Ec (reach reqlamentinə)Yüklə 142,93 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.11.2017
ölçüsü142,93 Kb.
#9638


 

1 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

 

   1 Maddə/qarışığın və şirkət/təşkilatin identifikasiyası 

 

1.1 Məhsul identifikatoru 

Məhsulun adı: 

LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

1.2 Maddə və ya qarışığın aidiyyəti üzrə müəyyən olunmuş istifadəsi və tövsiyə olunmayan istifadə 

halları 

Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. Maddə/preparatın tətbiqi: Doldurucu 

1.3 Məhsulun təhlükəsizlik sertifikatının təchizatçısı barədə məlumat: 

İstehsalçı/Təchizatçı: 

LOCK-N-STITCH 

Inc. 


1015 S. Soderquist Road 

Turlock, CA 95380 

Telefon: (209) 632-2345 

Əlavə informasiyanı aşağıdakı mənbədən əldə etmək mümkündür: 

Məhsulun Təhlükəsizlik Departamenti 

 

1.4 Fövqəladə hallar üçün telefon nömrəsi: 

ChemTel Inc. 

(800)255-3924, +1 (813)248-0585 

 

   2 Təhlükələrin müəyyən olunması 

 

2.1 Maddə və ya qarışığın təsnifatı 

1271/2008 saylı Təlimata uyğun olaraq (EC) təsnifat 

Aşağıdakı təsnifatlar yalnız   Kimyavi Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə 

Razılaşdırılmış  Təsnifatlandırma Sisteminin ümumi qaydalarına tətbiq olunur və təsnifatlandırma, yarlıklanma 

və qablaşdırma üzrə spesfik qaydalara şamil olunmur. H360Df. 

Aşağıda qeyd olunmuş Təhlükə Bəyanatları ABŞ-ın Kimyavi Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə 

Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış  Təsnifatlandırma Sisteminə (GHS) üçün yox yalnız AB qaydaları üçün tətbiq 

olunur. H400, H412. 

 

H360: Reproduktivliyə və ya doğulmamış uşağa xələl gətirə bilər. 

 

GHS08 saqlamlıq üçün təhlükə Reproduktiv toksiklik. 1B; H360Df: Doğulmamış uşağa ziyan verə bilər. Məhsulun reproduktiv orqanları 

zədələməsi barədə şübhələr var.  

 

GHS05 korroziya Gözün zədələnməsi 1; H318: Gözün ciddi zədələnməsinə səbəb olur. 

 

GHS09 ətraf mühit Su mühiti üçün təhlükəsiz deyil 1; H400: So orqanizmləri üçün çox toksikdir. 

 

GHS07 


Dərinin Qıcıqlanması 2; H315: Dəri qıcıqlanmasına səbəb olur. 

STOT SE 3; H335: Tənəffüs orqanlarının qıcıqlanmasına səbəb ola bilər. 

Xroniki su toksikliyi 3: H412: Uzunmüddət davam edən təsirlər su orqanizmləri üçün zərərlidir. 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

2 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

67/548/EEC və ya 1999/45/EC Direktivalarına əsasən Təsnifat 

 T; Toksik 

R60-61: Reproduktiv funksiyanı zəiflədə bilər. Doğulmamış uşağa ziyan verə bilər. 

 Xi; Qıcıqlandırıcı 

R37/38-41: Tənəffüs sistemini və dərini qıcıqlandırır. Gözlərin ciddi zədələnmə riski mövcuddur. İnsan və ətraf mühit üçün xüsusi təhlükələr barədə infomasiya:  

Məhsul ən son qüvvədə olan versiyaya görə “AB-nin məhlullar üzrə Ümumi Təsnifat Təlimatının” hesablama 

proseduruna görə yarlıklanmalıdır. 

Təsnifat Sistemi: 

Təsnifat AB ölkələri üzrə siyahıların ən son redaksiyalarına uyğundur və şirkət tərəfindən və ədəbiyyat 

vasitəsilə inkişaf etdirilmişdir. 

Təsnifat kimyavi maddələr üzrə beynəlxalq siyahılarının ən son redaksiyasına uyğundur və texniki ədəbiyyat 

və şirkət tərəfindən təqdim olunmuş informasiya ilə tamamlanmışdır. 

2.2 Yarlık elementləri 

(EC) 1272/2008 saylı təlimata uyğun olaraq yarlıkların vurulması 

Məhsul CLP reqlamentinə (məhsulların təsnifatı, markalanması və qablaşdırılması üzrə reqlament) uyğun  

olaraq təsnifatlandırılaraq yarlıklanır. 

Təhlükə piktoqramları 

Bu piktoqramma yalnız AB qayadaları üçün tətbiq olunur. ABŞ-da istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb 

(OSHA CHS) 

 

  

 

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 İşarə sözü: Təhlükə

 

Yarlıklamanın təhlükə müəyyənedici komponentləri: 

Dibutilftalat 

Poli (oksi -1, 2 - etandiyl), alfa. – (2- metil – 1 – okso-2 propenil) - .omega.) .-[(2-metil-1-okso-2-propenill)oksi]- 

N, N -.-[(2-metil-1-okso-2-propenill)oksi]- 

Təhlükələr üzrə bəyanatlar 

Aşağıda qeyd olunmuş Təhlükə Bəyanatları ABŞ-ın Kimyavi Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə 

Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış  Təsnifatlandırma Sisteminə (GHS) üçün yox yalnız AB qaydaları üçün tətbiq 

olunur. H360Df, H400 ,H412.  

Aşağıda qeyd olunmuş Təhlükə Bəyanatları ABŞ-ın Kimyavi Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə 

Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış  Təsnifatlandırma Sisteminə (GHS) üçün yox yalnız AB qaydaları üçün tətbiq 

olunur. H360.  

H360: Reproduktivliyə və ya doğulmamış uşağa xələl gətirə bilər.  

H315: Dəri qıcıqlanmasına səbəb olur.  

H318: Gözün ciddi zədələnməsinə səbəb olur.  

H360Df: Doğulmamış uşağa ziyan verə bilər. Məhsulun reproduktiv orqanları zədələməsi barədə şübhələr var.  

H335: Tənəffüs orqanlarının qıcıqlanmasına səbəb ola bilər.  

H400: So orqanizmləri üçün çox toksikdir. 

H412: Uzunmüddət davam edən təsirlər su orqanizmləri üçün zərərlidir. Ehtiyat tədbirləri barədə informasiya 

P280: Qoruyucu əlcək/qoruyucu eynək geyin.  

P273: Məhsulun ətraf mühitə buraxılmasına yol verməyin. 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

3 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

P261: Məhsul vurulmuş havanı/buxarı/spreyi nəfəs almayın. P305+P351+P338: GÖZƏ DÜŞDÜKDƏ: Gözünüzü su ilə bir neçə dəqiqə ərzində yuyun. Kontakt linzalarını 

geydiniyiniz halda və onların çıxarılması asan olduqda linzaları çıxarın. Gözünüzü yumağa davam edin. 

P304+P340: NƏFƏSƏ DÜŞDÜKDƏ: Məhsul nəfəsinə daxil olmuş insanı təmiz havaya çıxarın və nəfəs almaq 

üçün rahat olan vəziyyətdə onun sakitliyini təmin edin.  

P501: Yerli/regional/milli/daxili qayadalara əsasən içindəkilərini/qabı tullayın. 

Əlavə informasiya: 

Peşəkar istifadəçilər üçün nəzərdə tutulur. Təhlükənin təsviri: 

İş yerində Təhlükəli Maddələrin İnformasiya Sisteminin (WHMIS) -simvolları: 

D2A - Digər toksik təsirlərə səbəb olan çox toksik maddə 

 

Milli Yanğınsöndürmə Asosiasiyasının reytinqləri (şkala 0 - 4) 

 

Saqlamlıq = 2  

Yanğın = 1 

 

Reaksiyaya girmək bacarığı = 0  

 

Təhlükəli Materiallar üzrə İnformasiya Sisteminin reytinqi (şkala 0 - 4) 

 

SAQLAMLIQ *2 

 

Saqlamlıq = 2  

YANĞIN 


 

Fire = 1  

REAKSIYAYA 

GIRMƏK 

BACARıĞı 0   

Reaksiyaya girmək bacarığı = 0 

* - Məhsulun təsirinə təkrar və ya uzunmüddətli məruzqalmadan saqlamlığa uzunmüddətli təhlükəyə işarə 

edir. 


  Təhlükəli Materiallar üzrə İnformasiya Sisteminin Saqlamlığa uzunmüddətli təhlükə törədə bilən 

maddələr 

 

 84-74-2  dibutilftalat 

 

2.3 Digər təhlükər PBT (bioakumulyasiya və toksiklik bacarığı) və vPvB (çox davamlı bioakumulyativ davamlı maddə) 

qiymətləndirməsinin nəticələri 

PBT: Təbiq edilmir. 

vPvB: Təbiq edilmir.  

 

 

 

3 Tərkibi/inqredientləri üzrə informasiya 

 

3.2 Qarışıqlar Təsvir: Qeyri-təhlükəli əlavələrlə aşağıda sadalanmış maddələrin qarışığı. 

 

Təhlükəli komponentlər: 

 

 

Poli (oksi -1, 2 - etandiyl), alfa. – (2- metil – 1 – okso-2 propenil) - 

.omega.) .-[(2-metil-1-okso-2-propeill)oxy]- N, N -.-[(2-metil-1-okso-2-

propenill)oksi]- 

 Xi R36/37/38 

25-50% 


 Dərinin Qıcıqlanması 2, H315; Göz qıcıqlandırıcısı 2, H319; STOT 

SE 3, H335  

CAS: 84-74-2 

EINECS: 201-557-4 

İndeks nömrəsi: 607-318-00-

Dibutilftalat 

T Reproduktiv toksiklik Kateqoriyası 2, 3 R61;   Xn R62;   

N R50 

25-50% 


 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

4 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

 

 

Reproduktiv toksiklik. 1B, H360Df  Su mühiti üçün təhlükəsiz deyil 1, H400 

 

CAS: 25322-68-3 

Polimer olmayan kimyavi 

məhsullar: 500-038-2 

polietilenqlikol 

İcmada iş yerində təsir həddi ilə maddə < 10% 

 

 CAS: 80-15-9 

EINECS: 201-254-7 

İndeks nömrəsi: 617-002-00-

α,α –dimetilbenzil hidroperoksid  T R23;   C R34;   Xn R21/22-48/20/22;   O R7;   N R51/53 

< 10% 

 

 

Orqanik Peroksid EF, H242 

 Acute Tox. 3, H331 

 STOT RE 2, H373 

Dərinin zədələnməsi 1B, H314 

 Xroniki su toksikliyi 2, H411 

 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312 

 CAS: 613-48-9 

EINECS: 210-345-0 

N, N dietil-p-toluidin 

 T R23/24/25;   Xi R41;    N R50 



2.5%


 

 

 

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331 

 Gözün zədələnməsi 1, H318 

 Su mühiti üçün təhlükəsiz deyil 1, H400  

SVHC 

 

 

84-74-2 


dibutilftalat 

 

Əlavə informasiya: Sadalanmış risk ifadələrinin mətni üçün 16-cı bölümə istinad edin.

 

 

  

4 İlkin yardım tədbirləri 

 

4.1 İlkin yardım tədbrilərinin təsviri Ümumi informasiya: 

Məhsulla çirklənmiş istənilən paltarı dərhal çıxarın. Məhsul nəfəsə düşdükdən sonra:  

Insanı təmiz havaya çıxarın; şikayətlər olduğu halda həkimlə məsləhətləşin. 

Əgər məhsuldan zərər çəkmiş insan nəfəs almaqda çətinlik çəkərsə oksigen terapiyasini aparın. 

Qeyri-müntəzəm nəfəsalma olduqda və ya nəfəs kəsildikdə süni nəfəs verin. Dəri ilə təmasdan sonra: 

Dərinizi dərhal su və sabınla yaxşıca yuyun.  

Əgər dəri qıcıqlanması davam edərsə həkimlə məsləhətləşin. 

Gözə düşdükdən sonra: 

Kontakt linzaları geydiyiniz təqdirdə onları çıxarın. 

Gözünüzü açaraq axar su altında bir neçə dəqiqə ərzində yuyun. Sonra, həkimlə məsləhətləşin. 

Udduqdan sonra: 

Ağzınızı yaxalayın və sonra çoxlu su için. 

Özünüzü qusmağa məcbur etməyin; təcili tibbi yardım əldə etmək üçün telefon açın. 

4.2 Həm kəskin, həm də sonradan özünü biruzə verən  ən vacib əlamətlər və təsirlər. 

Dəri və selikli qişa üçün qıcıqlandırıcıdır. 

Gözü ciddi zədələyə biləcək güclü qıcıqlandırıcı.  

Nəfəsalma çətinliyi 

Baş gicəllənməsi 

Öskürək 


Mədə və ya bağırsaq pozğunluglan. 

Təhlükələr: 

Ciddi göz zədələnmə təhlükəsi.  

Zəifləmiş nəfəsalma təhlükəsi  

Ürək döyüntüləri ritminin pozulması təhlükəsi. 

Qıc olma təhlükəsi 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

5 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

4.3 İstənilən tələb olunan təcili tibbi və xüsusi müalicə əlamətləri. 

Məhsul udulduğu təqdirdə əlavə aktivasiya edilmiş karbonla  mədə qıcıqlanmasına 

səbəb olur.  

Qan dövranını nəzarətdə saxlayın, şok əlyehinə müalicə mümkündür. 

Zəruri olarsa oksigenlə nəfəsvermə terapiyasını keçirin. 

Antihistamin və kortikosteroid preparatları ilə dərini və selikli qişanı müalicə edin. 

 

  

5 Yanğınsöndürmə tədbirləri 

 

5.1 Yanğınsöndürmə vasitələri Müvafiq yanğınsöndürmə maddələri: 

Ətraf şəraitə uyğun gələn yanğınsöndürmə metodlarından istifadə edin. Təhlükəsizlik səbəblərinə görə münasib sayılmayan yanğınsöndürmə maddələri: Yoxdur 

5.2 Maddə və ya qarışıqdan irəli gələn xüsusi təhlükələr 

İsitmə və ya yanğın zamanı toksik qazların əmələgəlmə ehtimalı var. 5.3 Yanğınsöndürənlər üçün məsləhətlər 

Fərdi mühafizə vasitələri: 

Avtonom respirator qoruyucu vasitəni geyin.  

Bədənin tam müdafiəsi üçün xidməti geyimi geyin. 

Əlavə informasiya: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

 

  

6 Maddələrin təsadüfən atmosferə buraxılmasını aradan qaldırmaq üçün tədbirlər 

 

6.1 Şəxsi təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün ehtiyat tədbirləri, qoruyucu avadanlıq və qəza halları zamanı prosedurlar 

Tüstü qazları/toz/aerozolun təsirinə qarşı tənəffüs orqanlarının fərdi mühafizə vasitəsindən istifadə edin.  

Qoruyucu mühafizə vasitələrini geyin. Fərdi mühafizə vasitələri ilə təchiz olunmayan insanları məsafədə 

saxlayın. 

Adekvat havalandırmanın olmasını təmin edin. 

6.2 Ekoloji ehtiyat tədbirləri: 

Maddənin kanalizasiya borularına/səth və ya qrunt sularına daxil olmasına yol verməyin. 6.3 Məhsulun izolyasiyası və təmizlənməsi üçün metod və materiallar: 

Maddəni mayeni özünə hopduran material vasitəsilə materiala hopdurun (qum, diatomit, turşu tərkibli 

birləşdirici maddələr, universal birləşdiricilər, taxta kəpəyi).  

Məhsulu müvafiq qablarda utilizasiya və ya məhv edilmək üçün göndərin. 

13-cü bəndə əsasən çirklənmiş materialı tullayın. 

6.4 Digər bölmələrə istinad 

Maddə ilə təhlükəsiz davranış barədə bölüm 7 nəzər yetirin. 

Fərdi mühafizə vasitələri üzrə informasiya əldə etmək üçün bölüm 8 baxın.  

Utilizasiya üzrə informasiya əldə etmək üçün bölüm 13 baxın. 

 

 

 7 Maddənin istifadə edilməsi və saxlanılması 

 

7.1 Təhlükəsiz istifadə üçün ehtiyat tədbirləri 

Aerozolun yaranmasının qarşısını alın. 

Yalnız yaxşı havalandırılan yerlərdə istifadə edin. 

Qapalı sahələrdə siçrantı və ya səpintiyə yol verməyin. 

Yanğına və partlayışa qarşı müdafiə üzrə informasiya: Tənəffüs orqanlarının qoruyucu vasitəsini hazır 

saxlayın. 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

6 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

7.2 Təhlükəsiz saxlama, o, cümlədən hər hansı bir uyuşmazlıq üzrə şərtlər. Saxlama: 

Saxlama yerləri və məhsulun yerləşdiyi qablar tərəfindən qarşılanmalı tələblər:  

Saxlama yerinin ekstremal istiyə, alov mənbələrinə və ya açıq alova yaxın yerləşməsinə yol verməyin.  Bir ümumi anbar sahəsində saxlama üzrə informasiya: 

Turşularla bir yerdə saxlamayın.  

Məhsulu qida məhsullarından uzaqda saxlayın. 

Məhsulu oksidləşdirici maddələrdən uzaqda saxlayın. Saxlama şəraiti barədə əlavə informasiya: 

Qabın ağzını kip bağlayın. 

Saxlama temperaturu: 5 - 75 ⁰ F / -15 – 23.9 ⁰C. 

7.3 Spesifik yekun istifadə üzrə informasiya: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

 

  

8 Məhsulun mənfi təsirlərinin nəzarət altında saxlanılması/fərdi mühafizə 

 

Texniki obyektlərin dizaynı barədə əlavə informasiya: Əlavə məlumat yoxdur; 7-ci bəndə baxın. 8.1 Nəzarət parametləri 

  İş yerində monitorinqin aparılmasını tələb edən həddi göstəricilərlə inqredientlər: 

 

  84-74-2 dibutilftalat 

 

 

PEL (USA) 

REL (USA)  

TLV (USA)  

EL (Kanada) 

 

EV (Kanada) Uzunmüddətli qiyməti: 5 mg/m³ 

Uzunmüddətli qiyməti: 5 mg/m³ 

Uzunmüddətli qiyməti: 5 mg/m³ 

Uzunmüddətli qiyməti: 5 mg/m³ 

Uzunmüddətli qiyməti: 5 mg/m³  

  25322-68-3 polietilenqlikol 

 

 

WEEL (USA) 

Uzunmüddətli qiyməti: 10 mg/m³ 

(H); MW>200  

  80-15-9 α,α –dimetilbenzil hidroperoksid 

 

 

WEEL (USA) 

Uzunmüddətli qiyməti: 6 mg/m³, 1 ppm 

Dəri 


 

DNELs: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

PNECs: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

Əlavə informasiya: Hazırlıq prosesi zamanı etibarlı  olan siyahılardan əsas kimi istifadə olunmuşdur. 

8.2 Məhsulun mənfi təsirlərinin nəzarət altında saxlanılması 

Fərdi mühafizə vasitələri: 

Ümumi qoruyucu və gigiyenik tədbirlər: 

Kimyavi maddələrlə işləyərkən adi ehtiyat tədbirlərinə əməl olunmalıdır.  

Qida məhsulları, içkilər və yem məhsullarından uzaq saxlayın. 

Bütün çirklənmiş paltarları dərhal çıxarın. 

Fasilədən öncə və işin sonunda əllərinizi yuyun.  

Qoyurucu paltarı ayrı yerdə saxlayın. 

Qazın/tüstünün/aerozolun nəfəsə daxil olmasına yol verməyin. 

Məhsulun gözə və ya dəriyə düşməsinə yol verməyin. Tənəffüs orqanlarının müdafiəsi: 

Normal istifadə şəraitində tələb olunmur. 

Məhsulun yüksək konsenstrasiyası mövcud olduqda tənəffüs orqanlarının müvafiq fərdi mühafizə vasitəsindən 

istifadə edin.  

Aerozol və ya tərkibində məhsul olan tozlu duman əmələ gələndə tənəffüs orqanlarının müvafiq fərdi mühafizə 

vasitəsindən istifadə edin. 

Məhsulun dağılması zamanı tənəffüs orqanlarının fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək tövsiyə olunur. 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

7 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

NİOSH tərəfindən təsdiqlənmiş toz/duman filtri ilə təchiz edilmiş orqanik maddələrdən çixan buxarlardan müdafiə üçün respiratordan istifadə edilməlidir.   

Əllərin qorunması 

Qoruyucu əlcəklər 

Əcək nüfuzedilməz materialdan və məhsula/maddəyə/preparata davamlı olmalıdır.  

Nüfuzetmə vaxtların, diffuziya dərəcəsəni və korlanmanı nəzərə alaraq əlcək materialının seçimi Əlcək materialları 

Münasib  əlcəklərin  seçilməsi  təkcə  materialdan  yox,  eləcə  də  əlavə  keyfiyyət  nişanlarından  asılıdır  və 

istehsalçıdan  istehsalçıya  görə    fərqlənir.  Məhsulun  bir  neçə  maddənin  hazırlanması  nəticəsində  əmələ 

gəlməsini  nəzərə  alaraq  əlcək  materialının  maddənin  nüfuz  etməsinə  qarşı  davamlılığını  əvvəlcədən 

hesablamaq mümkün deyil və buna görə də əlcək istifadəden öncə yoxlanılmalıdır. 

 Əlcək materialına nüfuzetmə vaxtı 

Dəqiq nüfuzetmə vaxtı  qoruyucu əlcəklərin istehsalçısı tərəfindən təyin olunmalı və müşahidə olunmalıdır. Gözün müdafiəsi: 

Kontakt linzaları geyilməməlidir. 

 Qoruyucu eynəklər 

Bədənin müdafiəsi: Qoruyucu iş geiyimi 

Ətraf mühitlə təmasın məhdudlaşdırılması və nəzarət 

Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. Risk idarəetmə tədbirləri 

Əlavə informasiya üçün Bölüm 7-yə baxın.  

Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

 

  

9 Fiziki və kimyavi xassələr 

 

  

9.1 Əsas fiziki və kimyavi xassələr üzrə informasiya 

Ümumi informasiya 

Görünüşü: 

Forması:  

Maye 


Rəngi: 

Ağ 


Qoxusu: 

Mülayim 


Qoxu həddi: 

Müəyyən olunmayıb 

 

 pH Turşuluq Dərəcəsi: Müəyyən olunmayıb 

 

 Vəziyyətinin dəyişməsi Ərimə nöqtəsi/Ərimə diapazonu 

Təyin edilmir. Qaynama nöqtəsi/Qaynama diapazonu: 

300 °F / > 149 °C 

 

 Alışma nöqtəsi: >200 °F/>94 °C 

 

 Alışqanlıq (bərk, qaz formasında): Təbiq edilmir. 

 

 Alovlanma temperaturu: 734 °F / 390 °C 

 

 Ayrılma temperaturu: Müəyyən olunmayıb 

 

 Sərbəst alovlanma: Məhsul özü-özünə alovlanmır. 

 

 Partlatyış təhlükəsi: Məhsul partlayış təhlükəsi yaratmır. 

 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

8 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

 Partlayış həddləri: Aşağı konsentrasiya həddi: 

0.1 Həcm % Yuxarı konsentrasiya həddi: 

2.0 Həcm % 

 

 Buxar təzyiqi: Müəyyən olunmayıb 

 

 23.8 °C temperaturda Sıxlıq: 

1.1 g/cm³ Nisbi sıxlıq: 

Müəyyən olunmayıb Buxarın sıxlığı: 

Müəyyən olunmayıb Buxarlanma sürəti: 

Müəyyən olunmayıb 

 

 

  Suda həll  

edilmə: 

Həll olunmur və ya çətin qarışdırılır. 

 

 

Paylanılma koefisienti (n-oktanol/su): Müəyyən olunmayıb 

 

 Suvaşqanlıq: 

Dinamik 

Müəyyən olunmayıb Kinematik: 

Müəyyən olunmayıb 

 

 

9.2 Digər informasiya: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

 

  

 

 10 Sabtilik və reaksiyaya girmək bacarığı: 

 

10.1 Reaksiyaya girmək bacarığı 10.2 Kimyavi sabitlik  

Termik ayrılma/ yol verilməməli şəraitlər: Termik ayrılmaya yol verməmək üçün məhsulu həddən artıq 

isitməyin. 10.3 Təhlükəli reaksiyaların mümkünlüyü:  

Güclü oksidləşdirici maddələrlə 

reaksiyaya girir.  

Müxtəlif metallarla reaksiyaya girir. 

Güclü turşular və oksidləşdirici maddələrlə reaksiyaya girir. 

Məhsul ayrılma nöqtəsindən  yuxarı nöqtədə isidilərsə zəhərləyici qazlar atmosferə buraxıla bilər. 10.4 Yol verilməməli şəraitlər: Məhsulu oksidləşdirici maddələrdən uzaqda saxlayın. 

10.5 Uyuşmayan materiallar: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

10.6 Təhlükəli ayrılma məhsulları:  

Ftor hidrogen 

Dəm qazı və karbon 4-oksidi. 

Azot oksidləri(NOx) 

 

 

 11 Toksikoloji informasiya 

 

11.1 Toksikoloji təsirlər barədə informasiya Kəskin toksiklik: 

 LD/LC50 qiymətləri təsnifat üçün uyğundur: 

 

 84-74-2 dibutilftalat 

 

 Ağız 

Dəridən 


nüfuzetm

ə 

LD50 LD50 

8000 mg/kg (siçovul) 

20000 mg/kg (dovşan) 

 

 80-15-9 α,α –dimetilbenzil hidroperoksid 

 

 Ağız 

Dəridən 


nüfuzetmə 

LD50 


LD50 

LC 


382 mg/kg (siçovul) 

500 mg/kg (siçovul) 

220 mg/l (siçovul) 

 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

9 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

Nəfəsdən nüfuzetmə 

(Ölümcül 

konsentr

asiya)50/

4 saat 

Əsas qıcıqlandırıcı təsir: 

Dəri üzərində: Dəri və selikli qişa üçün qıcıqlandırıcıdır. 

Göz üzərində: Gözü ciddi zədələyə biləcək güclü qıcıqlandırıcı. 

Məhsulun təsiri nəticəsində həssaslığın artımı: Həssaslığın artımı üzrə heç bir təsirlər məlum deyil. 

Əlavə toksikoloji informasiya: 

Məhsul Maddələr üzrə AB nın Ümumi Təsnifat Təlimatlarınin  sonuncu redaksiyasının hesablama metoduna 

əsasən aşağıdakı təhlükələri əks etdirir: 

Qıcıqlandırıcı 

Dəridən nüfuz etdikdə təhlükə. 

Təkrarlanmış dozanın toksikliyi: Məhsulun zərərli təsirinə uzun müddət ərzində və ya təkrar məruz qaldıqda 

insan orqanlarını zədələyə bilər. CMR təsirləri (Kanserogen, mutagen və ya reproduktivlik üçün toksik maddələr) 

Reproduktiv toksiklik. 1B 

 

 

 12 Ekoloji informasiya 

 

12.1 Toksiklik Su  orqanizmləri üçün toksikliyi: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

12.2 Davamlılığı və kimyavi ayrılmaya meyilliyi: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

12.3 Məhsulun bioakkumulyasiya bacarığı: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

12.4 Qruntda hərəkətliliyi: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

Əlavə ekoloji informasiya: 

Ümumi qeydlər: 

Su üçün Təhlükə sinfi 2 (Alman Qanunu) (Özünü qiymətləndirmə) Su üçün təhlükəlidir.  

Maddənin kanalizasiya sisteminə/ qrunt suyu və su axınına daxil olmasına yol 

verməyin.  

Hətta kiçik hissəciklər də belə torpağa sızsa içməli su üçün təhlükəlidir. 

Məhsulun kənarlaşdırma/ayrılma və bioakkumlyasiya potensialı üzrə mövcud məlumatlara görə ətraf mühitin 

uzunmüddətli çirklənməsi istisna oluna bilməz. 

Konsentratda Su üçün təhlükə sinfi (Özünü təsnifat). 12.5 PBT (bioakumulyasiya və toksiklik bacarığı) və vPvB (çox davamlı bioakumulyativ davamlı maddə) 

qiymətləndirməsinin nəticələri 

PBT: Təbiq edilmir. 

vPvB: Təbiq edilmir. 

12.6 Digər mənfi təsirlər: Əlavə aidiyyəti informasiya mövcud deyil. 

 

  

13 Utilizasiya mülahizələri 

 

13.1 Zibil emalı metodları Tövsiyə 

Zibil  emal  müəssisəsinin  operatoru  və  aidiyyəti  səlahiyyətli  orqanlarla  məsləhətləşdikdən  sonra  və  zəruri 

texniki qaydalara əməl edərək məişət tullantıları ilə bir yerdə yandırıla bilər. 

Zibil emal müəssisəsinin operatoru və aidiyyəti səlahiyyətli orqanlar ilə məsləhətləşmələr apardıqdan sonra və 

zəruri  texniki  qaydalara  əməl  edərək  bərkidilərək  məişət  tullantıları  ilə  utilizasiya  oluna  bilər.  Bu  məhsulun 

istifadəçisi    təhlükəli  və  qeyri-təhlükəlin  maddələrin  istifadəsi,  saxlanılması  və  utilizasiyası  üzrə  bütün  yerli, 

regional  və  federal  qanun  və  qaydalara  əməl  edərək  istifadə  olunmamış  material,  qalıqlar  və  qabların 

utilizasiyasi üçün məsuliyyət daşıyır. Qalıq materiallarla təhlükəli materiallar kimi davranmaq lazımdır. Çirkli qablaşdırma: 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com
 

10 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

Tövsiyə: Məhsulun tullantısı rəsmi qaydalara əsasən həyata keçirilməlidir. 

 

 

 14 Daşınma üzrə informasiya 

 

   14.1 BMT-Nömrəsi 

DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA: 

Tətbiq olunmur 

 

  14.2 BMT-nin daşınma üçün müvafiq nəqliyyat adı DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA: 

Tətbiq olunmur 

 

 

14.3 Nəqliyyatla bağlı təhlükə sinfi (sinifləri) DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA: 

Sinif: 

Tətbiq olunmur 

 

  14.4 Qablaşdırma qrupu DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA: 

Tətbiq olunmur 

 

  14.5 Ekoloji təhlükələr:   

Dəniz çirkləndiricələri: 

Yoxdur 


 

  14.6 İstifadəçi üçün xüsusi ehtiyat tədbirləri: 

Təbiq edilmir. 

 

 14.7 Tarasız daşınma MARPOL (Gəmilərdən Suyun Çirklənməsinə Qarşı Beynəlxalq Konvensiya) 

73/78 Əlavə İİ və İBC  (Tökmə üsulu ilə Təhlükəli 

Kimyavi Yüklərin Daşınması üzrə Beynəlxalq 

Məcəllə) Məcəlləsinə müvafiq olaraq: 

 

Təbiq edilmir.  

  BMT-nin "Tipik Reqlamenti” 

 

  

 

 15 Normativ informasiya 

 

15.1 Maddə və ya qarışıq üçün spesifik olan əməyin təhlükəsizliyi, saqlamlıq və ətraf mühit üzrə qaydalar/qanunlar 

Birləşmiş Ştatlar (ABŞ) 

SARA 

 

Bölüm 313 (Spesifik toksik kimyavi maddələrin siyahısı): 

 

 

84-74-2 dibutilftalat 

 

 80-15-9  α,α –dimetilbenzil hidroperoksid 

 

 TSCA (Toksik Maddələrə Nəzarət Aktı): 

 

  Bütün inqredientlər sadalanıb.  

 

 Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com


 

11 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

Qanunverici Təşəbbüs  65 (Kaliforniya): 

 

Xərçəng xəstəliyinə səbəb olan kimyavi maddələr: 

 

 İnqredientlərin heç biri sadalanmayıb. 

 

 Qadınlar üçün reproduktiv toksikliyə səbəb olması məlum olan kimyavi maddələr: 

 

 84-74-2 

dibutilftalat 

 

 

Kişilər üçün reproduktiv toksikliyə səbəb olması məlum olan kimyavi maddələr:  

 

84-74-2 dibutilftalat 

 

 Embrion toksikliyinə səbəb olması məlum olan kimyavi maddələr: 

 

 84-74-2 

dibutilftalat 

 

Karsinogen Kategoriyalar 

 

EPA (Ətraf Mühiti Qoruma Agentliyi) 

 

 

84-74-2 dibutilftalat 

 

 İARC (Xərçəng Xəstəliyinin Araşdırılması üzrə Beynəlxalq Agentlik) 

 

 İnqredientlərin heç biri sadalanmayıb. 

 

 TLV (ACGİH (Sənaye Gigiyenası üzrə Dövlət Mütəxəssislərinin Amerika Konfransı) tərəfindən 

müəyyən olunmuş Son Həddi Qiymət) 

 

 İnqredientlərin heç biri sadalanmayıb. 

 

 NIOSH-Ca (İş Yerində Təhlükəsizlik və Saqlamlıq üzrə Milli İnstitut) 

 

 İnqredientlərin heç biri sadalanmayıb. 

 

 OSHA-Ca (İş Yerində Təhlükəsizlik və Saqlamlıq üzrə Administrasiya) 

 

 İnqredientlərin heç biri sadalanmayıb. 

 

Kanada 

 

Kanadanın Məişətdə İstifadə olunan Kimyavi Maddələr siyahısı (DSL) 

 

 Bütün inqredientlər sadalanıb. 

 

 Kanadanın İnqredientlərin Açıqlanma Siyahısı (hədd 0.1%) 

 

  İnqredientlərin heç biri sadalanmayıb.  

 

Kanadanın İnqredientlərin Açıqlanma Siyahısı (limit 1%) 

 

 

84-74-2 dibutilftalat 

 

 80-15-9 

α,α –dimetilbenzil hidroperoksid 

 

Milli qaydalar: 

Digər qayda, məhdudiyyət və qadağanedici qanunlar. 

 

REACH reqlamenti, Maddə 57-yə müvafiq olaraq Xüsusi Təhlükəli Maddələr (SVCH) 

 

 

84-74-2 dibutilftalat 

 

 15.2 Kimyavi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi: Kimyavi Təhlükəsizlik Qiymətləndirilməsi 

aparılmamışdır. 

 

 

  

 

16 Digər informasiya 

 

Bu informasiya cari biliklərimizə əsaslanır. Bununla belə bu istənilən spesifik məhsul xassələri üçün qarantiyadan ibarət olmamalıdır və hüquqi cəhətdən qüvvədə olan müqavilə münasibətlərinə gətirib 

çıxarmamalıdır. Vacib ifadələr 

H242: Məhsulun isidilməsi yanğına səbəb ola bilər.  

H301: Udulduqda toksikdir. 

H302: Udulduqda insan orqanizmi üçün zərərlidir. 

H311: Dəri ilə təmasda olduqda toksikdir. 

 

H312: Dəri ilə təmasda olduqda zərərlidir. Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.com


 

12 Səhifə 12 1907/2006/EC (REACH reqlamentinə) 

,1272/2008/EC (CLP-Təsnifat, Nişanlama və Qablaşdırma reqlamenti), və GHS- Kimyavi 

Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış 

Təsnifatlandırma Sisteminə əsasən 

 Məhsulun Təhlükəsizlik Sertifikatı 

Nəşr tarixi: 31.10.2013

 

Reviziya 31.10.2013

 

Məhsulun adı: LHC623 Heat Conductive Sealant/Retainer 

 

H314: Güclü dəri yanıqları və göz zədələnməsinə səbəb olur. H315: Dəri qıcıqlanmasına səbəb olur. 

H318: Gözün ciddi zədələnməsinə səbəb olur.  

H319: Güclü göz qıcıqlanmasına səbəb olur.  

H331: Nəfəsə düşərsə toksikdir. 

H335: Tənəffüs orqanlarının qıcıqlanmasına səbəb ola bilər. 

H360Df: Doğulmamış uşağa ziyan verə bilər. Məhsulun reproduktiv orqanları zədələməsi barədə şübhələr var. 

H373: Məhsulun zərərli təsirinə uzun müddət ərzində və ya təkrar məruz qaldıqda insan orqanlarını zədələyə 

bilər. 


H400: So orqanizmləri üçün çox toksikdir. 

H411: Uzunmüddətli təsirləri ilə su orqanizmləri üçün toksikdir. 

 

R21/22: Dəri ilə təmasda olduqda və ya udulduqda insan orqanizmi üçün zərərlidir. R23: Tənəffüs yollarına düşdükdə toksikdir.   

R23/24/25: Tənəffüs yollarına düşdükdə, dəri ilə təmasda olduqda və ya udulduqda toksikdir. 

R34: Yanıqlara səbəb olur. 

R36/37/38: Gözləri, tənəffüs sistemini və dərini qıcıqlandırır.  

R41: Gözlərin ciddi zədələnmə riski mövcuddur. 

R48/20/22: Zərərlidir: tənəffüs sisteminə daxil olma və udma yolu ilə məhsulun təsirinə uzun müddət ərzində 

məruzqalma saqlamlıq üçün ciddi təhlükəlidir. 

R50: Su orqanizmləri üçün çox toksikdir. 

R51/53: Su orqanizmləri üçün toksikdir, su mühitində uzunmüddətli pis təsirlərə səbəb ola bilər.  

R61: Doğulmamış uşağa ziyan verə bilər. 

R62: Reproduktiv funksiyanın zəifləməsinin riski mümkündür. 

R7: Yanğına səbəb ola bilər. Qısaltma və Akronimlər: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Təhlükəli Malların Yol ilə Beynəlxalq Daşınması üzrə 

Avropa Sazişi)  

IMDG: Təhlükəli Malların Dənizlə Daşınması üzrə Beynəlxalq 

Məcəllə  

DOT: ABŞ Nəqliyyat Departamenti 

IATA: Hava Nəqliyyatı üzrə Beynəlxalq Asosiasiya 

GHS: Kimyavi Maddələrin Nişanlanması və Yarlıklanması  üzrə Qlobal Səviyyədə Razılaşdırılmış  Təsnifatlandırma Sistemi 

ACGIH: Sənaye Gigiyenası üzrə Dövlət Müfəttişlərinin Amerika Konfransı  

EINECS: Mövcud olan Kommersiya Kimyavi Maddələrinin Avropa Siyahısı  

ELINCS: Potensial olaraq Ziyanlı Kimyavi Maddələrin Avropa Siyahısı 

CAS: Kimyavi Referativ Xidmət (Amerika Kimya Cəmiyyətinin Bölməsi)  

NFPA: Milli Yanğından Müdafiə Asosiasiyası (ABŞ) 

HMIS: Təhlükəli Materialların İdentifikasiya Sistemi (ABŞ) 

WHMIS: İş Yerində Təhlükəli Materiallar üzrə İnformasiya Sistemi (Kanada)  

DNEL: Maddənin İnsan üzərində Təsirinin Son Həddi (REACH) 

PNEC: Proqnozlaşdırılan Təhlükəsiz Konsenstrasiya (REACH) 

LC50: Ölümcül konsentrasiya, 50 faiz 

LD50: Ölümcül doza, 50 faiz 

Məhsulun təhlükəsizlik sertifikatını hazırladı: 

Global Safety Management, Inc. 

10006 Cross Creek Blvd, Suite 404 

Tampa, Florida USA 33647 

Şimal Amerikada Ödənişsiz Zəng: 1-(877) 683-7460 

İnternet səhifəsi www.globalsafetynet.com 

 

Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.globalsafetynet.comYüklə 142,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə