Ekspertizanın əsasları”fənnindən test sualları


Əmtəə ekspertizasının vacib və mütləq növü hansıdır?Yüklə 0,56 Mb.
səhifə3/5
tarix20.01.2018
ölçüsü0,56 Mb.
1   2   3   4   5

305. Əmtəə ekspertizasının vacib və mütləq növü hansıdır?

  1. Əmtəəşunaslıq ekspertizası

  2. Mal ekspertizası

  3. Kəmiyyət ekspertizası

  4. Keyfiyyət ekspertizası

  5. Təhlükəsizlik ekspertizası


306. Keyfiyyət, kəmiyyət, çeşid, sənədli və kompleks ekspertiza hansı eksper- tizanın növü sayılır?

  1. Əmtəəşunaslıq

  2. Texnoloji

  3. Sanitariya-gigiyenik

  4. Ekoloji

  5. İqtisadi


307. Mal və qabın kütləsinin birlikdə çəkisi nə adlanır?

  1. Brutto

  2. Netto

  3. Netto, brutto

  4. Konkret çəki

  5. Çəki vahidi


308. Malın xalis kütləsi necə adlanır?

  1. Netto

  2. Brutto

  3. Çəki fiziki

  4. Çəki miqdarı

  5. Çəki dəqiqliyi


309. Nümunələr dequstasiyaya lazım olan temperaturda verilir. Dequstasiya olunacaq soyuq yeməklərin temperaturu neçə dərəcə olmalıdır?

  1. 18 – 20º S

  2. 15 – 20º S

  3. 13 – 15º S

  4. 14 – 16º S

  5. 16 – 18º S


310. Malın bütün normativ tələblərə uyğunluğunun ekspert tərəfindən qiy- mətləndirilməsi hansı ekpertiza növünə aiddir?

  1. Keyfiyyət ekspertizası

  2. Kəmiyyət ekspertizası

  3. Sanitar-gigiyenik ekspertizası

  4. Ekoloji ekspertizası

  5. Təhlükəsizlik ekspertizası


311. Kəmiyyət ekspertizasından fərqli olaraq keyfiyyət ekspertizasının nor- mativ bazası nələrdir?

  1. Standartlar, texniki şərtlər, təlimatlar, kodekslər

  2. Texniki şərtlər, aksizlər, təlimatlar

  3. Xüsusi qaydalar, sertifikatlar qanunlar

  4. Keyfiyyət dərəcəsi, keyfiyyət vəsiqəsi, qaydalar, əmrlər

  5. Partiyanın eyncinsliyi, nümunələrin qiymətləndiriləməsi


312. Ekspertizaya başlamazdan qabaq hansı işlə məşğul olmaq lazımdır?

  1. Bütün normativ sənədlərlə tanış olmaq

  2. Malla tanış olmaq

  3. Malın keyfiyyətinə bağlamaq

  4. Mal qonşuluğuna fikir vermək

  5. Malların fiziki-kimyəvi xassələri ilə tanış olmaq


313. Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üçün seçmə mal, nümunələr, nə qədər olmalıdır?

 1. Standartda nəzərdə tutulduğundan az olmalıdır

 2. Standartda nəzərdə tutulduğundan çox olmalıdır

 3. Standartda nəzərdə tutulduğundan yarısı qədər olmalıdır

 4. Standartda nəzərdə tutulduğundan hissəsi qədər olmalıdır

 5. Standartda nəzərdə tutulduğundan heç bir əhəmiyyəti yoxdur az da olabilər çox da


314. malın keyfiyyətinin kiçik nümunədə müəyyən edilməsi və nəticənin bütün mal partiyasına şamil edilməsi norma sayılırmı?

  1. Kobud səhv sayılır

  2. Qeyri normal

  3. Kafi hal

  4. Normal hal sayılır

  5. Düzgün halda hesab edilə bilər, düzgün olmayan hal kimi də qiymətləndirilə bilər


315. Saxlanma və realizasiyaya hazırlanma prosesində malların kütləsinin azalması nədir?

  1. Keyfiyyət itkisi

  2. Təbii itki

  3. Keyfiyyətin azalması

  4. Keyfiyyətin artması

  5. Qiymətin artması


316. Südün ümumi turşuluğu nə ilə ifadə olunur?

  1. Terner(Tº)-ilə

  2. Selsi (Sº)-ilə

  3. Temperatur (t)-ilə

  4. K Kalori (k.kal)-ilə

  5. Aktiv turşuluğu (PH)-ilə


317. Yağların keyfiyyətinin ekspertizasında oqanoleptik göstəriciləri hansıdır?

  1. İyi dadı, rəngi, şəffaflığı, çöküntünün miqdarı

  2. Tərkibində yağlılıq %-i, rəngi dadı

  3. Tərkibində döymüş yağ turşularının miqdarı

  4. Tərkibində doymamış yağ turşularının miqdarı, rəngi, şəffaflığı

  5. Tərkibində zülalların miqdarı, sıxlığı turşuluq ədədi


318. Ekspertiza aktı ekspert tərəfindən əllə doldurulur. Ekspertiza aktını kimlər imzalayır?

  1. Ekspert və ekspertizada iştirak edən şəxslər

  2. Təşkilat nümayəndələr

  3. Sifarişci təşkilatın nümayəndəsi

  4. Mal qəbul edən şəxslər

  5. Mal qəbul edən şəxsin nümayəndəsi


319. Ət və ət məhsulları AR-ın ərazisinə kimlərin icazəsi olmadan idxal edilə bilməz?

  1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

  2. Ticarət Nazirliyi

  3. Fövqəladə Hallar Nazirliyi

  4. Vergilər Nazirliyi

  5. Gömrük Nazirliyi


320. Ekspertizada tədbiq olunan dad ğöstəricisi hansı metodla aparılır?

  1. Orqanoleptik metod.

  2. Fiziki metod.

  3. Kimyəvi metod.

  4. Alətlər metodu.

  5. Hesablama metodu.


321. Ərzaq mallarının tərkibində su neçə formada olur?

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

  5. 5


322. Sərbəst suyun çəkisi neçəyə bərabərdir?

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

  5. 5


323.Ərzaq mallarının tərkibindəki makro-elementlər hansılardır?

  1. Fe, P, K

  2. Ba, Bq, B

  3. Z,Co, Mn

  4. Cu, Mo, Cq

  5. Zn, Hq, As


324.Saxlanma qabilliyyətinə ğörə ərzaq malları neçə qrupa bölünür?

  1. 2

  2. 3

  3. 6

  4. 4

  5. 5


325. Normativ texniki sənəd nədir?

 1. Keyfiyyətə nəzarət vasitəsidir.

 2. Dövlət sənədidir.

 3. Hüquqi sənəddir.

 4. Sertifikatdır.

 5. Aksiz markasıdır


326.Məhsulun keyfiyyət dəyərliliyi nə ilə ölçülür?

 1. Enerjivermə qabiliyyəti

 2. Qramla.

 3. santimetrlə

 4. kiloqramla

 5. Metrlə


327.İstehsal tarası və ya ilk taranın digər adı nədir?

 1. daxili tara

 2. xarici tara

 3. nəqliyyat tarası

 4. karton tara

 5. yeşik tara


328.Xarici taralar başqa sözlə necə adlanır?

  1. nəqliyyat tarası

  2. köməkçi tara

  3. avtomobil tarası

  4. yol tarası

  5. maşın tarası


329.Konservləşdirmə sözünün mənası nədir?

  1. saxlamaq

  2. dondurmaq

  3. duzlamaq

  4. soyutmaq

  5. daşımaq

330.Anbarın normal qaz tərkibində karbon qazının miqdarı neçə faizdir?

  1. 0,03

  2. 0,07

  3. 0, 09

  4. 1

  5. 1,3


331.TQM (tənzimlənən qaz mühiti) hansı məhsulların saxlanılmasına tətbiq olunur?

  1. meyvə-tərəvəzin

  2. çayın

  3. qəhvənin

  4. ətin

  5. suyun


332.Anbarın normal qaz tərkibində oksigenun miqdarı neçə faizdir?

  1. 21

  2. 30

  3. 10

  4. 1

  5. 50


333.Nəmliyindən asılı olaraq ərzaq məhsulları neçə qrupa bölünür?

  1. 3

  2. 4

  3. 2

  4. 5

  5. 8


334.Hansı məhsullar hiqroskopik sayılır?

  1. az sulu

  2. sulu

  3. orta sulu

  4. çox sulu

  5. duzlu


335.Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin təyinində cihaz və reaktiv tələb etməyən üsul hansıdır?

  1. orqanoleptiki

  2. laboratoriya

  3. fiziki

  4. kimyəvi

  5. biokimyəvi


336.Rütubətin sorbsiyası zamanı məhsulda hansı proses baş verir?

  1. kütləsi artır

  2. kütləsi azalır

  3. şəkər çoxalır

  4. zülal azalır

  5. rəngi qızarır


337.Hansı məhsul tez xarab olan məhsullara aiddir?

  1. meyvə-giləmeyvələr

  2. kartof

  3. makaron

  4. çay

  5. un


338.Hansı məhsul uzun müddət saxlanmağa yararlıdır?

  1. almanın gec yetişən sortları

  2. pomidor

  3. gilas

  4. xiyar

  5. gavalı


339.Hansı vitamin antiraxit vitamini adlanır?

  1. D

  2. E

  3. A

  4. B

  5. K


340.Büzüşdürücü dada malik aşı maddələri necə adlanır?

  1. fenol birləşmələri

  2. ətirli maddələr

  3. boya maddələri

  4. vitaminlər

  5. fermentlər


341.Karatinoidlər meyvə-tərəvəzə hansı rəngi verir?

  1. narıncı-qırmızı

  2. yaşıl

  3. tünd göy  4. bənövşəyi


342.Qlükoza və fruktozanın eyni miqdarada qarışığı necə adlanır?

  1. invert şəkər

  2. oliqosaxarid

  3. maltoza

  4. səməni şəkəri

  5. saxaroza

343.Polişəkərlərə aid olan qlükogenin digər adı nədir?

  1. heyvani şəkər

  2. ət nişastası

  3. dekstrin

  4. bitki nişastası

  5. hemisellüloza


344.Ultrabənövşəyi şüaların təsirindən xolesterin hansı vitaminə çevrilir?

  1. D3

  2. B6

  3. B12

  4. S

  5. A


345.Meyvə-tərəvəzə yaşıl rəng verən hansı boya maddəsidir?

  1. xlorofil

  2. antosian

  3. flavon

  4. karatinoid

  5. koler


346. Əlavə əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ?

  1. çatışmayan informasiyaları əldə etmək üçün

  2. ilkin əmtəə ekspertizasına nəzarət məqsədilə

  3. obyektiv qərarın çıxarılması üçün

  4. iddiaçının tələbinə əsasən

  5. həlledici nəticənin qəbulu üçün


347. Kompleks əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ?

  1. malların kompleks xassələrinin qiymətləndirilməsi üçün

  2. malların kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün

  3. malın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün

  4. malın orqanoleptiki xassələrinin qiymətləndirilməsi

  5. malın laboratoriya üsulu ilə qiymətləndirilməsi üçün


348. Ekspertin səriştəliliyi nə ilə izah olunur ?

  1. müəyyən mal qrupu üzrə ekspertin bilik və iş təcrübəsinin olması

  2. malın fiziki xassələrinin təyini

  3. malın mexaniki xassələrinin təyini

  4. malın fiziki-kimyəvi xassələrinin təyini

  5. malın kimyəvi tərkibinin təyini


349. Metodoloji əsaslar ekspertizada neçənci əsrdə inkişaf etmişdir?

  1. XX əsrin ikinci yarısından

  2. XX əsrin əvvəllərində

  3. XIX əsrin sonunda

  4. XVII əsrin ikinci yarısından

  5. XV əsrin sonlarından


350.XX əsrin ikinci yarısından ..... metodoloji əsaslar inkişaf etmişdir. Nöqtələrin əvəzinə verilənvariantlardan hansı uyğun gəlir?

  1. ekspertizada

  2. statistikada

  3. texnologiyada

  4. mühəndis qrafikasında

  5. tibbdə


351. Ekspertizanın metodoloji əsasları nə vaxt inkişaf etməyə başlamışdır ?

  1. XX əsrin ikinci yarısı

  2. XV əsrdən

  3. XVII əsrdən

  4. XVIII əsrin sonu

  5. XX əsrin əvvəlləri


352. Fənnin əsas anlayışları hansılardır ?

  1. ekspertiza, mal ekspertizası, mal partiyaları

  2. ekspertiza

  3. əmtəə ekspertizası

  4. qiymətləndirmə

  5. keyfiyyət


353. Ekspertizanın yaranma tarixi nə vaxtdan hesab olundu ?

  1. bizim eradan əvvəl 344-sü il

  2. 1770-ci il

  3. 1800-cü il

  4. 1900-cü il

  5. 1870-ci il


354. Müqavilə ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir ?

  1. müqavilənin şərtlərinin qiymətləndirilməsi

  2. nümunələrin keyfiyyətinin təyin

  3. mal əyarının tələbə uyğunluğu

  4. qablaşdırılmanın tələbə uyğunluğu

  5. boşaldılmanın tələbə uyğunluğu


355. Sığorta ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir ?

  1. dəymiş sığorta ziyanı zamanı sığorta qiymətinin təyini

  2. keyfiyyət itkilərinin nəzərə alınması

  3. kəmiyyət itkilərinin nəzərə alınması

  4. malın xassələrinin təyini

  5. yanğın zamanı mülkiyyətin oğurlanması

356.Növ təsnifləşdirmənin hansı pilləsidir?

  1. onun vasitəsilə məmulatın təyinatını və adını müəyy

  2. xarakterik xüsusiyyətini müəyyən edir

  3. malların dəyərini müəyyən edir.

  4. malların qiymətini müəyyən edir

  5. Əsas təyinatı müəyyən edir.


357. Hansı variant xalq istehlakı mallarına verilən tələb deyil?

  1. xüsusi

  2. cari

  3. prespektiv

  4. ümumi

  5. spesifik358. Funksional tələb bilavasitə nə ilə əlaqədardır?

  1. məmulatın təyinatı ilə

  2. məmulatın rəngi ilə

  3. məmulatın xüsusiyyəti ilə

  4. məmulatın görünüşü ilə

  5. məmulatın davamlılığı ilə


359. Nöqsan nədir?

  1. normativ tələbin olmaması

  2. məhsulun pis materiallardan hazırlanması

  3. malın rəngarəng olması

  4. malın qoxu verməsi

  5. sertifikata uyğun olmaması


360. Ekspertiza – məhsulun keyfiyyətinə və kəmiyyətinə verilən

  1. rəydir

  2. mövqedir

  3. münasibətdir

  4. təklifdir

  5. sənəddir


361. Ekspertizanın atributları hansılardır?

  1. keyfiyyət göstəriciləri

  2. şərti işarələr

  3. analitik avadanlıqlar

  4. əlamətlərin statistik toplusu

  5. təsvir əlamətləri


362. Ekspertizanın predmeti

  1. bütün növ istehlak malları

  2. statistik məlumatlar

  3. ekspertiza üsulları

  4. elmi qanunauyğunluqlar

  5. lisenziyalaşdırma üzrə idxal


363. Əsas ekspertiza üsullarını göstərin

  1. texniki, kimyəvi, texnoloji

  2. fiziki, inspeksion, ölçmə

  3. qoxulama, hissetmə, qavrama

  4. mikrobioloji, kimyəvi, intuisiya

  5. dartma, uzatma, əymə


364. Ekspertiza üçün əsas avadanlıqlar:

  1. «VJOS» markalı istintaq çemodanı

  2. mikroskop

  3. spektroskop

  4. skanerlər

  5. kolbalar dəsti


365. Ekspertizanın məqsədi:

  1. məhsulun keyfiyyəti haqqında obyektiv rəyvermək

  2. malın qiymətini təyin etmək

  3. malın sertifikatını yoxlamaq

  4. vermək elmi-tədqiqat işi aparmaq

  5. malın xassəsini araşdırmaq


366. Operativ ekspertizanın məqsədi:

  1. məhsulun görünüşü, istehlak şərtinin təyinini yoxlamaq

  2. sınaq işinin nəticəsini yoxlamaq

  3. eyni tip malların istehsalına görə

  4. malın nöqsanının aşkarlanmasına görə

  5. ekspertlərin istəyinə görə


367. Operativ ekspertizanın yerinə yetirilməsi nəyə əsasən aparılır?

  1. kompleks ekspertizanın nəticəsinə görə

  2. eyni tip malların istehsalına görə

  3. malın nöqsanının aşkarlanmasına görə

  4. ekspertlərin istəyinə görə

  5. baza modellə hazırlanmış nümunələrə görə


368. Kompleks ekspertizanın məqsədi

  1. keyfiyyət səviyyəsi, sertifikasiya və rəqabətliyin qiymətləndirilməsi

  2. ekspertizanın metodologiyasını öyrənmək

  3. əhalinin məhsula olan təlabatını öyrənmək

  4. normativ-texniki sənədləri yoxlamaq

  5. estetik göstəricilərin təmin olunmasını yoxlamaq


369. Əməli ekspertizada nəzərdə tutulan əsas məqsəd nədir?

  1. qısa müddət

  2. keyfiyyət

  3. sənədləşmə

  4. vergi

  5. təhlil


370. Ekoloji ekspertizada məqsəd nədir?

  1. təhlükəsizlik

  2. razılaşma

  3. yardım

  4. bəyannamə

  5. müqavilə


371. Əmtəə ekspertizası hansı instansiyada həyata keçirilir?

  1. ticarət palatası və texniki büroda

  2. texniki büroda

  3. məmulatı istehsal edən müəssisədə

  4. ticarət palatasında

  5. gömrük məntəqəsində

372. Ekspertiza modelinin əsas elementləri:

  1. obyekt, subyekt, meyar, ekspertiza üsulu və rəy

  2. ekspertin biliyi və rəyi

  3. ekspertin subyektləri

  4. malın xassəsi, qiyməti, ekspertin rəyi

  5. ekspertizanın həyata keçirmə üsulu


373. Baza nümunəsinin tələbi nədir?

  1. məhsulun keyfiyyətinin dünya standartına uyğun olması

  2. meyar məhsulun istehlak xassəsini analiz etmək

  3. malın istehlak xassəsini qruplara bölmək

  4. məhsulun keyfiyyətinin ekspertiza edilməsi

  5. baza məmulatlarla etalon məmulatların fərqini aydınlaşdırmaq


374. Ekspertiza özündə nəyi əks etdirir?

  1. insan fəaliyyətinin müxtəlif sferalarında mübahisəli məsələlərin həllində, yaxud yaranmış problemlə bağlı düzgün, obyektiv və müstəqil nəticəni

  2. düzgünlüyün bərqərar olmasını;

  3. məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin araşdırılmasını;

  4. ekspertlərin apardıqları tədqiqatın yekunlarının aktlaşdırılmasını;

  5. ekspert rəyinin yekunlarını və elmi-praktiki tədqiqatın xüsusi növünü


375. Ekspert komissiya üsulu necə yerinə yetirilir?

  1. kollektivin rəyi ilə razılaşdırılıb orta fikrə gəlinir

  2. mütəxəssis ekspertlər tərəfindən yerinə yetirilir

  3. kollektivin və malın sifarişçisinin birgə iştirakı ilə yerinə yetirilir

  4. ekspert kollektivi, istehsalçı və sifarişçi ilə birgə yerinə yetirilir

  5. kombinə edilmiş üsuldan istifadə edilir


376. Keyfiyyət nədir?

  1. yararlılıq

  2. görünüş

  3. miqdar

  4. tərkib

  5. standart xassəsi


378. Ekspertizada keyfiyyət anlayışı hansı beynəlxalq normativə əsaslanır?

  1. ISO-8402-86 standartına

  2. ahəngdar sistemə

  3. MDB XIF ƏN normativinə

  4. əsas inteqrasiya qaydalarına

  5. BMT-nin qətnaməsinə


379. Təkrar ekspertiza hansı vaxt aparılır?

  1. bəyannaməyə uyğunluğu öyrənmək üçün

  2. təlimat üzrə

  3. siyasi tədbir üçün

  4. malların xassəsini öyrənmək üçün

  5. iqtisadi tədbir üçün


380. Sertifikasiya üzrə ekspertiza nəyə əsaslanır?

  1. dövlət statusuna

  2. bəyannaməyə

  3. razılaşmaya

  4. qanuna

  5. nəzarətə


381. Ekspertiza aktı neçə hissədən ibarətdir?

  1. üç hissədən

  2. iki hissədən

  3. bir hissədən

  4. beş hissədən

  5. altı hissədən


382.Ekspertiza hazırlığı nədir?

  1. istehlak mallarından nümunə götürülməsi

  2. kimyəvi reaktivlərin hazırlanması

  3. şüalanmanı təyin etmə

  4. baxış mərhələsi

  5. malın fiziki-kimyəvi xassəsini təyin etmə


383. Ekspertizanın nəticəsi nəyə imkan verir?

 1. malın buraxılması, müsadirəsi və ya məhvinə

 2. malların təkrar ekspertizası

 3. gömrük rüsumlarının ödənilməsinə

 4. mallara sertifikat verilməsinə

 5. malların müsadirəsinə


384. Ekspertizada mal nümunəsi nədir?

  1. malın bir hissəsi

  2. mal nümunəsinin lazımi hissəsi

  3. malın mühafizə edilməsi

  4. sübutun aşkarlanması

  5. təhlükəsizlik tədbiri


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə