Ekologiya terminini elmə kim gətirmişdir? A)E. Hekkel(1866) B)Ç. Adams(1913) C)Ç. DarvinYüklə 223,54 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.10.2018
ölçüsü223,54 Kb.
#77552


1

Ekologiya terminini elmə kim gətirmişdir? A)E.Hekkel(1866)  

B)Ç.Adams(1913)  C)Ç.Darvin(1859)  D)A.Tamble(1744)  

E)A.Remiar(1734)

2

V.İ.Vernadski hansı təlimin banisi sayılır? A)Atmosfer  B)litosfer  C)Hidrosfer  D)Biosfer  E)Noosfer

3

Ozon ekranı qütblərdə Yer səthindən neçə km məsafədə yerləşir? A)12,5km  B)8-10km  C)11km  D)20-25km  E)12km

4

Biosferin orta qalınlığı neçə km-dir? A)15km  B)10-15km                 C)20-25km D)25km  E)20km           

5

Biosferdə məskunlaşmış bitki və heyvanlar aləminin məcmusu necə adlanır?  A)Biota  B)Flora  C)Fauna  D)Biogen maddə  E)Qeyri 

üzvi maddə

6

Biosferin canlı aləmlə zəngin olan daha fəal hissəsi necə adlanır?  A)Atmosfer  B)Noosfer  C)Hidrosfer  D)Litosfer  E)Ekosfer

7

Ekosistemin daxili və xarici əlaqələrini nə təşkil edir?  A)Qapalı olması  B)Digər ekosistemlərlə qarşılıqlı əlaqəsi  C)Bioloji 

məhsuldarlığı  D)Enerji mübadiləsi,maddələr 

mübadiləsi,informasiya mübadiləsi  E)Mühit amilləri

8

Biogeosenoz hansı tərkib komponentdən ibarətdir?  A)biotop, biogen maddə  B)ekosistem  C)fitosenoz  D)zoosenoz  E)ekotop və 

biosenoz


9

Təbiət-cəmiyyət münasibətlərinin inkişaf tarixini hansı dövrə 

bölmək olar?  A)Biogen  B)Aqrar,sənaye  

C)Aqrar,biogen,sənaye,post-sənaye  D)sənaye.post-sənaye  

E)Biogen,sənaye

10

Zaman baxımından daha uzun dövr olubdur.İnsanın biosferə təsiri həmin dövrdə başlamışdır.Təbiətin texniki mənimsənilməsi 

primitiv də olsa artıq bu dövrdə başlamışdır.Bu xüsusiyyətlər hansı 

dövrə aiddir?  A)Biogen dövr  B)Sənaye dövrü  C)Aqrar dövrü  

D)Post-sənaye dövrü  E)İndustrial

11

2020-ci ildə Yer əhalisinin sayının neçə milyard olması gözlənilir?  A)5 milyard  B)8 milyard  C)6 milyard  D)7 milyard  E)9 milyard

12

Quruda hazırda neçə min qida bitkisi növü mövcuddur?  A)80 min  B)70min  C)60 min  D)50 min  E)90 min

13

Kənd təsərrüfatı inkişaf etdikcə torpaqlqrın neçə faizi insan tərəfindən şumlanmış,gübrələnmiş,suvarılmışdır?  A)5%-i  B)15%-

i  C)10%-i  D)20%-i  E)25%-i

14

İnsanın kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə Yer üzərində dəyişilmiş bütün sahələrin məcmusunu əks etdirən qlobql sistem hansıdır?  

A)Aqroekosistemlər  B)Aqrar landşaftlar  C)Aqrosenozlar  

D)Aqrosferlər  E)Ekosistem

15

Bir insan tərəfindən istifadə olunan enerjinin miqdarı nə qədərdir?  A)22000kkal  B)20000kkal  C)4000kkal  D)5000kkal  E)15000kkal

16

Neçənci illərdə əsas qida məhsulu sayılan taxıl hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə çoxaldı?  A)1970-ci il  B)1950-1970-ci il  C)1960-cı il  

D)1980-ci il  E)1970-1980-ci il

17

Kənd təsərrüfatı sahəsində insanın təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi gedən ilkin struktur həlqə funksional vahid nə sayılır?  A)Biogeosenoz  

B)Ekosistem  C)Aqroekosistem  D)Aqrosenoz  E)Aqrosfer
18

Torpaqdan istifadə-dəmyə,suvarılan aqroekosistemləri (taxıl,  

paxlalılar,yem,  tərəvəz, bostan, texniki və dərman bitkiləri) 

rotasiyası hansı aqroekosistemə aiddir?   A)Plantasiya 

aqroekosistemi B)Otlaq kimi torpaqdan istifadə  C)Torpaqdan 

qarışıq istifadə D)Əkinçilik aqroekosistemi E)İkinci bioloji 

məhsulun istehsalı məqsədilə torpaqdan istifadə

19

Aqroekosistemin hansı baza tipini ayırmaq olar?  A)təbii tutumlu  B)təbiəti mühafizə  C)təbiəti yaxşılaşdırma  D)təbii tutumlu,təbiəti 

mühafizə  E)təbii tutumlu,təbiəti mühafizə,təbiəti yaxşılaşdırma

20

Təbii ekosistemlər hansı funksiyanı daşıyır?  A)vasitə  B)yer  C)yer,vasitə,şərait  D)vasitə,şərait  E)yer,vasitə

21

Yer atmosferinin yuxarı qatının bir kvadrat santimetrinə hər dəqiqə neçə kalori günəş enerjisi düşür?  A)2 kalori  B)1 kalori  C)3 kalori  

D)4 kalori  E)5 kalori

22

Müəyyən təbiət təzahürləri nəticəsində baş verir və canlıların həyat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir.Bu hansı çirklənmədir?  A)təbii 

çirklənmə  B)fiziki çirklənmə  C)kimyəvi çirklənmə  D)bioloji 

çirklənmə  E)stasial destruksiya

23

Hal-hazırda nə qədər təbii sərvətdən istifadə olunur?  A)100-ə qədər  B)300-ə qədər   C)200-ə qədər  D)150-yə qədər  E)250-yə 

qədər


24

Əhalinin sayının sürətli artımı necə adlanır? A)Demoqrafik 

partlayış B)Konurbasiya C)Adaptasiya D)Populyasiya 

25

XXI əsrin sonunda dünya əhalisinin sayının neçə milyard təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır? A)11-12 milyard                                                                                          

B)12-13 milyard  C)10-11 milyard D)9-10 milyard                                                                                

E)8-9 milyard

26

Biosferə antropogen təsirin nəticələri sırasında göstərilənlərdən biri yanlışdır. A)Litosferin strukturunun dəyişdirilməsi,səhralaşma və 

bozqırlaşma  B)Faydalı qazıntıların çıxarılması,quraqlaşma                                            

C)İstilik balansının pozzulması,iqlimin istiləşməsi                                                         

D)Geniş ərazilərdə mal-qaranın otarılması,çəmənliklərin 

şumlanması  E)Biotanın dəyişdirilməsi,mikrobioloji çirklənmə

27

Çirklənmənin yaranma mənbəyinə və növünə görə göstərilənlərdən biri yanlışdır.  A)təbii çirklənmə  B)fiziki çirklənmə  C)bioloji 

çirklənmə  D)kimyəvi çirklənmə E)biotik çirklənmə

28

Azərbaycan ərazisinin neçə %-i kənd təsərrüfatı torpaqlarının payına düşür?  A)49,1%-i  B)49,2%-i  C)49,4%-i  D)49,5%-i  

E)49,3%-i

29

"İstifadə etdiyi sərvətə və ətraf mühitə göstərdiyi təsirə görə hər bir istifadəci pul ödəməlidir".Təbii sərvətlərdən istifadənin hansı 

prinsipinə aiddir? A)əvəzləşdirmə prinsipi                            

B)ekoloji ziyanın aradan qaldırılması prinsipi                       

C)ödənişli istifadə prinsipi D)icazəli istifadə prinsipi   E)ətraf 

mühitə informasiyanın prinsipi                        

30

Kimyəvi çirkləndiricilər sırasında çox təhlükəli və ya toksikliyi yüksək olan maddə və birləşmə hansıdır?   A)ağır metallar,üzvi 

metal birləşmələri  B)civə,mərgümüş birləşmələri,radioaktiv 

elementlər  C)yuyucu maddələr,florlu birləşmələr D)plastik 

kütlə,aerozollar  E)pestisidlər,azot birləşmələri
31

Azərbaycanda kənd təsərrüfatına böyük ziyan vuran ən təhlükəli 

proses hansıdır?  A)erroziya  B)duzlaşma  C)meliorasiya  

D)torpaqların şorlaşması  E)deqradasiya

32

Hal-hazırda kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrindən neçə milyon hektarı şorlaşmaya məruz qalmışdır?  A)1,62mln ha  

B)1,60mln ha C)1,61mln ha D)1,63mln ha  E)1,64mln ha

33

Azərbaycan üçün xarakterik olan və çox qorxulu proseslərdən biri hansıdır?  A)deqradasiya  B)səhralaşma  C)erroziya  D)meliorasiya  

E)duzlaşma 

34

Kür-Araz düzənliyində və Lənkaran zonasında temperatur nə qədərdir?  A)10  B)11  C)12  D)13  E)14

35

Dağlıq zonada temperatur nə qədərdir? A)1-2  B)2-3  C)4-6          D)4-5  E)5-6

36

Ən çox yağıntı hara düşür?  A)Abşeron  B)Kür-Araz ovalığı  C)Quba-Xaçmaz  D)Lənkaran düzənliyi  E)Qarabağ dağ silsiləsi

37

Biosferdə enerji mübadiləsinin neçə %-i maddələr dövranının qapalı qalmasına və ətraf mühitin keyfiyyətinin saxlanmasına sərf 

olunur?  A)88%-i  B)99%-i  C)66%-i  D)77%- i  E)55%-i

38

Strateji ehtiyatlar hansılardır?   A)uran filizi, civə, ilan zəhəri B)  quru carbon qazı C)mineral tikinti materialları     D)qızıl, qara kürü  

E)bəzi bioloji sərvətlər

39

İxrac əhəmiyyətli ehtiyatlar hansılardır?  A)radioaktiv maddələr  B)neft,təbii qaz,qızıl  C)uran filizi  D)civə,ilan zəhəri  E)bir sıra 

əlvan və nadir metallar

40

Ekoloji kənd təsərrüfatı konsepsiyasının əsasını kim qoyub?  A)A.Tensli B)E.Hekkel  C)E.Teofrast  D)H.Müller        E)T.Maltus

41

Ekoloji kənd təsərrüfatını vahid bir ideya ətrafında birləşdirən və onu ümumdünya miqyasında təmsil edən Beynəlxalq Ekoloji Kənd 

Təsərrüfatı Hərəkatı Federasiyası neçənci ildə yaradıldı?           

A)1970-ci ildəb B)1972-ci ildə C)1980-ci ildə D)1960-cı ildə                                                                     

E)1971-ci ildə

42

Asiyada ekolji təsərrüfatçılıq sektoru neçənci ildən bəri inkişaf etməkdədir? A)2000-ci il  B)2001-ci il  C)2002-ci il                                         

D)2003-cü il  E)2005-ci il

43

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ekoloji kənd təsərrüfatı sahəsində apardığı statistik araşdırmaları nəticəsində 

göstərilənlərdən biri səhvdir. A)Daimi istehsal olunan məhsullar                                                       

B)Daimi otlaqlar  C)Flora və fauna D)Meşələr  E)Yabanı məhsullar

44

Avstraliyanın ekoloji kənd təsərrüfatının ən mühüm sahələri hansıdır?                  A)taxılçılıq, meyvə-tərəvəzçilik B)kivi və alma 

C)tropik və qərzəkli meyvə D)qəhvə,qara çay E)qarabaşaq

45

Yeni Zenlandiyanın ən böyük və sürətlə inkişaf edən ekoloji sahəsi hansıdır?  A)ətlik və südlük heyvandarlıq  B)yun və qoyun əti 

istehsalı  C)kivi və alma  D)taxılçılıq  E)meyvə-tərəvəzçilik

46

Azərbaycanda ekoloji kənd təsərrüfatı ideyasının ilk daşıyıcısı və bu hərəkatın banisi hansı təşkilatdır?  A)İCCO  B)EED  C)EPER  

D)GABA  E)CİMMYT
47

Neçənci ildə Milli Məclisdə "Ekoloji Təmiz Kənd Təsərrüfatı" 

haqqında qanun qəbul edildi? A)2008-ci il  B)2005-ci il                                                                                 

C)2006-cı il  D)2007-ci il E)2009-cu il

48

Hal-hazırda ölkə əhalisinin neçə %-dən çoxu ekoməhsulların potensial istehlakçısıdır? A)2%  B)3%  C)4%  D)5%  E)6%

49

Ekoloji davamlılığa cavab verilən tələblərdən biri səhvdir. A)Torpaq və suyun çirklənməsi  B)Biomüxtəlifliklərin inkişaf 

etdirilməsi  C)Bərpa edilən enrjidən istifadə  D)Gəliri artırmaq 

üçün əkinlərin müxtəlifliyi  E)Torpağın münbitliyini və humusunu 

artırmaq


50

Avropada ekoloji kənd təsərrüfütı istehsalının inkişafı neçənci 

əsrdən başlamışdır?  A)XX əsrin ortalarından  B)XIX əsrin 

əvvəllərində  C)XX əsrdə  D)XVIII əsrdə  E)XXI əsrdə

51

Hansı bitki neytral və zəif qələvi torpaqlarda yaxşı inkişaf edir?  A) Buğda  B) Yonca  C) Sitrus   D) Arpa  E) Kartof

52

Hansi fraksiyanın tərkibində çoxlu slyuda var?  A) Orta toz  B) İri toz  C) Narin toz   D) Qum  E) Lil

53

Torpağın strukturluluğunu təşkil edən torpaq aqreqatlarını neçə qrupa bölürlər?  A) 2  B) 5  C) 4  D) 6  E) 3

54

Hansı meyvə ağacı turş reaksiyaya davamsızdır?  A) Alma  B) Gilas  C) Ərik  D) Alça  E) Heyva

55

Torpaqların quruması zamanı həcm sıxılması neçə faizə qədər olur?  A) 40%  B) 30%   C) 50%   D) 60%   E) 45%

56

Minerallaşma prosesində üzvi qalıqların neçə faizi iştirak edir?  A) 60%   B) 40%  C) 50%  D) 80-90%   E) 65%

57

pH 6,5-7,5. Neytral mühit reaksiyası hansı torpaqlar üçün tipikdir?  A) Qara torpaqlar  B) Şabalıdı torpaqlar  C) Qonur torpaqlar  D) 

Tünd şabalıdı torpaqlar  E) Açıq şabalıdı torpaqlar

58

Humusun miqdari 1% olan torpaqların hər hektarında neçə kq azot olur?  A) 800   B) 700  C) 1000   D) 900  E) 500

59

Sümük ununun və sümük qırıntısının tərkibində ilk növbədə hansı üzvi gübrələr var?  A) Azot  B) Fosfat  C) Kalum,azot   D) 

Kalsium,fosfat  E)Kalsium

60

Yumurtalıqların, çiçəklərin və toxumların əmələgəlməsinə yardım edən nədir?  A) Dəmir   B) Fosfor  C) Azot   D) Əhəng  E) 

Maqnezium

61

Laydırsız kotanla ilkin şum apararkən nə qədər dərinləşməyə ehtiyac duyulmur? A) 10sm  B) 20sm  C) 25sm  D) 30sm  E) 35sm

62

Bitkilərin gücləndirilməsi üçün ən yararlı üzvi gübrə hansıdır?  A) Kompost  B) Gicitikən cövhəri  C) Peyin  D) Mulça  E) Odun külü

63

Peyinin çürüməsinin neçə mərhələsi ayırd edilir?   A) 5   B) 6  C) 2  D) 4   E) 7

64

Bitki toxumalarını gücləndirən, köklərə və köküyumrulara əlavə möhkəmlik verən və su rejimini tənzimləyən nədir?  A) Dəmir  B) 

Kalium  C) Əhəng  D) Fosfor  E) Maqnezium

65

Bitkilərin inkişafına yardım edir. torpaqda bakteriyaların, yosunların və göbələklərin təsiri ilə nitratlara çevrilir və bitkilərin 

kökləri vasitəsilə mənimsənilən nədir?  A) Fosfor   B)Fosfat  C) 

Azot  D) Kalium   E) Əhəng66

Nəmlilik neçə faiz az olduqda inkişaf ləngiməsi baş verir?  A) 50%  

B) 80%   C) 60%    D) 67%   E) 37%

67

Bitkilərdə maddələr mübadiləsinə və xlorofilin əmələgəlməsinə yardım edən,artıq dərəcədə əhənglənmiş torpaqlarda bitkilər 

tərəfindən zəif mənimsənilən nədir?   A) Kalium   B) Əhəng    C) 

Fosfor    D) Dəmir   E) Fosfat

68

Tərkibində bitkilər üçün mənimsənilən qida elementlərinin az olmasına baxmayaraq, o, humusun miqdarını artıran və torpağın 

strukturunu yaxşılaşdıran nədir?    A) Peyin   B) Quş zili    C) 

Sideratlar   D) Torf,lil    E) Kompostlar

69

Yaxşı əkin yerində maksimum humus nə qədərdir?  A) 3%    B) 6%   C) 2%   D) 7%   E) 8%

70

Torpağın münbitliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən, onun havakeçirməsini və rütubət tutumunu yaxşılaşdıran ucuz üzvi gübrədir 

hansıdır?    A) Taxta kəpəyi   B) Kompostlar  C) Peyin   D) Torf   

E) Sideratlar

71

Torpaq havasında neçə faizə qədər oksigen olduqda bitkilər üçün optimal şərait yaranır?   A) 13   B) 20   C) 32  D) 31  E) 40

72

Hansı bitkilər şum qatı sıxlığını daha yüksək kəmiyyətlərində yaxşı inkişaf edir?   A) pambıq,yonca,açıpaxla   B) pambıq,bağayarpağı   

C) gicitikəni, yonca    D) buğda,darı  E) buğda 

73

Bağ torpaqlarında neçə faiz humus olur?   A) 3%    B) 2-3%   C) 4%    D) 6-7%   E) 5-7%

74

Çürümə dərəcəsinə görə torf  neçə növdə seçilir?   A) 2   B) 4  C) 5   D) 3    E) 8

75

Hansı ağac ev milçəklərini və ev heyvanlarının milçəklərini qorxudur?   A) Ərik  B) Alma   C) Qoz  D) Armud  E) Heyva

76

Müxtəlif kələm sortlarının yetişmə müddəti neçə gündür?   A) 55-60    B) 39-89   C) 36-76  D) 50-69   E) 55-105

77

Təbiətin bitki səltənətində faydalı rol oynayan virus, bakteriya, göbələk, gənə və həşərat növləri hansı funksiyasını yerinə yetirirlər?   

A) sanitar muhavizə  B) qoruyucu  C) sanitar  D) muhavizə  E) 

sanitar polisi

78

Fitonsidlər neçə qrupa bölünür?  A) bir   B) iki  C) üç  D) beş  E) altı

79

Xlorofilin ən mühüm elementidir və bitkilərdə maddələr mübadiləsi proseslərini fəallaşdıran,boyverməyə yardım edən, bitkilərin 

məhsuldarlığını yüksəldən nədir?   A) Azot  B) Kalium  C) Fosfor  

D) Fosfat  E) Maqnezium

80

Hansı bitkilər üçün ağır tərkibli və strukturlu torpaqlaroptimal şərait hesab olunur?  A) Çay  B) Yonca  C) Dənli  D) 

Kartof     E) Bostan bitkiləri

81

Qida elementləri ilə çox zəngin olan torpaqlarda hansı bitkiləri özlərini çox pis hiss edirlər?  A) üzüm,tütün   B) Limon,çay  C) 

Kartof  D) bostan bitkiləri  E) dənli bitkilər

82

Müasir elm və ekoloji təsərrüfatçılıq praktikası torpaq münbitliyinin qorunması və artırılması, məhsuldarlığın 

yüksəldilməsi üçün çox etibarlı üsullar işləyib hazırlamışdır. Bu 

üsulları mahiyyəti baxımından neçə növə bölmək olar?   A) Bir  B) 

İki  C) Üç D) Dörd  E) Beş
83

Hansı bitkilər qida elementləri ilə zəngin olan torpaqlara qarşı

tələbkardırlar?  A) Dənli bitkilər  B) Tərəvəz bitkiləri C) 

üzüm,tütün   D) Limon,çay   E) Çay,lyupin

84

Hansı fraksiya arasında daha çox kvars və çöl şpatı rast gəlinənmüxtəlif dağ süxurları və mineral qırıntılarından ibarətdir?    A) İri 

toz   B) Orta toz  C) Narın toz   D) Qum  E) Lil

85

Hansı fraksiya əsasən təkrar gilli minerallardan, humuslu və üzvi-mineral maddələrdən ibarətdir?   A) İri toz   B) Narin toz   C) Qum  

D) Orta toz   E) Lil

86

Torpağın strukturluğunu təşkil edən torpaq aqreqatlarını neçə qrupa bölürlər?  A) 2  B) 4  C) 5  D) 3  E) 6

87

pH 6,0-6,5. nəyin reaksiyasıdır?   A) Zəif turş mühitin   B) Güclü turş mühitin    C) Neytral mühitin  D) Zəif qələvi mühitin   E) 

Güclü qələvi mühitin

88

Qranulometrik tərkibdən asılı olaraq torpaqların münbitliyinin ilk dəfə olaraq kəmiyətcə qiymətləndirilməsi kim tərəfindən 

aparılmışdır?  A) V.V.Dokuçayev   B) N.A.Kaçinski   C) 

P.S.Kosoviç   D) H.Zərdabi  E) K.D.Qlinka 

89

 Hansi fraksiyasını torpağın plazması adlandırırlar?  A) Orta toz  B) Lil  C) Nazrın toz  D) İri toz  E) Qum

90

Bitkilərin böyük qrupu hansı torpaqlara üstünlük verir?  A) Zəif və güclü turş  B) neytral və ya zəif qələvi  C) zəif və güclü qələvi  D) 

Güclü qələvi   E) güclü turş 

91

Sıxlığın 0,1 q/sm3 qədər artması bitkilərlə mənimsəniləməyən suyun miqdarının neçə %  artmasını doğurur? A) 10 B) 20 C) 15  

D) 30   E) 25

92

Hansi alimin araşdırmasına əsasən 600 kq-a yaxın soxulcan il ərzində 12-14 tona qədər torpağı orqanizmindən keçirir?  A) 

N.N.Sibirçe  B) K.D.Qlinka   C) Albert Hovardin   D) İ.V.Turin  E) 

A.A.Rode

93

Torpağın orta sıxlığı neçə q/ sm3 təşkil edir?    A) 2-3  B) 1-2   C) 1,2-1,4   D) 4   E)  1,5

94

Muxtəlif heyvanların peynində neçə % su vardır?   A) 40   B) 50  C) 45  D) 60  E) 75

95

Daha qiymətli toyuq və göyərçin zıl hansıdır?  A) Toyuq və göyərçin  B) Ördək  C) Qaz    D) Hinduşka  E) Sərçə

96

Xəndəkotu cövhərinin tərkibində azot,fosfor və kaliumun nisbəti necədir?  A) 1:2:4   B) 3:1:7   C) 2:3:4  D) 3:4:6   E)4:5:7

97

Muxtəlif heyvanların peynində neçə % üzvi maddə vardır?   A) 80   B) 50  C) 45  D) 21  E) 40

98

Hansı fraksiyaları üstünlük təşkil edən torpaqlar asantozlaşmaya, kipləşməyə və başdan-başa qabıq bağlamağa 

meyillidir?   A) Narin toz  B) Orta toz   C) İri toz   D) Qum 

fraksiyası  E) Lil

99

E.Zyuss yerin  səthində "nazik  həyat  təbəqəsini" necə  adlandırmışdır?  A)litosfer   B)stratosfer   C) tropopauza   

D)biosfer   E)hidrosfer                                                             
100

İnsanın kənd təsərrüfatı fəaliyyəti  ilə Yer üzərində 

dəyişilmiş bütün sahələrin məcmusunu əks etdirən qlobal 

sistem necə adlanır?     A)Biosfer  B)Aqrosfer  C)Litosfer  

D)Hidrosfer  E)Litosfer

101


Kənd təsərrüfatı sahəsində insanın təbiətlə qarşılıqlı 

əlaqəsi gedən ilkin struktur həlqə funksional vahid necə 

adlanır?    A)Aqroekosistem  B)Ekosistem  

C)Biogeosenoz  D)Biotop   E)Strotosfer

102

Mənşəyinə  görə çirklənmələr  neçə yerə bölünür?   A)2  B)3  C)5  D)6  E)4

103


Xəzər dənizinin suları tərəfindən zəbt olunan sahələr 

neçə min hektardır?     A)1500 min ha  B)200 min ha   

C)150 min ha  D)370 min ha   E)567 min ha

104


XIX  əsrin əvvəlində hansı isveçrəli  alim  ekoloji kənd  

təsərrüfatı konsepsiyasının əsasını qoydu?      A)Ç.Darvin  

B)K.Linney  C)Mendeleyev  D)Pavlov  E)Hans Müller 

105


Beynəlxalq Ekoloji Kənd Təsərrüfatı Hərəkatı 

Federasiyası (İFOAM) neçənci  ildə yaradıldı?    A)1972  

B)1989  C)1997  D)2012  E)1955

106


Hazırda ən böyük ekoloji əraziyə malik ölkələr 

hansılardır?    A)Rusiya,ABŞ   B)İspaniya,Norveç   

C)Avstraliya,Çin,Argentina   D)Azərbaycan,Gürcüstan  

E)Finlandiya,Kanada

107

Ekoloji  təmiz məhsul  istehsalı üzrə ən mühüm  yer tutan ölkələr hansılardır?   A)Almaniya,Yaponiya  

B)Çin,Hindistan,Rusiya   C)Tailand,Kolumbiya   

D)Vyetnam,Qazaxıstan  E)İran,Malaziya

108


Asiyada  qitəsində neçə  sertifikatlaşdırma orqanı 

fəaliyyət  göstərir?   A)117   B)120  C)100  D)29  E)230

109

2009~2010 cu illərdə Azərbaycanda  Ekotəsərrüfatların sayı nə qədər idi?   A)332  B)170  C)167  D)137  E)234

110


Gəncə Aqrobiznes  Assosiasiyası (GABA)  hərəkatının 

əsası ölkəmizdə neçənci  ildə qoyuldu?     A)1998   

B)1970  C)1995  D)1964  E)1974 

111


"Ekoloji Kənd Təsərrüfatı haqqında Qanun" layihəsi 

kimin rəhbərliyi altında  işlənib hazırlanmışdır?   

A)N.Hüseynov   B)K.Sadiqov  C)C.Salehov  

D)A.Babayev  E)Ə.Allahverdiyev
112

Azərbaycanda  Ekoloji Kənd  Təsərrüfatı Federasiyasının  

təməli  neçənci ildə qoyuldu?     A)1996  B)1978   

C)2002  D)1994  E)1997

113

"Anthroposophy"  nəzəriyyəsinin  əsasını hansı Avstriya filosofu qoymuşdur?   A)M.V.Lomonosov   B)K.Linney  

C)Ç.Darvin  D)Lamark  E)Rudolf Steiner 

114

Ekoloji kənd təsərrüfatının  konsepsiyasını hansı isveçrəli alim hazırladı və bu istiqamətdə kəndlilərin 

vətəndaş hərəkatını  yaratdı?   A)Ç.Darvin   B)Hans 

Müller  C)M.V.Lomonosov  D)K.Linney  E)Lamark

115


Ekoloji  kənd  təsərrüfatının əsas məqsədi:      A)mühiti 

qorumaq  B)ədalətli münasibətlər yaratmaq  C)həyat-tərzi 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi  D)yenilikləri bir arada 

birləşdirmək  E)hamısı  

116

Hazırda dünyanın neçə ölkəsi  kənd-təsərrüfatı istehsalı üzrə milli normativlər hazırlayıb qəbul etmişdir?    A)54  

B)70  C)110  D)86  E)65

117

Biosfer anlayışını dəqiq müəyyən edilməsi kimin adı ilə bağlıdır?   A)Küri   B)Zyuss  C)Vernadski  D)Darvin  

E)Hekkel


118

Arası kəsilmədən davam edən 2 təbii proses:  A)vulkan 

püskürməsi  B)meşə yanğınları  C)sel və daşqınlar  

D)üzvü maddələrin sintezi və parçalanması  E)yerin 

yaranması

119


Bitki və heyvan növlərinin neçə %- i quruda 

məskunlaşmışdır?     A)93  B)70  C)50  D)100  E)60

120

Çirklənmə yaranma mənbəyinə və növünə görə bölünür?     A)fiziki,kimyəvi   B)mexaniki,regional   C)lokal,torpaq   

D)fiziki,kimyəvi,bioloji və biotik  E)təbii,antropogen

121

Ən yüksək məhsuldar dən bitkisidir. Qidalılıq dəyəri yüksəkdir, yaxşı həzm olunur.Yuxarıda verilənlər hansı 

bitkiyə aiddir?   A)buğda  B)qarğıdalı  C)yonca  D)arpa  

E)vələmir

122


Ekosistemlərin başlıca əlaməti: 1.qapalı olması  2.digər 

ekosistemlərlə qarşılıqlı əlaqəsi  3.bioloji məhsuldarlığı   

A)heç biri  B)1,3  C)1,2  D)yalnız 3  E)hamısı 123

Ekologiya bir elm kimi neçənci əsrdən formalaşmağa 

başlamışdır?    A)XX əsrin əvvəllərindən   B)XIX əsrdən  

C)XXI əsrdən  D)XII əsrdən  E)XVII əsrin 70- ci 

illərindən

124


Fitosenoz?   A)göbələk  B)heyvan  C)bitki  

D)mikroorqanizm  E)amil

125

Respublikamızda düzənlik ərazi ümumi ərazinin neçə %-ni təşkil edir?   A)42.7  B)32  C)32.5  D)36  E)31

126


İFOAM  neçənci ildə yaradılmışdır?    A)1972  B)1890  

C)1990  D)1980  E)1970

127

Yerli sortlara nə deyilir?   A)biogen  B)aqrosfer  C)homosfer  D)aqrosistem  E)abrogen  

128


Quruda hazırda nə qədər qida bitkisi mövcuddur?   A)80 

min  B)8 milyon  C)70 min  D)9 milyon  E)1 milyon

129

İnsan yer üzərində nəslini davam etdirmək üçün nə lazımdır? 1.hava 2.su 3.qida 4.məkan 5.istilik 6.enerji 

7.irsiyyət    A)1,2,3,4,7   B)1,2,3   C)1,2,4,5  D)5,6,7  

E)4,5,6 

130


"Torpaq itkisi" yaranır:  A)evlərin tikilməsi  

B)çəpərlər,sahə arası yollar,arxlar altında qalan torpaqlar  

C)meşələrin salınması  D)sel,daşqın  E)meşə yanğınları

131


Biotopun tərkibinə daxildir: 1.flora  2.fauna  3.qismən 

parçalanmış  4.dağ süxurları  5.çöküntü suxurları    A)1,2   

B)2,5  C)1,2,3,4  D)3,4,5  E)1,5

132


Aqrosenoz nədir? A)bir və ya bir neçə seçilmiş bitki 

növü   B)bir və ya bir neçə seçilmiş heyvan növü   

C)landşaftı dəyişdirilən sistem  D)yer üzərində dəyişilmiş 

bütün sahələrin məcmusu əks etdirən qlobal sistem  

E)çox sahəli otlaq təsərrüfatı 

133


Antropogen sözünün mənası nədir?    A)antropos-heyvan  

B)bitki   C)cutipos-insan  D)ətraf mühit  E)ev,yaşayış 

yeri  

134


"Təbiətdə mövcud olan bütün cisimlər qüdrətli olub, 

insana müxtəif şəkildə müqavimət göstərir" sözləri kimə 

məxsusdur?   A)Mendeleyev   B)E.Hegel  C)Vernadski  

D)Lamark   E)K.Linney  

135

Səhralaşma prosesinə aiddir?  1.Aid ərazinin dağ silsilələri ilə sərhədlənməsi 2.Ekzogen geoloji proseslərin 

güclənməsi  3.Geokomplekslərin zəifləməsi  4.Kserofit 

bitkilərin yayılması     A)1,2,3,4   B)1,2   C)3,4   D)1   

E)1,2,3136

Təbiəti qorumaq üçün qəbul edilmiş sənəd neçənci 

ildə,harada qəbul edilmişdir?  A)1992-ci il, Rio-de-

Janeryo  B)1999-cu il, Moskva  C)1990-cı il - New York  

D)2008-ci il- Paris  E)2000-ci il, London 

137


Azərbaycanı sosial-iqtisadi mühitlərdə  kənd təsərrüfatı 

zəruri edən səbəblər. 1.bioloji müxtəlifliyin ilbəil 

azalması 2.ətraf mühitin intensiv çirklənməsi 

3.fermerlərin gəlirinin aşağı olması 4.fermerlərin texniki 

və maddi imkanlarının zəifliyi  A)1,2  B)2,3,4  C)3,4  

D)1  E)hamısı 

138

Təbiətə sistemli yanaşmada qlobal sistem kimi.... çıxış edir:  A)hidrosfer  B)mezosfer  C)biosfer  D)litosfer  

E)stratosfer

139

Mariana çökəkliyinin dərinliyi nə qədərdir?  A)2000 m B)10919 m  C)50 m  D)4000 m E)3500 m 

140


Aqrosfer nədir?  A)bir və ya bir neçə seçilmiş bitki növü  

B)landşaftı dəyişdirilən sistem  C)bir və ya bir neçə 

seçilmiş heyvan növü D)yer üzərində dəyişilmiş bütün 

sahələrin məcmusu əks etdirən qlobal sistem E)çoxsahəli 

otlaq təsərrüfatı  

141


Mənşəyinə görə çirklənmələ neçə yerə bölünür?  

A)3,fiziki,kimyəvi,mexaniki  B)3,su,yer,torpağın 

çirklənməsi C)3,lokal,regional,istilik  

D)3,lokal,istilik,elektromaqnit şüalar  

E)2,təbii,antropogen

142


Biodinamik kənd təsərrüfatının əsas prinsipləri 1.kosmik 

təsirlər 2.həyat qabiliyyəti 3.biodinamik preparatlar 

4.təsərrüfat sistemi  A)1,3  B)1,2  C)hamısı  D)1,4  

E)2,3,4


143

Təbii ehtiyyatların ümumi qiymətləndirilməsi neçə 

aspektdə aparılır?  A)3  B)10  C)15  D)20  E)1

144


Zoosenoz: A)bitki  B)heyvan  C)göbələk  

D)mikroorqanzm E)yosun

145

Mikrobiosenoz:  A)bitki  B)göbələk  C)heyvan  D)mikroorqanizm  E)mamır

146


İnsan yarandığı dövrdən bu günədək hansı dövrlərə 

bölmək olar?  1.biogen  2.aqrar  3.sənaye 4.post sənaye  

A)yalnız 1  B)2,3  C)hamısı  D)1,4  E)3,4

147


Vernadski qlobal ekoloji problemlərinin həlli yollarını 

necə göstərmişdir?  1.Birgə yaşayış 2.Birgə fəaliyyət  

3.Birgə təkamül   A)hamısı  B)yalnız 1  C)1,2  D)2,3  

E)yalnız 2 
148

Plantasiya:  A)tarla,torpaqdan istifadə  B)bağ kimi 

torpaqdan istifadə  C)otlaq aqrosistemi  D)qarışıq 

aqrosistem  E)aqrosənaye  aqrosistemi

149

Mənşəyinə görə çirklənmələ neçə yerə bölünür?  A)3,fiziki,kimyəvi,mexaniki  B)3,su,yer,torpağın 

çirklənməsi C)3,lokal,regional,istilik  

D)3,lokal,istilik,elektromaqnit şüalar  

E)2,təbii,antropogen

150

Biodinamik kənd təsərrüfatının əsas prinsipləri 1.kosmik təsirlər 2.həyat qabiliyyəti 3.biodinamik preparatlar 

4.təsərrüfat sistemi  A)1,3  B)1,2  C)hamısı  D)1,4  E)2,3,4

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Muhendislik
Muhendislik -> Avtomobilləşmənin mənfi cəhətləri hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? a insan
Muhendislik -> Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
Muhendislik -> Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs
Muhendislik -> Ekologiya sözünü ilk dəfə elmə kim yaymışdır? A j. B. Lamark b aristotel c ernest Hekkel d
Muhendislik -> Ekologiyanın predmetini nə təşkil edir? A bitkilər arasındakı əlaqələr b fitosenoz və zoosenoz
Muhendislik -> Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
Muhendislik -> Şəhər və sənaye müəssisələri ekosistemləri hansı ekosistemə aiddir?

Yüklə 223,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə