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində informasiyanın hansı qanunauyğunluq və üsullarını tədqiq edir.

1. informasiyanın quruluşu, ümumi xassələri 2. informasiya miqdaı, texnoloji üsullar 3. informasiyanın saxlanilması, çevrilməsi 4. informasiyanın yaradılması, ötürülməsi 5. informasiya miqdarı, informasiya tutumu

A) 1,3,4

B)1,2,3


C) 1,3,5

D) 1,2,5

E) 1,4,5

56. İnformatika bir elm kimi nəyə əsaslanır?

A) hesablama texnikasından istifadəyə

B) informasiya sistemlərindən istifadəyə

C) internet şəbəkələrindən istifadəyə

D) verilənlər bazasından istifadəyə

E) elektron poçtlardan istifadəyə


57. “İnformatika” elmi bir elm kimi neçənci əsrdə elmə daxil edilmişdir?

A) XX əsrin 60-cı illərində

B) XIX əsrdə.

C) XV əsrin 60-ci illərində.

D) XVİ əsrin 20 – ci illərində.

E) XVİİ əsrin 50 – ci illərində.


58. İnformatika bir elm sahəsi kimi öz imkanlarını nə zaman reallaşdıra bilir?

A) Öyrənilən hadisənin, obyektin, prosesin informasiya modeli qurulduqdan sonra

B) Öyrənilən hadisənin, obyektin, prosesin gedişatını bildikdən sonra

C) Öyrənilən hadisə, proses sona çatdıqdan sonra

D) Öyrənilən hadisə, obyek, proses üzərində informasiya proseslərini apardıqdan sonra

E) Öyrənilən hadisə, obyek, proses üzərində aparılan informasiya prosesləri sona çatdıqdan sonra
 1. Hal-hazırda informatikanın inkişafında ən prespektivli istiqamət hansıdır?

A) İnformasiya texnologiyaları

B) Şəbəkə texnologiyaları

C) kommunikasiya texnologiyaları

D) İnternet texnologiyaları

E) Kliyent server texnologiyası


 1. İnformatikanın predmetini nə təşkil edir?

A) İnformasiya texnologiyası.

B) Proqramlaşdırma.

C) İnformasiyanın axtarışı.

D) Tətbiqi proqramlar.

E) İnformasiyanın verilməsi.


 1. Aşağıdakılardan hansını informatikanın predmetinə aid etmək olmaz?

A)İnformasiya bazalarının yaradılması

B)Aparat və proqram vasitələrlə insanın qarşılıqlı əlaqə vasitələri.

C) Aparat və proqram təminatı vasitələrinin qarşılıqlı əlaqə vasitələri.

D)Hesablama texnikasının vasitələrinin aparat təminatı.

E)Hesablama texnikasının vasitələrinin proqram təminatı


 1. İnsan üçün informasiyanın qeyri müəyyənlik həddi necə adlanır?

A)Entiropiya

B)Distopiya

C)Kriptoqrafiya

D)Distopiya

E)İnterfeys


 1. İnformasiyanın hansı növləri vardır?

A) Analoq və rəqəm

B) Obyektiv və subyektiv.

C) Doğru və yalan.

D) Etibarlı və həqiqi.

E) Tam və natamam.


 1. Aşağıda verilənlərdən hansılar informasiyanın xassələrinə aid deyil?

A) Mürəkkəblilik və modelləşdirmə.

B) Dolğunluğu və etibarlığı.

C) Adekvatlıq və aydınlıq.

D) İdarəlik və sadəlik.

E) obyektivlik və izafilik.


 1. İnformatika elminin əsas tədqiqat obyekti nədir?

A) cəmiyyətin informasiyalaşdırılması və kompyuterləşdirilməsidir.

B) cəmiyyətin informasiya texnologiyaları ilə təhciz edilməsidir.

C) cəmiyyəti informatika elmi ilə bilikləndirməkdir.

D) cəmiyyətin internet və kommunikasiya avadanlıqları ilə təhciz edilməsidir.

E) cəmiyyətin internetdən daha çox istifadə edə bilməsi üçün şərait yaratmaqdır.


 1. Aparat və proqram təminatlarının qarşılıqlı əlaqə vasitələri necə adlanılır?

A) aparat proqram interfeysi

B) istifadəçi interfeysi

C) aparat təminatı (hardware)

D) proqram təminatı (software)

E) verilənlər bazası nəzəriyyəsi


 1. İstifadəçi ilə aparat və proqram təminatı arasında qarşılıqlı əlaqə necə adlanir?

A) istifadəçi interfeysi

B) aparat proqram interfeysi

C) aparat təminatı (hardware)

D) proqram təminatı (software)

E) verilənlər bazası nəzəriyyəsi


 1. İnformatikada verilənlər dedikdə nə başa düşülür?

A) öyrənilən obyektin, hadisənin və ya fikrin təsviri başa düşülür.

B) öyrənilən obyekt, hadisə və ya fikir haqqındakı hesabatlar başa düşülür.

C) öyrənilən obyekt, hadisə və ya fikir haqqındakı son nəticələr başa düşülür.

D) öyrənilən obyektin, hadisənin və ya fikrin nə zaman baş verdiyi başa düşülür.

E) öyrənilən obyektin, hadisənin baş verdiyi məkan başa düşülür.


 1. Verilənlər ümumi halda nə ilə təyin olunur ?

1. adı, qiyməti, tipi ilə 2. həcmi və təsvir üsulu ilə 3. struktur xarakteriskaları ilə

4. təsvir üsulu və qiyməti ilə 5. qeyri-dəqiqliyi ilə

A) 1,3

B) 2,3


C) 3,4

D) 4,5


E) 1,5

 1. Verilənlərin mənasını (semantikasını) ifadə edən xarakteristikası necə adlanır?

A) adı

B) qiyməti

C) tipi

D) strukturuE) Dəqiqliyi

 1. Verilənlərin özünü xarakterizə edən xarakteristikası necə adlanır?

A) qiyməti

B) adı


C) tipi

D) strukturu

E) Dəqiqliyi


 1. Çəki, ölçü, rəng sözləri verilənlərin hansı xarakteristikasına aiddir?

A) ad

B) qiymət

C) tip

D) strukturE) Dəqiqlik

 1. Tipinə görə verilənləri neçə qrupa ayrılır?

A) 4

B) 5


C) 6

D) 2


E) 3


 1. yalan”, “doğru” sözləri hansı tip verilənlərə aiddir?

A) Məntiqi

B) Həqiqi

C) Hesabi

D) Mətn


E) Göstərici

 1. ikinin tək ədəd olması yalandır” cümləsində veilənlərin qiyməti hansı kəmiyyətlə ifadə olunub?

A) Məntiqi

B) Həqiqi

C) Hesabi

D) Mətn


E) Göstərici

 1. Verilənlərdə qiymət rəqəmlərlə ifadə olunur – bu hansı tip verilənlərə aiddir?

A) Hesabi

B) Həqiqi

C) Məntiqi

D) Mətn


E) Göstərici

 1. boyu 174 sm” – bu hansı tip veriləndir?

A) Hesabi

B) Həqiqi

C) Məntiqi

D) Mətn


E) Göstərici

 1. Mətn tipli verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur

A) simvollarla

B) Rəqəmlərlə

C) məntiqi kəmiyyətlə

D) kəsr ədədlərlə

E) onluq ədədlərlə


 1. qırmızı qəngli” sözü verilənlərin hansı tipinə aiddir?

A) Mətn

B) Həqiqi

C) Məntiqi

D) Hesabi

E) Göstərici


 1. Yüklə 204,17 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə