Eksen sorumlusuYüklə 253,79 Kb.
səhifə4/4
tarix14.09.2018
ölçüsü253,79 Kb.
1   2   3   4

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

2.11. İlgili kuruluşlarla işbirliğine gidilerek ara yüzler oluşturulacak ve bu kapsamda staj ve işbaşı eğitimleri artırılacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Sosyal taraflar, İlgili STK'lar, İlgili Kurum ve Kuruluşlar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Kuruma kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde; teorik bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmeleri ve mesleki deneyim kazanmaları ve işverenlerin de hiçbir gider ödemeden istihdam edecekleri kişiyi kendilerinin yetiştirmesine olanak sağlamak amacıyla aktif işgücü programları kapsamında işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programları kapsamında, işverenlerin aynı il sınırları içerisindeki toplam çalışan sayısı üzerinden kontenjan hesaplanmakta ve 2 ile 10 arasında çalışanı bulunan işverenler 1, 11 ve üzeri çalışanı bulunanlar ise çalışan sayısının 1/10’u oranında katılımcı ile program başlatabilmektedir. Program süresi toplamda 160 fiili günden fazla olamamakla birlikte katılımcılar, 24 ay içinde en fazla 160 fiili gün bu programdan yararlanabilmektedir. Program günlük en az 5, en fazla 8 saat, haftada en fazla 6 gün ve yine haftada en fazla 45 saat olarak uygulanmaktadır. Program kapsamında İŞKUR tarafından, katılımcıya işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için; katılımcı zaruri giderleri (25 TL) Genel Sağlık Sigortası primleri ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri ödenmekte olup, işverenler program süresince herhangi bir gider ödememektedir.

Ocak-Ekim 2014 döneminde aktif işgücü programları kapsamında düzenlenen 17.547 işbaşı eğitim programına toplam 44.712 kişi katılmış olup, bu kişilerin 70.546’sı erkek, 79.111’i ise kadındır.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Politika No ve Adı:

3.Özürlülerin işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır.

Tedbir No ve Adı:

3.1. Özürlü istihdam eden özel sektör işverenlerinin özürlü çalışanları için ödedikleri sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı ilgili kamu kurum/ kuruluşları tarafından karşılanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

İŞKUR: Engelli istihdamının artırılması amacıyla özel sektörde istihdam edilen engelliler ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelliler için bunları çalıştıran işverenlere sigorta prim teşviki sağlanmaktadır.

Daha önce özel sektör işverenlerince, Kontenjan kapsamında ve korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası ve yükümlü olmadıkları halde işverenlerce çalıştırılan engellilerin ise prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanmakta iken; 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile bundan sonra özel sektör işverenlerince çalıştırılan tüm engelliler ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.SGK: 4857 sayılı Kanunun 30uncu maddesinin 1inci fıkrasında, işverenlerin, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli çalışma yükümlü oldukları hükmü yer almaktadır.

4857 sayılı Kanunun 30uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına göre;

- Aynı il içindeki işyerlerinde toplam 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran sektör işyeri işverenleri (%3 oranında engelli sigortalı çalıştırmak zorunda),

- Korumalı işyeri işverenleri,

- Kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenler,

- Yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işverenler,

Çalıştırmış oldukları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren priminin tamamı oranında destekten yararlanabilmektedir.

Engelli istihdam eden işverenlere yönelik uygulanan sigorta prim teşviki dışında, engellilerin istihdamın artırılmasına yönelik ayrıca planlanan herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Tamamlandı.

Tedbir No ve Adı:

3.2. Özürlülerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini artırmak için genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Maliye Bakanlığı, Sosyal Taraflar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından engelli çalıştırmayan işverenlerden 4857 sayılı Kanunun 101. maddesi gereğince tahsis edilen idari para cezaları fonundan 2013 ve 2014 yıllarında Korumalı İşyeri Hibe Desteği verilmiştir. Hazırlanan projelerin değerlendirmesi sonrasında 12 projenin kabul edilmesine karar verilmiştir. Hibe kapsamında; engelli çalışanların 12 ay boyunca ücretleri, 12 ay boyunca işyerinin işletme giderleri ve 150 bin TL makina donanım desteği verilecektir. Bu kapsamdaki destekler uygulama sonuçlarına göre devam edecektir.

Danışmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü İl Müdürlüklerinde görev yapan ve engelli bireylerle doğrudan temas halinde bulunan İş ve Meslek Danışmanlarının işaret dili eğitimi ve diğer engel gruplarına yönelik eğitimler alabilmelerine ilişkin çalışmalar planlanmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 61.245 engelli vatandaşımıza İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti sunulmuştur.e) Değerlendirme: Tedbirde yer alan “özürlü” ibarelerinin “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

3.3. İşyerlerinin fiziksel ortamı özürlü bireylere göre düzenlenecek, kullanılacak araç ve gereçlerin ergonomik tasarımı konusunda işverenler teknik ve mali yönden desteklenecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

1. Kurum: Maliye Bakanlığı

İlgili Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

2. Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, ASPB, Yerel Yönetimler, İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesinde;

“(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların

durumu.” ibaresi yer almaktadır.

Bu kapsamda işveren çalışma hayatında yer alan engelli bireyler ile ilgili işyeri ortamında risk değerlendirmesi yapmak ve yapılan bu risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen önlemleri almakla yükümlüdür.

Sonuç olarak tedbir ile Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatımız uyumludur. Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan araç ve gereçlerin ergonomik tasarımı konusunda işverenlerin teknik ve mali yönden desteklenmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz gereken teknik desteği verebilir.

e) Değerlendirme: Tedbire ilişkin sürenin 2016 yılı olarak değiştirilerek bu konuda sağlanan teknik desteğin takip edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu durumda, tedbire ilişkin sorumlu kurumun ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak belirlenmesinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ise işbirliği yapılan kurumlar içinde yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca tedbirde yer alan “özürlü” ibarelerinin “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

3.4. İşgücü piyasasına kazandırılmalarında güçlük çekilen özürlülere yönelik korumalı işyerlerinin teknik ve mali yönden devlet tarafından desteklenmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, MEB, Üniversiteler

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Ülkemizde özürlülerin istihdamına ilişkin politikalar büyük ölçüde kota ve ceza sistemine dayanmaktadır. İzlenen bu politikaların özürlülerin istihdamında istenilen sonuçları sağlayamaması başka istihdam yöntemlerinin de ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yöntemlerden biri de işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ağır derecede özürlüler için geliştirilen korumalı istihdam yöntemidir. Bu kapsamda, bütçe kısıtları dikkate alınarak korumalı işyerlerinin kurulması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için gerekli olan teknik ve mali desteklerin içeriğine ilişkin yasa çalışması yapılacaktır.

Engelli çalıştırmayan işverenlerden 4857 sayılı Kanunun 101. maddesi gereğince tahsis edilen idari para cezaları fonundan 2013 ve 2014 yıllarında Korumalı İşyeri Hibe Desteği verilmiştir. Hazırlanan projelerin değerlendirmesi sonrasında 12 projenin kabul edilmesine karar verilmiştir. Hibe kapsamında; engelli çalışanların 12 ay boyunca ücretleri, 12 ay boyunca işyerinin işletme giderleri ve 150 bin TL makina donanım desteği verilecektir. Bu kapsamdaki destekler uygulama sonuçlarına göre devam edecektir.e) Değerlendirme: Tedbirde yer alan “özürlü” ibarelerinin “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Tamamlandı.

Tedbir No ve Adı:

3.5. Özürlülerin bireysel becerilerini, mevcut potansiyellerini ve fonksiyonel kapasitelerini ortaya çıkaracak ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: MEB, Maliye Bakanlığı, Sosyal Taraflar

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 2015 yılı yatırım programına alınan 2014-2020 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında gönderilen “İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi” proje teklifimiz kabul edilmiştir. Bu proje kapsamında hem engellilere hem de meslek seçme aşamasındaki öğrencilere yönelik bir takım ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilmesi ve ülke çapında kullanımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

e) Değerlendirme: Tedbire ilişkin sürenin 2016 yılı olarak değiştirilerek bu konuda sağlanan teknik desteğin takip edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Tedbire ilişkin sorumlu kurumun ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak belirlenmesinin, İŞKUR’un ise işbirliği yapılan kurumlar içinde yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca tedbirde yer alan “özürlü” ibarelerinin “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor

Tedbir No ve Adı:

3.6. Özürlü işçi ve memur çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırım uygulanacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

1. Kurum: DPB

İlgili Birim: Kamu Personel İstihdamı Daire Başkanlığı

2. Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, MEB, İlgili STK’LAR, Yerel Yönetimler

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

DPB: Engellilerin memur statüsünde istihdam edilmelerinde sağlanan hızlı artış devam ettirilecektir. Engelli kontenjan açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bu açıklarını en kısa sürede doldurmaları sağlanmaya çalışılacaktır.

2011 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde gerçekleştirilen değişiklik sonrasında engelli adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına merkezi sınav ve merkezi yerleştirme usulüne göre atanmaya başlamışlardır. Nisan 2014 de gerçekleştirilen ÖMSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde 2012 yılında (5.254), 2013 yılında (5.926), 2014/1 yılında (1.616), 2014/2 yılında (3.951) olmak üzere toplam (16.747) kadroya ÖSYM Başkanlığınca merkezi yerleştirme yapılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca ÖMSS sonucuna göre 2013 yılında (312), 2014(Şubat) da (200), EKPSS sonucuna göre 2014(Kasım) da (400) olmak üzere toplam (912) öğretmen kadrosuna yerleştirme yapılmıştır. Merkezi yerleştirme sonucu atama yapılan (16.747) kadroya Milli Eğitim Bakanlığınca atama yapılan (912) öğretmen kadrosu da ilave edildiğinde son üç yılda toplam (17.659) engelli adayın memur kadrosuna atamaları gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına ilişkin çalışmalar hali hazırda başlatılmış bulunmaktadır.İŞKUR: Engelli istihdamının artırılması amacıyla özel sektörde istihdam edilen engelliler ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelliler için bunları çalıştıran işverenlere sigorta prim teşviki sağlanmaktadır.

Daha önce özel sektör işverenlerince, kontenjan kapsamında ve korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası ve yükümlü olmadıkları halde işverenlerce çalıştırılan engellilerin ise prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanmakta iken; 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile bundan sonra özel sektör işverenlerince çalıştırılan tüm engelliler ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan engellilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30uncu maddesi gereğince istihdamı zorunlu engelli kontenjanlarının takibi aylık olarak düzenli biçimde il/hizmet merkezi müdürlüklerimizce yapılmaktadır. Engelli kontenjan açığı bulunan işverenlerle iletişime geçilerek alınan engelli işgücü ilanları Kurumumuzca yayımlanmakta ve açık kalan kontenjanların kapatılmasına gayret gösterilmektedir. Buna rağmen engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırmadığı her ay için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2014 yılında 1.903 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulmamaktadır.

Engelli işçi çalıştırmadığı için işverenlerden tahsil edilen ceza paraları; engellilerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılmaktadır.e) Değerlendirme: Eyleme ilişkin sorumlu kurumun Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Daire Başkanlığı olarak belirlenmesinin, İŞKUR İstihdam Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ise işbirliği kurumlar içinde yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Tedbirde yer alan “özürlü” ibarelerinin “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Mevzuatta engelli memur çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşları için herhangi bir ceza yaptırımı öngörülmemiştir. Ancak, engellilerin istihdamı konusunda uygulanan zorunlu kota sisteminin özellikle de kamu sektöründe daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

3.7. Özürlü işçi ve memur çalıştırma kotalarına uymayan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerine ve korumalı işyerlerindeki koşulların devamlılığına yönelik etkin denetim mekanizmaları geliştirilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, İŞKUR

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 01.01.2014-05.11.2014 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 50’den fazla işçi çalıştıran 119 işyerinde engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik mevzuat hükümlerine de bakılmış olup 30 işverenlik hakkında idari para cezası uygulanması istenilmiştir.

Ayrıca, “Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma" konuları İş Müfettişi Yardımcılarına üç yıllık yardımcılık dönemi içerisinde yer alan "Yetiştirme Eğitimi"nde tüm müfettiş yardımcılarımıza eğitim konusu olarak verilmektedir. İş Müfettişi Yardımcılarının eğitimlerine ilişkin olarak "Yetiştirme Eğitimi" modülüne “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” de dahil edilmiş olup, iş müfettişi yardımcılarının eğitim uygulamalarında bu konuda eğitim konularına dahil edilecek şekilde yürütülecektir. Yine, “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında, iş müfettişlerinin eğitim ve duyarlılıkları arttırmaya yönelik olarak 2015 yılı için eğitim programı taslağı hazırlanmıştır.e) Değerlendirme: Tedbirde yer alan “özürlü” ibarelerinin “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

3.8. Yerel yönetimlere ait işyerlerinin işletilmesinde özürlülere öncelik tanınacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İçişleri Bakanlığı

İlgili Birim: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, İlgili STK'lar

c) Süre: 2014

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevlerinin sayıldığı 2. maddenin 1. fıkrasının (d) bendinde "Engellilerin ve Yaşlıların her türlü engel, ihmal be dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek; bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak." hükmü bulunmaktadır. Söz konusu tedbir maddesi İçişleri Bakanlığı'nın değil Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görev alanına girmektedir. Bu sebeple tedbirin sorumlu kurumu ASPB ve işbirliği yapılacak kurum ise İçişleri Bakanlığı olmalıdır.

e) Değerlendirme: Tedbirin sorumlu kurumu ASPB ve işbirliği yapılacak kurum ise İçişleri Bakanlığı olmalıdır.

Tedbirin sorumlu kurumunun ASPB olarak değiştirilmesi ile birlikte konunun takibi açısından tedbire ilişkin sürenin 2016 yılı olarak değiştirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, tedbirde yer alan “özürlü” ibarelerinin “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor

Politika No ve Adı:

4. Uzun süreli işsizlerin işe dönüşü hızlandırılacaktır.

Tedbir No ve Adı:

4.1. Uzun süreli işsizlere yönelik iş gücü yetiştirme programlarının etkinliği izlenecek, eksiklikler tespit edilerek ilave tedbirler alınacaktır.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, ÇSGB, Yerel Yönetimler, Sosyal Taraflar

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Aktif işgücü piyasası programları hedef odaklı izlenmekte ve değerlendirilmesine yönelik proje ve programlar geliştirilmeye çalışılmaktadır.

İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, iş deneyimlerini artırmalarına ve kendi işlerini kurmalarına, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde aktif işgücü piyasası programları kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programları ve işbaşı eğitim programlarına 70.456 erkek, 79.111 kadın olmak üzere toplamda 149.657 kişi katılmıştır.e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

4.2. Uzun süreli işsizlik niteliklerine ya da sebeplerine göre yeniden tanımlanarak var olan iş danışmalığı hizmetleri bu tanımlara göre düzenlenecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: İŞKUR

İlgili Birim: İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı, İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, TÜİK

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Danışman portföylerinin segmantasyonu amacıyla Kurum kayıtlarının revize edilmesi çalışması başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda iş danışmanlığı hizmetleri buna göre düzenlenecektir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Politika No ve Adı:

4. Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliştirilecektir.

Tedbir No ve Adı:

5.1. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında ayrımcılığın önlemesine ilişkin kamu spotlarına yer verilecektir.a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

İlgili Birim: Televizyon Dairesi Başkanlığı Program Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, ÇSGB

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri:

e) Değerlendirme: Tedbire ilişkin sorumlu Kurumun ASPB olarak belirlenmesinin, TRT’nin ise işbirliği yapılan kurumlar içinde yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

Tedbir No ve Adı:

5.2. Toplumda ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

a) Sorumlu Kurum/Kuruluşlar:

Kurum: ÇSGB

İlgili Birim: Çalışma Genel Müdürlüğü

b) İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ASPB, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Ajansları

c) Süre: Sürekli

d) Sorumlu Kurum/Kuruluşların Çalışmaları ve Önerileri: Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı olarak özel politika gerektiren grupların (kadın, çocuk, engelli) istihdamının artırılması ve ayrımcılıkla mücadele amaçlarıyla çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, proje, yarışma ve farkındalık artırma toplantıları yapılmaktadır. 12 Mayıs 2014 tarihinde “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödül Töreni” düzenlenmiştir. 4 ve 6 Kasım 2014 tarihlerinde Kocaeli ve Ordu illerinde kadın istihdamı konusunda duyarlılık artırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

e) Değerlendirme: Herhangi bir değişiklik önerisi / değerlendirme bulunmamaktadır.

f) Tamamlanma Durumu: Devam ediyor.

3. SONUÇ

Bilindiği üzere, 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, İş Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan “Özürlü” ibareleri “Engelli” şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla raporumuzda yer alan değerlendirme, öneri ve tespitlerimize ek olarak, Ulusal İstihdam Stratejisi metni ve Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması Ekseni Eylem Planında yer alan “özürlü” ibarelerinin de “engelli” şeklinde değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.4. KAYNAKLAR

Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program (2015-2017), Ekim 2014

Kalkınma Bakanlığı, 10. Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara 2014

İnternet Kaynakları:

www.aile.gov.tr

www.tuik.gov.tr

www.iskur.gov.tr

www.girisimcidestekleri.com

www.tobb.org.tr

www.kosgeb.gov.trhttp://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf

http://statik.iskur.gov.tr/tr/rapor_bulten/...

http://www.strateji.gov.tr/default_b0.aspx?id=391

http://kadininstatusu.aile.gov.tr/ulusal-eylem-planlari/toplumsal-cinsiyet-esitligi-ulusal-eylem-planihttp://www.oecd-ilibrary.org/sites/empl_outlook-2014-sum-tr


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə