Ədalət BəşirbəyliYüklə 391,88 Kb.

səhifə1/14
tarix02.01.2018
ölçüsü391,88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Ədalət Bəşirbəyli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAİNATIN  BİOQRAFİYASI 

 

  

 

  

 

  

 

  

Bakı - 2013 


 Elmi redaktor:  f

əlsəfə elmləri doktoru,  

professor 

ƏZİZ MƏMMƏDOV 

 

 

 

 

Ədalət  İsmayıl  oğlu  Bəşirbəyli.  “Kainatın  bioq-

rafiyası”. TƏHSİL”ELM. - Bakı., 2013.” 65 s.  

 

  

 

Kitabda sərbəstdüşmə təcilinin əmsalı vasitəsi ilə Kainatın 

parametrik  meyar

larının  təsvirini verən müəllif cGhT-struk-

turundan istifad

ə  edərək,  Kainat  dinamikasının  qanunlarını 

açıqlamışdır.  Aparılan  araşdırmalar  göstərir ki, Heyzenberqin 

qeyri-mü

əyyənlik prinsipi və  Kainatın  dinamikasını  şərtləndirən 

qanunlar  t

əkcə  Kainatın  Başlanğıcını  deyil,  eyni  zamanda  onun 

bütün t

əkamülü və sonu üçün də  yararlıdır. Kainatın parametrik modeli v

ə onun tətbiqi şərh olunmuşdur. 

 

 

 

İSBN 978-5-98079-351-7   

 

 

 

@ Ə.İ. Bəşirbəyli - 2013 

  REDAKTORDAN 

 

M

əlumdur ki, dünyanın dərk olunması prosesi özünün ən yüksək və təmərküzləşmiş ifadəsini elmdə tapır. Müasir 

elmi s


əciyyələndirən  ən  qabarıq  cəhətlərindən biri onun 

mikro-  v

ə makroaləmin deyil, həm də meqaaləmin, kosmik 

f

əzanın, kainatın dərinliklərinə nüfuz edib, əldə etdiyi nəti-c

ələri yüksək dərəcəli abstraksiyalarla ifadə etməsi ilə müəy-

y

ən olunur. Müasir elm meqaaləmə daima qarşılıqlı əlaqədə v

ə əbədi inkişafda olan səma cisimlərinin dinamik  sistemi 

kimi baxaraq, onun intensiv v

ə  ekstensiv öyrənilməsinin, 

iyir

mi  birinci  yüz  illiyin  yalnız  kibernetika,  sinergetika, atom 

əsri kimi deil, eyni zamanda kosmos əsri kimi başa dü-

şülməsinin zəruri bir vəzifə kimi qarşıya qoyur. Bu baxım-

dan texnika elml

əri üzrə  fəlsəfə  doktoru  Ə.İ.Bəşirbəylinin 

haqqında  mülahizələrimizi söylədiyimiz  “Kainatın  bioqra-

fiyası” kitabı mühüm elmi və evristik əhəmiyyət kəsb edən 

v

ə  maraqlı  nəticələri ilə  diqqət çəkən elmi tədqiqat  əsəri kimi n

əzəri cəlb edir. 

Mük

əmməl tərtib olunmuş plan əsasında yazılmış mo-no

qrafiyanın başlıca məqsədi kainatın inkişaf dinamikasının 

açıqlayan fundamental qanunları yığcam və lakonik formada 

oxucu t


əfəkkürünə  çatdırmaq  və  bununla da insana daim 

sakit ulduzlar al

əmi kimi görünən Kainatın həqiqətdə heç də  

sakit və amorf fenomen olmayıb, daima inkişafda və dəyiş-

m

əkdə olan bir varlıq olduğunu sübuta yetirməkdir.  Monoqrafiyanın  həcmi kiçik olsa da, onun məna və 

münd


ərəcəsi böyükdür, zira  bu  əsərdə  Kainatın  kosmoloji 

modell


əri, o cümlədən onun klassik modeli, relyativist mo-

del v


ə nəhayət, amerikan alimi Qamov tərəfindən formalaş-

dırılmış post–qeyri modeli intensiv təhlil süzgəcindən keçiri-

l

ərək, “Böyük Partlayış” və “Genişlənən Kainat” nəzəriyyə-l

əri ilə birlikdə oxucu nəzərinə çatdırılmışdir. Kitabda ame-

ri

kan  kosmologiyasının  görkəmli nümüyəndələri Slayferin baxışları,  “Xabbl  qanunu”  diqqətlə  təhlil  olunmuş  və  əldə 

edil


ən pozitiv nəticələr  Kainat  dinamikasının  pozulmaz 

qanunauyğunluqları kimi dəyərlənmişdir. 

Fikrimizic

ə monoqrafiyanın dəyərli aspektlərindən biri 

d

ə Kainatın dinamikasını açıqlayan qanunların uğurlu təhlil süzg

əcindən keçirilərək,  yeni söz, yeni məna  çalarları  ilə 

birlikd

ə ifadə olunmasından ibarətdir. Bir sözlə, kitabın elmi m

əziyyətləri kifayət dərəcədə yetərlidir. Lakin eyibsiz gözəl 

olmaz,  demi

şlər. Ə.Bəşirbəylinin kitabı da müəyyən qüsur-

lardan xali deyil. Mü

əllifə məsləhət görərdim ki, bu sahədə 

aparacağı gələcək tədqiqatlarda A.Eynşteynin ümumi nisbi-

lik n


əzəriyyəsinə və rus geofiziki A.Fridmanın işlərinin ma-

hiyy


ətinə  daha diqqətli  olub,  onların  nəzəri  baxışlarından 

daha çox faydalansın. Kitab haqqında son qənaətim, bundan 
 

ibarətdir ki, onun çapı geniş kütlələr və mütəxəssislər üçün 

faydalı olacaqdır. 

 

 

MƏMMƏDOV ƏZİZ fizik-filosof, f

əlsəfə elmləri doktoru, profes-

sor,  Avrasiya  İdarəçilik Elmlər Akademi-

yas

ının  akademiki,  Beynəlxalq Müasir 

Elml

ər Akademiyasının akademiki, Avropa 

Elml

ər  Akademiyasının  akademiki,  Rusiya 

f

əlsəfə cəmiyyətinin üzvü 

  
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə