«Ekologiya və torpaqşünaslıq» fakültəsi Əyani və qiyabi şöbə «Ekologiya» ixtisası üzrə Coğrafi ekologiyanın əsasları» fənnindənYüklə 68,76 Kb.

tarix17.01.2018
ölçüsü68,76 Kb.


«Ekologiya və torpaqşünaslıq» fakültəsi 

Əyani və qiyabi şöbə  « Ekologiya» ixtisası üzrə  "Coğrafi ekologiyanın əsasları» fənnindən 

2015/2016-cı tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət Imtahanı sualları 

Asan   

1.

 Suyun tərkibi və təbiətdə yaratdığı dəyişiliklər 

2.

 Tarazlı inkişafda coğrafi ekologiya elminin rolu 

3.

 İqlimin əhəmiyyəti və iqlimlə bağlı ekoloji problemlər 

4.

 Yer qabığının ehtiyatlarından istifadənin ekoloji  istiqaməti  

5.

 İnsanın təbiətdən asılılığının və yayılmasının xüsusiyyətləri 

6.

 Dünya okeanının  ekoloji proseslərdə vəzifəsi 

7.

 Antropogen təsirlərin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi 

8.

 Biosferin başlıca xüsusiyyətləri  və ekoloji mahiyyəti 

9.

 Coğrafi ekologiyanın predmeti və başqa elmlərlə əlaqəsi 

10.


 

Günəş  aktivliyinin ekoloji nəticələri   Orta    

1.

 Məhsuldar qüvvələrdə ekoloji proseslərin yeri 

2.

 Vernadskinin biosfer təliminin başlıca xüsusiyyətləri 

3.

 Ətraf mühitin coğrafi mahiyyəti və strukturu 

4.

 Cəmiyyətin inkişafında coğrafi mühitin rolu 

5.

 Təbii şərait və təbii ehtiyatların ekoloji mahiyyəti  

6.

 Dünya okeanının qlobal və regional təsirləri 

7.

 Yerin sferalarının ekoloji xüsusiyyətləri 

      8.  İqlimin ekoloji əhəmiyyəti və dəyişdirilməsinin nəticələri  

      9. Texnika və texnologiyanın ekoloji proseslərin öyrənilməsində və nizamlanmasında rolu  

10. Yer qabığı və geokimyəvi yayılmaların ekocoğrafi qiymətləndirilməsi Çətin 

1.

 Ətraf mühit və onun strukturunun modelləşdirilməsi  

2.

 Təbiət və cəmiyyət münasibətlərinin fəlsəfi və ekoloji mahiyyəti  

3.

 Sistemlər və sistemli yanaşmada ekoloji mahiyyətlərin təhlili yolları 

4.Günəş aktivliyi  ilə bağlı mikroelementlərin və molekulların yayılması barədə Çiyevskinin  

fikirləri və ekocoğrafi mahiyyəti 

5.

 Faydalı qazıntılardan istifadənin ekoloji mahiyyəti 

6.

 Qurunun üzvü aləmi və  onun təsərüfat əhəmiyyəti 

7.

 Təbii şərait və təbii resursların ümumi və fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsi 

8.

 Ekocoğrafi şəraitin etnogenetik proseslərə təsirinin təhlili 

9.

 Geoloji sistemlərlə coğrafi sistemlərin eyniliyi və fərqli cəhətləri 

10.Canlı maddə nədir, kim tərəfindən elmə gətirilmişdir və ekoloji mahiyyəti nədən ibarətdir.  

 

 

                       Ekologiya və torpaqşünaslıq 

fakültəsinin dekanı:                                    prof.N.T.Şəmilov 

 

Metodiki Şuranın sədri:                                dos.A.Q.Hüseyinli 

 

                               Coğrafi ekologiya 

                               kafedrasının müdiri:                                   

prof.Ş.Y.Göyçaylı 

 

 


“Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin  

 

əyani şöbəsi “Ekologiya” ixtisası üzrə “Ümumi ekologiya” fənnindən 

 

2015/2016-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları 

 

 Asan: 

 

1.

 Ekologiya elminin  müasir istiqamətləri 

2.

 Mürəkkəb sistemlərin xüsusiyyətləri 

3.

 Ekoloji sistemlərin səviyyələri 

4.

 Quru və su mühitinin ekosistemləri 

5.

 Ətraf mühitin faktorları və orqanizmlərin adaptasiyası 

6.

 Ətraf mühitin əsas ekoloji faktorları 

7.

 Əsas yaşayış mühitləri 

8.

 Ətraf mühitin faktorlarına reaksiya normaları 

9.

 Müasir dünyanın qlobal ekoloji problemləri  

10.


 

Sinantropizasiya və introduksiya  

Orta: 

 

11. 

Biomüxtəlifliyin qorunması-strategiyalar və metodologiya 

12.

 

Ekosistemlərdə qida əlaqələri 13.

 

Say, biokütlə və enerji piramidaları 14.

 

Ekoloji resurslar 15.

 

Orqanizmlər arasında biotik qarşılıqlı əlaqələrin təsnifatı 16.

 

Orqanizmlər arasında qarşılıqlı əlaqə tipləri (trofik, topik, forik, fabrik) 17.

 

İnsan ekologiyası 18.

 

Müxtəlif mühitlərdə ekoloji monitorinq və bioindikasıya 19.

 

Populyasiyalar və onların xarakteristikası, say dinamikası 20.

 

Birliklərin strukturu və dayanıqlılığı  

Çətin: 

 

21.


 

Birliklərdə enerji axını və maddələr mübadiləsi 

22.

 

Planetin əsas biomlarının  səciyyəsi 23.

 

Ekosistemin dinamikası, inkişaf strategiyası 24.

 

Təbiətdə biogeokimyəvi dövran 25.

 

Ekosistemlərin bioloji məhsuldarlığı 26.

 

Təbii ekosistemlərin deqradasiyası 27.

 

Orqanizmlərin həyati formaları ( bitkilər və heyvanlar) 28.

 

Ekosistemin təkamülü 29.

 

Aqrosenoz və aqroekosistemlər, dayanıqlıq səviyyəsi 30.

 

Ətraf mühiti mühafizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq  

 

 Fakültə dekanı: 

 

 

 

 

 

prof. N.T.Şəmilov 

 

 Metodiki 

Şuranın sədri: 

    dos. 

A.Q.Hüseyinli 

 

 Kafedra müdiri: 

     prof. 

N.A.Sadıqova 


«Ekologiya və torpaqşünaslıq»  fakültəsinin  

əyani  şöbəsi «Ekologiya»  ixtisası üzrə 

«İnsan, ətraf mühit və davamlı inkişaf»  fənnindən 

2015/2016-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları 

 

 Asan: 

1.

 “İnsan ekologiyası” fənninin  müasir istiqamətləri  

2.

 Ekoloji təhsil və əhalinin maarifləndirilməsi 

3.

 Ekoloji etika 

4.

 “Ekositi” anlayışı və ya gələcəyin ekoşəhərləri  

5.

 Müasir ekolji fəlakətlər 

6.

 Urbanizasiyanın müasir problemləri 

7.

 Zərərli vərdişlər və ya sivilizasiyanın müasir xəstəlikləri  

8.

 Ekoloji fəlakətlər və böhranlar 

9.

 Qidalanmanın  ekologiyası və qida rasionu 

10.


 

Cəmiyyətdə ekoloji-iqtisadi qarşılıqlı əlaqələr 

 

Orta: 

11.


 

Müasir energetikanın xarakteristikası və gələcəyin  energetikasının  proqnozları 

12.

 

Ərzaq təminatı və aclıq problemi 13.

 

İnsan ekologiyasında təhlükəsizlik problemi 14.

 

Tullantıların və malların istehlakının azaldılması strategiyaları 15.

 

İnsanın irsiyyəti və ətraf mühit 16.

 

İnsanın həyat tərzi və onun keyfiyyəti 17.

 

Antropogen faktorlar və əhalinin sağlamlığı 18.

 

İnsanın ətraf mühit şəraitinə uyğunlaşması 19.

 

Kənd təsərüffatı fəaliyyətinin ətraf mühitə təsiri 20.

 

Demoqrafik prosesin idarə olunmasının metodologiyası  

 

  

Çətin: 

21.


 

İnsanın təlabatlarının təsnifatı (sosial, bioloji və vital) 

22.

 

Təbii-endemik xəstəliklər 23.

 

Cəmiyyətin davamlı inkişaf konsepsiyası və müasir istiqamətlər  24.

 

Şəhər və kənd həyat tərzinin fərqləndirici xüsusiyyətləri 25.

 

Şəhər mühitinin çirklənməsinin əsas növlərinin tipologiyası 26.

 

İnsan cəmiyyətinin təbiətlə qarşılıqlı təsirinin təkamülü 27.

 

Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin göstəriciləri 28.

 

İctimai sağlamlıq və ictimai sağlamlığa təsir edən faktorlar 29.

 

İnsan ekologiyasında ətraf mühitin keyfiyyət normativlərinin xarakteri və növləri 30.

 

Təbiəti dəyişmənin müxtəlif formalarının epidemioloji nəticələri   

 

Fakültə dekanı:  

 

 

 

 

prof.N.T.Şəmilov 

 Metodik 

şuranın sədri:     dos.A.Q.Hüseyinli 

 

Kafedra müdiri: 

 

 

 

 

 

prof.N.A.Sadıqova 


“Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin  

əyani və qiyabi şöbəsi “Ekologiya” ixtisası üzrə “Ekoloji kimya” fənnindən 2015/2016-ci 

tədris ilində keşiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları: 

 

                                            

ASAN 

1.

 Ekoloji kimyanın predmeti və metodları  

2.

 Kimyəvi ekoloji faktorlar və planetar metabolizm 

3.

 Kimyəvi çirkləndirici maddələr, onların növləri və təsnifatı 

4.

 Antropogen çirkləndiricilərin ətraf mühitə təsiri 

5.

 Xemosfera maddələrinin xarakteristikası və təsnifatı 

6.

 Canlı orqanizmlərə təsir xarakterinə görə maddələrin təsnifatı 

7.

 Toksikantların əlverişliliyinə təsir edən amillər. Kanserogenez 

8.

 Zərərli maddələrin toksiki təsirinin xarakteri və mexanizmi  

9.

 Canlı orqanizmlərin kənar hədd səviyyələri 

10.


 

YVQH-nin təyin olunma kriteriyaları ORTA  

1.

 Canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibi 

2.

 V.İ.Vernadskiyə və V.V.Kovalovskiyə görə kimyəvi elementlərin təsnifatı 

3.

 Canlı orqanizmlərin  əsas kimyəvi birləşmələri (su, üzvi birləşmələr və qeyri-üzvi 

birləşmələr) 

4.

 

Kimyəvi elementlərin biokimyəvi miqrasiya tsiklləri. Antropogen miqrasiya 5.

 

Çirkləndiricilərin miqrasiya sxemi (birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci mərhələ) 6.

 

IA qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 7.

 

IIA qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 8.

 

IIIA qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (B, Al, Ga, Tl) 9.

 

IVA qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (C, Si, Ge, Sn, Pb) 10.

 

VA qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (N, P, As, Sb, Bi)  

ÇƏTİN 

1.

 VIA qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (O, S, Se, Te, Po) 

2.

 VIIA qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (F, Cl, Br, I, At) 

3.

 IIB qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (Zn, Cd, Hg) 

4.

 VIB qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (Cr, Mo, W) 

5.

 VIIIB qrup elementlərinin toksiki xassələri və biokimyəvi rolu (Fe, Co, Ni) 

6.

 Üzvi birləşmələrin təsnifatı və toksiki xassələrinin onların kimyəvi tərkibindən və 

quruluşundan asılılığı 

7.

 

Dioksinlərin yaratdığı ekoloji problemlər 8.

 

Spirtlərin toksiki xassələri 9.

 

Karbon turşularının və sadə efirlərin toksiki xassələri 10.

 

Aminlərin, alkilhidrazinlərin və nitrobirləşmələrin toksiki xassələri  

 

  

Ekologiya və torpaqşünaslıq  

  fakültəsinin dekanı   

 

 

             

prof. N.T.Şəmilov 

 

 

Ekoloji kimya  

 kafedrasının müdiri  

     

      

 

           prof. S.R.Hacıyeva 

 

 

 

Tədris Metodik Şuranın sədri 

 

      

 

dos. A.Q.Hüseyinli 

 

 


“Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin  

əyani və qiyabi şöbəsi “Ekologiya” ixtisası üzrə “TƏTBİQİ EKOLOGIYA” fənnindən 

2015/2016-ci tədris ilində keşiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları: 

Asan 

1.

 Tətbiqi ekolgiyanın məqsəd və vəzifələri. Müasir ekoloji böhranın xüsusiyyətləri və 

onun nəticələri 

2.

 

Biosferin antropogen çirklənməsi 3.

 

Biosferə texnogen təsirin təsnifatı.Texnogen emissiyaların əsas mənbələri 4.

 

Atmosferin çirklənməsinin ekoloji nəticələri 5.

 

Hidrosferin problemləri və ekoloji rolu  6.

 

Azərbaycanın su ehtiyatları 7.

 

Azərbaycanın su hövzələri və onların ekoloji problemləri 8.

 

Torpaqların pestisidlərlə çirklənməsi və onların təhlükəliliyi 9.

 

Hidrosfer  mənşəli təbii fəlakətlər 10.

 

 Litosfer mənşəli təbii fəlakətlər  

Orta 

11.


 

Atmosferdə aerozol hissəciklərinin biotaya təsiri 

12.

 

London kəsafəti- ilkin çikrlənmə. Los-Anceles kəsafəti - ikinci dərəcəli çirklənmə 13.

 

Xəzər dənizinin bioresusrlarına antropogen təsir 14.

 

Xəzər dənizinin çirklənməsinin nəticələri 15.

 

Torpaqların antropogen çirklənməsi, əsas çirkləndiriciləri 16.

 

Dağ süxurlarına və massivlərinə texnogen təsir 17.

 

 Tullantı suları və onların təmizlənmə üsulları 18.

 

Biotik qruplara antropogen təsir 19.

 

Palçıq vulkanları. İsti bulaqlar və qeyzerlər 20.

 

Atmosferin təbii geoloji çirklənmə mənbələri  

Çətin 

21.


 

Atmosferin üzvi çirkləndiriciləri və onların ümumi xarakteristikası 

22.

 

Fotokimyəvi kəsafət. Onun xarakteristikası və təhlükəliliyi 23.

 

Torpaqların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi. Torpaqların rekultivasiyası 24.

 

Bitki aləminə insan təsirinin ekoloji nəticələri. Bitki aləminin mühafizəsi 25.

 

Heyvanat aləminin ekoloji funksiyaları və antropogen təsir.  26.

 

Biomüxtəlifliyin mühafizəsi üçün  Qırmızı kitab- əsas üsulu kimi 27.

 

Biosferə ekstremal təsirlər 28.

 

Mühitin çirklənməsi və insan sağlamlığına təsiri. 29.

 

Xüsusi texnogen ekopatologiyalar 30.

 

Fiziki çirklənmələr. Radiasiya çirklənməsi.  

 

Fakültə dekanı:                                               prof.N.T.Şəmilov  

Kafedra müdiri:                                               prof.S.R.Hacıyeva 

 

 Metodik şurasının sədri:                                 dos.A.Q.Hüseyinli Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə