Ek-a t. C. İÇİŞleri bakanliği yakalama ve gözaltina alma tutanağIYüklə 60,08 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü60,08 Kb.

EK-A


T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA TUTANAĞI

ŞÜPHELİ VE SANIK HAKLARI FORMU*
Şahsın Kimlik Bilgileri


Soyadı : ................................ Doğum Tarihi : ....../....../............

Adı : ................................ Doğum Yeri : ..........................................

Ana Adı : ................................ Cinsiyeti : ..........................................

Baba Adı : ................................ Nüf.Kay.Old.Yer (İl/İlçe/Köy) : ............./.............../............

T.C. KimlikNumarası : ................................

Şahsın Yakalandığı


Tarih/Saat : ........................................................

Yer (Cadde,Sokak vs.) : ........................................................

Yakalamanın Hangi Koşullarda Yapıldığı : ........................................................

Yakalamaya Neden Olan Suç : ........................................................

Yakalamayı Yapan Görevli/Kişiler : ........................................................

Yakalamayı Tespit Eden Kolluk Görevlileri : ........................................................

Yakalamanın Haber Verildiği Cumhuriyet Savcısı : ........................................................

Gözaltına Alma Emrini Veren Cumhuriyet Savcısı : ........................................................

Gözaltına Alınmanın Tarih ve Saati : ........................................................

.................................................olayı ile ilgili olarak .......................................... suçu şüphesi/Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalandınız/gözaltına alındınız. Başka suçlara karışmış olma ihtimaliniz de aynı zamanda soruşturma kapsamındadır.

Yürürlükteki mevzuata göre, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:


  1. Kimliğinizle ilgili sorulara doğru cevap vermek zorundasınız. Kimliğinizle ilgili bilgileri vermemeniz veya yanlış bilgi vermeniz suç teşkil edecektir.

  2. İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama, yani susma hakkına sahipsiniz.

  3. Yakalandığınızı ve/veya gözaltına alındığınızı yakınlarınıza haber verme hakkınız vardır. Haber vermek istediğiniz yakınınıza veya belirlediğiniz bir kişiye veya yazılı olarak karşı çıkmadığınız takdirde Büyükelçiliğinize/Konsolosluğunuza durum derhâl bildirilecektir.

  4. Aleyhinize varolan şüpheleri ortadan kaldırmak için lehinize olan hususları öne sürebilirsiniz.

  5. Müdafi tayin hakkınız vardır. Müdafi tayin edebilecek durumunuz yoksa, baro tarafından tayin edilecek bir müdafiîn hukukî yardımından yararlanabilirsiniz. Müdafi ile görüşme ve konuşma hakkınız vardır. Müdafiîniz, ifade alma esnasında hazır bulunabilir.

  6. Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, hemen serbest bırakılmanızı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilirsiniz.

İsnat olunan suçla ilgili olarak tarafıma okunan ve form olarak bir nüshası verilen haklarımın neler olduğunu anladım.

.................................................

Yakalanan veya Gözaltına Alınan Şahsın İmzası


Yukarıda adı ve açık kimliği yazılı şüpheli/sanığa isnat olunan suçla ilgili haklarını açıkladım ve kendisi tam anlamıyla anlayarak imzaladı / imzadan imtina etti, formun bir nüshası kendisine verildi.
Görevlinin

Sicili :


Birimi :

İmzası :
line 2


(*) YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ’NİN EKİDİR.  1. Bu form tüm suçlardan dolayı yakalanan ve/veya gözaltına alınan şüpheli/sanıklara verilecektir.

  2. Bu form, gözaltına alınan her şahıs için üç nüsha doldurulacak, bir nüshası şahsın kendisine, bir nüshası Cumhuriyet başsavcılığına verilecek, diğer nüshası ise dosyasına konulacaktır.

T.C. EK-B

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


NEZARETHANEYE ALINANLARIN KAYDINA AİT DEFTER* SAHİFE NO: .........

A- KİMLİK BİLGİLERİ

(1) Adı ve Soyadı
D- ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

(1)Haber Verilen Yakını veya Belirlediği Kişinin, Adres ve Telefon Numarası
(2) Anne ve Baba Adı
(2)Haber Verilen Diplomatik Temsilciliğin Adı ve Telefon No.
(3) Cinsiyeti
(3)Haber Veren Personelin Adı Soyadı, Sicil No.
(imza)

(4) Doğum Yeri ve Tarihi
(4)Haber Verme Tarih ve Saati
(5) Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
(5)Şüphelinin, Hakkında Haber Verildiğine Dair İmzası

(imza)

(6) Cilt No./Aile Sıra/Kayıt No.
(6)Tercüman Temin Edilip Edilmediği, Tercümanın Adı Soyadı
(imza)

(7) Yabancılar İçin Pasaport No.
(7)Müdafi İsteği Hakkındaki Beyanı
(imza)

(8) Adres ve Telefon No.

İkametgâh
(8)Müdafi Talep Etmiş ise Baronun Adı veya Kendisinin Belirlediği Müdafiin Adı Soyadı
İş
(9) T.C. Kimlik Numarası
(9)Gelen Müdafiîn Adı, Soyadı, Sicil No., Geliş Saati
(imza)

B- GÖZALTINA ALINMASINA ESAS BİLGİLER

(1)İsnat Edilen Suç, Gözaltına Alınma Nedeni
(10)Süre Uzatımına Karar Veren Makam, Kararının Tarihi, Sayısı ve Uzatılan Süre
(2) Suç Yeri ve Tarihi
E- ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

(1)Çıkarıldığı Tarih ve Saat
(3)Kimin Emri ile Yakalandığı ve Nezarete Alındığı(2)Sevk Edildiği Makam
(3)Sevk Evrakının Tarih ve Sayısı
(4)Haber Verilen Cumhuriyet Savcısının Adı ve Soyadı
(4)Teslim Alan Görevlinin Adı, Soyadı
(imza)

(5)Cumhuriyet Savcısına Haber Verildiği Tarih ve Saat
(5)Kişinin Kendisine Teslim Edilen Malzemeler
(imza)

(6)Bilgi Toplama İşlem Kısmı Kaydı
(6)Görevliye Teslim Edilen Malzemeler
(imza)

C- GİRİŞ İŞLEMLERİ

(1)Yakalamanın Yeri, Tarih ve Saati
(7) Geçici Ayrılışlar
(2)Giriş Tarih ve Saati
(8) İlân, İşlemler ve Sonuç
(3)Girişte Alınan Doktor Raporunun

Verildiği Makam
(9)Çıkış İşlemini Yapan Görevlinin Adı, Soyadı ve Rütbesi
(imza)

Tarih ve Sayısı
Ö z e t i
(4)Üst Aramasında Teslim Alınan Malzemeler
Teslim Eden (imza)

(10)Kontrol Eden Âmirin Adı, Soyadı ve Rütbesi
(imza)
Teslim Alan (imza)

(5)Giriş İşlemini Yapan Görevlinin Adı, Soyadı ve Rütbesi
(imza)
Diğer Bilgiler

*YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ’NİN EKİDİR.

EK-C


T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SEVK / SERBEST BIRAKMA TUTANAĞI*


GÖZALTINA ALINMASINA KARAR VEREN

CUMHURİYET SAVCISININ a) Adı ve Soyadı :


GÖZALTINA ALINAN BİRİMİN a) İli : .................................


b) İlçesi/Şubesi : .................................

c) Karakolu/Bürosu : .................................
ŞÜPHELİNİN / SANIĞIN

KİMLİK VE ADRESİ :
GÖZALTINA ALINDIĞI a) Tarih : ................ b)Saat : ...................
GÖZALTINDAN ÇIKARILDIĞI a) Tarih : ................ b)Saat : ...................
GÖZALTINDAN ÇIKARILMA ŞEKLİ a) Karakoldan/Şubeden serbest bırakılmıştır.

b) Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmiştir.

c) Diğer ............................................................

GÖZALTINDA TUTULMA SÜRESİ 24 SAATİ (5271 sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 250’NCİ MADDE KAPSAMINA GİREN SUÇLARDA 48 SAATİ) GEÇMİŞSE BU SÜRENİN UZATILDIĞINA İLİŞKİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ YAZILI EMRİ VEYA HÂKİM KARARI


a) Cumhuriyet başsavcılığının .................gün,...............sayılı emriyle (......) gün nezarethanede kalmıştır.

b) ......................................sulh ceza hâkimliğinin.................... gün, ........... sayılı kararıyla (.......) gün nezarethanede kalmıştır.
GÖZATINA ALINMA SIRASINDAKİ RAPORU VEREN MAKAM, RAPORUN

TARİH VE NUMARASI :
NEZARETHANEDEN GEÇİCİ AYRILIŞLAR :
ŞAHSÎ EŞYALARIN TESLİM EDİLİP EDİLMEDİĞİ :
DİĞER HUSUSLAR :

Bu tutanak şüphelinin/sanığın sevk edilmesi/serbest bırakılması sırasında gözaltı ve nezarethane sorumlusu tarafından tanzim edilerek altı birlikte imza edilmiş, bir nüshası şüpheliye/sanığa verilmiştir. ...../....../........


Gözaltı/Nezarethane Sorumlusu Şüpheli/Sanık

(İSİM/SİCİL – İMZA) (İSİM – İMZA)

line 3

*YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ’NİN EKİDİR.EK-D


İFADE TUTANAĞI

(Şüpheli için)
İFADE VERENİN* :

T.C. kimlik numarası :

Adı ve soyadı :

Baba ve ana adı :

Doğum yeri ve tarihi :

Nüfusa kayıtlı olduğu yer :

İkametgâh yahut mesken adresi :
İşyeri adresi :
Varsa telefonu (Ev-iş-cep-irtibat) :

Faks numarası :

Elektronik posta adresi :

Mesleği, ekonomik durumu :

Medenî hâli, çocuk sayısı :

İfadenin alındığı yer :
İfade verene isnat olunan suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiîn ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, müdafi seçecek durumda değilse ve bir müdafi yardımından yararlanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilebileceği, yakınlarından istediğine yakalandığının derhâl bildirileceği, isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği kendisine hatırlatılıp açıklandı.
SORULDU :

Ceza Muhakemesi Kanununun 147 nci maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır. .../.../20....


Cumhuriyet Savcısı Zabıt Kâtibi Müdafi İfade Veren


veya veya

(Kolluk amir ve memuru) (İfadeyi yazan kolluk görevlisi)İsim ve imza İsim ve imza İsim ve imza İsim ve imza

line 4


* İfade veren kimliği hakkındaki soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür.

Not: İfade verenin tutanağı imzalamaması durumunda bunun sebepleri kendisinden sorulup varsa tutanağa geçirilir. İfadenin aynı zamanda hangi teknik araçlarla kaydedildiği hususu tutanağın altına not olarak yazılır.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə