«эеоинформасийа системляри» фянни цзряYüklə 1,62 Mb.
səhifə1/6
tarix29.01.2018
ölçüsü1,62 Mb.
#22747
  1   2   3   4   5   6

«GEOİNFORMASİYA SİSTEMLƏRİ» FƏNNİ ÜZRƏ

T E S T L Ə R
1. Müxtəlif idarələr tərəfindən yaradılan bütün verilənlərinr hansı hissəsini fəzavi verilənlər tipinə aid etmək olar?

a) 80%;


b) 30%;

c) 10%:


d) 15%;

e) 40%.


2. Coğrafi informasiya sistemlərinin əmələ gəlməsini hanıs dövrə aid etmək olar?

a) XX əsrin 60-cı illərinin əvvlinə;

b) 2000-ci ilə;

c) 10 əsrə;

d) XX əsrin 90-cı illərinə;

e) bizim eranın əvvəlinə.3. «Coğrafi informasiya sistemi» termini ilk dəfə hansı ədəbiyyatda istifadə olunmuşdur?

a) ingilisdilli;

b) rus dilli;

c) türkdilli;

d) fransızdilli;

e) hindavropadilli.4. «Coğrafi informasiya sistemi» termini ingilisdilli ədəbiyyatda neçə formada istifadə olunmuşdur?

a) iki;

b) üç;

c) səkkiz;

d) bir;

e) beş.


5. Bizim dildə «Coğrafi informasiya sistemi» termini neçə formada mövcuddur?

a) iki;

b) beş;

c) bir;

d) on;

e) çoxlu.6. «Coğrafi informasiya sistemi» termini bizim dildə hansı formalarda mövcuddur?

a) ilkin tam və redaksiya olunmuş;

b) kompakt və natamam;

c) komples və tipik;

d) zəif və maye;

e) yağlı və tam;7. Redaksiya olunmuş «Coğrafi informasiya sistemi» termini hansı formada mövcuddur?

a) geoinformasiya sistemi;

b) geologiya sistemi;

c) geodezist sistem;

d) GİS;

e) mülkü müdafiə.8. GİS-lər qısaca necə tərif edilir?

a) fəzavi-geoorditnar verilənlərin toplanmasını, saxlanmasını, işlənməsini, əks olunmasını, həmçinin onların əsasında yeni informasiya və biliklərin alınmasını təmin edən informasiya sistemi kimi;

b) uçan obyektlərin aşkarlanmasını, onların qeydiyyatını və yerə enməsinin hazırlığını təmin edən coğrafi sistem kimi;

c) Yerin, okeanların, dənizlərin, çayların, göllərin və su hövzələrinin geoloji formulası kimi;

d) havanın proqnozlaşdırılması üçün quru ərazisinin, okeaneların və dağsistemlərinin tədqiqi üçün kosmik sistem kimi;

e) sənaye obyektləri ilə zəbt olunmuş ərazilərin ekoloji vəziyyətinə dövlətlərarası nəzarət sistemi kimi.9. GİS-in tərifi zamanı hansı baza kateqoriyalarından istifadə olunmuşdur?

a) verilənlər, informasiya, bilik;

b) inormasiya, biznes, məntiq;

c) verilənlər, fizika, musiqi;

d) bilik, verilənlər, ekologiya;

e) ekologiya, informasiya, coğrafiya10. GİS-də «verilənlər» nə deməkdir?

a) bu, istifadə üçün onların hər hansı bir şəkildə təqdim olunan faktların və məlumatların cəmidir;

b) bu, fövqaladə halların müşahidə olunduğu ərazilər haqıqnda informasiyadır;

c) bu, ətraf mühitin çirklənməsinə aparan konfliktli hallardır;

d) bu, seçki sahələrin müşahidəçilər qrupudur;

e) bu, iri buynuzlu heyvanlar üçün qidalandırıcı əlavələrin dəyəridir;11. «Verilənlər» sözünün hansı latın sözünün mənşəyi ilə bağlayırlar?

a) «datum»;

b) «day»;

c) «doctor»;

d) «druid»;

e) «do».12. «Datum» sözünün mənası nədir?

a) faktlar;

b) mismarlar;

c) güllər;

d) söz;

e) təkər.13. «Verilənlər» anlayışına nə daxildir?

a) faktlar, ideyalar, təqdimatlar və gipotezlər;

b) faktlar, qurğular, iqlim və torpaq;

c) ideyalar, kitablar, jurnallar və qəzetlər;

d) gipotezlər, faktlar, çaylar, zavodlar;

e) ideyalar, kərpiclər, faktlar, gipotezlər.14. «İnformasiya» nə deməkdir?

a) inforrmasiya- bu, xəbər verilən hər şeydir;

b) informasiya - bu, müəyyən bilik formasıdır;

c) informasiya - bu, xüsusi verilənlərdir;

d) informasyia - bu, insanların mədəniyyət ölçüsüdür;

e) inormasiya - bu. siyasi momentdir.15. «Bilik» anlayışını necə xarakterizə edirlər?

a) bilik - bu, informasiyanın interpretasiyasıdır;

b) bilik - bu, verilənlərin işlənməsidir;

c) bilik - bu, koordinat sistemidir;

d) bilik - bu, təsərrüfat iqdisadiyyatıdır;

e) bilik- bu, jurnalda məqalədir.16. Geoverilənlər nə deməkdir?

a) müvəqqəti koordinat şəklində təqdimatını tələb edən ətraf mühitin obyektləri və hadisələri haqqında verilənlər;

b) planetar miqyasda informasiyalar sistemi haqqında verilənlər;

c) su obyektləri və canlı aləm haqqında verilənlər;

d) telekommunikasiyalar haqıqnda verilənlər;

e) fəza və kosmos haqqında verilənlər.17. Obyekt nə deməkdir?

a) əşyaların, anlayışların, xüsusiyyətlərin ya da bəzi çoxluqların elementlərinin cəmidir;

b) ətraf mühitin ekoloji əlamətlərinin cəmidir;

c) bitkilərin, kolluqların və ağacların cəmidlir;

d) tibbi xüsusiyyətlər haqqında anlayışların cəmidir;

e) mürəkkəb qurğuların layihələndirilməsi üsulları haqqında vəsaitdir.18. Lokallaşdırmanın hansı xüsusiyyətlərinə görə obyektləri fərqləndirirlər?

a) diskret, xətti və sahəvi;

b) konkret, obyektiv və quru;

c) diskret, yaş və ucuz;

d) xətti, diskret və yağlı;

e) diskret, varlı və soyuq.19. Geoverilənlərin mühüm təşkilediciləri nədir?

a) hesablama sistemi;

b) sinir sistemi;

c) armatur sistemi;

d) informasiya bazası;

e) idman proqrammı.20. Geoverilənlərin hesablama sistemi hansı sistemdir?

a) dinamik;

b) statik;

c) minimal;

d) maksimal;

e) tək.


21. Geoninformasiyada hansı təşkiledicilər fərqlənirlər?

a) elm, texnologiya və istehsalat;

b) eml, idman və texnologiya;

c) texnologiya, istehsalat və polis;

d) elm, istehsalat və qurğular;

e) elm, istehsalat və universitet.22. Distansion zondlaşdırmanın, xəritəqrafiyanın və GİS-in münasibətilərinin hansı modellərini fərqləndirirlər?

a) xətti, xəritəqrafiyanın dominantlığı; GİS-in dominantlığı, üçqat qarşılıqlı təsir;

b) qeyri-xətti model, verilənlərin dominantlığı; GİS-in dominantlığı; planetin dominantlığı;

c) GİS-in dominantlığı, zəncirvari, koordinatlı, kobud;

d) xətti, xəritəqrafiyanın dominantlığı; idman, üçqat qarşılıqlı təsir;

e) xətti, koordinat, dairəvi, yüksək.23. Geoinformasiyanın onun ətrafı ilə qarşılıqlı təsirinin mühüm xüsusiyyəti hansıdır?

a) inteqrasiya;

b) konstitutsiya;

c) kamersiya;

d) kommunikasiya;

e) riyazi.24. Ümumi şəkildə geoninformasiya texnologiyalarının məğzini nə təşkil edir?

a) giriş, işləmə və fəzavi verilənlərin çıxarılması;

b) çıxış, inteqrasiya, sıxılma;

c) giriş, həll olma; düstürün çıxarılışı;

d) fəzavi verilənlərin nəticələri, təsvirlərin daxil edilməsi və sıxılması;

e) fəzavi verilənlərin işlənməsi, öyrənilməsi və həll edilməsi.25. İstehsalat fəaliyyəti kimi geoinformasiyasnın işarələnməsi üçün hansı termindən istifadə olunur?

a) GİS- sənaye;

b) GİS- proqramm;

c) GİS - quruluşu;

d) GİS- informasiya;

e) GİS- redaksiya.26. GİS- sənayenin özəyini nə təşkil edir ?

a) GİS-in proqramm vasitələrinin işlənməsi, satışı, müşayəti və GİS-layihələrin yerinə yetirilməsi;

b) İnteqral sxemlərin GİS-proqramda və GİS - layihələrdə işlənməsi;

c) GİS - kompüterlərin, layihələrin və disklərin satışı;

d) GİS- texnologiyaların və GİS - fabrikin layihələrinin işlənməsi;

e) GİS-sistem, GİS-xəritə və GİS-qəbuledicinin işlənməsi.27. GİS- təhsil anlayışı altında nə başa düşülür?

a) Geoinformasiya və GİS sahəsində mütəxəssislərin professional hazırlığı;

b) GİS- proqramın hazırlanması, onların satışı və layihələndirilməsi;

c) GİS-texnologiyalarda və GİS-layihələrdə inteqral sxemlərin işlənməsi;

d) GİS- layihələrlə işləmək üçün işçilərin və operatorların hazırlanması;

e) GİS - kataloqun başlıca redaksiyasının hazırlanması.28. Geoinformasiya sənayesi bazarı nə ilə bağlıdır?

a) geoinformasiya məhsullarının istehsalı və istehlakı ilə və xidmət göstərilməsi ilə;

b) GİS - texnologiyanın yaradılması və xəritələrin satışı ilə;

c) xəritəqrafik məhsulların istehsalı ilə;

d) GİS-texnologiyanın məhsullarının istehlakı ilə;

e) GİS- xidmət üzrə mütəxəssislərin hazırlanması;29. GİS - bazara nə aiddir?

a) GİS-texnologiya, GİS-in proqramm məhsulları, fəzavi verilənlər, kompüter texnikası və ixtisaslaşmış avadanlıqlar;

b) GİS- məhsullar, xəritələr, kataloqlar, fabriklər;

c) GİS-texnologiya, GİS-nəqliyyat, ekoloji sorğular kitabçaları;

d) GİS-texnologialar, GİS - jurnalları, GİS-sorğu kitabçaları, GİS qutuları;

e) kompüter texnikası, GİS- ədəbiyyatları, xəritələri.30. Qlobal geoinformasiya bazarı hansı bölümlərə düşür?

a) Milli bölümlərə;

b) lokal bölümlərə;

ъ) planetar bölümlərə;

d) beynəlxalq bölümlərə;

e) kosmik bölümlərə.31. Geoninformasiya bazarının Milli böblümləri hansı bölümlərdən təşkil olunmuşdur?

a) regional və yerli seqmentlərdən;

b) lokal və Milli seqmentlərdən;

c) regional və kosmik seqmentlərdən;

d) yerli və şəhər ərazilərindən;

e) regional və su seqmentlərindən.32. Geoinformasiyanın hansı inkişaf dövrlərini bilirsiniz?

a) pioner, dövlət, kommersiya-sənət və kütləvi;

b) pioner, riyazi, tədris və kütləfi;

c) dövlət, kütəlvi, kritik, pioner;

d) pioner, qaynar, kütğləyi, qırmızı;

e) pioner, komersiya, peşəkarlıq, sənaye.33. Geoinformasiyanın başlanğıc inkişaf dövrü necə adlanır?

a) pioner;

b) sosializm;

c) kapitalizm;

d) elmi;

e) sadə.


34. Geoinformasiyanın pioner dövrü hansı illərdə inkişaf etmişdir?

a) XX əsrin 60-cı illərini - 70-ci illərin birinci yarısı;

b) XX əsrin 70- 80- ci illəri ;

c) XX əsrin 50-60-cı illəri;

d) XXI əsrin başlanğıcı;

e) XX əsrin 90-cı illəri.35. Geoinformasiyanın inkişafının pioner dövründə nə yığılırdı?

a) texnika və təcrübə;

b) pul və texnika;

c) texnika və siyasət;

d) təcrübə və elm;

e) texnika və ədəbiyyat.36. Geoinformasiyanın inkişafının pioner dövründən hansı ən parlaq nümunənin göstərə bilərsiniz?

a) Kanada GİS-nin yaradılmasını;

b) Sovet GİS-nin yaradılmasını

c) Azərbaycan GİS-nin yaradılmasını;

d) Braziliya GİS-nin yaradılmasını;

e) Çin GİS-nin yaradılmasını.37. Kanada GİS kimin rəhbərliyi altında yaradılmışdır?

a) R.Tomlinsonun;

b) R.Reyqanın;

c) R.Andersonun;

d) A.Kasperskinin;

e) A.Eynşteynin.38. İnkişafın pioner dövründə Kanada GİS nə üçün yaradılmışdı?

a) Kanada torpaqlarını inventarlışdırılması verilənəlrinin təhlili üçün;

b) Kanada xokkey liqasının təhlili üçün;

c) Kanada dövlət sisteminin təhlili üçün;

d) Kanadının qovaq ağaclarının yarpaqlarının təhlili üçün

e) Kanadanın iqlim verilənlərinin təhlili üçün.39. Pioner inkişaf dövründə Kanada GİS-nin istifadəsinin hansı vacib nəticəsini söyləyə bilərsiniz?

a) 1:50000 miqyaslı xəritənin yaradılması;

b) xokkey liqasının yaradılması;

c) Kanada parlamentinin yaradılmaıs;

d) Kanada ekologiyasının yaradılması;

e) Kanadanın xəritəsinin yaradıliması.40. XX əsrin 60-cı illəri nə ilə məşhurdur?

a) Harvard laboratoriyalarının maşın qrafikası və fəzavi təhlil işlərilə;

b) Kanada GİS-nin işlərilə;

c) Rusiya Elmlər Akademiyasının işlərilə;

d) gkoloji ittifaqın işlərilə;

e) kosmik mərkəzin işləri ilə;41. Geoinformasyianın dövlət dövrü hansı illərdə inkişaf etmişdir?

a)XXəsrin 70-ci illəri - 80-ci illərinin başlağıcı;

b) XX əsrin 50-ci illəri;

c) XX əsrin 80-90-cı illəri;

d) XXI əsrin başlanğıcı;

e) XX əsrin sonu.42. Nə üçün geoinformasiyanın müəyyən dövrü dövlət dövrü adlandırılmışdır?

a) yüksək dəyərə görə, hər şeydən əvvəl, dövlətin dəstəklədiyi və maliyyələndirdiyi işlər inkişaf edirdi;

b) dövlət apparatı qululqçularının xidməti səbəbindən;

c) avadanlıqların və mütəxəssislərin yüksək dəyəri səbəbəindən;

d) parlament rəhbərinin göstərişinə əsasən;

e) YUNESKO-nun katibinin qərarına əsasən;43.Geoinformasiyanın inkişafının dövlət dövründə nə formalaşmışdır?

a) fəzavi obyektlər anlayışı, onlarn pozitiv və qeyri-pozitiv atributları;

b) kataloqlarda təsvir olunan verilənlər bazası anlayışı;

c) xəritəqrafik proqramm anlayışı;

d) xüsusi cədvəllər üçün atributiv verilənlər anlayışı;

e) əsas koordinat sistemləri anlayışı.44. Geoinfrormasiyanın inkişafının dövlət dövründə hansı təqdimat xəttləri rəsmiləşdirildi?

a) rastrlı və vektorlu quruluş;

b) vektorlu və nəqliyat istiqamətələri;

c) lyüser və rastrlı quruluş;

d) dəniz və hava quruluşu;

e) iqlim və şəhər quruluşu.45. İnkişafın dövlət dövrünün əksəriyyət GİS-ləri öz məsələsinə nəyi daxil edir və nədən istifadə edir?

a) xəritələrin yaradılması ya da xəritəqrafik materiallardan ilkin verilənlərin mənbəyi kimi istifadə edirlər;

b) xəritələrin yaradılması ya da Şimali Amerikanın hava şəraitindən istifadə edirlər;

c) elmit mərkəzin yaradılması ya da xəritədən yerinə planı kimi istifadə edirlər;

d) verilənlər bazasınının ya da torpaq reestrlərinin kataloqunun yaradılması;

e) torpaq kadastrının yaradılması ya da kodların şifrələnməsi;46. Geoinformasiyanın inkişaf dövründə ABŞ-da nə baş verirdi?

a) geoinformasiya və avtomatlaşdırılmış xəritəqrafik texnologiyaların sürətli proqresi;

b) geoinformasiya verilənlərinin fəal skanerləmə ilə layihələndirilməsinin sürətli proqresi;

c) xəritənin verilməsi ilə relyefin rəqəmsal modelləşdirilməsi texnologiyasının inkişafı;

d) xəritəqrafikanın avtomatlaşdırılmasının inkişafı;

e) bütün ştatların torpaq kadastrının tərtib edilməsi;47. Geoinformasiyanın kommersiya-peşəkarlıq dövrünün inkişafı hansı illərdə inkişaf etmişdi?

a) XX əsrin 80-ci illəri - 90-cı illərin başlanğıcı;

b) XX əsrin 60 - 70-ci illəri;

c) XXI əsrin başlanğıcı;

d) XX əsrin 90-cı illəri;

e) XX əsrin 70-ci illəri - 80-ci illərin başlanğıcı.48. XX əsrin 80-ci illərində və 90-cı illərinin başlanğıcında CİS-in inkişaf dövrü necə adlanırıdı?

a) kommersiya peşəkarlıq;

b) pioner;

c) kütləvi;

d) iqtisadi;

e) peşəkarlıq-fərdi.49. Geoinformatikanın kommersiya-peşəkarlıq dövründə hansı şəbəkələri yaradırlar?

a) lokal kompyüter və qlobal şəbəkə;

b) xüsusi mərhələlər üçün prqram şəbəkəsi;

c) xərtiələr üçün koordinat şəbəkəsi;

d) kəşfiyyat idarələri üçün şəbəkə;

e) supermarketlər və mehmanxanalar şəbəkəsi.50. Fərdi kompyüterlər platformasında GİS-in kütləvi yaradılması geoinformasiyanın inkişafının hansı dövrünə aid edilir?

a) kommersiya-peşəkarlıq;

b) pioner;

c) dövlət;

d) kütləvi;

e) sənaye.51. İnkişafın kommersiya-peşəkarlıq dövründə kimin platformasında GİS-in kütləvi yaranması baş verirdi?

a) fərdi kompyüterlər platformasında;

b) kalkulyatorların platformasında;

c) ekologiya platformasında;

d) neftqazçıxarma platformasında;

e) sənaye obyektinin platformasında;52. Kommersiya-peşəkarlıq dövründə GİS-in hansı daha populyar proqramm təminatı əmələ gəldi?

a) ARC/İNFO;

b) İBM/LOTO;

c) Panasonic/MAP;

d) yandex .ru;

e) GOOGLE/İNFO.53. ARC/İNFO proqramm təminatı hansı təşkilatda işlənmişdir?

a) Ətraf mühzitin sisteminin öyrənilməsi institutunda ( ESRİ, İnc, ABŞ);

b) Kolubmiya universitetinin ekologiya institutnda (ABŞ);

c) Kosmik tədqiqatlar institutnda (Rusiya);

d) İqlim öyrənilməsi institutunda (Kanada);

e) Kosmosun öyrənilməsi Milli mərkəzində (NASA, ABŞ).54. İnkişafın kommersiya-peşəkarlıq dövründə GİS üçün kütləvi verilənlərin hansı prinsipial yeni mənbələri mənimsənilir?

a) distansion zondlaşdırma verilənləri və pozisiyalaşdırma sisteminin qlobal verilənləri;

b) Ayın şəkillərinin verilənləri və pozisiyalaşdırma sisteminin verilənləri;

c) distansion zondlaşdırma verilənləri və okeanın səviyyəsinin dəyişməsi verilənləri;

d) pozisiyalaşdırma sisteminin qlobal verilənləri və kosmik relikt şüalanmasının verilənləri;

e) kosmik zondlaşdırmanın verilənləri və ekoloji dəyişkənliyin verilənləri;55. XX əsrin 90-cı illərinin vahid proqram mühitinin istinadları hansı yollarla yaradılırdı?

a) təsvirlərin rəqəmsal üsullarının işlənməsinin avtomatlaşdırılmış xəritəqrafiya və GİS-lə inteqrasiyası ilə;

b) xəritənin yaradılmasının rəqəmsal üsullarının GİS-in xəritəqrafik metodika ilə inteqrasiyası ilə;

c) verilənlərin bazasının rəqəmsal üsullarının işlənmsinin distansion zondlaşdırma sistemi ilə inteqrasiyası ilə;

d) zondlaşdırmanın distansion üsullarının avtomatlaşdırılmış GİS-lə inteqrasiyası ilə;

e) GİS-in idarə olunmasının avtomatlaşdırılmış sisteminn mülkü müdafiə sistemləri ilə inteqrasiyası ilə;56. GİS-in kütləvi inkişaf dövrü hansı illərdə baş verir?

a) XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər;

b) XX əsrin 80-90-cı ilərində;

c) XX əsrin 60-70-ci illərində;

d) XXI əsrin başlanğıcında;

e) XX əsrin sonunda;57. XX əsrin 90-cı iləlrindən bu günə qədər olan GİS-in inkişaf dövrü necə adlanır?

a) kütləvi dövr;

b) pioner dövrü;

c) kommersiya dövrü;

d) peşəkarlıq dövrü;

e) dövlət dövrü.58. GİS-in kütləvi inkişaf dövrünün əsas xüsusiyyəti hansıdır?

a) GİS-in kütləvi istehlaçılar üçün açıq olması, şəbəkə texnologiyalarının inkişafı və İnternetin meydana çıxması, fəzavi verilənlərin infraquruluşunun formalaşması;

b) İnternetin meydana çıxması, kosmosun mənimsənilməsi, SSRİ-nin dağılması və EHM yaradılması;

c) GİS unitversitetlər üçün açıq olması, SSRİ-nin sükutu; İnternetin meydana çıxması, Yerin skanerlənməsi;

d) GİS-in kütləvi istehlaçılar üçün açıq olması, kosmosun mənimsənilməsi və İnternetin meydana çıxması;

e) İnternetin meydana çıxması, insanın Aya göndərilməsi, SSRİ-nin sükutu, kompüterlərin meydana çıxması59. Kütləvi inkişaf dövründə GİS-də nə meydana çıxdı?

a) işləyən real intellektual sistemlər və multimedia texnologiyaları;

b) işləyən real fərdi kompyüterlər və skanerlər;

c) işləyən real kosmik peyklər və multimedia texnologiyaları;

d) multimedia texnologiyaları və fərdi kompyüterlər;

e) işləyən real İnternet sistemləri və multimedia texnologiyaları;60. GİS-in kütləvi inkişaf dövründə təsvirlər və xəritələr hansı sahədə ənənəvi olurlar?

a) «virtual reallıq» sahəsində;

b) İnternet sahəsində;

c) elektron xəritəqrafiya sahəsində;

d) kosmik tədqiqatlar sahəsində;

e) dövlət idarəolunma sahəsində;61. GİS-in kütləvi inkişaf dövründə hansı işlər intensiv aparılırdı?

a) modelləşdirmə sahəsində işlər;

b) kosmosun mənimsənilməsi sahəsində işlər;

c) iqlimin öyrənilməsi sahəsində işlər;

d) qlobal ekologiya sahəsində işlər;

e) idarəolunma sahəsində işlər;62. GİS hansı prinsiplərə tabe olurlar?

a) sistemli təhlilin bütün prinsiplərinə;

b) proqramm təminatının bütün prinsiplərinə;

c) modelləşdirmənin ayrı-ayrı qaydalarına;

d) telekommunikasiyanın bütün prinsiplərinə;

e) İnternetin bütün prinsiplərinə;63. GİS nə cür sistemdir?

a) mürəkkəb inteqrallaşdırılmış sistem;

b) sadə riyazi sistem;

c) mürəkkəb kommunikasiya sistemi;

d) mürəkkəb İnternet sistemi;

e) mürəkkəb koordinat sistemi;64. GİS-in təyinatı nədir?

a) GİS-in təyinatı istifadəçilərin sorğularına görə geofəzavi informasiyanın girişi, saxlanması, işlənməsi və çıxışı;

b) GİS-in təyinatı geofəzavi informasiyaların çapı, yazılışı və yaddaşda saxlanılmasıdır;

c) GİS-in təyinatı, geofəzavi verilənlərin çıxışı, işlənməsi və qorunmasıdır;

d) GİS-in təyinatı, geofəzavi verilənlərin İnternetlə qarşılıqlı təsiridir;

e) GİS-in təyinatı, distansion zondlaşdırma obyektlərinin idarə olunmasıdır;65. GİS-in digər sistemlərlə inteqrasiyası zamanı nə edirlər?

a) yeni texnologiyalar yaradırlıar;

b) idarəedici quruluşlar yaradırlar;

c) koordinat sistemləri yaradırlar;

d) yeni şəhərlər yaradırlar;

e) kompüter sistemləri yaradırlar;66. Texnologiya özündə nəyi əks etdirir?

a) üsulları, metodları, iş rejimlərini, əməliyyatlar və prposedurların ardıcıllığını;

b) tədqiqatların qəbulunu, elmi işləri, müəssisələrin və idarələrin yaradılmasını;

c) üsulları, qəbulları, obyektlərin tikintisini, avadanlıqların alınmasını;

d) üsulları, qəbulları, əməliyyatları, idarəetməni, korporasiyanın yaradalmasını;

e) iş rejimini, innovasiyanı, idarəetməni və modelləşdirilməni;67. Texnologiya nə ilə sıx bağlıdır?

a) tətbiq edilən vasitələrlər, avadanlıqlarla, alətlərlə və istifadə olunan materiallarla;

b) idarəetmə sistemləri ilə, avadanlıqlarla, ətraf mühitlə və sənədlərlə;

c) sənədlərlə, qulluqçularla, dəzgahlarla və material vəsaitləri ilə;

d) avtomobillərlə, yollarla, xəritələrlə və kompyüterlərlə;

e) koordinat sistemləri, istifadəolunan vəsaitlərlə, maliyyə ilə və materiallarla;68. Geoninformasiya texnologiyası nəyi özündə birləşdirir?

a) aparat-proqram vasitələrinin metodlarının, üsullarının və təbiq üsullarının cəmini, GİS-in funksional imkanlarının həyata keçirilməsi əsasında informasiyanın işlənməsi və verilməsini;

b) GİS-in realizasiyası əsasında kompyüter proqramları ilə metodların, üsulların və hərəkətin gəmini;

c) GİS-in realizasiyası əsasında texnologiyaların, üsulların və distansion zondlaşdırmanın qəbulunun cəmini;

d) GİS-in realizasiyası əsasında proqramların İnternetdə texnoloji sazlanması;

e) GİS-in funksiyasının realizasiyası əsasında fövqaladə hallar haqqında əhalinin xəbərdarlığını.69. Problemli yönəldilmələr üzrə GİS-in hansı növlərini ayırırlar?

a) universal coğrafi, sahəvi, ixtisaslaşdırılımış;

b) coğrafi, sahəvi, ixtisaslaşdırılmış, inventar, dövlət, kadastr, kosmik, dəniz və idarəetmə;

c) idarəetmə, kadastrlı, sistemləi, sahəvi, məktəbli, məişət, prezident, nazirlik, şəhər və həcmli qərarların qəbul edilməsi üçün;

d) universal, coğrafi, ixtisaslaşdırılmış, miqyasıl, idarəetmə, kənd, bələdiyyə və universitet;

e) idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün, universal coğrafi, sahəvi, ixtisaslaşdırılmış, kadastrlı, yol, nəqliyyat, və xəritəqrafik.70. GİS-in universal-coğrafi növünü başqa cür necə adlandırırlar?

a) kompleksli yada çoxsməqsədli;

b) çoxpilləli ya da uzun;

c) kompleksli ya da dəniz;

d) çoxməqsədli ya da iqtisadi;

e) kompleksli ya da fəzavi.Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files

Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə