Еколожи кимйа фянниндян имтащан суалларыYüklə 71,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.01.2018
ölçüsü71,23 Kb.
#21245


“Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin  

əyani və qiyabi şöbəsi “Ekologiya” ixtisası üzrə “Ekoloji kimya” fənnindən 2016/2017-ci tədris 

ilində keşiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı sualları 

 

Asan 

1.

 Ekoloji kimyanın predmeti və metodları  

2.

 Kimyəvi ekoloji faktorlar və planetar metabolizm 

3.

 Kimyəvi çirkləndirici maddələr, onların növləri və sinifləndirilməsi 

4.

 Antropogen çirkləndiricilərin ətraf mühitə təsiri 

5.

 Xemosfera maddələrinin xarakteristikası və sinifləndirilməsi 

6.

 Canlı orqanizmlərə təsir xarakterinə görə maddələrin sinifləndirilməsi 

7.

 Toksikantların əlverişliliyinə təsir edən amillər. Kanserogenez 

8.

 Zərərli maddələrin toksiki təsirinin xarakteri və mexanizmi  

9.

 Canlı orqanizmlərin kənar hədd səviyyələri 

10.


 

YVQH-nin təyin olunma kriteriyaları  

Orta  

11.


 

Canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibi 

12.

 

V.İ.Vernadskiyə və V.V.Kovalovskiyə görə kimyəvi elementlərin sinifləndirilməsi 13.

 

Canlı orqanizmlərin əsas kimyəvi birləşmələri (su, üzvi birləşmələr və qeyri-üzvi birləşmələr) 14.

 

Kimyəvi elementlərin biokimyəvi miqrasiya tsiklləri. Antropogen miqrasiya 15.

 

Çirkləndiricilərin miqrasiya sxemi (birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci mərhələ) 16.

 

IA qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 17.

 

IIA qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 18.

 

IIIA qrup elementlərinin bioloji biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (B, Al, Ga, Tl) 19.

 

IVA qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (C, Si, Ge, Sn, Pb) 20.

 

VA qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (N, P, As, Sb, Bi)  

Çətin 

21.


 

VIA qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (O, S, Se, Te, Po) 

22.

 

VIIA qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (F, Cl, Br, I, At) 23.

 

IIB qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (Zn, Cd, Hg) 24.

 

VIB qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (Cr, Mo, W) 25.

 

VIIIB qrup elementlərinin biokimyəvi rolu və toksiki xassələri (Fe, Co, Ni) 26.

 

Üzvi birləşmələrin təsnifatı və toksiki xassələrinin onların kimyəvi tərkibindən və quruluşundan asılılığı 

27.


 

Dioksinlərin yaratdığı ekoloji problemlər 

28.

 

Spirtlərin toksiki xassələri 29.

 

Karbon turşularının və sadə efirlərin toksiki xassələri 30.

 

Aminlərin, alkilhidrazinlərin və nitrobirləşmələrin toksiki xassələri  

 

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı   

 

 

 

 

 

prof. N.T.Şəmilov 

 

Ekoloji kimya 

kafedrasının müdiri  

 

 

 

 

 

prof. S.R.Hacıyeva 

 

Tədris Metodik Şuranın sədri 

 

 

 

 

dos. A.Q.Hüseyinli 


“Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin əyani və qiyabi şöbəsi “Ekologiya” ixtisası üzrə 

“Tətbiqi ekologiya” fənnindən 2016/2017-ci tədris ilində keşiriləcək Yekun Dövlət İmtahanı 

sualları: 

 

Asan 

1.

 Tətbiqi ekolgiyanın əsasları. Müasir ekoloji böhranın xüsusiyyətləri 

2.

 Biosferin texnogen çirklənməsi 

3.

 Texnogen emissiyaların əsas mənbələri. Texnologiyalar və proseslər.  

4.

 Litosfer mənşəli fəlakətlər 

5.

 Təbii suların kimyəvi ekoloji göstəriciləri.  

6.

 Təbii suların kimyəvi çirklənməsi.  

7.

 Azərbaycanın su hövzələri və onların ekoloji problemləri 

8.

 Torpaqların pestisidlərlə çirklənməsi və onların təhlükəliliyi 

9.

 Suyun inteqral göstəriciləri (OBS, OKS) 

10.


 

İçməli suların orqanoleptik göstəriciləri.   

Orta  

11.


 

Atmosferin qeyri- üzvi çirkləndiriciləri və onların xarakteristikası 

12.

 

Torpağın ağır metallarla çirklənmə mənbələri 13.

 

Torpaqların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi. Torpaqların rekultivasiyası 14.

 

Kimyəvi çirkləndiricilərin bitki aləminə təsirinin ekoloji nəticələri. 15.

 

Atmosfer aerozollarının biotaya təsiri 16.

 

Atmosferdə metan qazının təbii və antropogen mənbələri 17.

 

Biosferə kütləvi silahların təsirləri 18.

 

Mühitin çirklənməsi və insan sağlamlığı 19.

 

Xüsusi texnogen ekopatologiyaların ətraf mühütə təsiri. 20.

 

Ətraf mühütin fiziki çirklənməsi  

Çətin 

21.


 

Yerüstü suların özözünə təmizlənməsi.  

22.

 

London kəsafəti- ilkin çikrlənmə. Los-Anceles kəsafəti - ikinci dərəcəli çirklənmə 23.

 

Atmosferin uçucu üzvi çirkləndiriciləri 24.

 

Təbii suların kimyəvi tərkibi 25.

 

Torpaqların antropogen çirklənməsi, əsas çirkləndiriciləri 26.

 

Dağ süxurlarına və massivlərinə texnogen təsir 27.

 

 Tullantı suları və onların təmizlənmə üsulları 28.

 

Biotik qruplara antropogen təsiri və onun mühafizəsi.  29.

 

Palçıq vulkanların kimyəvi tərkibi, əmələ gəlməsi və istifadəsi. 30.

 

Kimyəvi elementlərin torpaqda miqrasiyası.   

 

 

Fakültə dekanı:  prof.N.T.Şəmilov 

 

Kafedra müdiri: 

 prof.S.R.Hacıyeva 

 

Metodiki şuranın sədri: 

dos.A.Q.Hüseyinli 


«Ekologiya və torpaqşünaslıq» fakültəsi  

Əyani və qiyabi şöbə « Ekologiya» ixtisası üzrə "Coğrafi ekologiyanın əsasları» fənnindən 

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət Imtahanı sualları 

 

Asan 

1.

 Suyun tərkibi və təbiətdə yaratdığı dəyişiliklər 

2.

 Tarazlı inkişafda coğrafi ekologiya elminin rolu 

3.

 İqlimin əhəmiyyəti və iqlimlə bağlı ekocoğrafi problemlər 

4.

 Yer qabığının ehtiyatlarından istifadənin ekocoğrafi məzmunu  

5.

 İnsanın təbiətdən asılılığının və yayılmasının xüsusiyyətləri 

6.

 Dünya okeanının ekocoğrafi proseslərdə yeri 

7.

 Antropogen təsirlərin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi 

8.

 Biosferin başlıca xüsusiyyətləri və ekocoğrafi mahiyyəti 

9.

 Coğrafi ekologiyanın predmeti və başqa elmlərlə əlaqəsi 

10.


 

Günəş aktivliyinin ekoloji nəticələri  

 

Orta 

11.


 

Məhsuldar qüvvələrdə ekoloji proseslərin yeri 

12.

 

Vernadskinin biosfer təliminin başlıca xüsusiyyətləri 13.

 

Ətraf mühitin coğrafi mahiyyəti və strukturu 14.

 

Cəmiyyətin inkişafında coğrafi mühitin rolu 15.

 

Təbii şərait və təbii ehtiyatların ekoloji mahiyyəti  16.

 

Dünya okeanının qlobal və regional təsirləri 17.

 

Yerin sferalarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri 18.

 

İqlimin ekoloji əhəmiyyəti və dəyişdirilməsinin nəticələri  19.

 

Texnika və texnologiyanın ekoloji proseslərin öyrənilməsində və nizamlanmasında rolu  20.

 

Yer qabığında geokimyəvi yayılmaların ekocoğrafi qiymətləndirilməsi  

Çətin 

21.


 

Ətraf mühit və onun strukturunun qrafik modelləşdirilməsi  

22.

 

Təbiət və cəmiyyət münasibətlərinin fəlsəfi və ekoloji mahiyyəti  23.

 

Sistemlər və sistemli yanaşmada ekoloji mahiyyətlərin təhlili  24.

 

Günəş aktivliyi ilə bağlı mikroelementlərin və molekulların yayılması barədə Çiyevskinin fikirləri və ekocoğrafi mahiyyəti 

25.


 

Faydalı qazıntılardan istifadənin ekoloji mahiyyəti 

26.

 

Qurunun üzvü aləmi və onun təsərüfat əhəmiyyəti 27.

 

Təbii şərait və təbii resursların ümumi və fərqli cəhətlərinin müəyyən edilməsi 28.

 

Təbii şəraitin etnogenetik proseslərə təsirinin təhlili 29.

 

Geoloji sistemlərin coğrafi sistemlərə təsirinin ekoloji nəticələri 30.

 

Canlı maddə nədir, ekoloji və ekocoğrafi mahiyyəti nədən ibarətdir.  

 

Ekologiya və torpaqşünaslıq 

fakültəsinin dekanı:  

 

 

 

 

 

prof.N.T.Şəmilov 

 

Metodiki Şuranın sədri: 

 

 

 

 

 

dos.A.Q.Hüseyinli 

 

Coğrafi ekologiya 

kafedrasının müdiri: 

 

 

 

 

 

prof.Ş.Y.Göyçaylı 


“Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin 

əyani şöbəsi “Ekologiya” ixtisası üzrə “Ümumi ekologiya” fənnindən 

2016/2017-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları 

 

Asan 

1.

 

Ekologiya elminin müasir istiqamətləri  2.

 

Mürəkkəb sistemlərin xüsusiyyətləri  3.

 

Ekoloji sistemlərin səviyyələri  4.

 

Quru və su mühitinin ekosistemləri  5.

 

Ətraf mühitin faktorları və orqanizmlərin adaptasiyası  6.

 

Ətraf mühitin əsas ekoloji faktorları  7.

 

Əsas yaşayış mühitləri  8.

 

Ətraf mühitin faktorlarına reaksiya normaları  9.

 

Müasir dünyanın qlobal ekoloji problemləri  10.

 

Sinantropizasiya və introduksiya   

Orta 

11.


 

Biomüxtəlifliyin qorunması – strategiyalar və metodologiya  

12.

 

Ekosistemlərdə qida əlaqələri  13.

 

Say, biokütlə və enerji piramidaları  14.

 

Ekoloji resurslar  15.

 

Orqanizmlər arasında biotik qarşılıqlı əlaqələrin təsnifatı  16.

 

Orqanizmlər arasında qarşılıqlı əlaqə tipləri (trofik, topik, forik, fabrik)  17.

 

İnsan ekologiyası  18.

 

Müxtəlif mühitlərdə ekoloji monitorinq və bioindikasıya  19.

 

Populyasiyalar və onların xarakteristikası, say dinamikası  20.

 

Birliklərin strukturu və dayanıqlılığı   

Çətin 

21.


 

Birliklərdə enerji axını və maddələr mübadiləsi  

22.

 

Planetin əsas biomlarının səciyyəsi  23.

 

Ekosistemin dinamikası, inkişaf strategiyası  24.

 

Təbiətdə biogeokimyəvi dövran  25.

 

Ekosistemlərin bioloji məhsuldarlığı  26.

 

Təbii ekosistemlərin deqradasiyası  27.

 

Orqanizmlərin həyati formaları (bitkilər və heyvanlar)  28.

 

Ekosistemin təkamülü  29.

 

Aqrosenoz və aqroekosistemlər, dayanıqlıq səviyyəsi  30.

 

Ətraf mühiti mühafizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq   

 

Fakültə dekanı:  

 

 

 

 

 

prof. N.T.Şəmilov 

 

Metodiki Şuranın sədri: 

 

 

 

 

 

dos. A.Q.Hüseyinli 

 

Kafedra müdiri: 

 

 

 

 

 

 

prof. N.A.Sadıqova  


«Ekologiya və torpaqşünaslıq» fakültəsinin 

əyani şöbəsi «Ekologiya» ixtisası üzrə «İnsan, ətraf mühit və davamlı inkişaf» fənnindən 

2015/2016-ci tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları 

 

Asan 

1.

 

“İnsan ekologiyası” fənninin müasir istiqamətləri  2.

 

Ekoloji təhsil və əhalinin maarifləndirilməsi  3.

 

Ekoloji etika  4.

 

“Ekositi” anlayışı və ya gələcəyin ekoşəhərləri  5.

 

Müasir ekolji fəlakətlər  6.

 

Urbanizasiyanın müasir problemləri  7.

 

Zərərli vərdişlər və ya sivilizasiyanın müasir xəstəlikləri  8.

 

Ekoloji fəlakətlər və böhranlar  9.

 

Qidalanmanın ekologiyası və qida rasionu  10.

 

Cəmiyyətdə ekoloji-iqtisadi qarşılıqlı əlaqələr   

Orta 

11.


 

Müasir energetikanın xarakteristikası və gələcəyin energetikasının proqnozları  

12.

 

Ərzaq təminatı və aclıq problemi  13.

 

İnsan ekologiyasında təhlükəsizlik problemi  14.

 

Tullantıların və malların istehlakının azaldılması strategiyaları  15.

 

İnsanın irsiyyəti və ətraf mühit  16.

 

İnsanın həyat tərzi və onun keyfiyyəti  17.

 

Antropogen faktorlar və əhalinin sağlamlığı  18.

 

İnsanın ətraf mühit şəraitinə uyğunlaşması  19.

 

Kənd təsərüffatı fəaliyyətinin ətraf mühitə təsiri  20.

 

Demoqrafik prosesin idarə olunmasının metodologiyası   

Çətin 

21.


 

İnsanın təlabatlarının təsnifatı (sosial, bioloji və vital)  

22.

 

Təbii-endemik xəstəliklər  23.

 

Cəmiyyətin davamlı inkişaf konsepsiyası və müasir istiqamətlər  24.

 

Şəhər və kənd həyat tərzinin fərqləndirici xüsusiyyətləri  25.

 

Şəhər mühitinin çirklənməsinin əsas növlərinin tipologiyası  26.

 

İnsan cəmiyyətinin təbiətlə qarşılıqlı təsirinin təkamülü  27.

 

Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin göstəriciləri  28.

 

İctimai sağlamlıq və ictimai sağlamlığa təsir edən faktorlar  29.

 

İnsan ekologiyasında ətraf mühitin keyfiyyət normativlərinin xarakteri və növləri  30.

 

Təbiəti dəyişmənin müxtəlif formalarının epidemioloji nəticələri   

 

Fakültə dekanı  

 

 

 

 

 

prof.N.T.Şəmilov 

 

Metodiki şuranın sədri 

 

 

 

 

 

dos.A.Q.Hüseyinli 

 

Kafedra müdiri 

 

 

 

 

 

 

prof.N.A.Sadıqova 

 


Yüklə 71,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə