Ə. B. Nəcəfov


Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyasıYüklə 18,94 Kb.

səhifə42/42
tarix03.10.2017
ölçüsü18,94 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası 
 
 
127 
reallaşıb, poetik reallığın bədii yalan vasitəsi ilə əksini əsaslandırır.  
Füzuli irsində  şairin poetik düşüncələrinin bədii  əksindəki 
özünəməxsusluqların və  Şərq poetik təfəkkürü üçün yeniliklərin, 
ədəbi norma və novatorluğun müəyyənləşdirilməsində mövcud 
külliyyatın, müxtəlif janrlarda və  fərqli dillərdə olan əsərlərinin 
hamısının tədqiqata cəlb olunmasının qeyri-mümkünlüyünü bilib, 
araşdırmanın obyekti kimi Füzulinin bütün ədəbi irsini deyil, 
azərbaycanca olan əsərlərini, xüsusilə də anadilli “Divan”ını, “Leyli 
və  Məcnun” poeması  və lirik-romantik nəsrimizin ilk nümunəsi 
olan “Hədiqətüs-süəda” məqtəlini götürmüşük. Bu məqsədlə də biz 
Füzuli külliyyatının akademik nəşrlərini: 1958-1985-ci illər arasın-
da Həmid Araslının redaktorluğu ilə Bakıda nəşr olunan beş cildliyi, 
eyni mənbənin daha mükəmməl işləmələrlə 1996-cı ildə nəşr olunan 
altı cildliyi, 1995-ci ildə Nüşabə Araslı  və  Əziz Mirəhmədovun 
tərtib etdiyi iki cildliyi və 1993-cü ildə  Əlyar Səfərli, Möhsün 
Nağısoylu, Nəsib Göyüşovun birgə  tərtibatında nəşr olunan 
“Hədiqətüs-süəda”nı tədqiqatımız üçün əsas almış, bununla yanaşı, 
şairin  ədəbi irsinin ayrı-ayrı illərdə  nəşr olunan variantlarından 
müqayisəli  şəkildə  bəhrələnmişik. Bu isə  gələcəkdə  şairin bütöv 
yaradıcılığında poetik fiqur və  bədiiyyat vasitələrinin hərtərəfli 
tədqiqinə imkan yaradır. 
Tədqiqat hər baxımdan özünü doğrultmuş tarixi-filoloji 
metodla işlənilmiş, bunun üçün tarixi, struktur və müasir poetikanın 
mətnə  tətbiqi  əsas götürülmüşdür.  İşin ayrı-ayrı  fəsillərində tarixi-
filoloji metodla yanaşı,  əsasən struktural metoddan və struktural 
poetika elminin nailiyyətlərindən də istifadə olunmuşdur. Kitabda 
Füzuli irsi, klassik Şərq poetikası və Azərbaycan ədəbi dili, poetika-
linqvistikası sahəsində böyük xidmətləri olan Azərbaycan, Avropa, 
rus, türk alimlərinin elmi qənaətlərinə, klassik ərəb və fars ədəbi-
nəzəri traktatlarına da yaradıcılıqla yanaşılmışdır. Yeri gəldikcə, 
şairin yaradıcılığının tədqiqi sahəsində xüsusi xidmətləri olan, onun 
ədəbi irsinin öyrənilməsinə böyük töhfələr verən alimlərin də 
əsərlərindən müəyyən elmi müddəalarımızı  əsaslandırmaq üçün 
bəhrələnmişik. 
 


Əzizağa Nəcəfov 
 
 
128
 
Araşdırma Füzuli yaradıcılığında daha çox tətbiq olunan 
poetik fiqurları müəyyənləşdirmək, onların təsnifatını verib şairin 
ədəbi irsində, milli poeziyamız və bütövlükdə  Şərq  ədəbiyyatı 
arealında həmin bədiiyyat vasitələrinin, onların müxtəlif növ 
çalarlıqlarının tutduğu yeri aydınlaşdırmaq, yəni klassik ədəbi 
irsimizdə vəzifələrini göstərmək və s. məqsədini daşıyır. 
 
 
 
 


Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası 
 
 
129 
 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 
 
Azərbaycan dilində 
 
1. Abdullayev Sərxan. Dil və  bədii qavrayış. Bakı: Yazıçı, 1984, 
168 s. 
2. Adilov Musa. Klassik ədəbiyyatımızda dil və üslub. Bakı: Maarif, 
1991, 234 s. 
3. Adilov Musa. Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili. Bakı: 
Maarif, 1996, 544 s. 
4. Araslı  Həmid. Füzuli. Bakı: Azərbaycan Sovet Yazıçılar  İttifa-
qının nəşriyyatı, 1939, 34 s. 
5. Araslı  Həmid. Böyük Azərbaycan  şairi Füzuli. Bakı: Azəruşaq-
gəncnəşr, 1958, 312 s. 
6. Araslı Nüşabə. Nizaminin poetikası  (ədəbi qaynaqlar və  bədii 
təsvir vasitələri). Bakı: Elm, 2004, 454 s. 
7. Aristotel. Poeziya sənəti haqqında (Ruscadan çevirəni: Aslanov 
A.). Bakı: Azərnəşr, 1974, 192 s.  
8. Aydın Abi Aydın. Füzuli və Türkiyə poeziyası. Bakı: Ozan, 
2002, 279 s. 
9. Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı (oçerklər). Bakı: Elm, 1970, 
358 s. 
10. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə, I cild. Bakı: Azərbaycan 
SSR EA nəşriyyatı, 1960, 560 s. 
11. Azadə R. Azərbaycan epik şeirinin inkişaf yolları (XII - XVII 
əsrlər). Bakı: Elm, 1975, 258 s. 
12. Azadə R. Məhəmməd Füzuli. Bakı: Şərq-Qərb, 1994, 68 s. 
13. Azadə R. Mütəfəkkir mövlanə Füzuli. Bakı: Sabah, 1996, 84 s. 
14. Babayev Baba. Klassik ədəbiyyatda bahariyyələr (nəzəriyyə və 
poetika məsələləri). Bakı: BDU nəşriyyatı, 2000, 40 s. 
15. Böyük Azərbaycan  şairi Füzulinin vəfatının 400 illiyi. 
Məruzələrin tezisləri. Bakı: Azərb. SSR Elmlər Akademiyası  nəşriyyatı, 
1958, 182 s. 
16. Cəfərli Məhərrəm. Azərbaycan məhəbbət dastanlarının poeti-
kası. Bakı: Elm, 2000, 264 s. 
 
 


Əzizağa Nəcəfov 
 
 
130
17. Cəfərov Məmməd Cəfər. Füzuli düşünür (ədəbi-tənqidi 
məqalələr). Bakı: Azəruşaqgəncnəşr, 1959, 336 s. 
18. Dədə Qorqud dastanları. Çapa hazırlayanı:  Şamil Cəmşidov. 
Bakı: Maarif, 1980, 172 s. 
19.  Əbdürrəhman Cami. Yusif və Züleyxa. Bakı: Azərbaycan 
Dövlət nəşriyyatı, 1989, 229 s. 
20.  Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. Tərtib edəni: Mirəhmədov 
Ə.M. Bakı: Maarif, 1978, 200 s. 
21.  Əlibəyzadə Elməddin.  Ədəbi  şəxsiyyət və dil. Bakı: Yazıçı, 
1982, 56 s. 
22. Əliyeva Gülşən. Poetika məsələləri. Bakı: Maarif, 2002, 168 s. 
23.  Əliyev Kamil. Natiqlik sənəti. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəş-
riyyatı, 1994, 159 s. 
24. Əliyev Sabir. Füzulinin poetikası. Bakı: Yazıçı, 1986, 221 s. 
25. Əliyev Sabir. Füzuli (nəzəri-bədii düşüncələr). Bakı: Azərnəşr, 
1996, 316 s. 
26. Əlizadə Lalə. Füzulinin gizli sözü. Bakı: Yazıçı, 1989, 144 s. 
27.  Əlizadə Samət.  Şah beytlər (Füzuli divanına  şərhlər). Bakı: 
Azərnəşr, 1995, 172 s.  
28. Faseh Ramiz. Füzuli şeirində  təsəvvüfi qaynaqlar. Bakı: Elm, 
2000, 256 s. 
29. Feyzullayeva Vəcihə. Füzulinin qəsidələri. Bakı: Elm, 1985, 
184 s. 
30. Feyzullazadə Vəcihə. Füzulinin ömür yolu. Bakı: “Azərbaycan” 
nəşriyyatı, 1995, 152 s. 
31. Fəlsəfə (ali məktəblər üçün dərslik). Bakı: Azərnəşr, 1997, 376 s. 
32. Füzuli. Bəng və Badə. Bakı: Azərnəşr, 1993, 286 s.  
33. Füzulinin dili (məqalələr). Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı: Elm, 1997, 192 s. 
34. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş  əsərləri, Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatı kitabxanası: 20 cilddə, VII cild. Bakı: Elm, 1986, 484 s. 
35. Füzuli. Seçilmiş  əsərləri, II nəşr (tərtib edəni: M.Sultanov, 
redaktoru: H.Araslı). Bakı: Şərq-Qərb, 1992, 384 s. 
36. Füzuli. Şikayətnamə. Bakı: Gənclik, 1992, 32 s.  
37. Füzuli Məhəmməd. Mətlə əl-etiqad (Tərcümə edəni: Bünyadov 
Z.). Bakı: Yazıçı, 1987, 34 s. 
 


Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası 
 
 
131 
38. Füzuli Məhəmməd. Hədiqətüs-süəda (Tərtibçiləri: Səfərli  Ə., 
Nağısoylu M., Göyüşov N.). Bakı: Gənclik, 1993, 368 s.  
39. Füzuli Məhəmməd. Əsərləri: 2 cilddə, I cild. Bakı: ”Azərbaycan 
Ensiklopediyası” NPB, 1995, 511 s. 
40. Füzuli Məhəmməd.  Əsərləri: 2 cilddə, II cild. Bakı: ”Azər-
baycan Ensiklopediyası” NPB, 1995, 519 s. 
41. Füzuli. Türkcə divanı (Tərtib edəni: Ə.Sadiqi). Tehran: Fərhəngi 
və İrşadi-İslam, 1996, 532 s. 
42. Füzulinin 400 illiyi // “Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri” jurna-
lının xüsusi nömrəsi. Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1958, 182 s. 
43. Göyüşov Nəsib. Təsəvvüf anlamları  və  dərvişlik rəmzləri 
(Yığcam ensiklopedik açıqlamalar). Bakı: “Tural-Ə” NPB, 2001, 240 s.  
44. Göyüşov Nəsib. Füzulinin sənət və  mərifət dünyası. Bakı-
Tehran: İrşad, 2002, 386 s. 
45. Hacıyev Tofiq. Füzuli: dil sənətkarlığı. Bakı: Gənclik, 1994, 72 s. 
46. Həmzəyeva Rəfiqə. Seyid Əbülqasim Nəbati. Bakı: Yazıçı, 
1992, 120 s.  
47. Həsənli Hacı Sabir. Peyğəmbər tarixi. Bakı: Adiloğlu, 2001, 461 s.  
48. Xələfov V. Füzuli yaradıcılığında sənətkarlıq məsələləri // “Elm 
və həyat” jurnalı, 1986, № 12, səh. 12-13. 
49.  İbrahimov Sənan. Farsdilli poeziyada “Azərbaycan səbki” və 
onun ideya mövzu aspektləri. Bakı: Ağrıdağ, 2003, 194 s. 
50.  İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş  əsərləri (Tərtib edəni: Araslı H.). 
Bakı: Azərnəşr, 1973, 676 s. 
51.  İmadəddin Nəsimi. Mən bu cahana sığmazam. Bakı: Gənclik, 
1991, 384 s. 
52. İmadəddin Nəsimi. İraq divanı. Bakı: Yazıçı, 1987, 336 s. 
53.  İmanov Həmid,  Əhmədov Abdulla. Orta əsr  İslam  Şərqində 
fəlsəfi fikir. Bakı: BDU nəşriyyatı, 1998, 192 s. 
54. Kəngərli Gülşən. Füzuli sehri. Bakı: Elm, 2003, 96 s. 
55. Kərimli Teymur. Görünməyən Füzuli. Bakı: Elm, 2003, 112 s. 
56. Köçərli Firidun. Azərbaycan  ədəbiyyatı: 2 iki cilddə, I cild. 
Bakı: Elm, 1978, 599 s. 
57. Qabusnamə (Farscadan çevirəni: Sultanov R.). Bakı: Elm, 2000, 
256 s. 
58. Qarayev Yaşar. Tarix: Yaxından və uzaqdan. Bakı: Sabah, 1995, 
710 s.  
 


Əzizağa Nəcəfov 
 
 
132
59. Qasımzadə Fuad. “Qəm karvanı”, yaxud zülmətdə nur. Bakı: 
Azərnəşr, 1968, 360 s.  
60. Qazi Bürhanəddin. Divan. Bakı: Azərnəşr, 1988, 656 s. 
61. Quliyeva Mahirə. Klassik Şərq poetikası. Bakı: Yazıçı, 1991, 
128 s. 
62. Quliyeva Mahirə. Klassik Şərq bəlağəti və Azərbaycan  ədə-
biyyatı. Bakı: Ozan, 1999, 322 s. 
63. Quluzadə Mirzağa. Füzulinin lirikası. Bakı: Azərbaycan SSR 
EA nəşriyyatı,1965, 476 s. 
64. Quran (Ərəb dilindən çevirənlər: Bünyadov Z., Məmmədəliyev 
V.). Bakı: Azərnəşr, 1992, 720 s. 
65. Qurbanov Afat. İnsan və dil. Bakı: Gənclik, 1973, 108 s. 
66. Qurbanov Firidun. Füzuli şeirində məcaz (“Şam” poetik obrazı) 
// Azərbaycan SSR EA-nın xəbərləri,  Ədəbiyyat və incəsənət seriyası, 
1988, № 2, səh. 3-7. 
67. Qurbanov Firidun. Füzuli şeirində poetik obraz və  bədii təsvir 
vasitələri: Filol. elm. nam. ... diss. Bakı, 1990, 161 s. 
68. Məhəmməd Füzuli - elmi-tənqidi məqalələr (Vəfatının 400 illiyi 
münasibətilə). Bakı: Azərnəşr, 1958, 385 s. 
69. Məhəmməd Füzuli 500 - Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun 
materialları (7-8 noyabr 1996). Bakı: Sabah, 1997, 295 s. 
70. Məhəmməd Füzuli - 500 (məqalələr toplusu). Bakı: BDU 
nəşriyyatı, 2000, 257 s. 
71. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri: 5 cilddə, I cild (Tərtib edəni və 
redaktoru: H.Araslı). Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1958, 466 s. 
72. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri: 5 cilddə, II cild (Tərtib edəni və 
redaktoru: H.Araslı). Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1958, 466 s. 
73. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri: 5 cilddə, III cild (Tərtib edəni və 
redaktoru: H.Araslı). Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1958, 456 s. 
74. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri: 5 cilddə, IV cild (Tərtib edəni və 
redaktorları: H.Araslı, H.Məmmədzadə). Bakı: Azərbaycan SSR EA 
Nəşriyyatı, 1961, 392 s. 
75. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri: 5 cilddə, V cild (Tərtib edəni və 
redaktorları: H.Araslı, H.Məmmədzadə,  Ə.Əhmədov). Bakı: Elm, 1985, 
216 s.  
76. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri: 6 cilddə, V cild. Bakı: Azərnəşr, 
1996, 368 s. 
 


Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası 
 
 
133 
77. Məhəmməd Füzuli. Türkcə divanın dibaçəsi. Bakı: Yurd, 1999, 
36 s. 
78. Mehdiyev Niyazi. Orta əsrlər Azərbaycan estetik mədəniyyəti. 
Bakı: İşıq, 1986, 159 s. 
79. Məhəmməd peyğəmbər: həyatı  və  kəlamları (Hazırlayan: 
Ə.Qüdrətov, N.Qüdrətov). Bakı: “Bilik” cəmiyyəti, 1990, 175 s. 
80. Mikayıl Müşfiq. Əsərləri: 3 cilddə, II cild. Bakı, Azərnəşr, 1970, 
334 s. 
81. Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Maarif, 1983, 212 s. 
82. Mir Cəlal (Paşayev). Füzulinin poetik xüsusiyyətləri. Bakı: 
Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1940, 125 s.  
83. Mir Cəlal (Paşayev). Füzuli sənətkarlığı, II nəşr. Bakı: Maarif, 
1994, 252 s. 
84. Mir Cəlal, Xəlilov Pənah.  Ədəbiyyatşünaslığın  əsasları. Bakı: 
Maarif, 1988, 277 s. 
85. Mirzəyev Ataəmi. Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri orta əsrlər 
tərcümə abidəsi kimi. Bakı: Nurlan, 2001, 182 s.  
86. Nağısoylu Möhsün. Füzulinin «Hədiqətüs-süəda”  əsəri. Bakı: 
Nurlan, 2002, 142 s. 
87. Nəbati Seyid Əbdülqasim. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Yazıçı, 1985, 
231 s. 
88. Nəsib Cümşüdoğlu. Füzulinin sənət və  mərifət dünyası. Bakı-
Tehran, 1997, 386 s. 
89. Nizaməddin Mustafa. Füzulinin poetik semantikası. Bakı: 
“İrşad” Bilik Mərkəzi, 1994, 101 s. 
90. Nizami Gəncəvi. Qəzəllər. Bakı: Azərnəşr, 1956, 87 s. 
91. Nizami Gəncəvi.  İskəndərnamə (Filoloji tərcümə). Bakı: Elm, 
1983, 650 s. 
92. Panova V.F., Vaxtin Y.B. Mühəmməd peyğəmbərin həyatı. 
Bakı: Ozan, 2003, 512 s. 
93. Sabir Əlim Xəliloğlu. Füzuli qəzəlləri  şərhi: 4 cilddə, II cild. 
Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2004, 370 s. 
94. Seyid Əzim Şirvani. Əsərləri: 3 cilddə, I cild. Bakı: Azərbaycan 
SSR EA nəşriyyatı, 1967, 743 s. 
95. Seyid Əzim Şirvani. Əsərləri: 3 cilddə, II cild. Bakı: Azərbaycan 
SSR EA nəşriyyatı,1969, 652 s. 
96. Seyid Əzim Şirvani. Əsərləri: 3 cilddə, III cild. Bakı: Elm, 1974, 
500 s.  
 


Əzizağa Nəcəfov 
 
 
134
97. Səfərli  Əlyar, Yusifov Xəlil. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1982, 388 s. 
98. Səfərli  Əlyar, Yusifli Xəlil. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatı. Bakı: Ozan, 1998, 632 s. 
99.  Şah  İsmayıl Xətai.  Əsərləri: 2 cilddə, I cild. Bakı: Azərnəşr, 
1975, 412 s. 
100. Şeirdust Əli Əsğər. Nur çeşməsi (Molla Məhəmməd Füzulinin 
həyatı və əsərləri barədə araşdırmalar). Tehran: Süruş, 1996, 205 s. 
101. Tazəkəndi  Əliheydər Naqis. İslam dəryasından damlalar: 2 
cilddə, I cild. Bakı: Adiloğlu, 2002, 410 s. 
102. Tazəkəndi  Əliheydər Naqis, İslam dəryasından damlalar: 2 
cilddə, II cild. Bakı: Adiloğlu, 2002, 412 s. 
103. Verdiyeva Zemfira, Ağayeva Firəngiz, Adilov Musa. 
Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı: Maarif, 1979, 307 s.  
104. Vəfalı Ayaz. Füzuli öyrədir. Bakı: Gənclik, 1977, 148 s. 
105. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeiri (Azərbaycan klassik ədəbiyyatı 
kitabxanası): 20 cilddə, II cild. Bakı: Elm, 1989, 424 s. 
106. 101 hədis (Həzrəti Məhəmməd  əleyhissalamın söylədikləri). 
Tərtib və tərcümə edəni: Qazi hacı Sabir Həsənli. Bakı: Gənclik, 32 s. 
 
Türk dilində 
 
107. Abdulbakı Gölpınarlı. Divan edebiyyatı beyanındadır. İstanbul: 
Marmara kitabevi, 1945, 166 s.  
108. Abdulbakı Gölpınarlı. Fuzuli divanı. İstanbul, 1961, 332 s. 
109. Abdulkadir Karahan. Füzuli (Muhuti, hayatı ve şahsiyeti). 
İstanbul: Milli eğitim basımevi, 1996, 331 s. 
110. Abdulkadir Karahan. Eski türk edebiyatı incelemeleri. İstanbul: 
Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1980, 331 s. 
111. Agah Sirri Levend. Türk edebiyatı tarixi. Ankara: Türk tarix 
Kurumu Basımevi, 1984, 666 s.  
112. Ahmet Kabaklı. Türk edebiyatı. Çıkaran: Türkiye Yayınevi, 
1967, 640 s. 
113. Ali Nihad Tarlan. Fuzuli divanı  şerhi. Ankara: Başbakanlık 
Basımevi, 1985, 350 s. 
114. Cem Dilçin. Örneklerle türk şiir bilgisi. Ankara, Sevinç 
basımevi, 1983, 531 s. 
 


Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası 
 
 
135 
115. Hasibe Mazıoğlu. Füzuli ve Türkçe Divanından seçmeler. 
Eskişehir: Anadolu Universitesi Basımevi, 1992, 384 s. 
116. Köprülü Mehmet Fuad. İslam medeniyeti tarihi. Ankara: Türk 
tarih Kurumu Basımevi, 1963, 467 s. 
117. Köprülü Mehmet Fuad. Türk edebiyatında ilk mütasavvıflar. 
Ankara: Türk tarih Kurumu Basımevi, 1966, 375 s. 
118. Köprülü Mehmet Fuad. Edebiyyat araştırmaları, I cilt, 3-cü 
basım. İstanbul: Çevik Matbaası, 1989, 470 s. 
119. Kur'anda Edebi Veche (hazırlayan: Safvet Senih). İzmir: 
Çağlayan Dağıtım, 1985, 107 s. 
120. Kur'anda Edebi Veche (hazırlayan: Safvet Senih). İzmir: 
Dağıtım Matbaası, 1989, 214 s. 
121. Seyit Kemal Karaalioğlu. Türkçe ve Edebiyat sözlüğü. 
İstanbul: Okat yayınevi, 1962, 189 s. 
122. Süleyman Ateş. Kuran-i-Kerim ve yüce meali. istanbul, Yeni 
ufuklar neşriyatı, 1996, 498 s. 
123. Süleyman Uludağ. Tasavvuf terimleri sözlüğü.  İstanbul: 
Yaylacik Matbaası, 1991,560 s. 
124. Tahir Olğun. Füzuliye dair. İstanbul: Selamet matbaası, 1936. 
125. Yaşar Nabi. Şiir sanatı, II buraxılış. İstanbul: Varlık yayınları, 
1958, 182 s. 
126. Yavuz Akpınar. Azeri Edebiyatı araştırmaları. İstanbul: Dergah 
yayınları, 1994, 389 s. 
 
Rus dilində 
 
127.
 
Абу-ль-Фарадж  аль-Исфахани.  Книга  песен.  Пер.  с  араб. 
А.Б.Халидова, Шидфар Б.Я. М.: Наука, 1980, 671 с. 
128.
 
 Булгаков  Н.Ф.  Пути  и  навыки  литературоведчесского 
труда. М.: Высшая школа, 1975, 336 с. 
129.
 
 Бертельс Е.Э. Избранные труды. «Низами и Фузули». М.: 
Наука, 1962, 556 с. 
130.
 
 Бертельс  Е.Э.  Избранные  труды. «Суфизм  и  суфийская 
литература». М.: Наука, 1965, 524 с. 
131.
 
 Будагова  З.И.  Риторическое  вопросительное  предложе-
ние как одна из стилистических фигур в современном азербайджан-
ском языке // Советская Тюркология, 1973 № 6, с.17-26. 
 


Əzizağa Nəcəfov 
 
 
136
132.
 
Василев  С.  Теория  отражения  и  художественное 
творчество. М.: Прогресс, 1970, 496 с. 
133.
 
 Веселовский  А.Н.  Историческая  поэтика.  М.:  Высшая 
школа, 1989, 404 с. 
134.
 
 Выготский Л.С. Психология искусства (Анализ эстетиче-
ской реакции), 5 издание. М.: Лабиринт, 1998, 479 с. 
135.
 
 Восточная 
поэтика 
(Специфика 
художественного 
образа). М.: Наука, 1983, 260 с.  
136.
 
 Еремеева  Г.А.,  Хисамова  Г.Г.  Медитативные  вопросы  в 
поэтическом  тексте,  Проблемы  стилистики  текста  (Тематический 
сборник научных трудов). Алма-Ата: «Просвешение», 1988, 240 с. 
137.
 
 Жирмунская  Е.А..  Мозг  и  его  работа,  М.:  Госкульт-
просветиздат, 1948, 63 с.  
138.
 
 Жирмунский  В.М.  Введение  в  метрику:  Теория  стиха. 
Ленинград, 1925, 285 с. 
139.
 
 Жирмунский В.М. Теория стиха. Л.: Советский писатель, 
1975, 664 с. 
140.
 
 Жирмунский  В.М.  Теория  литературы.  Поетика. 
Стилистика: Избранные труды. Л.: Наука, 1977, 407 с.  
141.
 
 Жирмунский  В.М.  Сравнительное  литературоведение: 
Восток и Запад. Избр.Тр. Л.: Наука, 1979, 493 с. 
142.
 
 История  Персидской  и  Таджикской  литературы  (Под 
редакцией Яна Рипка). М.: Издательство «Прогресс», 1970, 440 с. 
143.
 
 Климович  Л.И.  Книга  о  Коране  (его  происхождении  и 
мифологии). М.: Политиздат, 1986, 270 с. 
144.
 
 Курбатов  Х.Р.  Татарская  лингвистическая  стилистика  и 
поэтика, М.: Наука, 1978, 218 с. 
145.
 
 Мусулманкулов Рахим. Персидско-Таджикская классиче-
ская поэтика (X-XV вв.). М.: Наука, 1989, 240 с.  
146.
 
 Низами  Арузи  Самарканди.  Собрание  редкостей,  или 
четыре беседы. М.: Восточная Литература, 1963, 173 с.  
147.
 
 Османов М-Н. Стиль персидско-таджикской поэзии (IX-
X вв.). М.: Главная Редакция Восточной Литературы, 1974, 289 с. 
148.
 
 Пригарина Н.И. Поэтическая терминология (Истилах аш-
шуара  в  поэзии  Мухаммеда  Икбала).  М.:  Издательство  Восточной 
Литературы, 1978, 453 с. 
 


Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası 
 
 
137 
149.
 
 Рейснер  М.Л.  Эволюция  классической  газели  на  фарси 
(X-XV века), М.: Наука, 1989, 224 с. 
150.
 
 Стеблева  И.В.  Семантика  газелей  Бабура.  М.:  Наука, 
1982, 356 с. 
151.
 
 Философский словарь (Под редакцией И.Т.Фролова). М.: 
Издательство политической литературы, 1980, 444 с.  
152.
 
 Хазрат  Инайят  Хан.  Введение  в  суфизм.  М.:  Амрита-
Русь, 2003, 144 с. 
153.
 
 Хамраев  М.К.  Очерки  теории  тюркского  стиха.  Алма-
Ата: Мектеп, 1969, 355 с.  
154.
 
 Эстетика: Словарь (Под общей редакцией Беляева А.А. и 
др.). М.: Политиздат, 1989, 447 с. 
155.
 
 Шидфар  Б.Я.  Образная  система  арабской  классической 
литературы (VI – XII вв.). М.: Восточная Литература, 1974, 254 с. 
 
 
 
 
 
 


Əzizağa Nəcəfov 
 
 
138
 
 


Füzuli – şairin yaradıcılıq psixologiyası 
 
 
139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Китаб  «Мцтяръим» Няшриййат-Полиграфийа Мяркязиндя  
 сящифялянмиш вя чап едилмишдир 
 
 
Няшриййат редактору – Ялиш АЬАМИРЗЯЙЕВ 
Üz qabığının dizaynı Mətanət  QARAXANLI 
Kompyuter tərtibatı – Gövhər ALLAZOVA
 
 
 


Əzizağa Nəcəfov 
 
 
140
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чапа имзаланыб: 05.11.2012. 
Формат: 60х84 1/16. Гарнитур: Тимес. 
Щяъми: 8,75 ч.в. Тираж: 100. Сифариш № 88.  
Гиймяти мцгавиля иля. 
 
 
 
ТЯРЪЦМЯ 
ВЯ НЯШРИЙЙАТ-ПОЛИГРАФИЙА 
МЯРКЯЗИ
Аз 1014, Бакы, Рясул Рза кцч., 125
596 21 44; 497 06 25; (055) 715 63 99 
e-mail: mutarjim@mail.ru
 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə