Əkrəm Bağırov Bakı – “Kövsər” – 2013Yüklə 0,8 Mb.

səhifə21/21
tarix21.07.2018
ölçüsü0,8 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

82
Hafiz Rüstəm
Leninqrad ( indiki Sankt-Peterburq), 1976
Əkrəm Bağırov və Möhsun Nağısoylu 
Məzari - Şərif – Kabil yolunda, 1973


83
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
Faytonçudan sonra, soldan  Gündüz  Seyidzadə, Əkrəm Bağırov,
Ağadayı Ağayev, Arif İbrahimov (Məzari-Şərif), 1973
Əfqanıstan. Herat, 1977


       
84
Hafiz Rüstəm
İran. Əhvaz, 1998
İran. Təxti - Cəmşid


85
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
                 İran.
      Çağa Zənbil məbədi


       
86
Hafiz Rüstəm
Mixi yazılar


87
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
Zəngin mənəvi xəzinəmiz
Orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində ərəb, fars və türk dil-
lərində nəfis əlyazma nümunələrinin yaranması, dünyanın elm 
və mədəniyyət dühalarının kitablarının ölkəyə gətirilməsi ilə 
milli kitab mədəniyyətimiz xeyli zənginləşmişdir. Mənbələr 
bu dövrdə Azərbaycan ərazisində 1 milyondan artıq əlyazma 
kitabının toplandığını göstərir. Tarixin ayrı-ayrı dövrlərində, 
o cümlədən XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan əlyazma-
larına qarşı xüsusi qəddarlıq müşahidə edilmiş, onların böyük 
bir hissəsi müxtəlif bəhanələrlə məhv edilmişdir. 1924-cü ildə 
xalqın yazılı irsinin şüarçılıqla sıradan çıxarıldığını görən bəzi 
ziyalılarımızın təşəbbüsü ilə I ÜmumAzərbaycan Ölkəşünas-
lıq  Qurultayında  əlyazma  kitablarının,  sənədlərin  və  qədim 
çap  kitablarının  bir  yerə  toplanması  və  ayrıca  kitabxanada 
saxlanması haqqında qərar qəbul edilmiş, bu iş 1929-cu ildən 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu


88
Hafiz Rüstəm
həyata keçirilməyə başlamışdır. Toplanmış abidələr o vaxtkı 
Azərbaycanı Öyrənmə Cəmiyyətində kitabxana şəklində mü-
hafizə  edilməyə  başlamış,  sonralar Akademiyanın  müxtəlif 
müəssisələrində  saxlanılmışdır.  1950-ci  ildə  toplanmış  ma-
terialların sayının artdığını, onların saxlanması üçün xüsusi 
mühafizə  və  iqlim  rejiminin  vacibliyini  görən  Azərbaycan 
Elmlər Akademiyası təşəbbüs qaldırmış və Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti ayrıca bir müəssisə kimi Azərbaycan SSR EA 
Respublika Əlyazmalar Fondu (RƏF) yaradılması haqqında 
qərar qəbul etmişdir. 
Bu gün AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu dünyada ən zəngin Şərq yazılı abidələri toplanmış 
əlyazma mərkəzlərindən biri sayılır və şimallı-cənublu Azər-
baycan əlyazmalarının mühafizə edildiyi yeganə milli institut 
kimi fəaliyyət göstərir.
Hazırda Əlyazmalar İnstitutunun kolleksiyasında ümumi 
sayı 60 minə yaxın olan müxtəlif xarakterli materiallar saxla-
nılır. Bunlardan 12 minə yaxını əlyazma kitabıdır (hər kitab-
da orta hesabla 4-5 əsər yazıldığını nəzərə alsaq, 40 mindən 
yuxarı  əsərin  əlyazmasıdır),  qalanları  isə  tarixi  arxeoqrafik 
sənədləri,  XIX  əsrin  ikinci  yarısı  -  XX  əsrin  birinci  yarısı 
(Səməd Vurğuna qədər) Azərbaycan mədəniyyət xadimləri-
nin şəxsi arxivlərini, daşbasma və əski çap kitablarını, əski 
dövri  mətbuat  materiallarını,  foto  və  kserosurətləri,  mikro-
filmləri, həmçinin Azərbaycanşünaslığın müxtəlif sahələrinə 
dair müasir kitabları əhatə edir.
Hazırda institutda 6 elmi-tədqiqat şöbəsi və bir laboratoriya, 
sərgi zalı, kənar oxucular üçün qiraət zalı fəaliyyət göstərir.


89
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
Konfranslar... Görüşlər...
Mənəvi xəzinəni çiyinlərində saxlayan insanlar
        Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə 
                 və İranlı qonaqlarla birlikdə


       
90
Hafiz Rüstəm
İranlı qonaqlarla görüş
İranlı doktorantın müdafiəsində, 1995


91
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
               Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınarla
                        Bakıda elmi konfransda
                   Türkiyəli professor Ali Duymazla 
                        Bakıda elmi konfransda


       
92
Hafiz Rüstəm
Əkrəm Bağırov, Möhsün Nağısoylu və Kim Minnulin
Kazan, 2012
Kazan, elmi konfransda həmsədrlik


93
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
Əkrəm Bağırov, Möhsün Nağısoylu, Ramil İslamov, İsmayıl 
Kərimov və Əli Əliyev. Kazan. Əlyazmalar Fondunda, 2012
Kazan. 
Qul-Şərif Məscidi


       
94
Hafiz Rüstəm
                   
                   
                   
“Mən hər şeydən əvvəl, tərcüməçiyəm”
Başlığa çıxardığım sitatın müəllifi Ə.Bağırovun paralel apardı-
ğı praktik, canlı, ikitərəfli, bəzən də çoxtərəfli şifahi, yaxud sinxron 
tərcüməçilik fəaliyyəti öz xarakteri və mahiyyətinə görə onun cid-
di, ədəbi-bədii tərcümə yaradıcılığından  fərqlənir. O, yeri gəldikcə 
professional tərcüməçi kimi xüsusilə, İran və Əfqanıstan rəhbərlə-
rinin iştirak etdiyi zirvə görüşlərinə, eyni zamanda bu görüşlərdən 
fərqli, ancaq eyni dərəcədə məsuliyyətli, vacib ictimai-siyasi tədbir-
lərə rəsmən dəvət olunur və öz missiyasını yüksək səviyyədə yerinə 
yetirməyə başlayır. Belə vaxtlarda ilk növbədə məhz yüksək ranqlı 
dövlət  xadimləri  onun  həssas  və  səbirli  dinləyicisinə  çevrilirlər.
Əkrəm Bağırov,  Ağadayı Ağayev, Abid Şərifov 
və əfqanıstanlı ali qonaq - Nazirlər Kabinetində


95
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
                   
Əfqanıstanlı qonaqlarla Nazirlər Kabinetində
Əfqanıstanlı qonaqlarla ANAMA-da


       
96
Hafiz Rüstəm
ƏKRƏM BAğıRov - 60
Bacısı oğlu Teymur və oğlu Tural,
7 sentyabr 2012


97
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
                   
Əsərin müəllifi Hafiz Rüstəm və
qəhrəmanı  Əkrəm Bağırov


       
98
Hafiz Rüstəm
                   
Əkrəm və qardaşı Akif


99
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
                   
Oğlu Toğrul
Nəvələri Aylin və Əkrəm


       
100
Hafiz Rüstəm
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Əkrəm Daxil oğlu Bağırovun dərc olunmuş 
əsərlərinin siyahısı
1.
  Об  изучения  поэзии  Рахмати.  Тезисы  докладов 
науч но-практической конференции молодых ученых 
г.Баку. Баку: Элм, 1982. с.51
2.
  Палеографическое  описание  уникального 
«Дива на»  Рахмати.  Материалы  Республиканской 
научной конфе рен ции аспирантов. II кн. – Баку: Элм, 
1982. с.109-111
3. 
Keçmişimizdən  gələn  səslər.  “Ədəbiyyat  və  in-
cəsənət” – 1983, 2 sentyabr.
4.
  Nizaminin  müasiri  (Əsirəddin  Əxsikəti  haqqında) 
“Ədə biyyat və incəsənət” – 1983, 8 iyul.
5.
 Rəhməti Təbrizi. “Elm və həyat” – 1983, №11. s.25-
26
6.
  Rəhmətinin  azərbaycanca  şeirləri.  “Keçmişimizdən 
gələn səslər”, I buraxılış, Bakı 1983. s.86-113 
7.
  Поэтические  формы  в  творчестве  Рахмати  Та-
бризи – поэт конца XVI начала XVII вв. Тезисы докла-
дов  II  научно-практической  конференции  молодых 
ученых г.Баку. Баку: Элм, 1983. с.54
8.
  Некоторые  художественные  особенности  поэ-
тического наследия азербайджанского поэта XVI-XVII 
вв.  Рахмати  Табризи.  Материалы  Республиканской 
научной конференции аспирантов. II кн. – Баку: Элм, 
1984. с. 55-56. 
9.
 Рахмати Табризи и филологическое исследова-
ние его «Диван»а. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. Баку-1985. 
180 с.


101
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
10.
 Рахмати Табризи и филологическое исследова-
ние  его  «Диван»а.  Автореферат  диссертации  на  со-
искание ученой степени кандидата филологических 
наук. Баку-1985. 26 с.
11
. XVI-XVII əsr Azərbaycan şairi Rəhməti Təbrizi şe-
irlərinin bəzi dil və üslub xüsusiyyətləri. Azərb.EA Xəbər-
ləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası. 1985, №3. s.57-
61
12.
 Hüzni Nuxəvi əsərlərinin toplusu. “Elm” – 1986, 2 
iyul.
13.
  “Xorasan”ın  dəyərli  ərməğanı  (Möhsün  Nağıyev 
haqqında). “Elm” – 1986, 25 dekabr.
14.
 Mirzə Sadıq Fani. “Azərbaycan müəllimi”, 1986, 16 
iyul
15.
  Müdrik  sözün  qüdrəti  (M.Sultanov  haqqında). 
“Elm” – 1986, 11 dekabr.
16.
  Unudulmuş  şair  (Rəhməti  Təbrizi  haqqında). 
“Elm”-1986, 23 oktyabr.
17. 
Ziyaəddin  Nəxşəbinin  “Tutinamə”  əsəri  və  onun 
Bakı nüsxələri. “Elm” 1986, 26 mart.
18.
 Bir daha Rəhməti Təbrizi haqqında. “Əlyazmalar 
xəzi nəsində”, №7, Bakı, 1986. s.112-113
19.
  Bir  cüt  saralmış  vərəq  (M.F.Axundov  haqqında). 
“Bakı”, 1987, 3 fevral.
20.
  Cahanşah  Həqiqi.  “Azərbaycan  gəncləri”,  1987,  4 
iyun.
21.
  Canlı  tarix  (Sidiqə  Rzayeva  haqqında).  “Elm”  – 
1987, 15 yanvar.
22
. Fazil xan Şeyda, yoxsa Görüsi? “Ədəbiyyat və in-
cəsənət”, 1987, 10 aprel.
23.
 Füzuli nəsrinin Bakı nüsxələri. “Bakı”, 1987, 9 iyun.
24.
 İlk dəfə (Qulam Məmmədli haqqında) .“Elm”, 1987, 
27 mart.


       
102
Hafiz Rüstəm
25.
 “Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya ki-
tab xəzinələrində”. “Elm”, 1987, 7 avqust.
26.
  Sam  Mirzə  Səfəvinin  “Töhfeyi-Sami”  təzkirəsi. 
“Bakı”, 1987, 8 aprel.
27.
 “Səbuhi şeiri ilə ağlayıb tutar yas”. “Elm” 1987, 2 
yanvar
28.
 Həqir Sərabi. “Azərbaycan müəllimi”. 1987, 21 ok-
tyabr.
29.
 “Töhfeyi-Sami” əsərinin Bakı nüsxələri. “Əlyazma-
lar xəzinəsində”, №8, Bakı 1987.
30.
 Смысл жизни в служении народу (Məhəmmədə-
li Tər biyət haqqında). “Elm”, 12 iyun 1987. (C.Qəhrəma-
nov ilə birlikdə)
31.
 Венок поэту (о рукописи «Восточной поэмы» 
М.Ф.  Ахундова). «Баку», 1987, 9 fevral.
32.
 «900 списков рукописей произведений Низами 
Гянджеви  в  мировых  хранилищах».  «Баку»,  1987,  1 
avqust.
33.
 С любовью к Индии (О наследии Саиба Табри-
зи). «Баку», 1987, 18 avqust.
34. 
Уникальный словарь. «Баку», 1987, 2 mart.
35 
“Təzkirətüş-şüəra”nın yeni əlyazması. “Elm və hə-
yat”. 1988, №5. s. 20-22 (M.Məmmədova ilə birlikdə).
36.
 Füzulinin yeni əlyazması. “Ulduz”, 1988, №9. s.88-
89 (L.Əlizadə ilə birlikdə).
37.
  Məhəmmədəli  Tərbiyət.  “Ədəbiyyat  və  incəsənət”, 
1988, 13 may. (C.Qəhrəmanov ilə birlikdə).
38.
 Трактат о музыкальной науке. «Баку», 1988, 4 
aprel.
39.
 N.Nərimanovun bir əsəri (“Hacı Zeynalabdin Tağıye-
vin əlli illik məişəti və cəmaətə xid-mətləri” kitabı haqqın-
da). (P.Kərimov ilə birlikdə).
40.
 “Töhfeyi-Sami”nin türkdilli şairlər fəsli. Orta əsr əl-


103
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
yazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. 
Elmi-nəzəri  konfransın  materialları.  Bakı,  “Elm”,  1989. 
s.29-30.
41.
 Məmməd Səid Ordubadi. “Qanlı illər”. Ön öz, tərtib, 
transfoneliterasiya, sadələşdirmə, izahlar. Bakı, Qarabağa 
Xalq Yardım Komitəsinin nəşri, 1991. 144s.
42.
 Ziyaəddin Nəxşəbi. “Tutinamə”. Fars dilindən tər-
cümə Bakı. Azərnəşr, 1991. 368s.
43.
  Hacı  Zeynalabdin  Tağıyev.  Tərtib,  ön  söz,  lüğət 
Bakı, “Şuşa”, 1993. 144s. (Ə.Rəhimov və P.Kərimov ilə bir-
likdə).
44.
 Трактат о музыке «Адвар» (XVIII в). Искусство 
и искусствознание., Сборник статей, Баку, «Билик» - 
1993. c.87-96 (С.Х.Агаева ilə birlikdə).
45.
  Dünya  bir  pəncərədir  (M.Sultanov  haqqında). 
“Ədəbiyyat və incəsənət”, 1993, 29 yanvar. 364s.
46. 
Adilxan  Ziyadxanov.  “Qələmin  uçuşu”.  Tərcümə 
Bakı, Azərbaycan 1993. s.13-47.
47.
 Məhəmmədğa Müctəhidzadə “Riyazül-aşiqin”. Tər-
tib, ön söz, transfoneliterasiya. Bakı, “Şuşa”, 1995. 248s.
48.
  Mir  Möhsün  Nəvvab.  “Təzkireyi-Nəvvab”.  Nəşrə 
hazırlayan və ön sözün müəllifi. Bakı, “Şuşa”-1995 .560s.
49.
 Nağı Şeyxzamanov. “Biz və onlar”. Transfonelite-
rasiya. “Azərbaycan, İstiqlal mücadiləsi xatirələri” kitabı, 
“Azərbaycan” “Şuşa”-1997. s.130-152.
50.
 Mirzə Yusif Qarabaği. “Məcmueyi-Vaqif və müasi-
rini digər”. Tərtib, transfoneliterasiya. Bakı, “Şuşa”-1999. 
152s.
51.
 Əhdi Bağdadinin “Gülşəni-şüəra” təzkirəsi və Cey-
ms  Stüart  Robinson.  Tərcümə.  “Şərq”  tərcümə  toplusu. 
Bakı, “Nurlan” 2006. s.173-182 (T.Bağırzadə və F.Hüsey-
nov ilə birlikdə).
52.
  Рахмати  Табризи  и  филологическое 


       
104
Hafiz Rüstəm
исследование  его  «Диван»а.  Monoqrafiya.  Bakı,  “Nur-
lan”-2006. 160s.
53.
 Rəhməti Təbrizi və onun “Divan”ı. Tədqiqat, filolo-
ji tərcümə, transfoneliterasiya, fotofaksimile. Bakı, “Nur-
lan”-2006. 364s.
54.
 Азербайджано-тюркский литературовед Ахди 
Баг дади. “Elm”, 29 aprel, 2006. s.10-11.
55.
  Məmməd  Səid  Ordubadi.  “Qanlı  illər”.  Tərtib,  ön 
söz, transfonelbterasiya, sadələşdirmə, izahlar və şərhlər. 
Bakı, “Qafqaz” nəşriyyat evi- 2007. 187s.
56.
  Farsca-azərbaycanca  lüğət.  Bakı,  “Şərq-Qərb”. 
2007. 640s. (M.Nağısoylu, A.Ramazanov və Ş.Abdullayeva ilə 
birlikdə)
57.
 Каталог Персидских Рукописей. том III. Научное 
описание рукописей. Баку-“Nurlan”- 2007. 446 с. (M.Nağı-
soylu, C.Nağıyeva, K.Allahyarov, N.Göyüşov və H.Nəcəfov 
ilə birlikdə)
58.
 Məhcur Şirvanidən qiymətli tapıntı. “Qaynaq” mən-
bələr toplusu. Bakı-2007. s.42-46;247s. (Arif Ramazanov ilə 
birlikdə)
59.
 Məmməd Səid Ordubadi. Qanlı illər. Tərtib, ön söz, 
trans foneliterasiya, sadələşdirmə, izahlar və şərhlər. Bakı, 
“Qafqaz” – 2007. 182 s. Təkrar nəşr.
60.
 Sadiq bəy Əfşar. “Məcməül-xəvas”. Ön söz, tərcümə, 
transfoneliterasiya, müqayisəli mətnin tərtibi, izahlar və 
adlar göstəricisi. Bakı, “Elm”-2008. 412 s.
61.
 Müəllimim. Azərbaycanın görkəmli şərqşünas ali-
mi,  əməkdar  elm  xadimi,  professor  Mübariz  Əlizadənin 
100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının ak-
tual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı-
nın materialları. Bakı-2011. s.12-14; 395s.
62. 
M.S.Odubadi  və  1905-1906-cı  illərin  qanlı  ha-
disələri. “Elm”, 24 fevral 2012. s.30.


105
Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov
63. 
Məhcur Şirvanidən qiymətli tapıntı. “Hikmət” elmi 
araşdırmalar toplusu. №19, 2012. s.146-149; 184s.
64.
  Bəhmən  Mirzə  Qacar  Azərbaycan  ədəbiyyatşünası 
və təzkirəçisidir. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu 
ildönümünə həsr olunmuş III Beynəlxalq elmi konfransın 
materialları.  2-5 may  2012-ci il.  Bakı,  Azərbaycan.  s.82-
85; 707s.
65.
  Osmanlı  ədəbiyyatına  dair  dəyərli  mənbə.  Azər-
baycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  həqiqi  üzvü,  Sovet 
İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə 
həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları 
(Bakı  7-8 may 2012-ci il). Bakı-“Elm”-2012. s. 238-240; 
436s.
66.
 Məmməd Səid Ordubadi. Qanlı illər. Tərtib, ön söz, 
transfoneliterasiya, sadələşdirmə, izahlar və şərhlər. Bakı, 
“Elm və təhsil” – 2012. 118s. Təkrar nəşr.
67.
 Anonim Osmanlı təzkirəsi. Çapa hazırlayan, trans-
foneliterasiya,  ön  söz  və  adlar  göstəricisi.  Bakı.  “Elm  və 
Təhsil” – 2012. 100s.
68.
  О  старопечатных  изданиях  литературных  ан-
тологий  –  тезкире  (по  материалам  Института  ру-
кописей  им.  М.Физули  НАНА).  Тюркоязычная  книга 
наследие веков. Материалы Международной научно-
практической  конфе ренции,  посвященной  истории 
тюркоязичной книги (17-18 октября 2012 г.). Казань- 
2012 с.64-71.
69.
  Ədəbi  təzkirələr  və  onların  tədqiq  prinsipləri. 
Görkəmli Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universiteti İlahiy-
yat fakultəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının mü-
diri, əməkdar elm xadimi, akademik Vasim Məmmədəli-
yevin  70  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  “Şərqşünaslığın 
aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfran-


       
106
Hafiz Rüstəm
sının materialları. Bakı-2012. s. 182.
70.
 Söylə yadındamı? “Kredo”, 12 yanvar, 2013. s.10.
71.
  Keçən  günlər  qayıtmır...  Bu  heç  lazım  da  deyil. 
“Kredo”, 2 mart 2013. s.12.
72.
  Azərbaycanın  görkəmli  tarixçisi,  ədəbiyyatşü-
nas-alimi və Məftun təxəllüslü şairi Əbdürrəzaq bəy Dün-
büli Azərbaycani. “Azərbaycanşünaslığın aktual problem-
ləri” Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə 
həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materiallrı. 
1-4 may 2013-cü il. Bakı. Azərbaycan. s.81-83.
73.
 Azərbaycan türkü Əbu Talib xan Təbrizi.“Orta əsr 
əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri”. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı 
ildönümünə həsr olunmuş XIII Respublika elmi konfransı-
nın materialları (Bakı, 24 may, 2013). s.95-99.
74.
  Ədəbiyyatşünas-alim  Mahmud  Mirzə  Qacar.  “Azər-
baycan  Şərqşünaslıq  elminin  inkişaf  yolları”.  Akademik 
Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr 
olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 27-28 
iyun, 2013-cü il. s.232-234.           


107
 Mündəricat
Şair təbiətli əlyazmaşünas alim ............................................. 5
Şərqşünas - əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov ......................... 10
Rəhməti Təbrizinin ilk fundamental tədqiqatçısı ................ 11
Təzkirə tədqiqatçısı, mətnşünas, tərcüməçi və s. ................ 20
Kitab - töhfələr .................................................................... 45
Hicran nəğməsi ................................................................... 47
Söylə, yadındamı? ............................................................... 51
Misralardan boylanan ədəbi obrazlar .................................. 58
Тəрcüмəлəр ........................................................................ 62
İndi də insanı heyrətləndirən epizodlar ............................... 73
Keçən günlər qayıtmır... Bu, heç lazım da deyil ................  75
Zəngin mənəvi xəzinəmiz ................................................... 87
Konfranslar - Görüşlər... ..................................................... 89
“Mən hər şeydən əvvəl, tərcüməçiyəm” ............................. 94
Əkrəm Bağırov - 60 ............................................................ 96
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı 
elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Əkrəm Daxil oğlu Bağırovun dərc olunmuş 
əsərlərinin siyahısı .......................................................................100


       
Dizayner:
                         Fariz Məhərrəmov
Kompyuter tərtibatı: 
 Pərvin Quliyeva
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Чапа имзаланмышдыр: 19.11.2013 
Форматы: 60х84 1/16. Щяъми: 6,75 ч.в.
Тираж .200
«Тякнур» ММЪ-нин мятбяясиндя
щазыр електрон вариантдан ofset цsulu ilя чап олунмушдур.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Мятбяянин директору: Ялякбяр Мяммядов
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Цнван: Бакы ш., Ганлы Эюлцн Гярб сащили, 125
Телефон: 408-18-30.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə