Əczaçılıq (ali)Yüklə 1,33 Mb.
səhifə6/16
tarix17.09.2017
ölçüsü1,33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

275) Müştərilərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün başlanğıc nöqtədən (istehsalçıdan) son nöqtəyə (son istehlakçıya) qədər malın daşınması, depolanması və idarə altında saxlanılması necə adlanır?

A) Menecment

B) Logistika

C) Marketinq

D) Maliyyə menecmenti

E) Merçandayzinq


Ədəbiyyat: Т.И.Тольцман, С.Г.Сбоева, Н.А.Голосова и др. Организация и экономика фармация, 2002, с. 60

276) Aşağıdakılardan hansı mütləq kvalifikasiya olunmalıdir?

A) Texnoloji proseslər

B) Keyfiyyətə nəzarət metodları

C) İstehsalat sahələri və avadanlıq

D) Normativ-texniki sənədlər

E) Standartlar


Ədəbiyyat: Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A., Quliyeva E.A. Əczaçılığın menecmenti. I hissə, 2002.
277) Aşağıdakılardan hansı mütləq validasiya olunmalidir?

A) Proses və metodlar

B) Ticarət sahələri

C) İstehsalat sahələri

D) Təlimatlar

E) Xüsusi avadanlıq


Ədəbiyyat: Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A., Quliyeva E.A. Əczaçılığın menecmenti. I hissə, 2002.
278) Parafarmasevtik məhsullara tələbatın azalması aptek müəssisəsinin hasilatına nə cür təsir göstərə bilər?

A) Bazarda məhsulların təkliflərinin artımı

B) Tələbatın qiymətə yanaşı elastik olduğu halda azalma

C) Azalma

D) Dəyişilməz

E) Artım
Ədəbiyyat: И.В.Косова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и кономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004.279) Əczaçılıq təşkilatının fəaliyyət etaplarının ardıcıllığı hansıdır?

A) Yaradılma – inkişaf – yetkinlik – qocalma - dirçəlmə və süqut

B) Doğuluş – yetkinlik – qocalma - dirçəliş və ya süqut

C) Yetkinlik – doğuluş – qocalma – süqut

D) Yaradılma – nizamnamə kapitalının formalaşması – təşkilati strukturun müəyyənləşməsi – marketinq planının inkişafı

E) Yaradılma – inkişaf - marketinq planının inkişafı - maliyyə planının inkişafı


Ədəbiyyat: И.В.Косова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и кономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004.
280) Aşağıda göstərilən beynəlxalq standartlardan hansı birinci növbədə çap olunmuşdur və geniş praktikaya tətbiq edilmişdir?

A) GCP (Good Clinical Practice)

B) GDP (Good Distribution Practice)

C) GMP (Good Manufacturing Practice)

D) GLP (Good Laboratory Practice)

E) GPP (Good Pharmaceutical Practice)


Ədəbiyyat: В.А.Усенко и др. Лицензирование в Европейском Союзе : фармацевтический сектор. К., МОРИОН Лтд, 1998.
281) İstənilən kateqoriyalı standartlar, eyni zamanda müəyyən olunmuş göstəriciləri və qaydaları, nəzarət metodlarını və tələblərini, sınaq metodlarını və s. özündə əks etdirən sənədləri necə adlandırmaq olar?

A) Təlimat

B) Qeydiyyat sənədləri

C) Normativ-hüquqi sənədlər

D) Məlumat sənədləri

E) Normativ-texniki sənədlər


Ədəbiyyat: Vəliyeva M.N., Cabbarova Ş.A., Əlizadə A.Ş.. Əczaçılığın menecmenti. II hissə, 2004.
282) “Bütöv orqanizm üçün və ya müəyyən sistemlərə və orqanlara təsir göstərmək üçün hər hansı növ enerji əmələ gətirən, eyni zamanda orqanizmdə orqanları və sistemləri müəyyən vaxt ərzində əvəz edə bilən tibbi əmtəələr necə adlanır?.

A) Tibbi mebel

B) Tibbi aparatlar

C) Tibbi alətlər

D) Tibbi cihazlar

E) Tibbi avadanlıq


Ədəbiyyat: С.З.Умаров, И.А.Наркевич и др. Медицинское и фармацевтическое товароведение. М., ГЭОТАР-МЕД, 2004.

283) Parafarmasevtik məhsullar adlanan qrupa hansı məhsullar daxil deyil?

A) Xəstəyə qulluq əşyaları

B) Sanitar-maarif ədəbiyyat

C) Müalicəvi kosmetika

D) Dərman bitki xammalı

E) Mineral sular


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20
284) Aşağıda göstərilənlərdən hansı əmtəələr parafarmasevtik məhsullar deyil?

A) Uşaq qidaları

B) Sanitariya- gigiyena vasitələri

C) Heyvanlar üçün sanitariya vasitələri

D) Homeopatik dərman vasitələri

E) Bioloji-aktiv qida əlavələri


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20
285) Sağlam insan orqanizminin adaptasiya qabiliyyətinin kifayət dərəcədə saxlanılmasını təmin edən vasitələr necə adlanır?

A) Adaptogenlər

B) Homeopatik dərman vasitələri

C) Protektorlar

D) Korrektorlar

E) Fitopreparatlar


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20
286) Marketinq kompleksinə hansı faktorlar daxildir?

A) Məqsədli bazarda malın mövqe tutması və irəliləyişi, qiymətin formalaşması, satışların stimullaşdırılması

B) Reklam, təbliğat, şəxsi satışlar, satışların stimullaşdırılması

C) Lazımi malların axtarışı üzrə əməkdaşların fəaliyyəti, təchizat üçün müqavilələrin imzalanması, malın gətirilməsi, hərəkatının qeydiyyatı, realizasiya, gəlir

D) Mal, qiymət, malın paylanması, satışın stimullaşdırılması və işçilərlə təlim

E) Satış metodları, satışın stimullaşdırılma metodları, qiymət formalaşdırma metodları, malın irəliləyiş kanallarının təşkili metodları


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, E.A.Quliyeva, N.S.Zülfüqarova, K.İ.Cəlilova. Aptek müəssisələrində əmtəə siyəsəti. B., “Nurlan”, 2003.
287) İnsanın adaptasiyasının gərginliyini aradan qaldıran, ümumi orqanizmi və ya konkret orqanları, orqan sistemlərini qoruyan dərman vasitələri necə adlandırılır?

A) Homeopatik dərman vasitələri

B) Adaptogenlər

C) Nutrisevtiklər

D) Protektorlar

E) Korrektorlar


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva. Ş.A.Cabbarova, N.Ə.Əzizzadə. Aptek çeşidi malları anlayışı və onların təsnifatı (tədris metodikı vasaiti), 2004, s. 20
288) Aptekin mal dövriyyəsi 200 milyon manat, gəliri – 10 milyon manat təşkil edir. Aptekin rentabelliyi nə qədərdir?

A) 5%


B) 7%

C) 0%


D) 2%

E) 10%
Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004


289) Gəlirin müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı hansı amil lazımdır?

A) Müəssisədə qalan gəlir

B) Xərclərin məbləği

C) Ümumi mal dövriyyəsi

D) Gəlirin məbləği

E) Gəlir və xərc məbləği


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
290) Mal dövriyyəsinin artımı və xərclərlə orta ticari əlavənin dəyişilməz qaldığı zaman gəlir nə cür dəyişir?

A) Dəyişilmir

B) Artır

C) İki dəfə artır

D) Azalır

E) 3 dəfə azalır


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
291) Gəlir məbləğinin artımında mədaxil nə cür dəyişir?

A) Artır


B) Proqressiv azalır

C) Proqressiv artır

D) Azalır

E) Dəyişilmir


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
292) Xərclərin məbləği artanda gəlir nə cür dəyişilir?

A) Artır


B) Sürətlə artır

C) Sürətlə azalır

D) Dəyişilir

E) Azalır


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
293) Aptekin maliyyə - təsərrüfat xərclərinin onun gəlirindən artıq olduğu halda, aptek nə cür olur?

A) Eyni səviyyədə

B) Rentabellik artır

C) Rentabelli

D) Rentabellik azalmır

E) Qeyri-rentabelli


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
294) Mal dövriyyəsinin sürətlənməsinin nəticəsi nədir?

A) Rentabellik azalır və xərclər artır

B) Rentabellik artır və xərclər artır

C) Rentabellik azalır və mal dövriyyəsi artır

D) Rentabellik və xərclər azalır

E) Rentabellik artır və xərclər azalır


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
295) Əczaçılıq müəssisələrində malın dövriyyəlilik göstəricisini iqtisadi baxımdan nə etmək sərfəlidir?

A) 2 dəfə azaltmaq

B) Ləngitmək

C) Dəyişiksiz saxlamaq

D) 2 dəfə artırmaq

E) Sürətləndirmək


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
296) Zəncirvari templər faizlə necə ifadə ounur?

A) Faktiki göstərici orta miqdara vurularaq 100%-a bölünür

B) Dinamika sırasında hər bir göstərici həmin sıranın göstəricisinə bölünür və 100%-a vurulur

C) Dinamika sırasında hər bir göstərici orta miqdara bölünüb 100%-a vurulur

D) Hər bir növbəti göstərici dinamika sırasında əvvəlkinə bölünür və 100%-a vurulur

E) Faktiki göstərici planlaşdırılmışa bölünüb 100%-a vurulur


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004
297) Aptekin gəlirinin azalmasına tısir edən göstərici hansıdır?

A) Xərclərin xüsusi çəkisinin azalması

B) Dəyişilməz topdansatış mal dövriyyəsində pərakəndə mal dövriyyəsinin artımı

C) Dərmanların aptek istehsalı və qablaşdırmasında tarif məbləğinin dəyişilməz qalması

D) Ümumi mal dövriyyəsinin həcminin azalması

E) Yalnız topdansatış mal dövriyyəsinin artımı


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
298) Aptekin işinin həcmini əks etdirən əsas göstərici hansıdır?

A) Mal ehtiyatlarının topdansatış qiymətlə planlaşdırılmış normativi

B) Planlaşdırılmış topdansatış mal dövriyyəsi

C) Mal ehtiyatlarının pərakəndə qiymətlə planlaşdırılmış normativi

D) Aptekin ümumi planlaşdırılmış mal dövriyyəsi

E) Planlaşdırılmış pərakəndə mal dövriyyəsi


Ədəbiyyat: M.N.Vəliyeva, Ş.A.Cabbarova, E.A.Quliyeva. Əczaçılığın menecmenti I hissə. B., 2002
299) Rüb üzrə ümumi mal dövriyyəsi necə planlaşdırılmışdır?

A) Rüb dövriyyəsinin ümumi mal dövriyyəsində tutduğu yerə görə

B) Pərakəndə və topdan satış rüb dövriyyəsinin ümumi mal dövriyyəsində tutduğu yerə görə

C) Planlaşdırılmır

D) Keçmiş dövrün nəticələrinə əsasən

E) Rüb dövriyyəsinin ümumi mal dövriyyəsində tutduğu yerə görə


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
300) Apteklərdə mal dövriyyəsinin iqtisadi cəhətdən necə olması sərfəlidir?

A) Olmamağı

B) 2 qat artırılması

C) Azaldılması

D) 2 qat azalması

E) Artırılması


Ədəbiyyat: M.N. Vəliyeva, Ş.A. Cabbarova, A.Ş.Əlisadə , Əczaçılığın menecmenti, II hissə B, 2004
301) Apteklərdə əmək və əmək haqqı göstəricisi hansıdır?

A) İşçilərin ştat üzrə sayı, əmək haqqı fondu, əmək məhsuldarlığı

B) Əmək səmərəliliyi və əczaçıların sayı

C) Təsərrüfat xərcləri və işçilərin ştat üzrə sayı

D) Orta əmək haqqı və əmək haqqı fondu

E) Mal dövriyyəsi və əməyin səmərəliliyi


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004
302) Aptek müəssisənin əmək məhsuldarlığı hansı amildən asılıdır?

A) Bir işçiyə düşən mal dövriyyəsindən

B) İş yerinin sayından və 1 kvadrat metr aptek sahəsinə düşən mal dövriyyəsindən

C) Gəlirdən

D) İnzibati işçilərin sayından

E) İşçilərin sayından


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004
303) Müəssisənin rentabelliyi necə müəyyənləşdirilir?

A) Müəssisənin gəlirini uçot dövründəki ayların sayına bölmək

B) Xalis gəlirin mal dövriyyəsinə olan nisbəti ilə

C) Vergi qoyulan gəlirin ticarət əlavələrin səviyyəsinə vurmaqla

D) Gəlirin mənfəətə bölünməsi ilə

E) Bütün xərclərin uçot dövründə alınan gəlirdən çıxmaqla


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004
304) Cari ilin orta mal ehtiyatı məbləği hansı düsturla hesablanır?

A) Orta həndəsəli

B) Orta qrafik

C) Orta dəyişən

D) Orta xronoloji düsturla

E) Orta arifmetik


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004
305) Müəssisənin gəliri hansı göstərici ilə əks mütənasibdir?

A) Tədavül xərcləri ilə

B) Müəssisənin ştat sayı ilə

C) Vergilərlə

D) Maldövriyyəsi ilə

E) Gəlirlərlə


Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004
306) Tədavül xərclərinin məbləği artdıqda nə azalır?

A) Maliyyə xərcləri

B) Ümumi gəlir

C) Əmək haqqı fondu

D) Maldövriyyəsi

E) Gəlir
Ədəbiyyat: И.В.Лоскутова, Е.Е.Лоскутова, Е.А.Максимкина. Организация и экономика фармации. Учебник. М., Изд.центр «Академия», 2004


307) Hazır məhsul nədir?

A) Fəaliyyət və ya proseslərin cismi və ya qeyri-maddi nəticəsi

B) Qablaşdırılmış dərman vasitəsi

C) Qablaşdırma, markirovka, keyfiyyətə nəzarət kimi ardıcıl texnoloji prosesin mərhələlərini keçmiş və realizasiya üçün hazır məhsul

D) Dərman vasitəsinin maksimal terapevtik effekti və rahat istifadəsini təmin edən halı

E) Dərman vasitələrinin biotransformasiyasının məhsulu


Ədəbiyyat: N.Ə.Əzizzadə, M.Q.Aslanov. Əczaçılıq mallarının qablaşdırılması, markalanması (metodik tövsiyə). 2006, s. 24
308) Aşağıdan göstərilənlərdən hansı mal çatdırılması haqqında müqaviləyə aid deyil?

A) Qablaşdırma və markalanma

B) Sığorta və malın tələf olma təhlükəsi

C) Malın standartlaşdırılmasının aparılması

D) Malın keyfiyyəti və zəmanət

E) Çatdırılmanın müddəti və şərtləri


Ədəbiyyat: N.Ə.Əzizzadə, M.Q.Aslanov. Əczaçılıq mallarının qablaşdırılması, markalanması (metodik tövsiyə). 2006, s. 24

Dərman texnologiyası.

309) Homeopatiyanın əsasını qoyan kimdir?

A) İbn-Sina

B) Qalen

C) Aristotel

D) Haneman

E) Hippokrat


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. Bakı, Maarif, 1989
310) 1:100 nisbətində 10q atropin-sulfat triturasiyası hazırlamaq üçün hansı miqdarda atropin-sulfat götürülməlidir?

A) 1,0


B) 0,0001

C) 0,001


D) 0,01

E) 0,1
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.


311) Skopolamin-hidrobromidin triturasiyası hansı nisbətdə hazırlanır ?

A) 1:200


B) 1:10

C) 1:1000

D) 1:4000

E) 1:100
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.


312) Yüngül kütləyə malik və asan tozlanan tozlara hansılar aiddir?

A) Maqnezium-oksid, kalsium-qliserofosfat, talk

B) Riboflavin, mentol, kalium-yodid

C) Nişasta, kamfora, furasilin

D) Sink-oksid, nişasta, ağ gil

E) Fenobarbital, bor turşusu, natrium-xlorid


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.
313) Tozun nəmliyi onun hansı xüsusiyyətlərinə təsir edir?

A) Səpilmə xassəsinə

B) Xüsusi səthə

C) Fraksiyalı tərkibə

D) Hissəciklərin formasına

E) Islanmaya


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.
314) Aşağıdakılardan hansı bərk dərman formasına aid deyildir?

A) Qranul

B) Şam

C) KapsulD) Toz

E) Tablet


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.
315) Bunlardan hansı rəngləyici vasitələrə aiddir?

A) Natrium-xlorid, kalium-yodid, kseroform

B) Streptosid, rutin, furasilin

C) Furasilin, brilyant yaşılı, metilen göyü

D) Anestezin, kalsium-laktat, asiklovir

E) Etakridin-laktat, tannin, akrixin


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.
316) Naftizin təyin edərkən neçə yaşa qədər uşaqlara məhdudiyyət qoyulur?

A) Südəmər körpələrə

B) 2 yaşa qədər uşaqlara

C) 10 yaşa qədər uşaqlara

D) 1 yaşa qədər uşaqlara

E) 3 yaşa qədər uşaqlara


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. Bakı, Maarif, 1989
317) Triturasiyaların hazırlanması üçün hansı köməkçi maddədən istifadə olunur?

A) Süd şəkərindən

B) Nişastadan

C) Selülozadan

D) Hər hansı bir maddədən

E) Qlükozadan


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.

318) Hansı doza orqanizmdə zəhərlənmə halı törədir?

A) Letal doza

B) Toksiki doza

C) Terapevtik doza

D) Minimal doza

E) Maksimal doza


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.
319) Dərman vasitələrinin dozalanmasında nəzərə alınan əsas xüsusiyyətlər hansılardır?

A) Yaş


B) Orqanizmin əsas orqanlarının fəaliyyəti

C) Fərdi həssaslıq

D) Cins

E) Bədən kütləsi


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. Bakı, Maarif, 1989

320) Spirtin konsentrasiyası göstərilmədikdə onun hansı qatılığından istifadə olunmalıdır?

A) 60%


B) 96%

C) 70%


D) 90%

E) 95%
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.


321) Dərman bitkilərindən dəmləmələr necə hazırlanır?

A) 45dəq.dəmlənir, 15dəq. Soyudulur

B) 15dəq.dəmlənir, 45dəq. soyudulur

C) 30 dəq.dəmlənir, 10dəq. soyudulur

D) 10dəq.dəmlənir, 30dəq. soyudulur

E) 15dəq.dəmlənir, 15dəq. soyudulur


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.
322) Dərman bitkilərindən bişirmələr necə hazırlanır?

A) 10dəq.dəmlənir, 30dəq.soyudulur

B) 15dəq.dəmlənir, 15dəq.soyudulur

C) 15 dəq.dəmlənir, 45dəq.soyudulur

D) 45dəq.dəmlənir, 15dəq.soyudulur

E) 30dəq.dəmlənir, 10dəq.soyudulur


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.
323) Güclü təsirə malik dərman bitkilərindən dəmləmə və bişirmələr standartlaşdırılmış ekstraktlardan hansı nisbətdə hazırlanır?

A) 1:30


B) 1:20

C) 1:10


D) 1:400

E) 1:5
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.


324) Sulu lanolinin tərkibində suyun miqdarı neçə faizdir?

A) 150%


B) 50%

C) 30%


D) 200%

E) 40%
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарств. М., Медицина, 1980.


325) Bunlardan hansı termiki üsulla sterilizasiyaya aiddir?

A) Ultrasəs sterilizasiyası

B) Buxarla sterilizasiya

C) Filtirləmə ilə sterilizasiya

D) Qaz sterilizasiyası

E) Ultrabənövşəyi şua ilə sterilizasiya


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
326) 480 mq Biseptol neçə qramdır?

A) 0,0480

B) 0,000480

C) 0,480


D) 0,00480

E) 4,8
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.


327) Bromheksin tabletinin təyinində neçə yaşa qədər uşaqlara məhdudiyyət qoyulur?

A) 5 yaşa qədər

B) 10 yaşa qədər

C) 1 yaşa qədər

D) 3 yaşa qədər

E) 4 yaşa qədər


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
328) Dövlət Farmakopeyasının 1990-cı ildə neçənci nəşri çapdan çıxmışdır?

A) X


B) IX

C) XV


D) IIX

E) XI
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.


329) Həlledici qeyd olunmadıqda inyeksiya və infuziyalar üçün məhlulların hazırlanmasında hansından istifadə olunur?

A) Təmizlənmiş su

B) Şaftalı yağı

C) Polietilenoksid 400

D) Etil spirti

E) İnyeksiya üçün su


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
330) Dərmanların terapevtik effektivliyinə təsir göstərən əczaçılıq amillərinin öyrənilməsi ilə məşğul olan elm hansıdır?

A) Biotexnologiya

B) Biofarmasiya

C) Əczaçılıq texnologiyası

D) Biokimya

E) Farmakologiya


Ədəbiyyat: В.И.Чуешов, М.Е.Чернова и др. Промышленная технология лекарств., т. 2, Харьков, НФАУ МТК книга, 2002.
331) Aşağıdakılardan hansılar tozların hazırlanması zamanı çətinəzilən vasitələrə aiddir?

A) Riboflavin

B) Bor turşusu

C) Kseroform

D) Nişasta

E) Fenobarbital


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
332) Toz kütləsinin hazırlanması zamanı ilk növbədə xırdalanmaya məruz qalan dərman vasitələrinə hansılar aiddir?

A) Rəngləyicilər

B) Dadvericilər

C) Yüngülçəkili vasitələr

D) Kiçik miqdarda yazılanlar

E) Çətin əzilənlər


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000
333) Bunlardan hansı rəngləyici vasitələrə aiddir?

A) Kseroform

B) Kalium yodid

C) Fenobarbital

D) Analgin

E) Akrixin


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
334) İmodiumum təyinində neçə yaşa qədər uşaqlara məhdudiyyət qoyulur?

A) 3 yaşa qədər

B) 4 yaşa qədər

C) 1 yaşa qədər

D) 5 yaşa qədər

E) 2 yaşa qədər


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
335) Voltarenin təyinində neçə yaşa qədər uşaqlara məhdudiyyət qoyulur?

A) 12 yaşa qədər

B) 5 yaşa qədər

C) 10 yaşa qədər

D) 1 yaşa qədər

E) 6 yaşa qədər


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
336) Pirasetamın təyinində neçə yaşa qədər uşaqlara məhdudiyyət qoyulur?

A) 9 yaşa qədər

B) 8 yaşa qədər

C) 5 yaşa qədər

D) 4 yaşa qədər

E) 1 yaşa qədər


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
337) Qoxulu dərman vasitələrinə hansılar aiddir?

A) Natrium-xlorid

B) Anestezin

C) Fenol


D) Etakridin-laktat

E) Furasilin


Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000.
338) Dərman vasitələrinin dozalanmasında hansı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır?

A) Fərdi həssaslıq

B) Xəstəlik

C) Bədən kütləsi

D) Cins

E) İrs
Ədəbiyyat: И.А.Муравьев. Технология лекарственных форм. 2000


339) Formaldehid məhlulu 5 – 10° C –də saxlanılmışdır və nəticədə çöküntü (paraform) əmələ gəlmişdir.Hansı texnoloji əməliyyatlarla paraformu məhlula keçirtmək olar?

A) Bir neçə damcı sulfat turşusu əlavə olunub 18 -20° C temperatura qədər qızdırılmalıdır

B) Məhlul buxarlandırılmalıdır

C) Məhlul bir neçə gün otaq temperaturunda (18 – 20° C) saxlanılmalıdır

D) 40 – 60° C temperatura qədər qızdırılmalıdır

E) 5%-li ammonyak məhlulu əlavə olunub 18 -20° C temperatura qədər qızdırılmalıdır


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. I hissə, 1989, s. 222
340) Aşağıda verilmiş preparatlardan hansı işığa həssas preparatlara aid olub, işiqkeçirməyən kağıza bükülərək qara rəngli qabda saxlanılması tələb olunur?

A) Kortikosteroidlər

B) Gümüş-nitrat

C) Prozerin

D) Kokain-hidroxlorid

E) Morfin-hidroxlorid


Ədəbiyyat: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev. Dərman formalarının texnologiyası. I hissə, 1989, s. 22


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə