ƏHLİ SÜNNƏ VƏl cəmaatinYüklə 325,81 Kb.
səhifə2/4
tarix16.11.2017
ölçüsü325,81 Kb.
#10509
1   2   3   4

BİRİNCİ HİSSƏ
ALLAHA İMAN
Biz,

Allahın sifətləri haqqında təfsilatlı və geniş, təsdiq və inkar cəhətindən qeyd etdiyimiz hər şeydə Rəbbimizin Kitabı və Peyğəmbərimizin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm Sünnəsinə etimad edərək, bu ümmətin sələfi və onlardan sonra gələn hidayət36 rəhbəri olan imamların yolu ilə gedirik.


Biz,

Allahın sifətləri haqda Quran və Sünnənin bəyan etdiklərinin, Allaha layiq olan bir şəkildə zahirinə və həqiqi mənasına görə başa düşülməsinin mühümlüyünə iman edirik.


Biz,

Allahın sifətlərini təhrif edərək Allah və Rəsulunun salləllahu aleyhi və alihi və səlləm qəsd etdikləri mənalardan başqa mənalara dəyişdirənlərin yolundan uzaq dururuq.


Biz,

Allahın sifətlərini, Allah və Rəsulunun salləllahu aleyhi və alihi və səlləm qəsd etdikləri mənalardan uzaqlaşdıranların yolundan uzağıq.


Biz,

Allahın sifətlərinə necəlik və ya keyfiyyət verməklə həddini aşanların yolundan uzaq dururuq.


Biz,

Allahın Kitabı ilə Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm Sünnəsində varid olan məlumatların haqiqət olduğunu, xəbər verilən bu məlumatlarda hər hansı bir ziddiyyətin olmadığını yəqin bilirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar». (Nisa 82).

Çünki xəbər verilən məlumatlarda ziddiyyətin olması, bu məlumatların bir-birini təkzib etməsinə gətirib çıxarır. (Yəni birinin doğru, digərinin yalan olması lazım gəlir.) Allah və Elçisi Muhəmmədin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm xəbər verdiyi məlumatlarda belə bir şeyin olması mümkün deyildir.

Hər kim Allahın Kitabında, Rəsulu Muhəmmədin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm Sünnəsində və ya Quran ilə Sünnə arasında bir uyğunsuzluğun və ziddiyyətin olduğunu iddia edərsə, o şəxs pis niyyətli və qəlbində əyrilik olan bir kimsədir. Onun dərhal Allaha tövbə etməsi, zəlalətdə olduğu vəziyyətdən xilas olması lazımdır.

Allahın Kitabında, Rəsulunun salləllahu aleyhi və alihi və səlləm Sünnəsində və ya Quran ilə Sünnə arasında bir ziddiyyətin olduğunu zənn edən kimsənin ya elmi lazımınca deyildir, ya anlayışı dardır, ya da yaxşı düşünməyib. Buna görə də həmin şəxs haqqın ona aydın olması üçün elm öyrənməli, düşüncəsini dərinləşdirmək üçün çox çalışmalıdır. Əgər həqiqət ona aydın olmasa bu işi bilənə həvalə etməli, pis zənlərdən uzaqlaşmalı və elmdə qüvvətli olanlar kimi belə deməlidir: «Biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir». (Ali İmran 7).

Bilmək lazımdır ki, Quranda, Sünnədə və ya hər ikisi arasında heç bir ziddiyyət, uyğunsuzluq və ixtilaf yoxdur.İKİNCİ HİSSƏ
MƏLƏKLƏRƏ İMAN
Biz,

Allahın mələklərinə, onların möhtərəm qullar olduğuna, itaətlərinə görə Rəbləri onlara əmr etmədikcə danışmadıqlarına və onlara izn vermədikcə bir iş görmədiklərinə iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «(Mələklər) möhtərəm qullardır. Ondan qabaq söz danışmaz, yalnız Onun əmri ilə iş görərlər». (Ənbiya 26-27).


Allah subhənəhu və təalə mələklərini yalnız Ona ibadət etmələri və əmrinə təslim olmaları üçün yaratmışdır. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Onun dərgahında olanlar (Allaha yaxın mələklər) Ona ibadət etməyə təkəbbür göstərməz və yorulmaq bilməzlər. Onlar gecə-gündüz, yorulub-usanmadan (Rəbbini) təqdis edib şəninə təriflər deyərlər». (Ənbiya 19 - 20).
Allah subhənəhu və təalə mələkləri görməyimizin qarşısını almaqdan ötəri onları bizim gözümüz üçün görünməz etmişdir. Allah onları yalnız bəzi bəndələrinə göstərmişdir.

Belə ki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və alihi və səlləm Cəbraili əleyhissəlam öz qiyafəsində, altı yüz qanadı ilə üfüqün qarşısını tutduğu şəkildə görmüşdür.37

Cəbrail əleyhissəlam Məryəmə əleyhissəlam kamil bir insan şəklində görsənmiş və Məryəm əleyhissəlam onunla, o da Məryəmlə əleyhissəlam qarşılıqlı danışmışlar.38

Bir dəfə də Cəbrail əleyhissəlam səhabələrin yanında heç kəsin tanımadığı, üzərində səfər əlaməti olmayan, ağ paltarlı, qara saçlı bir adam surətində gələrək Peyğəmbərin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm yanında oturmuş, dizlərini onun dizlərinə dayamış, əllərini onun budlarının üzərinə qoymuşdur. Bir qədər söhbət etdikdən sonra çıxıb getmiş, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və alihi və səlləm də səhabələrinə onun Cəbrail əleyhissəlam olduğunu xəbər vermişdir.39

Biz,

Mələklərin - Allahın əmrini yerinə yetirməklə məsul olduqları bir sıra vəzifələrinin olduqlarına iman edirik.BU MƏLƏKLƏRİN BƏZİLƏRİ BUNLARDIR:

CƏBRAİL: Vəhylə məsul olunmuş mələkdir. Allah təaladan qəbul etdiyi vəhyi Allahın istədiyi peyğəmbərinə və ya rəsuluna endirir.40

MİKAİL: Yağışı yağdırmaq və bitkiləri yetişdirməklə məsul olunmuş mələkdir.41

İSRAFİL: Qiyamət gününün vaxtı gəlib çatdıqda Sura üfürməklə məsul olan mələkdir.42

ÖLÜM MƏLƏYİ/MƏLƏKUL-MƏUT:43 Ölüm anında ruhları çıxarmaqla məsul olan mələkdir.44

DAĞ MƏLƏKLƏRİ MƏLƏKUL-CİBƏL: Dağlarla məsul olan mələkdir.45

MALİK: Cəhənnəmin keşikçisidir.46

RAHİM MƏLƏKLƏRİ: Ana bətnindəki körpələrin əcəllərini, ruzilərini, cənnətlik yoxsa cəhənnəmlik olacaqlarını yazmaqla mükəlləf olan mələklərdir.47

MÜHAFİZƏ EDƏN MƏLƏKLƏR: Hər cür təhlükəyə qarşı insanları qorumaqla, mühafizə etməklə məsul olan mələklərdir.48

ƏMƏLLƏRİ QEYD EDƏN MƏLƏKLƏR: Hər bir şəxs üçün əməlləri qeydə alaraq yazan iki mələkdir (Kiramən Kətibin).49 Allah subhənəhu və təalə insanların əməllərini yazmaqla məsul olan bu mələklər barəsində belə buyurur: «Sağında və solunda iki (mələk) oturub (onun əməllərini qeydə alır)!50 Dediyi elə bir söz yoxdur ki, (onu yazmaq üçün) yanında hazır durmuş gözətçi olmasın». (Qaf 17 - 18).

QƏBİR MƏLƏKLƏRİ: Ölü qəbrə qoyulduqdan sonra ona üç şey haqqında sual verən iki mələkdir (Nəkir və Munkir). Bu iki mələk qəbrdə ölünün yanına gəlir və ona; Rəbbi, Dini və Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və alihi və səlləm haqqında sual verir.51 Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Allah iman gətirənləri dünyada da, axirətdə də möhkəm bir sözlə52 sabit saxlayar. Allah zalımları sapdırar. Allah istədiyini edər». (İbrahim 27).

CƏNNƏT ƏHLİNİN MƏLƏKLƏRİ: Cənnətin hər qapısından cənnət əhlinin yanına gələrək onları cənnət nemətləri ilə müjdələməklə mükəlləf olan mələklərdir. Allah subhənəhu və təalə bu mələklər haqqında belə buyur «Mələklər bütün qapılardan onların yanına daxil olub (deyəcəklər): «Səbir etdiyinizə görə sizə salam olsun! Axirət yurdunuz necə də gözəldir!». (Rad 23 - 24)53

Peyğəmbər salləllahu aleyhi və alihi və səlləm də səmada «Beytul - Məmur» deyilən yerə hər gün yetmiş min mələyin girdiyini; başqa bir rəvayətdə orada namaz qılmalarını Qiyamət gününə qədər də onlara növbə çatmadığı üçün bir daha oraya qayıtmayacaqlarını54 xəbər verdiyi mələklər də vardır.ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
KİTABLARA İMAN
Biz,

Allahın insanlara doğru yolu göstərmək, Qiyamət günü Allaha qarşı üzür gətirməmələri, aləmlərə hüccət/dəlil olması üçün onlara hikməti öyrədib, nəfslərini təmizləmələri üçün peyğəmbərlərinə kitablar endirdiyinə iman edirik.


Biz,

Allahın hər rəsul ilə birlikdə kitab endirdiyinə iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə Kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar». (Hədid 25).ADLARINI BİLDİYİMİZ KİTABLAR BUNLARDIR:

1. TÖVRAT: Allah subhənəhu və təalə tərəfindən Musaya əleyhissəlam endirilən, İsrail övladlarına verilmiş kitabların ən böyüyüdür. Allah subhənəhu və təalə bu kitab haqqında belə buyurur: «Şübhəsiz ki, Tövratı Biz nazil etdik. Onda hidayət və nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər üçün bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın Kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar (hamısı) buna şahid oldular». (Maidə 44).

2. İNCİL: Allahın İsaya əleyhissəlam endirdiyi, Tövratı təsdiq edən və tamamlayan kitabdır. Allah subhənəhu və təalə bu kitab haqqında belə buyurur: «Ona içərisində hidayət və nur olan, özündən əvvəlki Tövratı təsdiqləyən, müttəqilər üçün doğru yol göstəricisi və öyüd-nəsihət olan İncili verdik». (Maidə 46). «Məndən əvvəl (nazil olmuş) Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün (göndərildim)». (Ali İmran 50).

3. ZƏBUR: Allahın Davuda əleyhissəlam göndərdiyi kitabdır.55

4. SUHUF: İbrahim56 ilə Musaya57 əleyhimussəlam endirilən səhifələrdir.

5. QURANİ KƏRİM: Allahın peyğəmbərlərinin sonuncusu olan Muhəmmədə salləllahu aleyhi və alihi və səlləm nazil etdiyi kitabdır. Allah subhənəhu və təalə Qurani Kərim haqqında belə buyurur: «İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və (haqqı batildən) ayırd edənin açıq-aydın dəlilləri olan Quran ramazan ayında nazil edilmişdir». (Bəqərə 185). Qurani-Kərim özündən əvvəlki kitabları təsdiq etmək və onlara hakim olması üçün göndərilmişdir. «Biz sənə, özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onları mühafizə edən Ktabı haqq olaraq nazil etdik». (Maidə 48).

Allah subhənəhu və təalə Qurani Kərim ilə ondan qabaq endirilən bütün kitabların hökmünü ləğv etmiş, təhrifçilərin və oyunbazların təcavüzündən qorumağı Öz öhdəsinə götürmüşdür. Allah subhənəhu və təalə bu barədə belə buyurur: «Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq». (Hicr 9).

Çünki Qurani-Kərim, (bəhanə gətirməmələri üçün) Qiyamətə qədər bütün cinlərə və insanlara bir hüccət/dəlil olaraq qalacaqdır.

Qurani Kərimdən əvvəlki kitabların hamısı müəyyən bir dövr ərzində qüvvədə idi. Hər gələn növbəti kitab özündən əvvəlki kitabın hökmünü ləğv edir, onda ortaya çıxan təhrif və dəyişikliyi açıqlayırdı. Bu səbəblə də Qurani Kərimdən əvvəl göndərilən kitabların heç biri təhrif edilməkdən, əlavələr olunmasından və ya əskiltmələrdən xilas ola bilməmişdir. Allah subhənəhu və təalə bu barədə belə buyurur: «Yəhudilərin bir qismi (Tövratdakı) sözlərin yerini dəyişib təhrif edir». (Nisa 46). «Vay o şəxslərin halına ki, öz əlləri ilə kitab yazıb, sonra bir az pul almaqdan ötrü: «Bu, Allah tərəfindəndir!» - deyirlər. Öz əlləri ilə yazdıqlarına görə vay onların halına! Qazandıqları şey üçün vay onların halına!». (Bəqərə 79). «De: «Musanın insanlara bir nur və hidayət olaraq gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Siz onu vərəqlərə yazıb göstərir, bir çoxunu da gizlədirsiniz». (Ənam 91). «Onlardan (kitab əhlindən) bir zümrə vardır ki, siz onların oxuduqlarını (Tövratdan) hesab edəsiniz deyə, Kitabı oxuyan zaman dillərini o tərəf - bu tərəfə əyirlər. Halbuki onların bu oxuduqları Kitabdan (Tövratdan) deyildir. Söylədikləri Allah dərgahından olmadığı halda, «Bu, Allah dərgahındandır!» - deyirlər. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyirlər. Heç bir kəsə yaraşmaz ki, Allah ona Kitab, hikmət və peyğəmbərlik bəxş etdikdən sonra o, insanlara: «Allahı buraxıb mənə qul olun!» - desin». (Ali İmran 78-79). «Ey Kitab əhli! Artıq sizə Kitabdan gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bəyan edən və bir çoxunun üstündən keçən Elçimiz gəlmişdir. Artıq sizə Allahdan bir nur (Muhəmməd) və açıqaydın bir Kitab gəldi. Allah onun rizasını arayan şəxləri (bu Kitabla) əminamanlıq yollarına yönəldir, onları Öz izni ilə zülmətlərdən nura çıxarır və düz yola yönəldir. «Şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu Məsihdir!» - deyənlər artıq kafir oldular». (Maidə 15-17).DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
PEYĞƏMBƏRLƏRƏ İMAN
Biz,

İnsanların Qiyamət günü Allaha qarşı bir bəhanələrinin olmamaları, Allahın verəcəyi savabı ilə müjdələmək və daddıracağı əzabından da çəkindirmək üçün peyğəmbərlər göndərdiyinə iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu barədə belə buyurur: «(Biz) müjdə verən və qorxudan elçilər (göndərdik) ki, insanların elçilərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanəsi olmasın. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir». (Nisa 165).


Biz,

Onların ilkinin Nuh əleyhissəlam, sonuncusunun da Muhəmməd salləllahu aleyhi və alihi və səlləm olduğuna iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy etdiyimiz kimi, sənə də vəhy etdik». (Nisa 163)58 «Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın Elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi bilir!». (Əhzab 40)59


Biz,

Peyğəmbərlərin ən fəzilətlisinin sıra ilə Muhəmməd salləllahu aleyhi və alihi və səlləm60, sonra İbrahim əleyhissəlam, sonra Musa əleyhissəlam, sonra Nuh əleyhissəlam, sonra da Məryəm oğlu İsa əleyhissəlam olduğuna iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Bir zaman Biz peyğəmbərlərdən əhd almışdıq; səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsadan da! Biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq!». (Əhzab 7).

Biz,

Allahın bu ayədə xüsusi olaraq qeyd etdiyi peyğəmbərlərin şəriətlərini özündə birləşdirdiyinə görə, Muhəmmədin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm şəriətinin, onların şəriətlərinin üstünlüklərinə sahib olduğuna iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «(Allah) Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi: «Dində doğrudüzgün etiqad edin və onda bölünüb firqəfirqə olmayın!». (Şura 13)61


Biz,

Peyğəmbərlərin hamısının yaradılmış bəşər olduğuna və onların Rübubiyyət/Allaha aid olan xüsusiyyətlərindən heç birinə malik olmadıqlarına iman edirik. Allah subhənəhu və təalə peyğəmbərlərin ilki olan Nuh əleyhissəlam haqqında belə buyurur: «Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm». (Hud 31).

Allah subhənəhu və təalə həmçinin peyğəmbərlərin sonuncusu Muhəmmədə salləllahu aleyhi və alihi və səlləm də belə söyləməsini əmr etmişdir: «De: «Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm». (Ənam 50).

Yenə ona belə söyləməsini əmr etmişdir: «De: «Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm». (Əraf 188).

Aşağıdakı ayələrdə də belə söyləməsini əmr etmişdir: «De: «Mən sizə nə ziyan verməyə, nə də (sizi) doğru yola yönəltməyə qadirəm!» De: «Həqiqətən, məni Allahdan kimsə xilas edə bilməz və mən Ondan başqa bir pənah yeri tapa bilmərəm!». (Cinn 21-22).
Biz,

Peyğəmbərlərin Allahın qulları olduqlarına, onlara elçilik vəzifəsi verərək üstün etdiyinə, məqamların ən ucası olan qulluq məqamı ilə nemətləndirdiyinə iman edirik.

Allah subhənəhu və təalə birinci peyğəmbər olan Nuh əleyhissəlam haqqında belə buyurur: «(Ey) Nuhla birlikdə (gəmidə) daşıdıqlarımızın nəsli! Nuh doğrudan da (Bizə) minnətdar olan bir qul idi». (İsra 3).

Sonuncu peyğəmbər Muhəmməd salləllahu aleyhi və alihi və səlləm haqqında isə belə buyurur: «Aləmləri xəbərdar etməsindən ötrü Öz quluna Furqanı (Qranı) nazil edən (Allah) necə də xeyirxahdır!». (Furqan 1).

Digər Peyğəmbələr haqqında isə belə buyurur: «Qüdrət və bəsirət sahibi olan qullarımız İbrahimi, İshaqı və Yəqubu da yada sal!». (Sad 45). «Onarın dediklərinə səbir et və qüdrətli qulumuz Davudu yadına sal! O, daim (Allaha) üz tutardı». (Sad 17). «Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O, necə də gözəl qul idi! Daima (Allaha) üz tutardı». (Sad 30).

Allah subhənəhu və təalə Məryəm oğlu İsa əleyhissəlam haqqında belə buyurur: «O (Məryəm oğlu İsa) ancaq nemət (Peyğəmbərlik) verdiyimiz və İsrail oğullarına örnək (ibrət) etdiyimiz bir quldur». (Zuxruf 59).


Biz,

Allahın peyğəmbərlik vəzifəsini Muhəmmədin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm peyğəmbərliyi ilə sona çatdırdığına və onu insanların hamısına peyğəmbər olaraq göndərdiyinə iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «De: «Ey insanlar! Şübhəsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın Elçisiyəm. Göylərin və yerin hökmranlığı Ona məxsusdur, Ondan başqa (ibadətə layiq olan) məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. Elə isə Allaha və Onun Elçisinə yazıboxumaq bilməyən, həm də Allaha və Onun kəlmələrinə inanan peyğəmbərə iman gətirin. Onun ardınca gedin ki, bəlkə doğru yola yönələsiniz». (Əraf 158)62


Biz,

Allahın qulları üçün din olaraq Muhəmmədin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm şəriəti olan İslam dinini seçdiyinə və İslamdan başqa dini heç bir kəsdən qəbul etməyəcəyinə iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Həqiqətən, Allah yanında (qəbul olunan) din, İslamdır!». (Ali İmran 19). «Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim». (Maidə 3). «İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən, o (din) heç vaxt qəbul olunmaz və o, axirətdə ziyana uğrayanlardan olar!». (Ali İmran 85).


Biz,

Hal hazırda yəhudilik, xristianlıq və başqa bir din kimi İslam dinindən kənar bir dinin Allah qatında məqbul, keçərli olduğunu iddia edənin kafir olduğuna iman edirik. Belə adam tövbə etsə tövbəsi məqbul sayılır. Bu fikirlərinə görə tövbə etməzsə dindən dönmüş mürtəd sayılaraq öldürülür.63 Çünki o, Quranı inkar etmiş kimidir.


Biz,

Muhəmmədin salləllahu aleyhi və alihi və səlləm insanların hamısına peyğəmbər olaraq göndərildiyini inkar edənin - bütün peyğəmbərləri, hətta inandığı və ona tabe olduğunu iddia etdiyi peyğəmbəri də inkar etmiş olduğuna iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı». (Şuəra 105).

Allah subhənəhu və təalə, Nuhdan əleyhissəlam qabaq peyğəmbər gəlməməsinə baxmayaraq, Nuhun əleyhissəlam qövmünün bütün peyğəmbərləri yalançı saydığını bildirmişdir. Başqa bir ayədə belə buyurulur: «Allahı və Onun elçilərini inkar edənlər, Allahı Onun elçilərindən ayırmaq istəyib: «Biz (o elçilərin) bəzisinə inanır, bəzilərinə isə inanmırıq!» - deyənlər və bunun arasında bir yol tutmaq istəyənlər məhz onlar əsl kafirlərdir. Biz kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışıq!». (Nisa 150 - 151).
Biz,

Allahın elçisi Muhəmməddən salləllahu aleyhi və alihi və səlləm sonra peyğəmbər gəlməyəcəyinə iman edirik. Hər kim, Muhəmməddən salləllahu aleyhi və alihi və səlləm sonra peyğəmbərlik iddiasında olar və ya peyğəmbərlik iddiasında olan bir kimsəni təsdiq edərsə, kafir olur. Çünki bu şəxs, Allahı, Rəsulunu salləllahu aleyhi və alihi və səlləm və müsəlmanların ittifaqla qəbul etdikləri şeyi yalan saymış hesab olunur.


Biz,

Peyğəmbərdən salləllahu aleyhi və alihi və səlləm sonra elm, dəvət və idarə etmədə möminlərə xəlifəlik etmiş Raşidi64 xəlifələrinə, onların ən fəzilətlisi və xəlifəliyə ən layiq olanının ardıcıl olaraq əvvəl Əbu Bəkr əs-Siddiq, sonra Ömər bin əl-Xəttab, sonra Osman bin Əffan, sonra da Əli bin Əbu Talib65 - Allah onların hamısından razı olsun - olduğuna iman edirik.

Onlar fəzilət və üstünlük baxımına görə bir-birindən fərqli olduqları kimi, xəlifəliyə də ən layiq olanlardır. Allahın hikmətindən, dövrlərin ən xeyirlisi olan səhabə dövründə xəlifəliyə ən layiqli olanını xəlifə seçmişdir.
Biz,

Bir səhabənin fəzilət baxımından özündən daha üstün olan başqa bir səhabədən mütləq şəkildə üstün olmasa da, bəzi xüsusiyyətlərinə görə üstün olduğuna iman edirik. Çünki fəziləti vacib edən şeylər bir deyil, bir çoxdur və dəyişkəndir.


Biz,

Bu ümmətin, ummətlər arasında ən xeyirli və Allah qatında ən üstün ümmət olduğuna iman edirik. Allah subhənəhu və təalə bu haqda belə buyurur: «Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha da iman gətirirsiniz». (Ali İmran 110).


Biz.

Bu ümmətin ən xeyirlisinin sıra ilə səhabə, tabiin, sonra da onlara tabe olanlar olduğuna iman edirik. Peyğəmbər salləllahu aleyhi və alihi və səlləm bir hədisdə belə buyurur: «Ümmətimdən bir camaat Allahın əmri gələnə qədər haqq üzrə olacaqlar. Onlara qarşı düşmən olanlar onlara zərər vura bilməyəcəklər»66.

Biz,

Səhabələr arasında baş vermiş anlaşılmazlıqların ictihaddan67 irəli gəldiyinə, ictihadında düz olanın iki əcr, xəta edənin isə bir əcr qazandığına və Allahın da səhv ictihad edənin xətasını bağışladığına iman edirik.68


Biz,

Səhabələrin qüsurlarını xatırlamaqdan uzaq dururuq. Onları layiq olduqları tərif və gözəl sözlərlə yada salır və Allahın bu əmrinə görə qəlblərimizi onlara qarşı kin və həsəddən təmizləməyi özümüzə borc bilirik. «Sizlərdən (Məkkənin) fəthindən əvvəl xərcləyib döyüşənlər (başqaları ilə) eyni deyillər. Onların dərəcəsi (mallarını fəthdən) sonra xərcləyib döyüşənlərdən daha üstündür. Amma Allah onların hamısına ən gözəl olanı vəd etmişdir». (Hədid 10).

Allah subhənəhu və təalə bizim haqqımızda isə belə buyurur: «(Səhabələrdən) sonra gələnlər deyirlər: «Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən də, Sən Şəfqətlisən, Rəhmlisən!». (Həşr 10).


Yüklə 325,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə