Ek- 1 organik hayvancilik destekleme başvuru dilekçESİYüklə 35,19 Kb.
tarix15.11.2018
ölçüsü35,19 Kb.
#79793

EK- 1

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME BAŞVURU DİLEKÇESİ

…………....................... İL/İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

“2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2013/4463) ve ilgili Tebliğ (2013/43) hükümlerine uyacak şekilde Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olan ve aşağıda belirttiğim konuda organik hayvancılık destekleme ödemesinden yararlanmak istiyorum.

Bu çerçevede; ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim taktirde, kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, askı sürecinde desteklemeye esas ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallerde, bilgilerimin hatalı veya eksik olması halinde Organik Tarım Bilgi Sisteminde eksik veya hatalı olan bilgilerimi sözleşmeli olduğum yetkilendirilmiş kuruluşa zamanında düzelttireceğime, düzelttirmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol, tespit ve denetimlere yardımcı olacağımı, tarafımdan istenmesi halinde kontrol ve denetim için araç temin edeceğimi, her ne suretle olursa olsun gerçekdışı beyanda bulunduğumun tespiti halinde destekleme işlemlerimin iptal edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206. maddesinin birinci fıkrası “ Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca, Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere destekleme ödemesi aldığımın tespit edilmesi hâlinde ise aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi, kabul ve taahhüt ederim. ...... /….../ …….

Gereğini arz ederim.

İmza :


Adı ve Soyadı :

Vergi No/ TC Kimlik No :

Adresi :

*Destekleme Konusu  • Anaç Sığır Yetiştiriciliği

  • Anaç Koyun – Keçi Yetiştiriciliği

  • Arı Yetiştiriciliği

  • Buzağı Yetiştiriciliği

*İlgili bölüm işaretlenecektir.

EK–2

UYGUNLUK BELGESİ

Bu belge 2013 yılında desteklemeye esas arılı kovan ve hayvanların kontrolünü yapmış yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yetiştiriciye verilen, başvuruya esas Uygunluk Belgesidir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılan kontrolde tamamen Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmuş arılı kovan ve hayvanların listesi verilecektir.

…………… İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:……..) hükümleri gereğince, kuruluşumuza müracaat eden ve organik tarım destekleme ödemesine ilişkin aşağıda bilgileri bulunan yetiştiricinin, Kuruluşumuzca kontrolünü yaptığımız arılı kovan ve hayvanlardan tamamen Yönetmelik hükümlerine uyulmuş olan arılı kovan ve hayvanlar aşağıda/ekte sunulmaktadır.

Arz ederim. ..... /….../ 2013

Yetkilendirilmiş Kuruluş Adı

Kaşe ve İmza

Adı ve Soyadı/Tüzel kişilik:

Vergi No/ TC Kimlik No :

Not:


1- 2013 yılı kontrolünde Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalar içeren arılı kovan ve hayvanlar kesinlikle bu listeye dahil edilmeyecektir.

2-Geçiş sürecinde yer alan arılı kovan ve hayvanlar bu listeye dahil edilmeyecektir.

3- Erkek büyükbaş (erkek buzağılar hariç), erkek küçükbaş hayvanlar, kuzular, oğlaklar dahil edilmeyecektir.

4-Aşağıdaki bilgiler yazı eki olarak verilir ise eklerin tümü yetkilendirilmiş kuruluşun imza ve kaşesini taşımalıdır.Anaç sığır, manda/Anaç koyun-keçi/buzağı/Arılı kovan Kulak küpe no/Kovan numarası

EK–3

Bu belge askı sürecinde itirazda bulunarak organik tarım sürecindeki arılı kovan ve hayvan bilgilerini düzelttirmek isteyen yetiştirici tarafından bağlı olduğu yetkilenmiş kuruluşuna Türkvet, KKKS ve AKS’den alınan onaylı Belge ile beraber verilecektir.

…………… Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşuna

Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:……..) hükümleri gereğince, organik hayvancılık destekleme ödemesine ilişkin askı sürecinde organik yetiştiricilik yaptığım Anaç sığır/manda/Anaç koyun-keçi/buzağı/Arılı kovan bilgilerinin eksik veya hatalı olduğu görülmüştür.

……… Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kuruluşunuzla sözleşmeli yetiştirici olarak organik tarım faaliyetinde bulunduğum ekte belirtilen Anaç sığır, manda/Anaç koyun-keçi/buzağı/Arılı kovan bilgilerimin Organik Tarım Bilgi Sisteminde düzeltilmesini arz ederim. ..... /….../ ….

İmza :

Adı ve Soyadı :

TC Kimlik/Vergi No :

Adresi :

Telefon:

EKLER :

Türkvet, KKKS ve AKS’den alınan onaylı BelgeEK–4
ARILIK VE ARILI KOVAN TESPİT TUTANAĞI
ARICININ:

Adı :


Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Unvanı (Tüzel İşletme) :

Vergi No (Tüzel İşletme) :

İşletme Tanımlama No :

İşletme Adresi :

Dilekçe Evrak Kayıt Tarihi :

Dilekçe Evrak Kayıt Sayısı :


ARILIĞIN BULUNDUĞU:

İl :


İlçe :

Köyü/Mah :

Mevkii :

Boş Kovan Sayısı* :

Destekleme Şartlarını Taşımayan Arılı Kovan Sayısı *:

Desteklemeye Esas Arılı Kovan Sayısı* :

Yukarıda kimlik ve işletme bilgileri yazılı organik arı yetiştiricisinin dilekçesinde beyan etmiş olduğu arılıkta, …..……....(….) adet kovandan, (2013/43) sayılı Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olan …………..(….) adet arılı kovan ve kovan numaraları .../.../2013 tarihinde yerinde görülerek tespit edilmiştir.

Arıcı İmza İl/İlçe Müdürlüğü İl/İlçe Müdürlüğü

Teknik Personel Teknik Personel

Adı-Soyadı Adı-Soyadı

imza imza

Not: *OTBİS den alınan kovan numaralarını gösterir raporda desteklemeye uygun bulunan kovan numaraları işaretlenecek olup, bu Tutanak ekinde muhafaza edilecektir.

EK-5

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YETİŞTİRİCİ DETAYINDA İCMAL

İCMAL-1

İLİ:


İLÇESİ:

Sıra No

İl

İlçe

Bucak

Köy

İşletme/ Yetiştirici

Adı ve SoyadıTC No/Vergi No*

Baba Adı

Doğ.Tarihi

Desteklenecek Hayvan/Kovan Sayısı(Adet)

Toplam Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır.

TOPLAM

 

 Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43) gereğince ödenmesi uygundur.


Düzenleyen
Kontrol Eden
Onaylayan

Adı Soyadı

Görevi

Tarih

İmzaEK-6

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ KÖY DETAYINDA İCMAL

İCMAL-2

İLİ:


İLÇESİ:

Sıra No

İl

İlçe

Bucak

Köy

İşletme/ Yetiştirici

Sayısı


Desteklenecek Hayvan/Kovan Sayısı(Adet)

Toplam Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 
* Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43) gereğince ödenmesi uygundur.


Düzenleyen
Kontrol Eden
Onaylayan

Adı Soyadı

Görevi

Tarih

İmza

EK-7

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ İLÇE DETAYINDA İCMAL

İCMAL- 3

İLİ:


Sıra No

İlçe

İşletme/ Yetiştirici

Sayısı


Desteklenecek Hayvan/Kovan Sayısı(Adet)

Toplam Destek Miktarı (TL)
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 TOPLAM

 

 

 

 

 
* Sadece Tüzel kişilikler için vergi no yazılır.

 
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/43) gereğince ödenmesi uygundur.


Düzenleyen
Kontrol Eden
Onaylayan

Adı Soyadı

Görevi

Tarih

İmza

Yüklə 35,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə