Ekspozisiya şəraitində əşyavi abidələrin nəyini yaddan çıxartmaqYüklə 123,58 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.11.2018
ölçüsü123,58 Kb.
#77934


1

Ekspozisiya şəraitində əşyavi abidələrin nəyini yaddan çıxartmaq 

olmaz? A)Tərbiyəvi əhəmiyyətini B)Mədəni səviyyəsini C)Zahiri 

gözəlliyini D)Estetik əhəmiyyətini E)Bilik səviyyəsini

2

Təsviri materiallar ekspozisiyanın hansı funksiyasının yerinə yetirilməsinə kömək edir? A)Köməkçi funksiyasını  B)Qeyri 

funksiyanı C)Əsas funksiyanı D)Təbii funksiyanı E)Qeyri- təbii 

funksiyanı

3

Ekspozisiyada yazılı mənbələrin məzmununu necə qavramaq mümkündür? A)Eşitməklə B)Görməklə C)Yazmaqla D)Oxuma, 

mütaliə yolu ilə E)Duymaqlar

4

Bəzi muzey əşyalarının quruluşunun dərindən dərk edilməsi üçün nədən istifadə edilir? A)Xəritədən B)Diaqramlardan 

C)Sxemlərdən D)Cədvəllərdən E)Plan və çertiyojlardan

5

Son illərdə muzey lüğətinə hansı anlayış əlavə olunmuşdur? A)Ekspozisiyanın təşkili B)Ekspozisiyanın qorunması 

C)Ekspozisiyanın nümayişi D)Ekspozisiyanın təbliği 

E)Ekspozisiyanın layihələşdirilməsi

6

Muzey ekspozisiyanın layihələşdirilməsi prosesi neçə mərhələdən ibarətdir? A)5 B)4 C)7 D)3 E)2

7

Bəndlərdən hansı muzeyin fəaliyyət dairəsinə aiddir? A)Təcrübə B)Fond işi, ekspozisiya, elmi kütləvi işlər C)Təlim – tərbiyə 

D)Nəzəriyyə E)Elmilik, ardıcıllıq, kütləvilik

8

Azərbaycanda ekskursiyanın yaranma tarixi neçənci əsrə təsadüf edir? A)XX əsrin ortaları B)XIX əsrin sonları C)XX əsrin 

əvvəlləri D)XIX əsrin əvvəlləri E)XX əsrin sonları

9

Xalq Maarif  Komissarlığının nəzdində “Muzekskurs” adı muzey ekskursiyası şöbəsi neçənci ildə təsis olunub? A)1920 – ci ilin 

iyun ayı B)1921 – ci ilin iyun ayı C)1927 – ci ilin aprel ayı 

D)1925 – ci ilin sentyabr ayı E)1930 – cu ilin avqust ayı 

10

İxtisas üzrə təhsil alan tələbələrə muzey işinin əsas sahələrindən biri olan .... öyrədilməsi labüddür. Cümləni tamamlayın. A)Fond 

işi B)Təcrübə C)Ekspozisiya işi D)Nəzəriyyə E)Ekskursiya işi
11

Muzeylərdə ekskursiya işinin prinsipləri hansılardır? A)Fond işi 

və ekspozisiya B)Nəzəriyyə və təcrübə C)Təlim – tərbiyə 

D)Elmilik, kütləvilik, ardıcıllıq E)Elmi – kütləvi işlər

12

Ekskursiya mətni kim tərəfindən hazırlanır? A)Fond müdiri tərəfindən  B)Şöbə müdiri tərəfindən C)Ekspozisiya şöbələri, 

yaxud elmi işçilər D)Muzey direktoru tərəfindən E)Bələdçi 

tərəfindən

13

Muzeylər əsasən hansı müəssisələr ilə əlaqəli surətdə fəaliyyət göstərirlər? A)Səhiyyə nazirliyi ilə B)Ədliyyə nazirliyi ilə 

C)Təhsil müəssisələri ilə D)Daxili İşlər Nazirliyi ilə E)Xarici 

İşlər Nazirliyi ilə 

14

Hər bir turist bazasının nəzdində kim fəaliyyət göstərir? A)Fond müdiri B)Ekspozisiya müdiri C)Bələdçi D)Elmi işçi E)Nəzarətçi

15

“Açıq qapı” günləri harada qeyd edilir? A)Daxilolma kitabında B)Muzeyin elmi inventor kitabında  C)Muzeyin aktında 

D)Muzeyin illik planında E)Muzeyin tematik planında

16

Səyyar sərgi üçün ayrılan eksponatlar kim tərəfindən təhvil verilir? A)Baş mühafiz tərəfindən  B)Muzey direktoru tərəfindən 

C)Bələdçi tərəfindən D)Mühafizəçi tərəfindən E)Elmi işçi 

tərəfindən

17

Ekskursiya neçə hissədən ibarətdir? A)4 B)2 C)3 D)5 E)618

Səyyar sərgi keçirilərkən nəticədə nə öyrənilir? A)Şifahi şərh  

B)Akt  C)Protokol D)Ümumi rəy E)Ekuskursiya mətni

19

Auditoriyanın əsas hissəsini kimlər təşkil edir? A)Müəllimlər B)Hər hansı bir müəssisənin işçiləri C)Yalnız dövlət işçiləri 

D)Ali məktəb tələbələri E)Yeniyetmə və gənclər

20

Muzeyin fəaliyyət dairəsinə nələr daxildir? A)Fond işi, ekspozisiya, elmi – kütləvi iş B)Kütləvilik,ardıcıllıq C)Ardıcıllıq, 

fond işi D)Elmi kütləvi iş, kütləvilik E)Fond işi, ardıcıllıq, 

ekspozisiya21

Muzey fəaliyyətə başladığı ilk gündən hansı işlə məşğul olur? 

A)Eksponatların alqı – satqısı B)İnsanları özünə cəlb etmək 

C)Eksponatların toplanması,fondun zənginləşdirilməsi D)Fondun 

zənginləşməsi, ekskursiya mətninin hazırlanması E)Tarixi 

abidələri araşdırmaq

22

Muzeydə vacib sayılan iş sahələrindən biri aşağıdakılardan hansıdır? A)Kütləvilik B)Ekuskursiya C)Elmilik D)Ardıcıllıq 

E)Nəzəriyyə

23

Ekskursiya işinin neçə predmeti var və hansılardır? A)2: ardıcıllıq, elmilik B)4: elmilik, kütləvilik, kütləvi iş, ardıcıllıq 

C)3: kütləvilik, ardıcıllıq, elmilik D)1: kütləvi iş E)2: kütləvilik, 

kütləvi iş  

24

Ekskursiya mətni tərtib edilərkən elmin hansı sahələrinə müraciət edilir? A)Kimya, biologiya B)Fizika, rus dili, riyaziyyat C)Tarix, 

coğrafiya, təsviri sənət D)Ədəbiyyat – tarix E)Biologiya, 

arxeologiya

25

Ekskursiya aparmaq üçün bələdçidən nə tələb olunu? A)Mədəniyyət B)Savad C)Fiziki sağlamlıq D)Yüksək peşəkarlıq 

E)Qabiliyyət

26

Ekspozisiyada olan ideyanı populyarlaşdıran və təbliğ edən kimdir? A)Direktor B)Rəssam C)Nəzarətçi D)Fond mühafizəçi 

E)Bələdçi

27

Bələdçi öz fikirlərini nə ilə qüvvətləndirməlidir? A)Ekskursiya mətni ilə B)Şeir ilə C)Mimika və jestlərlə D)Hündürdən 

danışmaqla  E)Bədii cümlələr deməklə

28

Tədris ekskursiyalarının nə əhəmmiyyəti vardır? A)Dərs proqramının zənginləşdirilməsi B)Tədrisin səvyyəsinin 

yüksəldilməsi C)Nəzəri sürətdə eşitdiklərini görmək üçün 

D)Gəzinti üçün E)Şagirdlərin asudə vaxtının təşkili

29

Metodiki ekskursiyalar kimlər üçün nəzərdə tutulur? A)Həkimlər,yazıçılar üçün B)Polislər,mühəndislər üçün 

C)Məktəblilər üçün D)Muzey işçilərinə, tələbə və aspirantlara 

müzeyşunaslıq üzrə ixtisaslaşmada turist təşkilatlarının praktik 

işçiləri üçün E)Kənd təsərrüfatı işçiləri üçün 
30

Analiz nədir? A)Eksponatın tam surətdə deyil müxtəlif 

aspektlərdə öyrənilməsidir B)Eksponatın tarixinin öyrənilməsi 

C)Eksponatın növünün öyrənilməsi D)Eksponatın elmi dəyərinin 

müəyyənləşdirilməsi E)Fondun öyrənilməsi

31

Ekskursiyalar bir – birindən nə ilə fərqlənir? A)Muzeyin binasına görə B)Eksponatların sayına görə C)Mövzusuna, xarakterinə, 

eksponatların nümayişinə görə D)Ekspozisiya zalının 

böyüklüyünə görə  E)Muzeydə aparılan elmi – kütləvi işə görə

32

Ekskursiya işində nə mühüm əhəmiyyət kəsb edir? A)Eksponatın çoxluğu B)Rəy kitabı C)Tamaşaçıların çox olması D)Şifahi şərh 

E)Daxilolma kitabı

33

Elmi – maarif ekskursiyalar nə üçün nəzərdə tutulur? A)Tarixin öyrənilməsi üçün B)Mədəniyyət və siyasi maariflənmə üçün 

C)Tarixi, mədəniyyət və memarlıq abidələrinin öyrənilməsi üçün 

D)Eksponatın növünün öyrənilməsi üçün E)Ekspozisiyada 

ədəbiyyatyönümlü eksponatları öyrənmək üçün 

34

Biri ekskursiyanın prinsiplərinə aid deyil? A)Hər bir şəxsə fərdi yanaşmamaq B)Muzeyə gələn hər bir şəxsə fərdi yanaşmaq 

C)Muzeyə gələn hər bir şəxsə psixoloji yanaşma D)Ekspozisiyanı 

açıqlayan suallara günün tələbləri səviyyəsində cavab vermək 

E)Bələdçi geyimində heç bir cəlbedici amilə yol verməməlidir 

35

Tədris ekskursiyaları kimlər üçün nəzərdə tutulur? A)Məktəbilər üçün B)Orta və ali tədris müəssisələrində təhsil alanlar C)Şəhərə 

gələn turistlər üçün D)Bütün tamaşaçılar üçün E)Yalnız elmi 

işçilər üçün 

36

Tədris ekskursiyalar kim tərəfindən keçirilir? A)Müəllimlər tərəfindən  B)Bələdçi tərəfindən  C)Elmi işçi tərəfindən D)Fond 

müdiri tərəfindən  E)Muzey direktoru tərəfindən

37

Ekskursiya dərslərinin harada keçirilməsi məqsədə uyğundur? A)Ədəbiyyat muzeylərində B)Məktəblərdə C)Tarix – 

diyarşunaslıq muzeylərində D)Açıq Səma Altında muzeydə 

E)Tarixi görməli yerlərdə38

Muzeydə vaxtaşırı olaraq necə ekskursiyalar keçirilir? 

A)Ekskursiya seminarları B)Açıq dərslər C)Tədris ekskursiyaları 

D)İxtisasyönlü ekskursiyalar  E)Metodiki ekskursiyalar 

39

Muzey pedaqoqu nəyi bacarmalıdır? A)Ekskursiya aparmağı və digər tədbirlər təşkil etməyi bacarmalıdır B)Tədris 

ekskursiyalarının  keçirilməsi C)Silsilə ekskursiya dərslərinin 

keçirilməsi D)Muzeyin fondundakı materialları nümayiş 

etdirməyi E)Ekskursiya seminarları keçirməyi

40

Ekspozisiya nəyin əsasında tərtib edilir? A)Ekskursiya mətni əsasında  B)Elmi – kütləvi iş əsasında  C)Muzeyə verilən 

hədiyyələr əsasında D)Mağazadan alınan əşyalar əsasında  

E)Fond materialları əsasında

41

Gəncləri hara çox cəlb etmək lazımdır? A)Kinoya B)Teatra C)İnternet kluba D)Muzeylərə E)İntellektual oyunlara 

42

Tədris müəssisələrində keçirilən kütləvi iş formalarından ən populyarı hansıdır? A)Ekskursiya B)Viktorinalar C)Seminarlar 

D)Musiqi məclisləri E)Səyyar sərgilər 

43

Muzey təlimatına əsasən səyyar sərgi üçün ayrılan eksponatlar hansı sənədə əsasən təhvil verilir? A)Protokol  B)Qaimə C)Akt 

D)Vəkalətnamə E)İntizamnamə

44

Səyyar sərgilər kim tərəfindən təhvil verilir? A)Bələdçi B)Elmi işçi C)Şöbə müdiri D)Direktor E)Fond müdiri

45

Sənədləşdirmə prosesi nəyin əsasında aparılır? A)Mədəniyyət qanununa əsasən  B)Muzey şurasının qərarına  əsasən  

C)Muzeylər haqqında qanuna əsasən D)Muzey təlimatına əsasən 

E)Direktorun əmrinə əsasən 

46

Ekskursiya işində nə mühüm əhəmiyyət kəsb edir? A)Şifahi şərh B)Xarici görünüş C)Yaxşı nitq qabiliyyəti D)Görmə qabiliyyəti 

E)Özünü aparma mədəniyyəti

47

..... bələdçi ilə bir qrup tamaşaçının birgə işidir. Cümləni tamamlayın. A)Baş mühafiz B)Ekskursiya C)Fond D)Ekspozisiya 

E)Elmi kütləvi iş
48

Bələdçi nə vasitəsilə öz fikirlərini qüvvətləndirməlidir? A)Əl 

hərəkətləri ilə B)Yalnız mimika ilə C)Yalnız jestlər ilə 

D)Göstərici çubuğu, mimika və jestlərlə E)Xarici görünüşü ilə

49

Bəndlərdən hansı bələdçiyə aiddir? A)Fondun bütün işlərinə baxır B)Ekspozisiyaya nəzarət edir C)Xarici görünüşünə fikir verməli 

geyimində heç bir cəlbedici amillərə yol verməməlidir D)Əşyaları 

oğurlamaqdan qoruyur E)Kütləvi işlərə rəhbərlik edir

50

Tədris ekskursiyaları ilk növbədə kimlər üçün nəzərdə tutulur? A)Tibb təhsili olanlar üçün B)Yalnız müəllimlər üçün C)Orta və 

ali tədris müəssisələrində D)Hərbi hissələr üçün E)Nazirliklər 

üçün

51

Ekskursiya dərslərinin hansı muzeylərdə keçirilməsi daha çox məqsədə uyğundur? A)Xatirə muzeylərində B)Tarix – 

diyarşunaslıq muzeylərində C)Xalça muzeylərində D)Ədəbiyyat 

muzeylərində E)İncəsənət muzeylərində

52

Ekskursiya dərsləri nə üçün tarix – diyarşunaslıq muzeylərində aparılır? A)Çünki bu muzeylərdə bir neçə elm sahələrinə aid olan 

eksponatlar toplanır B)Yalnız tarix elminə aid eksponatlar 

toplanır C)Abidələrdən bəhs etdiyi üçün D)Yalnız xalçaçılıqdan 

bəhs etdiyi üçün E)İncəsənətdən bəhs etdiyi üçün

53

Tarix – diyarşunaslıq muzeylərinin  ali məktəb tələbələri ilə nə işi aparmaq üçün geniş imkana malikdir? A)Təlim tərbiyə B)Tədris 

C)Nəzəriyyə D)Mövzu E)Təcrübə

54

Ekspozisiya hansı materiallar əsasında tərtib edilir? A)Fond materialları əsasında B)Toplanmış əşyalar əsasında  C)Hədiyyə 

verilmiş əşyalar əsasında D)Toplama materiallar əsasında 

E)Mağazadan alınmış əşyalar əsasında

55

Tarixin müəyyən mərhələlərini əks etdirən eksponatlar nəyə uyğun nümayiş etdirilməlidir? A)Elmiliyə uyğun B)Etnoqrafiyaya 

uyğun C)Numizmatikaya uyğun D)Xronologiyaya uyğun 

E)Arxeologiyaya uyğun56

Muzeylərin təşəkkülü nə ilə əlaqədardır? A)Təsviri materialların 

qorunub saxlanması B)Eksponatların qorunub saxlanması 

C)Yazılı mənbələrin qorunub saxlaması D)Fond materiallarının 

qorunub saxlanması E)Fono materialların qorunub saxlanması

57

Ekspozisiya üçün mühüm hesab edilən elementlər nədir? A)Vitrinlər B)Şkaflar C)Eksponatlar D)Daxilolma kitabı 

E)İnventar kitabı

58

Təsviri mənbələrin hansı növündən daha çox istifadə edilir? A)Heykəltaraşlıq B)Musiqi C)Rəsm D)Bütün  növlərindən E)3 – 

cü növündən

59

Yazılı mənbələr nə üçün vacibdir? A)Yalnız oxumaq üçün B)Vitrinlərə qoymaq üçün C)Muzey haqqında məlumat üçün 

D)İnventar kitabında salınması üçün E)Təkcə görünüş üçün

60

Biri muzey predmetinin növünə aid deyil A)Əşyavi abidələr B)Təsviri materiallar C)Yazılı mənbələr D)Fonomateriallar 

E)Arxeoloji abidələr 

61

Ekspozisiyanın elmi məzmunu səviyyəsinə bir sıra amillər təsir göstərir. Bunlardan biri səhvdir? A)İnkişaf səviyyəsi B)Muzey 

topluları fondunun tərkibi  C)Ekspozisiya işçilərinin peşəkar 

hazırlıq səviyyəsi D)Muzey kolleksiyalarının öyrənilməsi 

səviyyəsi E)Ekspozisiyanın elmi konsepsiyasının təzahürü

62

Muzey predmetləri bir neçə cürdür. Bunlardan biri səhvdir. A)Yazılı mənbələr B)Memorial əşyalar C)Əşyavi abidələr 

D)Fonomateriallar E)Təsviri materiallar

63

Ekspozisiyada hansı əşyaların emosional cəhətdən təsir gücü böyükdür? A)Yazılı mənbələr B)Əşyavi abidələr C)Memorial 

əhəmiyyətli əşyalar D)Fonomateriallar E)Təsviri materiallar

64

Muzey ekspozisiyasında təsviri mənbələrin hansı növündən istifadə edilir? A)Heykəltaraşlıq B)Rəsm C)Bütün növlərdən 

D)Musiqi E)Heç birindən

65

Ekspozisiyada kömək vasitələrindən biri hansıdır? A)Göstəricilər B)Mətnlər C)Xəritələr D)Ekspozisiya mətni E)Etiketlər


66

Ekspozisiyada layihənin ilk prosesi dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

A)Elmi layihənin təşkili B)Layihənin izahı C)Bədii surətdə üzə 

çıxarılması D)İdeya və məzmunun açılması E)Onun elmi 

konsepsiyası

67

Ekspozisiyada elmi layihələşmənin gedişinə bir sıra amillər təsir edir. Bunlardan biri səhvdir. A)Muzey fondlarının toplusunun 

tərkibi  B)Muzey kolleksiyalarının öyrənilmə dərəcəsi C)Muzey 

əməkdaşlarının peşəkar hazırlığı D)Profil üzrə fundamental 

tədqiqatların inkişaf səviyyəsi E)Ekspozisiyaya əlavə 

materialların toplanması  

68

Ekspozisiyanın ideya istiqamətləri mənbələrlə öyrənilir. Bu prosesdə kimin fikri geniş yer tutur? A)Muzey direktoru B)Fond 

müdiri C)Elmi işçinin  D)Ekspertlərin E)Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin

69

Ekspozisiya senarisinə aid olanlardan biri səhvdir? A)Texniki vasitələrin işinin təşkili B)Ekspozisiya baxışının qrafikası 

C)Qrupların say xarakteriktikası D)Əsas bölmələrin və fəaliyyət 

sahələrin E)Fondun komplekləşdirilməsi

70

Muzey ekspozisiyasında layihələşmə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

71

Muzey binasında hansı işiqdan istifadə edilməsinə icazə verilir? A)Günəş B)Lampa C)Şam D)Elektrik E)Qaz

72

Ekspozisiyanın elmi konsepsiyası özündə neçə müddəa əks etdirir? A)6 B)8 C)7 D)9 E)10

73

Muzey fəaliyyətinin  mahiyyəti. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Muzey işçiləri B)Muzey mühiti C)Muzey nəzəriyyəsi 

D)Zənginləşmə E)Ziddiyyətin aradan qaldırılması

74

Muzey fəaliyyətinin məzmunu. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Muzey fəaliyyətinin elmiliyi B)Muzey fəaliyyətində planlılıq C)Muzey 

fəaliyyətinin məzmunu ilə vasitələrinin əlaqəsi D)Muzey 

fəaliyyətində forma və yolların əlaqəsi E)Muzey fəaliyyətinin 

muzey mühitindən asılılığı

75

Eskpozisiya və eksponatlar muzey profilinə müvafiq olaraq əsasən neçə tipə bölünür? A)4 B)6 C)8 D)10 E)12


76

Muzeylər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci 

ildə verilmişdir? A)18 aprel 1998 B)24 mart 2000 C)13 iyun 

1998 D)20 dekabr 1998 E)27 sentyabr 1998

77

Aşağıdakı bəndlərdən hansı muzey fəaliyyətinə aid deyildir? A)Muzey binalarının tikdirilməsi B)Muzey kolleksiyalarının, 

arxiv, kitabxana və digər materiallar əsasında səmərəli elmi 

tədqiqatlar C)Muzey ekspozisiyaların və sərgilərin təşkili, muzey 

sahəsində dizayn və tərtibat işlərinin həyata keçirilməsi D)Muzey 

əşyalarının konservasiyası və bərpasının bütün növləri E)Muzey 

kolleksiyalarının kataloqlarının hazırlanması və nəşr olunması

78

Muzeylərin 1-ci qurultayı neçənci ildə keçirilmişdir? A)1930 B)1935 C)1940 D)1945 E)1950

79

Muzeylər hansı vəsaitlər hesabına fəaliyyət göstərir. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Büdcədən ayrılan vəsait B)Yardımçı təsərrüfatdan 

gələn gəlir vasitəsilə C)Bilet satışından əldə olunan gəlir 

D)Hüquqi və fiziki şəxslərin könüllü ayırmaları E)Ekskursiya 

xidmətlərindən

80

Muzey fəaliyyəi prosesində qarşılıqlı əlaqədə olan əsas ünsürləri aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar. Bəndlərdən biri səhvdir. 

A)Ekspoziya fəaliyyətinin məzmunu B)Fəaliyyətdə mühit və 

şəraitin yeri C)Muzey fəaliyyətinin mahiyyəti D)Muzey 

fəaliyyətinin məqsədi E)Muzey fəaliyyətinin məzmunu

81

Muzey ekspozisiyasının təşkilində aşağıdakı prinsiplərər əməl edilməlidir. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Ekspozisiyanın 

bəzədilməsi B)Ekspozisiyanın bədii-memarlıq həllinə xüsusi 

diqqət verilməlidir C)Ekspozisiyanın qurulması prinsiplərinə 

əməl edilməli D)Ekspozisiyanın bədii layihələşmənin nəzəri və 

təcrübi əsaslarına əməl edilməlidir E)Ekspozisiyanın təşkilinin 

əsas metodlarından istifadə edilməlidir

82

Azərbaycanda İstiqlal muzeyi neçənci ildə açılmışdır? A)1917-ci il dekabrın 7-də B)1918-ci il dekabrın 7-də C)1919-cu il dekabrın 

7-də D)1920-ci il dekabrın 7-də E)1921-ci il dekabrın 7-də

83

Muzeylərin fəaliyyətinə kömək məqsədilə neçə tip gəzinti növündən istifadə etmək olar? A)6 B)4 C)3 D)2 E)1


84

Ekspozisiya və eksponatlar muzeyin profilinə müvafiq olaraq 

əsasən neçə tipə bölünür? A)4 B)6 C)8 D)10 E)12

85

İKOM-un Azərbaycan Milli Komitəsi neçənci ildə yaradıldı? A)1990 B)1991 C)1992 D)1993 E)1994

86

Ekskursiyanın hazırlanma prosesində əməl edilməlidir. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Metodiki plan B)Ekspozisiya 

C)Strukturlar D)Ekskursiya marşurutları E)Qısa müddətli

87

Müasir muzey ekskursiyaları müxtəlifdir və aşağıdakı əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Bəndlərdən biri səhvdir. 

A)Keçirilmə yerinə görə B)Üslubuna görə C)Obyektə görə 

D)Mövzu xarakterinə görə E)İstiqamət məqsədinə görə

88

Ekspozisiyanın elmi konsepsiyası aşağıdakı müddəaları özündə əks etdirir. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Maddi-mənəvi 

mədəniyyətin əsas sərvətləri ekspozisiyanın əsasını təşkil 

etməlidir B)Yardımçı materialların miqdarını xeyli dərəcədə 

azaldılması vacibdir C)Muzey kommunikasiya nəzəriyyəsi 

yaradılmalıdır D)Fotosurətlərin, cədvəllərin, diaqramların və s. 

olması məqsədə uyğundur E)Hər bir eksponatın daha diqqətlə 

seçilməsinə nəzarət artırmalıdır

89

Ekspozisiyanın təşkili və yaranmasında hansı şərtlər zəruri və vacibdir. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Ekspozisiyanın mövzusuna 

uyğun muzey əşyalarına malik fondun vacibliyi B)Nəzərdə 

tutulan ümumi mövzunun problemlərinə yönəldilmiş müəllif 

kollektivi C)Ekspozisiya üçün nəzərdə tutulan məkan 

D)Ekspozisiyanın döşənməsi E)Ekspozisiya üçün nəzərdə tutulan 

eksponatlar

90

Ekskursiyanın hazırlanma işi ikinci mərhələdə hansı bəndlərdən ibarətdir? Bəndlərdən biri səhvdir. A)Ekskursiya planının tərtib 

edilməsi B)Əldə edilmiş informasiyanın dəqiqləşdirilməsi 

C)Muzeyin illik planının tərtib edilməsi D)Konkret muzey 

müəssisəsinin imkanlarına uyğunlaşdırılır E)Ekskursiya planının 

qurulması 91

Bədii muzeylərdə elmi işlərin aparılması aşağıdakı kimi qeyd 

olunur. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Bədii materialın təsir 

qüvvəsinin öyrənilməsi B)Bədii əsərin tamaşaçıya nə dərəcədə 

təsir etməsinin öyrənilməsi C)Materialın foto təsviri 

D)Tamaşaçıya təsir metodunun öyrənilməsi E)Elmi təşkil

92

Müasir muzey ekskursiyalar neçə hissədən ibarətdir? A)7 B)6 C)5 D)4 E)3

93

Mövzu xarakterinə görə ekskursiyalar neçə yerə bölünür? A)6 B)5 C)4 D)3 E)2

94

İstiqamətlərinə görə ekskursiyalar neçə yerə bölünür? A)3 B)4 C)5 D)6 E)7

95

Ekskursiya iştirakçılarının tərkibinə görə tənəzzöhlər fərqlənir. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Uşaq auditoriyası üçün B)Əsgərlər 

üçün C)Yaşlılar üçün D)Turistlər E)Yerli sakinlər üçün

96

Ekskursiya iştirakçılarının tərkibinə görə tənəzzöhlər neçə yerə ayrılır? A)7 B)6 C)5 D)4 E)3

97

Audiovizual vasitələrin təsnifatı aşağşdakı kimidir. Bəndlərdən biri səhvdir. A)Səs vasitələri B)Proyeksiya vasitələri C)Qarışıq 

səs proyeksiya vasitələri D)Eşitmə vasitələri E)Görmə vasitələri

98

Muzeylərin kütləvi mədəni-maarif fəaliyyəti hansı işə xidmət edir? Bəndlərdən biri səhvdir. A)Ekskursiyaların mədəni-maarif 

fəaliyyətinə aidiyyati yoxdur B)Muzeylərin ideya tərbiyə və 

maarif fəaliyyəti xüsusi fənn olan "muzeyşünaslıqla əlaqədardır" 

C)O, pedaqoji elmlərin sahəsinə mənsub olmaqla yanaşı həm də 

muzeyşünaslığın mühüm tərkib hissələrindən biridir D)Muzey 

pedoqoji tədqiqatları muzeydə təlim-tərbiyə işlərinin nəzəri və 

metodiki əsaslarını təmin edir E)Muzey üçün ən səciyyəvi kütləvi 

maarif işi forması ekskursiyalar

99

Ekskursiyanın hazırlanma işi neçə mərhələdən ibarətdir? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6


100

Ekskursiyanın hazırlanma işi birinci mərhələdə hansı bəndlərdən 

ibarətdir? Bəndlərdən biri səhvdir. A)Ekskursiyanın mövzu və 

məzmununun müəyyənləşdirilməsi B)Ekskursiyanın mövzusu 

muzeyin illik planında tətbiq edilərək müəyyənləşdirilir 

C)Ekskursiyanın strukturunun formalaşması D)Mövzuya aid 

ədəbi mənbələr araşdırılır, mövzuya uyğun muzey ekspozisiyası 

hazırlanır E)Ekskursiyanın elmi konsepsiyasının formalaşması xüsusi əhəmiyyətə malikdir

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid

Yüklə 123,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə