Előadások a természetfilozófia történetébőlYüklə 443,95 Kb.
səhifə27/27
tarix17.11.2018
ölçüsü443,95 Kb.
#80577
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
42 (1842) 233. o.

22L. Feuerbach: Előzetes tézisek a filozófia megreformálásához. In: Feuerbach: Filozófiai kritikák és alapelvek (Magyar Helikon 1978) 235. o.

33L. pl. Dr. Büchner L.: Erő és anyag, vagy a természetes világrend alapvonalai (Vass 1905).

44Az idézetek E. Haeckel: A természet és az ember (Dick é.n.) c. cikkgyűjteményéből valók.

55F. Engels: A természet dialektikája. Marx -Engels Művei 20. kötet (Kossuth 1963). Ugyanebben a kötetben található Engels: Eugen Dühring úr tudomány-forradalmasítása (Anti-Dühring) c. vitairata, amelynek első szakaszában összefogottabb formában – bár Dühring gondolatmenetét követve – ismerteti természetfilozófiai nézeteit.

66V. I. Lenin: Materializmus és empíriokriticizmus. Lenin Összes Művei 18. kötet (Kossuth 1984) Ugyanennek a sorozatnak 29. kötetében jelentek meg egyes filozófiai és természettudományi művekkel kapcsolatos megjegyzései Filozófiai Füzetek címmel.

77in: Az Összövetségi Kommunista (bolsevik) Párt története. Rövid tanfolyam (Moszkva 1938).

88M. C. Robinson: Radiation Damping and Nonlinearity in the Pilot Wave Interpretation of Quantum Mechanics. Előadás az Open Questions in Quantum Physics c. műhelyen (Bari 1983).

99Sh. Sakata: Részecskefizika és filozófia. Fizikai Szemle 1984/4. L. még ugyanitt Bárdos Gy.: Filozófiai-módszertani elemzések a japán részecskekutatásban.

1010Au. Comte: Beszéd a pozitív szellemről. in: A pozitív szellem. Két értekezés (Magyar Helikon 1979).

1111Spencer H.: Alapvető elvek (Grill 1909).

1212Dr. E. Mach: Az érzetek elemzése (Franklin 1927) 21. o. lj.

1313Uo. 56. o.

1414Uo. Előszó az első kiadáshoz. XXXV. o.

1515Uo. 21. o. lj.

1616Uo.

1717Mach: Die Mechanik in Ihrer Entwicklung Historisch-Kritisch Dargestellt (1883).

1818Az érzetek elemzése 216. o.

1919Uo. 69. o.

2020Uo. 218. o.

2121Uo. 233. o.

2222Poincaré főműve: Tudomány és föltevés (Lampel 1908).

2323Műveikből szemelvényeket l. Pragmatizmus (Gondolat 1981).

2424Engels levele Marxhoz 1859. dec. 11. vagy 12. MEM 29. (Kossuth, Budapest 1972) 498. o. A MEM rövidítés jelentése itt és e fejezet későbbi hivatkozásaiban: K. Marx és F. Engels Művei . A MEM 29. a könyvsorozat 29. kötetét jelöli.

2525Marx levele Engelshez 1860. dec. 19. MEM 30. (Kossuth, Budapest 1973) 126. o.

2626Marx levele Lassalle-hoz 1861. jan. 16. MEM 30. 552. o.

2727Marx levele Kugelmannhoz 1870. jún. 27. MEM 32. (Kossuth, Budapest 1974) 670. o.

2828Engels: A természet dialektikája (Kossuth, Budapest 1963) 569. o. Lényegében ugyanezt írja Engels Lavrovhoz szóló levelében is 1875 nov. 12-17. Marx -Engels Válogatott Művei 3. (Kossuth, Budapest 1977.) 781. o.

2929Engels: Anti-Dühring (Kossuth, Budapest 1963) 269. o.

3030Engels: Előszó a Kommunista Kiáltvány 1888-as angol kiadásához MEM 4. (Kossuth, Budapest 1959) 570. o.

3131Engels: A természet dialektikája (Kossuth, Budapest 1963) 568-569, o. L. még: Engels levele Lavrovhoz 1875. nov. 12-17. MEV 3 780. o.

3232Marx: A tőke I . (Kossuth, Budapest 1978) 347. és 320. o. is.

3333Uo. 320. o.

3434Vámos M.: Így élt Darwin (Budapest, Móra 1975) c. könyvének 197. oldalán látható a küldemény fotókópiája.

3535T. Ball: Marx and Darwin: A Reconsideration, Political Theory , 7 (1979) 469-483. o. Darwin levelének egyik részletét megtalálhatjuk Géczy B.: Lamarck és Darwin (Budapest, Magvető 1982) c. könyvének 141. oldalán

"Annak ellenére, hogy kutatásunk oly különböző, hiszem, hogy mindketten komolyan kívánjuk az ismeretek kiterjesztését, és idővel bizonyosan elősegítjük az emberiség boldogságát.".

3636Ez egy tíz éven át húzódó – ideológiai és prioritásvitákkal tarkított – ügy. A kérdéssel kapcsolatos fontosabb publikációk: R. Colp, Jr.: "The Contacts between Karl Marx and Charles Darwin", J. History of Ideas , 35 (1974) 329-338. o.; L. S. Feuer: Is the 'Darwin-Marx correspondence' authentic? Annals of Science , 32 (1975) 1-12. o., és uo. 33 (1976) 383-394. o.; M. A. Fay: Did Marx offer to dedicate Capital to Darwin? Reassessment of Evidence, J. History of Ideas , 39 (1978) 133-146. o.; Colp-Fay: Multiple Independent Discovery: the Marx-Darwin Letter, J. History of Ideas , 40 (1979) 479-480. o.; Feuer: The Case of the 'Darwin-Marx' Letter. A Study in Socio-Literary Detection, Encounter , 51 (1978) 62-78. o. továbbá l. az előző jegyzetet is.

3737Engels: Marx temetése, MEV 3. 428. o.

3838Érdekes összefüggésre mutatnak rá R. J. Wassersug és M. R. Rose: A Reader's Guide and Retrospective to the 1982 Darwin Centennial, Q. Rev. Biology , 59 (1984) 417-437. o. c. cikkükben. A Darwin évfordulóval kapcsolatos világszerte lezajlott megemlékezéseket számba véve kimutatják, hogy a baloldali orientációjú országokban ill. országrészekben az évfordulós megemlékezések méreteikben és jelentőségükben szignifikánsan nagyobbak voltak.

3939E. Broda: The Interaction of Boltzmann with Mach, Ostwald and Planck, and His Influence on Nernst and Einstein, Reprint. l6th Int. Congr. on the Hist. of Sci. , Bucharest, 1981, 1-26. o.

4040Ez a tanulmánya (Schopenhauer egy tételéről) is a filozófiai-természetfilozófiai előadásait tartalmazó Populare Schriften című könyvében jelent meg 1905-ben. Hozzáférhető kiadása: L. Boltzmann: Theoretical Physics and Philosophical Problems (Reidel, Dordrecht 1974)

4141Boltzmann: Theoretical Physics ... 193. o.

4242K. Popper: Unended Quest, An Intellectual Autobiography (Fontana/Collins, Glasgow 1982) 156. o.

4343Uo. 168. o.

4444Broda: Darwin and Boltzmann, 61-70. o., a Darwin Today c. E. Geissler és W. Scheler által szerkesztett kötetben (Berlin, Acad. Sci. DDR 1983) és Broda: Boltzmann and Darwin, Reprint, Boltzmann-Gesamtausgabe vol. 8. (Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz 1982).

4545Boltzmann: Theoretical Physics ... 15. o.

4646Uo. 133. o. (A kiemelések tőlem – R. L.)

4747Broda: Boltzmann, Einstein, Natural Law and Evolution, Comp. Biochem. Physiol ., 67B (1980) 373-378 o., továbbá a 348. jegyzetben szereplő hivatkozások is.

4848L. a 348. jegyzet hivatkozásait.

4949Popper: Unended Quest , 170. o. Talán azt is érdemes megjegyezni, hogy ezek az elgondolások vezettek napjaink egyik jelentős tudományfilozófiai álláspontjának az úgynevezett evolúciós episztemológiának a kibontakozásához. Érdekes, hogy a témakör egyik legjelesebb képviselője Wuketits, szintén Boltzmann és Popper városában, Bécsben tevékenykedik.

5050Broda: Philosophical Biography of Boltzmann, 17-51. o., a The Boltzmann Equation. Theory and Applications című E. G. D. Cohen és W. Thirring által szerkesztett kötetben (Bécs, Springer 1973).

5151F. Jacob: A tojás és a tyúk 232. o.

5252W. Yourgrau: A Budget of Paradoxes in Physics, a Problems in the Philosophy of Science című, I. Lakatos és A. Musgrave által szerkesztett kötetben (Amsterdam, North-Holland 1968) 178-209. o.

5353Vekerdi L.: Változó Darwin-kutatás, Természet Világa 1984 398-402. o.

5454Néhány érdekes adalékkal szolgál például I. Hacking: Nineteenth Century Cracks in the Concept of Determinism, J. History of Ideas , 44 (1983) 455-475. o.

5555D. Flamm: "A H-teoréma és a Boltzmann-elv kezdettől napjainkig", Fizikai Szemle , 1984 97-101. o.

5656L. a 357. jegyzet hivatkozását.

5757Pál L.: "Marxizmus és természettudományok", a Marx és a jelenkor c. kötet 117-134. o. (Kossuth, Budapest/Akadémiai 1983) vagy I. Prigogine-I. Stengers: Order out of Chaos. Mans' New Dialogue with Nature (London, Heinemann 1984). Az utóbbi könyv most jelent meg magyarul is Az új szövetség címmel (Akadémiai Kiadó, Budapest 1996).

5858Jacob: A tojás és a tyúk 236. o.

5959L. pl. Érdi P.: Világképek metszéspontjában. Irreverzibilitás és ciklikusság Világosság 1982 329-336. o. vagy a 356. jegyzet hivatkozása.

6060I. Prigogine-I. Stengers: Order out of Chaos 128. o.

6161Pl. l.: R. T. O'Grady: Evolutionary Theory and Teleology J. Theor. Biol . 107 (1984) 563-578. o.; vagy részletesebben: E. Mayr: The Growth of Biological Thought (Harvard U. P., Cambridge 1982)

6262Marx levele Engelshez 1862. jún. 18. MEM . 30 240. o.

6363L. a 363. jegyzet hivatkozását.

6464Prigogine és Stengers idézett könyvében jól jellemzi ezt a viszonyt.

6565Uo.

6666Ez a fejezet maga is életre keltése valaminek: a fentebb előadottak lényegében változatlan formában reprodukálják a Világosság 1985. júliusi számában, a 417-423. oldalakon megjelent cikket. (Köszönöm Földesi Zsoltnak a szkennelésben nyújtott segítségét.)

6767Hartmann műveit – a szerző saját idézési módját követve – a cím ill. annak rövidítése, a szóban forgó fejezet, és a betűvel jelölt alpontok megadásával idézzük. Ettől csak ott térünk el, ahol a "Lételméleti vizsgálódások" címmel magyar nyelven megjelent írásaiból idézünk. Ezekben az esetekben így hivatkozunk pl. a 125. oldalra: [LET 125] Az idézett Hartmann művek (zárójelben a használt rövidítés): Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis [ME], Zur Grundlegung der Ontologie [GO], Die Philosophie der Natur [PHN], Aufbau der realen Welt [ARW], Teleológiai gondolkodás [TD], Kleinere Schriften I. Band, II. Band [KS I], [KS II]

6868Hartmannra vonatkozó irodalom (válogatás Nicolai Hartmann . Der Denker und sein Werk ed. (H. Hemsoeth und R. Reiss, Göttingen 1952). Ez a kötet több tanulmányt tartalmaz Hartmannról, valamint megadja Hartmann műveinek bibliográfiáját W. Bulk: Das Problem des idealen An-sich-Seins bei Nicolai Hartmann (Verlag Anton Hain, 1971) R. Gamp: Die interkategoriale Relation und die dialektische Methode in der Philosophie Nicolai Hartmanns (Kantstudien Ergänzungshewfte, Bouvier Verlag, Bonn 1973) K. Kanthack: Nicolai Hartmann und das Ende der Ontologie (Walter de Gruyter, Berlin 1962) Lukács Gy.: A társadalmi lét ontológiájához I. (Magvető, Budapest) Redl K.: Bevezetés a Lételméleti vizsgálódások c. N. Hartmann kisebb írásaiból válogatott kötethez (Gondolat, Budapest 1972) S. Stallmach: Die Irrationalitätsthese Nicolai Hartmanns Scholastik 32 (1957) Szigeti J.: Utószó Nicolai Hartmann Esztétika c. művéhez (Magyar Helikon, Budapest)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


Yüklə 443,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə