Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e havaYüklə 139,89 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.05.2018
ölçüsü139,89 Kb.
#45100


1

Ekologiya sözünün mənası nədir?                                                       

A) kimya  B) təbiət C) çay D) yaşayış yeri E) hava 

2

Ekologiya terminini elmə kim gətirmişdir?                                                                                                                                                                                                                              A) E.Hekkel     B) P.Aqess    C) A.V.Yablokov                                     

D) C.Büffon     E) J.B.Lamark

3

“Ekologiya dəqiq elm olmalıdır. O, özündə müxtəlif elmləri birləşməşdirməlidir” fikirləri kimə aiddir?                               

A) E.Hekkel      B) J.B.Lamark      C) C.Büffon                                             

D) D.Rey          E) P.Aqess

4

Ekologiya neçənci ildən iki yerə bölünməyə başladı?                A) 1950 B) 1920 C) 1910 D) 1940 E) 1960

5

“Ekosistem” anlayışının əsasını kim qoydu?                                 A) S.S.Şvers         B) A.Tensli          C) M.S.Qilyarov                          

D) İ.S.Serebrov    E) V.N.Sukacev6

Biogeosenoz anlayışını elmə kim gətirmişdir?                            

A) A.Tensli              B) R.Lindeman      C) V.N.Sukacev           

D) V.İ.Vernadski     E) S.S.Şvers

7

Noosfer anlayışını elmə kim gətirib?                                                                                    A) V.İ.Vernadski       B) A.Tensli         C) S.S.Şvers                              

D) P.Aqess               E) D.Rey

8

“Noosfer” nə deməkdir?                                                          A) “Açıq səhra”     B) “Yaxın dəniz”      C) “Ağıl təbəqəsi”                

D) “Böyük göl”      E) “Yer təbəqəsi” 

9

“İnsan və biosfer” proqramı neçənci ildə qəbul olunub?A) 1950 B) 1955 C) 1978 D) 1968 E) 1988

10

Ekologiya ili Azərbaycanda neçənci ildə qəbul olunub?            A) 2008 B) 2009 C) 2010 D) 2011 E) 2012

11

Kimyəvi ekologiya nəyi öyrənir?                                            A) Təbiətdə baş verən dəyişiklikləri                                       B) 

Təbiətdə kimyəvi çirkləndiricilərin kəmiyyət və keyfiyyət 

tərkibini, onların çevrilməsini                                                 C) 

Göllərin təbiətini               D) Meşələrin təbiətini                E) 

Avtonəqliyyatı

12

Ekoloji kimya nəyi öyrənir?                                                        A) Təbiətdəki hadisələri          B) Təbiətdəki çevrilmələri                                      

C) Ətraf mühitdə gedən kimyəvi proseslər və onların 

nəticələrini                                                                                

D) Hidrosferdəki çevrilmələri    E) Atmosferdəki hadisələri 

13

Sozologiya nədir?                                                                            A) Ətraf mühütin qorunması          B) Təbiəti öyrənmək              

C) Təbiəti sevmək                        D) Çayları qorumaq                                  

E) Gölləri qorumaq  

14

Sredologiya nədir?                                                                  A) Heyvanların yaşadığı ərazini qorumaq                                        

B) Havanı təmizləmək    C) Kosmosu öyrənmək                    D) 

Yer altını öyrənmək   E) İnsanın yaşadığı ərazini qorumaq 15

Sosial ekologiya nəyi öyrənir?                                                 

A) Sosial problemləri              B) Cəmiyyəti                            

C) İnsanları                            D) Ətraf mühiti                               

E) Cəmiyyətlə ətraf mühitin əlaqəsini 

16

Havanın kimyəvi tərkibində oksigen neçə faizdir?                       A) 25,1 B) 20,95 C) 24,4 D) 23,5 E) 21,9

17

CO2

 + H


2 C

6

H12

O

6 + O

2

 reaksiyasında oksigenin əmsalı neçədir?                                                                                     

A) 3 B) 5 C) 7 D) 6 E) 2

18

Nitrifikasiya nədir?                                                                                      A) Havadan azotu udma          B) Havadan oksigen udma       

C)  Havadan karbon udma      D) Havadan hidrogen udma     E) 

Havadan toz udma 

19

Elektrik boşalmasında hansı reaksiya gedir?                                A) NO

₂ + H₂O → HNO₃ + NO        B) C + O₂ → CO₂         C) 

2NO + O

₂ → 2NO₂                     D) 2H₂ + O₂ → 2H₂O                          E) N

₂ + O₂ → 2NO  

20

Ozonun havadakı qatılığı neçə olduqda insana öldürücü təsir edir?                                                                                     A) 

0,001 mq/m3      B) 0,0001mq/m3      C) 0,00002 mq/m3 D) 0, 

02 mq/m3       E) 0,01 mq/m3

21

Atmosferi çirkləndirməyən mənbə hansıdır?                              A) qara metallurgiya    B) neft-kimya sənayesi      C) nəqliyyat 

D) enerji istehsalı         E) okeanlar

22

Hansı İES-də torfdan istifadə olunur?                                      A) Qori İES              B) Yaroslavl İES          C) Rostov İES D) 

Smolensk İES      E) Satur İES

23

İES-in işləməsi üçün nə lazımdır?                                             A) Su                       B) Su və hidrogen         C) Su və hava         

D) Su və təbii qaz     E) Su və oksigen

24

Açıq və qapalı tsikllə soyutma harada baş verir?                      A) Zavodlarda      B) Fabriklərdə    C) Elektrik stansiyalarında 

D) Motorda         E) İsti havada 

25

İES-də istifadə olunan yanacağın əsas tərkibi hansılardır?         A) C,N

₂,Cu             B) C,S,N₂             C) C,O₂ Fe                D) 

C,N

₂,Fe,Zn       E) C,H₂,N₂,S26

Təbii qazda kükürdün olması nəyə səbəb olur?                      A) 

Qazın zəifləməsinə                  B) Qazın güclənməsinə           C) 

Boru xəttinin korroziyasına     D) Qazın işıqlı yanmasına    E) 

Qazın tüstülü yanmasına

27

Yanma zamanı yanacağın tərkibində olan karbon və hidrogen nə əmələ gətirir?                                                                     A) 

C + O


₂ → CO₂ + Q              B) 2H₂ + O₂ → 2H₂O + Q        C) 

2CO + O


₂ → 2CO₂                                                           D) C + 

O

₂ → CO₂ + Q              E) CO₂ + C → 2CO – Q 2H₂ + O₂ → 2H

₂O + Q                   N₂ + O₂ → 2NO

28

Avtonəqliyyatın atmosferə atdığı çirkləndirici maddələr ümumilikdə havadakı zəhərli maddələrin neçə faizini təşkil 

edir?                                          A) 75  B) 50 C) 65 D) 80 E) 40
29

Oktanın tam yanması zamanı neçə mol su ayrılır?                      

A) 16 B) 18 C) 20 D) 14 E) 12

30

Yanma zamanı benzində olan qurğuşunun neçə faizi atmosferə çıxır?

A) 80 B) 70 C) 60 D) 75 E) 85

31

Neçənci ildən benzinə tetraetil qurğuşun əlavə edilib?               A) 1920 B) 1910 C) 1940 D) 1950 E) 1930

32

Kumulyativ nədir?A) Asan uçan         B) Çöküntü verən      C) Yığılan zəhər                       

D) Güclü zəhər      E) Rəngli maye

33

Atmosferdə CO-nun miqdarı nə qədərdir?                               A) 6×10⁸ ton                 B) 3×10³ ton            C) 2×10² ton     D) 

4×10⁴ ton                 E) 5×10⁵ ton

34

CO atmosferdə orta hesabla neçə ay qala bilir?                          A) 5 B) 6 C) 4 D) 3 E) 2

35

Karboksihemoqlobini göstərin.                                                     A) HbC B) CO C) HbCO D) HbCO

₂ E) HbCO + O₂

36

Gün ərzində bir qutu siqaret çəkən insanın qanında karboksihemoqlobin neçə faiz olur?

A) 5,1% B) 4,9% C) 3,8% D) 4,7% E) 2,5%

37

Atmosferdə CO2

-nin miqdarı nə qədərdir?                             A) 

0,6×10⁸ ton          B) 1,6×10¹⁰ ton       C) 2,0×10¹² ton    D) 

2,5×10² ton         E) 2,6×10¹² ton

38

İnfra-qırmızı şüaları udaraq planetdə istilikxana effektinin yaranmasına və planetin qızmasına səbəb hansı qazdır?

A) O


₂ B) CO₂ C) NO₂ D) SO₂ E) SO₃

39

C6

H

12O

6

 + O2

  CO

2

 + H2

O reaksiyasında neçə kC/mol istilik 

əmələ gəlir?                                                                    A)2500 

B) 1500 C) 1800 D) 2800 E) 3800

40

Atmosferdə SO2

 orta hesabla neçə həftə yaşayır?                       

A) 1 B) 3 C) 2 D) 4 E) 5

41

SO2

 ilə çirklənməsinə görə eksport və import edən avropa 

ölkələri hansıdır?                                                                      

A) Almaniya və Norveç                   B) Fransa və Polşa                  

C) İtaliya və Polşa                           D) Fransa və Ukrayna      

E) Almaniya və Türkiyə 

42

SO

2-nin atmosferdə ümumi kütləsi nə qədərdir?                             

A) 2×10¹⁰t B) 3×10³t  C)  2×10⁶t D) 4×10⁶t  E) 5×10⁶t

43

Atmosfer aerozolları hansı radiusda olur?                                  A) 10

¯⁵m B) 10¯⁷m  C) 10¯⁹m  D)  10¯¹¹m E) 10¯³m

44

Metrologiyada ən kiçik aerozollar neçə adlanır?A) Aytkena nüvələri          B) Mi hissəcikləri       C) Dispers D) 

Kiçik nüvə                   E) Kiçik atom

45

Atmosferdə rast gəlinən aerozollar hansı radiusdadır?              A) 0,1 – 1 arası           B) 0,1 – 10 arası        C) 1 – 100 arası D) 

10 – 100 arası        E) 100 – 1000 arası
46

Terriqen aerozolları neçə yaranır?                                            

A) Küləyin səhra qumunu, torpağını atmosferə qaldırması ilə  

B) küləyin okean suyunu qayalara çıroması ilə                         

C) Atmosferdəki tozlarla        D) Atmosferdəki qazlarla                        

E) Atmosferdəki qum dənəcikləri ilə

47

Vulkanik aerozolların kimyəvi tərkibi neçədir?                         A) SiO

₂ – 50%; Al₂O₃ – 20%; MgO – 10%                            B) 

SiO

₂ – 40,5%; Al₂O₃ – 20,5%; MgO – 9,5%                      C) SiO

₂ – 48,7%; Al₂O₃ – 17,5%; MgO – 3%                         D) 

SiO

₂ – 45%; Al₂O₃ – 18%; MgO – 8%                                   E)  SiO

₂ – 55,5%; Al₂O₃ – 22,5%; MgO – 4,5%

48

Atmosferə atılan çirkləndirici maddələrin neçə faizi İES-in payına düşür?                                                                          A) 

20 B) 30 C) 40 D) 25 E) 35

49

Kimyəvi elementlərin yer kürəsində yayılmasını, onların müəyyən şəraitdə miqrasiyasını və qarşılıqlı çevrilməsini hansı 

elm öyrənir?

A) Ümumi kimya              B) Fiziki kimya        C) Üzvi kimya  

D) Kolloid kimya             E) Geokimya 

50

“Biogeokimyəvi dövran” terminini ilk dəfə elmə kim gətirmişdir?

A) F.U.Klork B) V.İ.Vernadski C) A.E.Fersman D) 

A.V.Yablokov E) J.B.Lamark

51

CO₂ və H₂O reaksiyasından bitkilərə lazım olan nələr alınır? 

A) C


₆H₁₂O₆                  B) O₂         C) C₂H₅OH və C₆H₅OH D) 

C

₆H₁₂O₆ və H₂O     E) C₆H₁₂O₆ və O₂52

Karbonat ionları hansı metallarla təyin olunur?

A) Ca və S                    B) Mg və Cl               C) Ca və Na D) 

Ca və Mg                E) Ca və K 

53

Karbonat ionlarının hidrokarbonat ionlarına çevrilməsi üçün nələr lazımdır?

A) CO


₂ və H₂O              B) CO₂ və NO₂      C) CO₂ və CO D) 

CO

₂ və SO₂              E) CO₂ və NO₃54

Qurğuşun texnofilliyinə görə nələrdən geri qalır?

A) C,N

₂,O₂                   B) C,Cl,Au                  C) C,S,Se               D) C,Pb,Cu                  E) C,Ag,Au

55

Biosferi, ətraf mühiti normadan 10 dəfədən çox çirkləndirən kimyəvi elementlər necə adlanır?

A) Çirkləndiricilər                        B) Texnogen çirkləndiricilər     

C) Antropogen çirkləndiricilər      D)  Zəhərli                          

E) Zəhərli elementlər 

56

A.İ.Perelmana görə texnogen geokimyəvi anormallıqlar hansılardır?

A) Yer kürəsi üzrə             B) Ölkə üzrə      C) Fərdi, ümumi     

D) Qlobal, regional, lokal  E) fərdi

57

Canlı orqanizmlərin inkişafı üçün Yer kürəsində olan şəraitə nə deyilir?

A) Ekosfera                    B) Çirklənmə               C) Litosfer D) 

Troposfer                  E) Atmosfer58

Ətraf mühitə hər hansı bərk, maye və qaz halında atılan, 

mikroorqanizmlərə və enerji balansına təsir edən, insana, flora 

və faunaya mənfi təsir göstərən proses necə adlanır?

A) Tarazlıq                   B) Zəhərlənmə               C) Çirklənmə 

D) Təmizlik                  E) Anormallıq

59

Vulkan püskürməsində atmosferə atılan qazların əsas tərkib hissəsi hansıdır?

A) H


₂O, CO₂                     B) SO₂, N₂            C) SO₃, N₂O₅ D) 

SO

₂, SO₃, N₂, N₂O₅     E) H₂O,CO₂,SO₂,N₂60

Ətraf mühiti zəhərləyən kimyəvi maddələrə nə deyilir?

A) Zəhərli maddələr                 B) Pollitantlar           C) Zibillər 

D) Aktiv maddələr                   E) Kumulyatorlar

61

Xemosferanı nə təşkil edir?A) Təbii və antropogen maddələr          B) Zəhərli maddələr C) 

Aktiv maddələr                                D) Passiv maddələr    E) 

Halogenlər

62

İnsektisidlər, flunqisidlər və herbisidlər bunlar nəyə aiddir?A) Zəhərli maddələrə         B) Kumulyatorlara    C) Biosidlərə 

D) Gübrələrə                     E) Heyvanlara

63

Özünün tərkibinə və bioloji xassələrinə görə canlı orqanizmə yad olub, sintez nəticəsində alınan maddələrə nə deyilir?

A) Yeni sintezlər               B) Ksenobiotiklər       C) Biosidlər 

D) Antropogen maddələr E) Pollitantlar

64

İnsan əməyinin təsiri ilə ətrafa daxil olan maddələr necə adlanır?

A) Sintez olunmuş maddələr B) Ekoloji təmiz maddələr          

C) Ekzogen maddələr          D) Toksikant maddələr                  

E) Gübrələr

65

Kiçik dozada güclü toksiki təsirə malik, polifunksional xassəli maddələr necə adlanır?

A) Super maddələr              B) Toksiki maddələr                          

C) Ekzogen maddələr          D) Biosidlər                               E) 

Superekotoksikantlar

66

Superekotoksikantlara nələr aiddir?A) Aminlər, nitrobirləşmələr         B) Zülallar, aminturşular       

C) Yağlar, nitroaminlər                D) Dioksinlər, 

nitrozoaminlər        E) Polisaxaridlər, disaxaridlər

67

İnsan orqanizminə təsir dərəcəsinə görə zərərli maddələr təhlükəlilik sinfinə görə hansılardır?

I.Fövqəladə təhlükəli      II.Çox təhlükəli      III.Təhlükəli    

IV.Qismən təhlükəli        V.Təhlükəsiz

A) I,II,V B) I,III,V C) I,II,III,IV D) I,II,IV,V E) hamısı

68

Sinergizm nədir?A) Hər iki maddənin təsiri cəmlənir                                        B) 

Bir maddə o biri maddənin təsirini gücləndirir 

C) Bir maddə o biri maddənin təsirini zəiflədir                         

D)  Aktivləşdirmək               E) Passivləşdirmək
69

Additivlik nədir?

A) Hər iki maddənin təsiri cəmlənir                                          

B) Bir maddə o biri maddənin təsirini gücləndirir 

C) Bir maddə o biri maddənin təsirini zəiflədir                            

D)  Aktivləşdirmək                        E) Passivləşdirmək

70

Antaqonizm nədir?A) Hər iki maddənin təsiri cəmlənir                                          

B) Bir maddə o biri maddənin təsirini gücləndirir 

C) Bir maddə o biri maddənin təsirini zəiflədir                                   

D)  Aktivləşdirmək                    E) Passivləşdirmək

71

Çirkləndirən maddələrin canlı orqanizmə təsiri hansılardır?I.Sitotoksik  II.Teratogen  III.Fərdi    IV.Genetik

A) I,II,III B) I,II,IV C) I,II,III,IV D) heç biri E) I,IV

72

Konserogen maddələrə hansılar aiddir?I.Politsiklik aromatik karbohidrogenlər  II.Alkilnitrozoaminlər   

III.Amin turşular   IV.Yağlar  V.Karbohidratlar                       

VI. Aromatik aminlər

A) I,II,VI B) II,III,IV C) IV,V,VI D) I,II,V  E) I,III,V

73

Kimyəvi maddənin az toksiki birləşməyə biotik çevrilişinə nə deyilir?

A) Sinergizm                  B) Additivlik             C) Antaqonizm 

D) Detoksikasiya           E) Toksikasiya

74

CO₂ + H₂O → HCO₃ → H⁺ + HCO₃ → 2H⁺ + CO₃²¯ yağış 

suyunda mühit necə olur?

A) Qələvi B) Neytral C) Turş D) Heç biri  E) hamısı

75

“Turşu yağışları” terminini elmə kim gətirib?A) S,Mankester         B) R.A.Smit     C) M.V.Lomonosov                  

D) D.İ.Mendeleyev    E) Polinq

76

Təbiətdə “turşu yağışları” hansı reaksiyada əmələ gəlir?A) 2SO

₂ + O₂ → 2SO₃; SO₃ + H₂O → H₂SO₄                      B) 

2H

₂ + O₂ → 2H₂O   C) N₂ + O₂ → 2NO D) N

₂ + 3H₂ → 2NH₃                                                            E) 

N

₂ + O₂ → 2NO ;  2NO + O₂ → 2NO₂ 77

“Turşu yağışları” ilə ən tez üzləşən ölkələr hansıdır və neçənci 

ildə?

A) Balkan ölkələri, 1960   B) Skandinaviya öıkələri, 1950      C) Baltik ölkələri, 1940

 D) Ərəb ölkələri, 1990     E) Asiya ölkələri,1995

78

Çöl şpatının formulunu göstərin.A) Al

₂O₃ B) Al₂O₃·K₂O·H₂O C) K₂O·Al₂O₃·6SiO₂·2H₂O      D) 

K

₂O·Al₂O₃·SiO₂ E) SiO₂ 79

Turşu yağışlarının mərmər və əhəngə təsiri hansı reaksiyada 

verilib?

A) 4NH


₃ + 5O₂ → 4NO + 6H₂O                                              

B) CaCO


₃ → CaO + CO₂ 

C) CaO + SO

₂ + H₂O → CaSO₄ + 2CO₂                              D) 

Ca(OH)


₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O 

E) 2NO


₂ + H₂O → HNO₂ + HNO₃


80

H

₂S + ? → H₂O + S  reaksiyasında naməlum maddəni müəyyənləşdirin.

A) SO


₃ B) H₂SO₄ C) SO₂ D) H₂SO₃ E) NaHSO₄

81

Aşağıdakılardan hansı qələvi yağışıdır?                                     A) SO

₃ + H₂O → H₂SO₄                                                       B) 

CaO + H

₂O → Ca(OH)₂                                                    C) Ca(OH)

₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O                                    D) 

CaCO

₃ + CO₂ + H₂O → Ca(HCO₃)₂                                       E) NH

₃ + O₂ → NO₂ + H₂O 

82

Eyni cinsli hissəciklərdən ibarət bircinsli qata nə deyilir?             A) Bertlo qatı       B) Polinq qatı       C) Yunqe qatı                            

D) Hund qatı        E) Pauli qatı

83

Hansı reaksiyanın getməsi mümükündür?                                   A) Fe + Mg(NO

₃)₂ →          B) Zn + CaCl₂ →                       C) 

Cu + FeSO

₄ →               D) Ag + Fe₂(SO₄)₃ →                   E) 

Mg + Zn (NO

₃)₂ →


84

Hansı reaksiya tənliyi düzgündür?                                             

A) Cu + 2HCl →ᵗ CuCl₂ + H₂                                                 B) 

Zn + 2HNO

₃ → Zn(NO₃)₂ + H₂                                         C) 

2Na + H


₂O → Na₂O + H₂                                                       D) 

Zn + H


₂O →ᵗ ZnO + H₂                                                          E) 

2KBr + J


₂ →ᵗ  2KJ + Br₂ 

85

Hansı reaksiya getmir?                                                                A) Cu(OH)

₂ + H₂SO₄ →              B) Ca(OH)₂ + CO₂ →          

C) Zn(OH)

₂ + NaOH →              D) Zn(OH)₂ + NaCl →            

E) MgCl

₂ + NaOH →   86

Aşağıda göstərilən hansı reaksiya getmir?

A) CaO + H

₂O  →                   B) CaO + NaOH →                  

C) SO

₂ + H₂O →                     D) Zn + HCl →                       E) Al

₂O₃ + KOH →

87

Sənayedə CO₂ hansı reaksiya üzrə alınır?A) Na

₂CO₃ + H₂SO₄ →           B) CaCO₃ →ᵗ                      C) 

BaCO

₃ →ᵗ                           D) CH₃OH + O₂ →ᵗ                 E) CaCO

₃ + HCl →

88

Hansı halda karbon-2-oksidin quruluş formulu doğru göstərilmişdir?

A) C = O B) C = O C) C = O D) C – O E)  C – O

89

Hansı reaksiyalar nəticəsində alınan qaz maddəsi havada yanır?

I. CO


₂ + CH₄                                                                         II. 

CO

₂ + C                                                                                III. CO

₂ + Na₂O₂ →  

A) I,III  B) II, III  C) I,II   D) I,II,III  E) yalnız II

90

C + 4HNO₃(qatı) → 4NO₂ + X + 2H₂O Hansı müddəa X 

maddəsi üçün doğru deyil?

A) Oksigendə yanır                B) Havadan ağır, rəngsiz qazdır 

C) Əhəngdaşının parçalanmasından alınır  

D) Turşu oksididir                   E) Əhəng məhlulunu bulandırır

91

Hansı maddələr normal şəraitdə qaz halındadır? I. Ne    II. C  III. Br

₂  IV. CO 

A) II, IV  B) I, IV  C) I, III, IV D) I, III E) II, III, IV ,

t kat


t


92

Tərkibində karbonun kütlə payı 90% olan 150 q kömürü 

yandırmaq üçün neçə litr oksigen (n.ş.) lazımdır?

A) 28 B) 250 C) 252 D) 280 E) 125

93

S + 6HNO


₃ (qatı) → H₂SO₄ + 6X + 2H₂O reaksiyasından 

alınan X maddəsi üçün hansı müddəa doğru deyil?

A) qonur rəngli, havadan ağır qazdır 

B) natrium şorasının sənayedə alınmasında istifadə olunur 

C) natrium karbonatla reaksiyaya daxil olmur 

D) misin qatı nitrat turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən alına bilər       

E)  su ilə reaksiyaya girir

94

N₂ + O₂ → 2NO reaksiyayısı üçün hansı ifadə səhvdir?

A) yüksək temperaturda gedir                                                     

B) birləşmə reaksiyasıdır                                                           

C) ekzotermikdir 

D) həcm dəyişmir                                                                           

E) oksidləşmə - reduksiya reaksiyasıdır 

95

5 mol FeS₂-dən neçə litr SO₂ (n.ş.) almaq olar?

A) 112 B) 224 C) 89,6 D) 336 E) 100,8

96

Qatı H₂SO₄ məhlulu ilə reaksiya daxil olaraq SO₂ əmələ gətirən, lakin CuCl₂ məhlulundan misi çıxara bilməyən metalı 

göstərin.

A) Ag  B) Pb  C) Al  D) Au  E) Zn 

97

Aşağıdakı hansı reaksiyalar vasitəsi ilə sənayedə SO₂ alınir?I. 2H

₂SO₄ (q) + Cu →t  CuSO₄ + SO₂ + 2H₂O                      II. 

K

₂SO₃ + 2HCl →t 2KCl + H₂O + SO₂ III. 4FeS

₂ + 11O₂ →t 2Fe₂O₃ + 8SO₂                                          

IV. S + O

₂ →t  SO₂ 

A) I,III  B) III,IV  C) yalnız III  D) I, IV  E) II, IV 

98

Hansı halda hər iki azot oksidi turşuluq xassəsi göstərmir?A) N

₂O, NO₂      B) NO₂, NO        C) NO₂, N₂O₅                                  

D) N

₂O, NO        E) N₂O, N₂O₅99

Hansı reaksiyalarda NO₂ alınar?

I. Cu + HNO

₃ (duru) →t        II. NO + O₂ →t                          

III. HNO

₃ →t  


A) I, II  B) I, III  C) II, III  D) yalnız II  E) yalnız III

100


Hansı qazın iyi yoxdur?

A) H


₂S     B) N₂     C) Cl₂     D) HCl     E) NH₃ 

101


44,8 l (n.ş.) asetilenin tam yanması üçün neçə litr oksigen 

lazımdır?                                                                                         

A) 112 B) 120 C) 105 D) 90 E) 125 

102


Karbon qazında karbonun valenti neçədir?                                                  

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) 5

103

Hansı üsulla axar çay suyundan kimyəvi təmiz su alınır?                           A) Distillə etməklə B) süblimə etməklə C) kristallaşdırmaqla       

D) çökdürməklə    E) durultmaqla  

104

Qanın tərkibinə daxil olan və toxumaların oksigenlə təmin olunmasında yaxından iştirak edən element hansıdır?                  

A) Li B) Al C) Fe D) Co E) Ni  

105

Üzvi maddələr yandıqda aşağıdakı qazlardan hansı alınar?           A) C

₂H₄ B) C₂H₂ C) CH₄ D) CO₂ E) CO  
106

Kütləsi 25 q olan təbaçirə artıqlaması ilə götürülmüş xlorid 

turşusu ilə təsir etdikdə 5,1 litr (n.ş.) CO₂ alınmışdır. Karbon 

qazının faizlə miqdarını tapın.                                                                     

A) 80 B) 89 C) 95 D) 92 E) 91 

107


Hər hektarda 42 kq azotun olması üçün torpağa nə qədər 

ammonyak vermək lazımdır?                                                                

A) 50,64 kq               B) 50,04 kq        C) 51,00 kq                                            

D) 60,24 kq               E) 64,24 kq 

108

392 kq ortofosfat turşusu almaq üçün neçə kq foosforit mineralı götürmək lazımdır?                                                              

A) 405 B) 425 C) 435 D) 620 E) 650 

109

Tərkibində 72% qlükoza olan 500 kq meyvədən nə qədər etil spirti almaq olar?                                                                                    

A) 128 kq B) 138 kq C) 145 kq D) 158 kq E) 184 kq 

110

Qaz halında olan hidrogen havadan neçə dəfə yüngüldür?           A) 14,5 B) 13,5 C) 18,9 D) 24 E) 16 

111


Yanğın söndürmə zamanı hansı qazdan istifadə olunur?                      

A) O


₂ B) N₂ C) NH₃ D) CO₂ E) HCl  

112


Aşağıdakı maddələrdən hansı suda yaxşı həll olur?                                

A) Na


₂SO₄ B) BaSO₄ C) AgCl D) H₂SiO₃ E) Fe(OH)₃     

113


Aşağıdakı maddələrdən hansı turşu oksidi əmələ gətirir?              

A) K B) Ag C) Cu D) Cr E) Ni 

114

Sadə superfosfat gübrəsinin tərkibi hansı formulla ifadə olunmuşdur?                                                                                 

A) Ca(H


₂PO₄)₂  B) Ca(H₂PO₄)₂ + 2CaSO₄ C) CaHPO₄        D) 

Ca

₃(PO₄)₂    E) (NH₄)₂HPO₄ 115

Azotun hansı sıradakı birləşmələri gübrə kimi istifadə olunur?                                                                                              

A) N

₂O₅, Ca₃N₂, NaNO₃          B) KNO₂, KNO₃, N₂H₄ C) Mg

₃N₂, NH₂OH, N₂O₄                                                     D) 

CO(NH

₂)₂, NH₄NO₃, KNO₃                                           E) N

₂O₅, N₂H₄, Ca(NO₂)₂  

116

Formulları aşağıda verilən qazların hansından metalların qaynaq edilməsində istifadə olunur?                                                                  

A) NH


₃ B) CO₂ C) C₂H₂ D) NO₂ E) N₂  

117


Aşağıdakı qazlardan hansı rənglidir?                                                    

A) Hidrogen qazı       B) oksigen qazı       C) ammonyak qazı 

D) azot 4-oksid         E) karbon 4-oksid  

118


Mineral suların tərkibində həll olmuş halda hansı qaza təsadüf 

edilir?                                                                                                      

A) NO

₂ B) H₂ C) N₂ D) CO₂ E) O₃119

Adi şüşənin istehsalında aşağıdakı maddələrin hansından 

istifadə olunur?                                                                                      

A) K


₂CO₃ B) CaCO₃ C) PbO D) CaSiO₃ E) KNO₃  

120


Dəm qazının kimyəvi formulu hansıdır?                                                    

A) CO B) CO

₂ C) C₂H₂ D) C₂H₄ E) CH₄

121


20% qatışığı olan 625 kq əhəng daşını yandırdıqdan alınan 

karbon qazının həcmini tapın.                                                       

A) 120 m

³ B) 112 m³ C) 96 m³ D) 105 m³ E) 75 m³

122

10 l CO, 6 l CH₄ və 4 l H₂-dən ibarət qaz qarışığını yandırmaq 

üçün lazım olan oksigenin həcmini müəyyən edin.                                                                                                  

A) 19 l B) 20 l C) 25 l D) 27 l  E) 29 l123

 Üç mol kükürd qazının kütləsi nə qədərdir?                                                   

A) 150 q B) 175 q C) 192 q D) 212 q E) 215 q  

124


Xlorid turşusunun hansı duzu suda həll olmur?                        

A) KCl B) AgCl C) AlCl

₃ D) FeCl₃ E) MgCl₂ 

125


Hansı birləşmə qeyri-metal oksididir?                                                  

A) BaO B) Al

₂O₃ C) K₂O D) B₂O₃ E) Cr₂O₃

126


Aşağıdakı birləşmələrdən hansı özünü şəraitdən asılı olaraq 

həm turşu, həm də əsas kimi aparır?                                                       

A) NaOH B) Al(OH)

₃ C) Ca(OH)₂ D) H₃BO₃ E) H₂SO₄ 

127

Aşağıdakı maddələrdən hansı azot gübrəsi kimi istifadə olunur?                          A) CO(NH

₂)₂              B) 

(CH

₂)₂(NH₂)₂        C) C₆H₅NH₂ D) C₂H₅NH₂              E) CH

₃NH₂


128

Hansı sırada dəmirin ancaq təbii birləşmələrinin formulları 

verilmişdir?                                                                                               

A) Fe


₂O₃, Fe₃O₄, FeS₂              B)  Fe₂O₃, Fe₃O₄, FeCl₃     C) 

Fe(OH)


₂, FeSO₄, Fe₃O₄      D) FeS₂, Fe₂O₃, FeCl₂            E)  

FeCl


₃, Fe₂O₃, FeS

129


Aşağıdakı qazlardan hansı zəhərlidir?                                                  

A) CO


₂ B) CO C) N₂ D) H₂ E) O₂                         

130


Ammonyakın hidrogenə görə nisbi sıxlığı nə qədərdir?                                   

A) 9,2 B) 8,5 C) 7,8 D) 10,1 E) 9,5  

131

Aşağıdakı gübrələrdən hansı azotla daha zəngindir?                                         A) CO(NH

₂)₂ B) NH₃ C) NaNO₃ D) NH₄NO₃ E) NH₄OH 

132

Saxsı qablar istehsalında aşağıdakı maddələrin hansından istifadə olunur?                                                                                                      

A) əhəng daşı B) gil C) potaş D) kvars E) ortoklaz   

133

Bir litrinin kütləsi 2,86 q olan qazın molekul kütləsini və hidrogenə görə sıxlığını tapın.                                                                  

A) Mr =58, D(H

₂) =29               B) Mr =64, D(H₂) =32                             

C) Mr =54, D(H

₂) =27              D) Mr =50, D(H₂) =25                   

E) Mr =46, D(H

₂) =23

134


Zərgərlik işlərində hansı metaldan istifadə olunur?                                       

A) K B) Ca C) Au D) Fe E) Ni

135

Aşağıdakı qazlardan hansının olduğu qabda közərmiş çöplə alışır?                                                                                                  

A) O


₂ B) N₂ C) NO₂ D) CO₂ E) H₂ 

136


Dəmir pasının tərkibi hansı formul ilə ifadə olunur?                                

A) Fe


₂O₃                    B) Fe(OH)₃              C) Fe₂O₃·3H₂O D)  

Fe(OH)


₂               E) Fe₂O₃·nH₂O

137


Hansı şüşə yaxşı optiki xassələrə (şüasındırma qabiliyyətinə) 

malikdir?                                                                                             

A) büllur B) kvars C) adi D) pireks E) kimyəvi 

138


Hansı qazların qarışığı "su qazı" adlanır?                                              

A) CO + H

₂            B) CO₂ + H₂         C) CO₂ + O₂ + N₂ D) 

CO + N


₂           E)CO₂ + O₂  

139


10 m

³ metan və 2 m³ hidrogendən ibarət qaz qarışığının tam 

yanması üçün neçə m³ hava lazımdır?                                                  

A) 80 B) 60 C) 100 D) 90 E) 70 
140

Közərmiş dəmir üzərindən su buxarları buraxdıqda 44,8 l 

hidrogen qazı ayrıldığını nəzərə alaraq, reaksiyaya daxil olan 

dəmirin kütləsini tapın.                                                                       

A) 96 q B) 92 q C) 84 q D) 75 q E) 69 q 

141


Günəşin əsas tərkib hissəsini təşkil edən element hansıdır?                      

A) H B) O C) He D) N E) Ne 

142

Kükürd 4-oksid metandan neçə dəfə ağırdır?                                  A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 E) 2,5 

143


Formulları verilən maddələrdən hansı ən yaxşı həlledicidir?               

A) NH


₃                 B) H₂O                  C) C₂H₅OH                 D) 

C

₆H₆               E) CH₃ - CO - CH₃144

Hansı qaz suda yaxşı həll olur?                                                       

A) O

₂ B) H₂ C) NH₃ D) CO E) He145

Dəmirin nəm havada oksidləşməsindən hansı maddə alınır?                    

A) Fe(OH)

₃               B) Fe₂O₃·nH₂O          C) Fe₂O₃         D) 

Fe(OH)

₂               E) FeO 146

Qar dənəcikləri hansı molekullardan əmələ gəlmişdir?                         

A) CO

₂ B) NH₃ C) H₂O D) H₂O₂ E) CO 147

Kalsium karbidin su ilə qarşılıqlı təsirindən aşağıdakı 

qazlardan hansı alınar?                                                                                     

A) C


₂H₄ B) C₂H₂ C) CH₄ D) H₂ E) CO₂ 

148


Aşağıdakı birləşmələrdən hansı üzvi maddələrə aiddir?                         

A) CO(NH


₂)₂  B) CaCO₃ C) CO₂ D) COCl₂ E) CO 

149


Aşağıdakı qazlardan ən yüngülü hansıdır?                                          

A) N


₂ B) CO₂ C) NH₃ D) Cl₂ E) HCl 

150


Tikinti işlərində aşağıdakı duzların hansından istifadə olunur?                                          

A) Na


₂CO₃ B) K₂CO₃ C) CaCO₃ D) CuSO₄ E) Na₂SO₄

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar

Yüklə 139,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə