Eksamen I psy1004 sosialpsykologi flervalgseksamen – HØsten 2009Yüklə 132,91 Kb.
tarix08.08.2018
ölçüsü132,91 Kb.


Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse logofargerliten

Psykologisk instituttEKSAMEN I PSY1004 SOSIALPSYKOLOGI

FLERVALGSEKSAMEN – HØSTEN 2009


DATO: 03.12.09

Studiepoeng: 7,5

Sidetall bokmål: 19

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Antall timer: 3Sensurfrist: 30.12.09
BOKMÅL


INSTRUKSJON – AVKRYSSINGSSPØRSMÅL - LES DETTE FØR DU STARTER

BOKMÅL

 1. Skriv fagkode og eksamensdato på svararket i feltene som er beregnet for dette.

Skriv tydelig.

 1. Skriv ditt kandidatnummer på svararket i feltene som er beregnet for dette.

Skriv store, tydelige tall. For å sikre korrekt registrering skal kandidatnummeret skrives to ganger.

 1. Svar på spørsmålene ved å krysse av på svararket. Svararket har plass til 120 spørsmål, men oppgavesettet ditt kan inneholde færre.

Sett kryss på svararket bare ved de spørsmålsnumrene som finnes i oppgavesettet.

 1. Bare ett svar er riktig på hvert spørsmål.

 2. Alle spørsmål og svarfelt er nummerert, men rekkefølgen på svararket er ulik rekkefølgen i oppgaveheftet.

Vær nøye med å krysse av ved rett spørsmålsnummer. Andre kandidater har annen spørsmålsrekkefølge på svararket.

 1. Svararket skal registreres av en maskin. Disse reglene følges:

  • Bruk svart eller blå kulepenn, og skriv så tydelig du kan.

  • Gi bare ett svar på hvert spørsmål. Kryss av slik:

  • Det er ikke tillatt å skrive utenfor feltene.

  • Krysser du feil, fyller du hele feltet med farge, slik: Sett så kryss i rett felt.

  • Korrigering på andre måter, f.eks. viskelær, korrekturlakk el.l., er ikke tillatt.

 1. Det hvite svararket skal leveres inn. Vennligst ta vare på den fargede gjenparten.

De registrerte svarene vil bli gjort tilgjengelig på instituttets vevsider slik at du kan kontrollere registreringen.

 1. Oppgaveheftet og eventuelle kladdeark skal innleveres.

Det er ikke tillatt å ta andre dokumenter enn gjenparten av svararket med fra eksamenslokalet.

 1. Else er stoppet på gata av en tigger. Hun vil mest sannsynlig gi penger hvis
  1. tiggeren er en mann

  2. tiggeren er en kvinne

  3. hun har akkurat tatt et bilde av seg selv

  4. hun kan være anonym 1. I henhold til Myers’ lærebok, når vår sosiale gruppe er en ________ tenker vi ______ over det.
  1. minoritet; mindre

  2. minoritet; mer

  3. majoritet; mindre

  4. majoritet; mer 1. Forskning av Abbey (1998) fant at ________ med større sannsynlighet attribuerer en _________ vennlighet til en mild seksuell interesse.  1. kvinner; manns

  2. menn; kvinnes

  3. både menn og kvinner; manns

  4. både menn og kvinner; kvinnes 1. I 1964 konkluderte Leon Festinger med at bevisene så langt
  1. ikke viste at holdninger styrer atferd

  2. viste at holdninger styrer atferd

  3. var irrelevante for relasjonen holdninger-atferd

  4. viste at holdninger og atferd varierer sammen 1. Å endre atferd eller oppfatning for å samstemme med andre kalles for
  1. lydighet

  2. aksept

  3. konformitet

  4. overensstemmelse 1. Ifølge pensumboka er faktoren som avgjør hvorvidt overtalelse kalles ”utdannelse” eller ”propaganda”,
  1. om vi tror den som kommuniserer

  2. om vi kjenner den som kommuniserer

  3. om budskapet har en emosjonell tone

  4. om budskapet er ensidig

 1. Ifølge definisjonen i pensumboka: Hvilket av disse alternativene er IKKE en gruppe?
  1. en doktor med pasient

  2. tre gutter som deler en taxi og diskuterer hvem som skal gå av først

  3. fire studenter som arbeider på samme prosjekt

  4. fem mennesker som tar samme buss 1. En forutinntatt negativ holdning til en gruppe og dens medlemmer kalles
  1. rasisme

  2. diskriminering

  3. holdningskonsistens

  4. en fordom 1. Kari er irritert på Eva, så når de møtes på en fest, skjeller hun ut Eva i andres påhør. Karis oppførsel er
  1. selvsikker

  2. manipulerende

  3. aggressiv

  4. et eksempel på forskyvning 1. Etter å ha hørt at en tidligere arbeidskollega er død av kreft, ringer du en god venn. Dette er et eksempel på hvordan påminnelse om døden
  1. gjør oss deprimerte

  2. fremmer ensomhet

  3. styrker ønsket om sosialt samhold

  4. skaper sosial spenning 1. Du er en ivrig deltager på et samtalerom på Internett. En dag synes deltagerne å overse alle dine kommentarer. Forskning viser at du antakelig vil
  1. sende plumpe og nedsettende kommentarer til de andre

  2. bli mer uavhengig og mindre konform

  3. lange ut etter din yngre søster når du kommer hjem

  4. oppleve at du er nedfor og stresset 1. Ifølge pensumboka er _________ et typisk eksempel på ren altruisme
  1. lignelsen om den fortapte sønn

  2. lignelsen om den gode samaritan

  3. Kitty Genovese-saken

  4. Sylvia Likens-saken

 1. Selvaktelse (self-esteem) er mer personlig og mindre relasjonell i hvilken type kulturer?
  1. individualistisk

  2. kollektivistisk

  3. selv-sentrert

  4. annen-sentrert 1. Din sjef er alltid sur. Du antar at dette er fordi hun er en ulykkelig person. Hvilken type attribusjon er det du foretar for å forklare hennes atferd?
  1. motivasjonell

  2. holdningsmessig

  3. situasjonell

  4. illusorisk 1. Et sett av normer som definerer hvordan folk i en gitt sosial posisjon bør handle er det som sosialpsykologer kaller for en
  1. holdning

  2. atferd

  3. rolle

  4. stereotypi 1. Å handle i overensstemmelse med en direkte ordre kalles for
  1. lydighet

  2. aksept

  3. konformitet

  4. overensstemmelse 1. Ifølge sosial-bytte teori bruker vi en _____________ strategi for å avgjøre om vi skal hjelpe andre.
  1. sosial sammenliknings

  2. kompensatorisk

  3. minimax

  4. marginal nytte


 1. I McMillen og Austins forskning (1971) var deltagere som hadde løyet, mer tilbøyelige til
  1. lyve på nytt

  2. delta lenge i frivillig arbeid

  3. delta kort i frivillig arbeid

  4. unngå forskerne 1. Forskning om nærhet og sosial tiltrekning viser generelt at
  1. fortrolighet fremmer forakt

  2. fortrolighet fører til sympati

  3. nærhet fører til både hengivenhet og motvilje

  4. avstand gjør at hjertet blir mer lengselsfullt 1. Det faktum at folk foretrekker bokstaver som inngår i navnet deres, illustrerer
  1. tilhørighetseffekten

  2. nærhetseffekten

  3. eksponeringseffekten

  4. tilpasningseffekten 1. Dødsstraff forhindrer ikke på noen effektiv måte drap. En grunn er at de fleste drap er et resultat av
  1. hormonpåvirkning

  2. fiendtlig aggresjon

  3. instrumentell aggresjon

  4. en funksjonsfeil i hjernens amygdala 1. Hvem av de følgende hevdet at det er en medfødt aggresjonsdrift?
  1. Bandura

  2. Berkowitz

  3. Lorenz

  4. Dollard 1. _________er en negativ holdning; __________er negativ atferd
  1. Stereotypi; rasisme

  2. Rasisme; stereotypi

  3. Diskriminering; fordom

  4. Fordom; diskriminering
 1. Hvilket av de følgende alternativene er IKKE et eksempel på kollektiv påvirkning?
  1. sosial fasilitering

  2. sosial unnaluring

  3. deindividuering

  4. konformitet 1. Triplett utførte et av sosialpsykologiens første laboratoriestudier ved å be barn sveive på en fiskestangsnelle. Resultatet viste at det var et __________ forhold mellom sveivehastigheten og tilstedeværelsen av andre barn
  1. positivt

  2. negativt

  3. nøytralt

  4. kurvelineært 1. Kitayama og Markus (2000) fant at for amerikanske studenter så kommer lykke fra å føle/føle seg
  1. nærhet, vennlighet og respekt

  2. effektiv, overlegen og stolt

  3. del av en vellykket gruppe

  4. inkludert og ønsket 1. Utdannelse og overtalelse endrer vanligvis hvilken form for holdninger?
  1. interne

  2. eksterne

  3. implisitte

  4. eksplisitte 1. Å tilskrive atferd til en persons trekk er et eksempel på hvilken form for attribusjon?
  1. motivasjonell

  2. holdningsmessig

  3. situasjonell

  4. epigenetisk 1. Hvilken teori forklarer best hvordan 40 % av røkere i USA anser røyking som i liten grad skadelig?
  1. selvoverlevelse

  2. kognitiv dissonans

  3. utilstrekkelig begrunnelse

  4. selvpersepsjon 1. Milgrams studier utforsket ___________; Asch’s studier utforsket __________.
  1. lydighet; konformitet

  2. konformitet; normdannelse

  3. lydighet; normdannelse

  4. konformitet; lydighet 1. Den ________ vei (the _______ route) til overtalelse finner sted når interesserte personer fokuserer på argumentene.
  1. perifere

  2. sentrale

  3. logiske

  4. billedlige 1. Økt opphisselse (arousal) bedrer prestasjonen
  1. kun ved lette oppgaver

  2. kun ved vanskelige oppgaver

  3. for dominerende reaksjoner (responses)

  4. for alle reaksjoner (responses) 1. I en studie som Latané og kollegaene hans gjennomførte (1979) ble deltagerne bedt om å rope og klappe så høyt de kunne. Deltagerne lagde mest støy når de
  1. trodde at de ropte alene

  2. trodde at de ropte sammen med en annen person

  3. trodde det var fem andre som ropte sammen med dem

  4. følte at de ikke ble vurdert


 1. Eaglys (1994) ”kvinner-er-vidunderlige” effekt er et eksempel på
  1. en form for fordomsfull tenkning

  2. en fordelaktig stereotypi

  3. fiendtlig mannssjåvinisme

  4. diskriminering 1. Troen på at ens egen etniske og kulturelle gruppe er bedre enn andre grupper, kalles
  1. fordomsfull tenkning

  2. diskriminering

  3. etnosentrisme

  4. arroganse


 1. Instinktteorier til forklaring av aggresjon får størst vansker med å gjøre rede for
  1. lydløs og sosial aggresjon hos dyr

  2. store kulturelle variasjoner i aggresjon

  3. biokjemisk innvirkning på aggresjon

  4. uprovoserte aggresjonsutbrudd 1. Blokkering av målrettet atferd kalles
  1. instrumentell aggresjon

  2. fiendtlig aggresjon

  3. frustrasjon

  4. forskyvning
 1. I et eksperiment som Zajonc og kollegaer gjennomførte, fikk deltagerne høre musikk de ikke hadde hørt før samtidig som de måtte konsentrere seg om en annen oppgave. Resultatene viste at de likte musikken
  1. kun når den var relatert til oppgaven

  2. kun når de ble gjort eksplisitt oppmerksom på musikken

  3. selv når de ikke var klar over at de hadde lyttet til den

  4. såfremt musikken distraherte dem fra oppgaven de gjorde
 1. På grunnlag av egen forskning om den rene eksponeringseffekten hevdet Robert Zajonc at våre følelser som regel er mer _________ enn vår tenkning
  1. raffinerte

  2. momentane

  3. langsomme

  4. komplekse
 1. Vår iver etter å gjøre noe godt etter at vi har gjort noe dårlig illustrerer behovet for å
  1. redusere skyldfølelse

  2. bevare et positivt inntrykk i offentligheten

  3. både redusere skyldfølelsen og bevare et godt inntrykk

  4. verken redusere skyldfølelsen eller bevare et godt inntrykk 1. Få forskningsfunn har vært mer tydelige enn de som viser at _______ mennesker er hjelpsomme mennesker.
  1. lykkelige

  2. uthvilte

  3. velutdannede

  4. omgjengelige 1. I henhold til Schwartz (2000; 2004) innehar individualistiske, moderne kulturer ”et overskudd av frihet”, noe som er positivt korrelert med
  1. tilfredshet med eget liv

  2. klinisk depresjon

  3. mestringstro (self-efficacy)

  4. arroganse 1. Din umiddelbare gjenkjennelse av din venns ansikt eller hennes stemme på telefonen er et eksempel på
  1. kontrollert prosessering

  2. illusorisk korrelasjon

  3. automatisk prosessering

  4. attribusjonell feiltagelse 1. Teorien om kognitiv dissonans ble formulert av
  1. James Laird

  2. William James

  3. Leon Festinger

  4. Daryl Bem


 1. Eksperimenter viser at mennesker er mer konforme når de må ________ enn når de må _________.
  1. svare åpent; skrive ned sine svar privat

  2. forplikte seg skriftlig; tilkjennegi sine svar offentlig

  3. tenke før de handler; reagere spontant

  4. forklare sine responser; forholde seg tause 1. Det er mer sannsynlig at vi er lettere å overtale ved den _______ vei (_____ route to persuation) når vi er distraherte eller opptatte.
  1. perifere

  2. sentrale

  3. logiske

  4. billedlige 1. Sosialpsykologer har påvist at __________ viser mindre sosial unnaluring enn ________
  1. kvinner; menn

  2. menn; kvinner

  3. barn; eldre

  4. eldre; barn 1. Zimbardo rapporterte at kvinner som var kledd ut som Ku Klux Klan medlemmer med hette og kappe hadde en tilbøyelighet til __________enn kvinner uten slik påkledning og som bar navnelapper
  1. å gi lengre elektriske sjokk til et offer

  2. å praktisere sosial unnaluring

  3. å ta mer risikable beslutninger

  4. å ta mer kontakt og gi mer personlig informasjon om seg selv 1. Ved å studere fotografier av folk i aviser og blader fant Archer og hans kollegaer (1993) at i forhold til et gjennomsnittsfoto av en kvinne så var det gjennomsnittelige fotografiet av en mann mer fokusert på
  1. ansiktet

  2. kroppen

  3. konteksten

  4. at mannen skulle fotograferes mens han sto oppreist 1. Schwarz og Kurz (1989) sin forskning i Tyskland har påvist at folk som viser tydelig ansiktet sitt på et fotografi er
  1. mer fysisk attraktive

  2. mindre mektige

  3. yngre

  4. mer intelligente og ambisiøse 1. Frustrasjons-aggresjons hypotesen er utformet for å kunne forklare
  1. fiendtlig aggresjon

  2. instrumentell aggresjon

  3. både fiendtlig og instrumentell aggresjon

  4. verken fiendtlig eller instrumentell aggresjon 1. I en klassisk undersøkelse fant Newcomb (1961) at blant studenter som bodde sammen i et kollektiv i mange uker så var de som med størst sannsynlighet hadde funnet nære venner, de som
  1. liknet mest på hverandre når det gjaldt fysisk tiltrekning

  2. hadde flest overensstemmende holdninger når de flyttet inn i kollektivet

  3. hadde motsatte, men komplementære personlighetstrekk

  4. kom fra samme fylke eller landsdel 1. Sosiologen Gouldner (1960) hevdet at gjensidighetsnormen
  1. er grunnlaget for empati følelsen

  2. er sterkere blant kvinner enn blant menn

  3. er like universell som incest tabuet

  4. ikke gjelder i samme grad i nære parforhold som f.eks. ekteskap 1. Folk flest oppfatter seg selv som
  1. mindre intelligent enn andre

  2. mindre attraktiv enn andre

  3. mye mindre fordomsfulle enn andre

  4. å ha mye bedre kjennskap til andre enn seg selv 1. Ifølge læreboka tenderer observatører til å attribuere en persons atferd til __________ i større grad etter hvert som tiden går.
  1. situasjonen

  2. hans eller hennes personlige egenskaper

  3. både til situasjonen og til hans eller hennes personlige egenskaper

  4. verken til situasjonen heller til hans eller hennes personlige egenskaper

 1. Forskning peker i retning av at hvis du ønsker å elske noen mer, så bør du
  1. la dem gjøre deg tjenester

  2. ignorere deres negative trekk

  3. handle som om du gjør det

  4. fokusere på deres positive trekk 1. Konformitet er sterkere når mennesker føler seg inkompetente. Dette mønsteret gjenspeiler
  1. overensstemmelse

  2. aksept

  3. normativ innflytelse

  4. informasjonsinnflytelse 1. Ifølge pensumboka så forutsier personlighet atferd når den sosiale innflytelsen er
  1. åpenbar

  2. tildekket

  3. sterk

  4. svak 1. Hvilken av de følgende er IKKE et av hovedelementene som sosialpsykologer har studert med tanke på overtalelse?
  1. den som kommuniserer

  2. konteksten

  3. budskapet

  4. hvordan budskapet kommuniseres 1. Forholdet mellom selv-bevissthet (self-consciousness) og deindividuering (deindividuation) er
  1. positivt

  2. negativt

  3. nøytralt

  4. kurvelineært


 1. Folk som blir gjort oppmerksom på seg selv ved f. eks. å utføre noe foran et speil eller et TV-kamera har en tendens til
  1. å få økt selvsikkerhet

  2. handle mer i overensstemmelse med deres holdninger

  3. ta mer informasjon i betraktning ved vanskelige avgjørelser

  4. være mer ettergivende overfor påvirkning som går på tvers av sosiale normer 1. Vi er mer tilbøyelige til inn-gruppe favorisering når vår egen gruppe er _______ og __________ i forhold til ut-gruppa
  1. tallrik; med høy status

  2. tallrik, med lav status

  3. liten, med høy status

  4. liten, med lav status 1. Kjell arbeidet ikke særlig hardt med den siste semesteroppgaven så han ble lettet da han fikk en C. Men da han hørte at medstudentene hadde fått A eller B ble han både nedfor og sint for sin C. Kjells erfaring kan best forklares med
  1. Tilpasningsnivå-fenomenet

  2. det relative deprivasjonsprinsippet

  3. forskyvning

  4. Parkinsons annen lov 1. Ifølge Albert Bandura så er en viktig bidragsfaktor til aggressiv atferd
  1. kroppens hormonsammensetning

  2. hvor mye sinne og frustrasjon som har bygget seg opp

  3. arvelig utrustning, genetisk arv

  4. observasjon av andres atferd 1. I en undersøkelse av hvorvidt etteraping (mimicry) øker samholdet, fant van Baaren og hans kollegaer (2003) at kelnere fikk mer tips hvis de
  1. sa seg enig med gjesten

  2. var omtrent like fysisk attraktive som gjesten

  3. hadde felles interesser med gjesten

  4. gjentok bestillingen overfor gjesten 1. Hvis ofre synes å ha skapt sine egne problemer ved latskap eller mangel på fremsyn, er folk mindre villige til å hjelpe. Hjelpereaksjoner er derfor nært knyttet til
  1. rettferdiggjøringsnormen

  2. attribusjon

  3. selv-konseptene

  4. empati 1. Sosialt bytte er en ____________ teori, mens sosiale normer er en ________teori
  1. sosiologisk; psykologisk

  2. psykologisk; sosiologisk

  3. biologisk; psykologisk

  4. sosiologisk; biologisk 1. Mennesker fra vestlige kulturer er mer tilbøyelige til å anta at andres atferd
  1. speiler indre trekk

  2. skyldes situasjonen

  3. ikke speiler indre trekk

  4. ikke forårsaker hendelser 1. ”Emosjonell smitte” forklarer hvorfor det er deprimerende å være sammen med _______ mennesker.
  1. intelligente

  2. deprimerte

  3. lykkelige

  4. selvsikre 1. Forskere har utforsket flere områder i søken etter faktorer som påvirker konformitet. Hvilken av de følgende er et av disse områdene?
  1. religion

  2. personlighet

  3. seksuell legning

  4. rase 1. Når mennesker henviser til troverdige eksperter, så kaller Cialdini (2000) dette for ________-prinsippet for overtalelse.
  1. like

  2. autoritets

  3. sosialt bevis

  4. resiprositets 1. Forskning på gruppe polarisering startet med den feilaktige konklusjonen at gruppe diskusjoner alltid førte til
  1. Større risikotaking (risky shift)

  2. Gruppetenkning (groupthink)

  3. Pluralistisk ignorans (pluralistic ignorance)

  4. Gruppemoderasjon (group moderation) 1. ”En-rettferdig-verden” fenomenet får oss til å tro at en arbeidsløs person er
  1. offer for diskriminering

  2. lat

  3. en som trenger vår sympati

  4. en som har behov for gjenopptrening 1. Ifølge sosial læringsteori så avhenger vår tilbøyelighet til å handle aggressivt av
  1. en ubehagelig situasjon

  2. de forventede konsekvensene

  3. foreldrenes rolle

  4. kroppslige symptomer 1. I et eksperiment Griffit (1970) utførte, oppga studenter som svarte på et spørreskjema samtidig som de ble __________ at de følte seg trettere, samt mer aggressive og fiendtlige overfor en fremmed enn deltagerne i en kontrollgruppe gjorde.
  1. distrahert med høye lyder,

  2. utsatt for ubehagelig varme,

  3. observert på nært hold,

  4. tilbudt lakris og peanøtter, 1. Lillian, en pratsom og utadvendt ung kvinne er veldig tiltrukket av Bernhard, en stille, innadvendt middelaldrende mann. Lillians følelser for Bernhard kan forklares av
  1. bytteteori

  2. tilpasningsfenomenet

  3. likhetsprinsippet

  4. komplementærhypotesen 1. Hvem av følgende psykologer mener at ekte empati-forårsaket altruisme er del av den menneskelige natur
  1. Darley

  2. Schaller

  3. Cialdini

  4. Bateson 1. Latané og Darley forsøkte å forklare folks manglende intervensjon i saker som Kitty Genovese’s ved
  1. situasjonsinnflytelse

  2. personlighetstrekk

  3. humørfaktorer

  4. egoistiske gener 1. ”Eksplisitt” tenkning som er tilsiktet, refleksiv og bevisst kalles for
  1. kontrollert prosessering

  2. automatisk prosessering

  3. ekstern prosessering

  4. intern prosessering 1. I en berømt studie fant Rosenthal og Jacobson (1968) at tilfeldig utvalgte grunnskoleelever opplevde en stigning i IQ-score som følge av
  1. økt involvering og støtte fra foreldrene

  2. økte forventninger hos lærerne

  3. mer intensiv akademisk læring

  4. pedagogiske strategier som økte deres selvanseelse 1. Hvis vi ønsker å endre oss i en viktig hensende, så er den beste framgangsmåte
  1. å vente på riktig innsikt og inspirasjon

  2. å planlegge ting nøye før en foretar en handling

  3. å utruste en selv med insentiver og motiver i forkant

  4. å komme i gang med å handle selv om det føles ubehagelig 1. Rivalisering mellom grupper er ofte mest intens når gruppene
  1. ligner mye på hverandre

  2. deler et felles mål

  3. er sterkt forskjellige

  4. er forskjellige etniske grupper 1. Studier har vist at når mennesker er klare over motstridende argumenter, så vil en _________ framstilling være mer overbevisende og varig.
  1. ensidig

  2. tosidig

  3. avvikende

  4. klar og utvetydig 1. Folk med ________ selvanseelse har vist seg å være de letteste å påvirke.
  1. lav

  2. moderat

  3. høy

  4. ustabil 1. Hvilken av de følgende er IKKE en egenskap som spiller en rolle ved overtalelse?
  1. alder

  2. ettertenksomhet

  3. kjønn

  4. selvanseelse 1. Hvilke underliggende prosesser hjelper oss til å forstå forekomsten av gruppe polarisering
  1. informasjons innflytelse og normativ innflytelse

  2. minoritets innflytelse og sosial fasilitering

  3. psykologisk påvirkning og deindividuering

  4. sosial sammenlikning og selv-sensur

 1. ________i diskusjoner forårsaker mer holdningsendring enn _______ gjør
  1. uenighet; enighet

  2. enighet; uenighet

  3. aktiv deltagelse; passiv tilstedeværelse

  4. passiv tilstedeværelse; aktiv deltagelse 1. Court (1985) påviste at ettersom pornografisk materiale ble mer tilgjengelig, så har voldtektshyppigheten generelt
  1. gått ned

  2. gått opp

  3. forblitt uendret

  4. økt på kort sikt, men gått ned over tid. 1. ”Å se vold på TV gir folk en harmløs mulighet til å slippe ut aggresjon”. Denne påstanden stemmer mest overens med __________ hypotesen
  1. sensibiliserings

  2. katarsis

  3. frustrasjons-aggresjons

  4. sosial lærings 1. Elliot Aronson hevdet: ”Etterhvert som et parforhold modnes mot mer intimitet, så blir det stadig viktigere at
  1. det ikke er for mange konflikter”.

  2. man hele tida forteller hva glad man er i hverandre”.

  3. man bevarer sin selvstendighet”.

  4. man fortsetter å være autentisk”. 1. I forskning utført av Lewicki (1985) skulle studenter velge en av to personer på et bilde de syntes så mest vennlig ut. Lewicki fant at valget nesten alltid var påvirket av om personene på bildet
  1. var menn eller kvinner

  2. liknet på noen av vennene deres

  3. var i farge eller i svart-hvitt

  4. minnet dem om en vennlig eller uvennlig forsøksleder 1. I Rubins forskning atskilte de parene som elsket hverandre seg mye fra dem som elsket hverandre mindre ved at de førstnevnte
  1. snakket mer med hverandre

  2. stirret mer inn i øynene på hverandre

  3. smilte mindre til hverandre

  4. viste mer sjalusi 1. To-faktor teorien om følelser antar at lidenskapelig kjærlighet kan forsterkes ved
  1. ren eksponering (mere exposure)

  2. tilpasningsfenomenet (the matching phenomenon)

  3. trygg tilknytning (secure attachment)

  4. fysisk opphisselse (physical arousal) 1. Miller og hans kollegaer (2001) fant at vi er mer empatiske og hjelpsomme overfor dem som er ________oss
  1. geografisk nær oss

  2. like oss

  3. forskjellige fra oss

  4. både A og B 1. Solomon og Solomon (1978) fant at tilskuere som _______ , var mer villige til å tilby hjelp til en syk person.
  1. forble anonyme

  2. identifiserte seg selv med navn eller alder til en annen person

  3. fysisk liknet den syke personen

  4. var av samme kjønn som den syke personen

Merk! Resultatene blir lagt ut på Stud.web.Side avDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə