Ebedi yol islam kohne inddYüklə 5,3 Mb.

səhifə1/245
tarix22.07.2018
ölçüsü5,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   245


İP

Ə

KYOLU N

ƏŞ

R

İYY

AT

I

Bakı - 2010


İP

Ə

KYOLU N

ƏŞ

R

İYY

AT

I

Bu kitab Azərbaycan Respublikası  

Dini Qurumlarla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin razılığı ilə nəşr 

edilmişdir.

Kitabın orijinal adı:        Ebedi Yol Haritası

                                            İSLAM

Мüəllif:                          Dr. Murad KAYA

Аnаdоlu türkcəsindən 

Аzərbаycаn türkcəsinə   

uyğunlаşdırаn: 

     Azad SOLTAN     

Elmi rеdаktоr:               Eldəniz SALMANOV

Ədəbi rеdаktоr:            Ömər QURBANOV

Nəşrə hаzırlаyаn:         Dr. Abbas QURBANOV

Dizаyn:                         Tural SƏLİMOV

Bakı-2010

İpəkyolu Nəşriyyatı: 59 

 

ISBN: 978-9952-449-60-0Bakı Şəhəri Səbail Rayonu

Cəfərov Qardaşları, 16

Tel:            (+994 12) 492 32 23

Faks:         (+994 12) 492 21 67

Elektron poçt: ipekyolu_llc@yahoo.com

İPƏKYOLU NƏŞRİYYATI
İP

Ə

KYOLU N

ƏŞ

R

İYY

AT

I

    


                                                                                          

Dr. Murad KAYAƏbədi Yol Xəritəsi

İSLAM


İP

Ə

KYOLU N

ƏŞ

R

İYY

AT

I


İP

Ə

KYOLU N

ƏŞ

R

İYY

AT

I

5

NTƏQDİM

Dövrümüz İslam haqqında danışır.

Bütün dünyanın gündəmində İslam var.

Möminlər də İslamdan danışır, müxalifləri də...

Və bəşəriyyətin, mövcudiyyəti dərk etmək böhranından necə çı xa ca-

ğına və insanın öz girdabından necə qurtulacağına baş sındıranlar da İs-

lamdan danışırlar.

Çünki nəfsani arzuların bütləşdirildiyi çox çətin bir dövrdə yaşayırıq.

Möminlər bu çətin dövrdə  nəfsin və  şeytanın hiylələrinə al dan ma-

maq üçün İslamın hansı hökmümün necə dərk ediləcəyi və həya ta ne cə 

tətbiq ediləcəyi səbəbilə İslamın əsas mənbələrinə müraciət edir lər. Mü səl-

manların İslamla bağlı bəlkə bu günə qədər təsəvvür edilməyə cək qə dər 

böyük bir məlumatsızlığa sahib olduğunu demək mümkündür. Bu mə lu-

mat sızlığı öyrənmək arzusu şəklində özünü biruzə verir.

Bəşəriyyət dərin bir axtarış yolunda irəliləyir. Mövcudiyyətin mə na sı nı 

itirmiş olmağın özü ilə birlikdə gətirdiyi bir sovrulma mövcuddur və in san 

bu burulğandan xilas olmaq istəyir. Bunun yolu vəhyə sarılmaq dır. Vəh yin 

son nüzulu isə İslam ilədir. İnsanın həm axtarış içində olması, həm də bu 

müd hiş telekommunikasiya dövründə İslam dinindən bixəbər olma sı bö-

yük bir talesizlik olardı. Yol İslama düşür və üstəlik çox dərin və böyük bir 

ma raqla... ehtiyacla...

İslamın müxalifləri... Onlar da bu dövrdə islamofobiya xəstə  li yi yay ma-

ğa çalışırlar. Bir mənada yol kəsmə missiyasını öz öhdələri  nə gö  tür müş-

dürlər. Bəşər övladının yolunun üstündə dayanmış və Haq  qa get mə si nin 

qarşısını alırlar. Bu məqsədlə də İslam haqqında ağı la gəl mə  yə cək də-

rəcədə qaralama kampaniyaları həyata keçirirlər. Bir rəhmət di ni  ni zo ra-

kı lıqla əlaqələndirməyə çalışırlar. Müsəlmanların zəifliklərini İsla  mın adı  na 

çı xıb İslama ödətməyə çalışırlar. Bundan başqa qlobal səviyyə  də İs  lam 

haq qında kifayət qədər məlumatı olmayan cəmiyyətlətin zehnləri  ni ya  nılt-

maq la fitnə törədirlər.

o6

Əbədi Yol Xəritəsi İSLAM

N

t

İPƏ

KYOLU N

ƏŞ

R

İYY

AT

I

Bu kimi hallar qarşısında nə etməli?

İslamı tam, dolğun və doğru bir şəkildə izah edən kitablar nəşr et mək 

la zımdır.

Qurandan, Həzrət Rəsulullahın müqəddəs kəlamlarından və hə ya tın-

dan yola çıxaraq, İslam mədəniyyətinin  on dörd əsrlik zəngin mirası na 

mü raciət edərək müsəlmanların məlumatlanma ehtiyaclarını axtarış için də 

ol an in sanların suallarını və onları maraqlandıran məsələlərdə qa ne edi ci 

cavab verə bilməyi  və İslam müxaliflərinin yanlış məlumatlan dır ma ilə in-

san ları qəflətə salmalarının qarşısnı alaraq qəlbləri və zehnlə ri ay dın lat ma-

ğı qarşısına məqsəd qoyan yeni nəşrlər edilməlidir.

Bu olduqca zəruridir.

Müsəlmanlarn İslamı müxtəlif cəmiyyət və təbəqələrə yayma cəhd lə ri 

bu ehtiyacı daha da zəruri hala gətirdi.

Məhz bu kitabın yazarı  Dr. Murat Kayanın 

“Əbədi Yol Xəritə si İS-

LAM”  kitabı belə bir ehtiyac nəticəində qələmə alındı.

Bu cür əsərlərin çoxalmalı olduğunu bilirik. Müxtəlif cəmiy yət lər 

üçün fərqli yaş qrupları üçün cəmiyyətin fərqli təbəqələri, fərq li cins-

lər, xülasə bütün  bütün fərqliliklərin qəlblərinin qəbul edə bilə cə yi 

ortaq səsi tapmaq lazımdır. Bunun üçün kitab, jurnal, müxtəlif səs li 

və görüntülü nəşrlər etmək lazımdır.

Bu kitabın mövcud boşluğu dolduracağını təmənna edirik.

Türkiyədə və Türkiyə sərhədlərindən kənarda oxunacağı nı üm id 

edirik.

Altınoluk jurnalı  bu kitabı da əvvəlcə verdiyi hədiyyə kitab lar 

ki mi on munlərcə insana çatdıracaqdır. Bu əsər ilə iyirmi dörd il ər zin-

də 27-ci cildimizi (İlk hədiyyə kitabımız olan Övliyalar Ensiklopediya sı 

4 cild halında idi) təqdim edirik. Hədiyyə etdiyimiz əsərlərə baxıl dıq da 

bunun İslamın təməl mövzularını ehtiva edən kiçik bir kitabxa na ma-

hiy yətində olduğu görmək olar.

Daha əvvəl iki cildlik 

Üsveyi-Həsənə kitabı ilə tanıdığı mız və bu 

gözəl əsəri də bizə təqdim edən Dr. Murat Kayaya qəlb dən tə şək kür-

lərimizi bildirir, bu elmi xidmətlərinin artaraq davam etməsini və bə-

rə kətlənməsini niyaz edirik.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   245


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə