Ələkbərova İradəYüklə 6,35 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə44/44
tarix17.11.2018
ölçüsü6,35 Mb.
#80933
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

 
169 
Stab  (ing. Stab, rus
.  Стаб)  –  Vikipediyada  yarımçıq 
m
əqaləlırı  verilən  addır. Bu cür məqalələrə  yalnız  minimal 
z
əruri  informasiyalar  daxil  edilmiş  olur.  Çox  zaman  bu 
m
əqalələrə {{qaralama}}, {{yarımçiq}}, {{qısa məqalə}} kimi 
xüsusi şablonlar əlavə edilir. 
Stüard  (ing.  Steward, rus. 
Стюард)  –  xüsusi texniki 
imkanlara malik istifad
əçidir.  Stüard  Vikipediyadakı  istənilən 
istifad
əçini  İP  ünvana  görə  yoxlamaq və  istənilən 
administratordan  s
əsvermə  aparıldıqdan  sonra  administrator 
hüququnu almaq 
imkanına malikdir. İP ünvana görə yoxlamaya 
eht
iyac  yalnız  istifadəçi tərəfindən  vandalizm  halları  artdıqda 
yaranır. 
Sür
ətli silmə  (ing. Fast removal, rus.  Быстрое 
удаление)  –  ümumi müzakirəyə  çıxartmadan  administratorun 
h
ər-hansı  məqaləni silməsidir. Sürətli silməyə  yalnız  “sürətli 
silm
ə” kriteriyalarına  cavab  verən məqalələr aiddir. Bu 
m
əqalələrə  mənasız  məzmuna malik, qərəzli,  qeyri-etik,  spam 
v
ə reklam xarakterli məqalələr aiddirlər.  
 
Ş 
Şablon  (ing. Template, rus.  Шабло́н)  –  tez-tez və 
müxt
əlif məqalələrdə  istifadə  oluna biləcək mətni hər dəfə 
yazmamaq üçün, ist
ənilən istifadəçi tərəfindən  yaradılan 
standartdır.  Bu  standartlar  şablonlar  kateqoriyasına  daxil 
edil
ərək, hamı tərəfindən istifadəyə verilir. 
Şərh  (ing. Comment out, rus.  Комментарий)  – 
m
əqalələrə  daxil edilən,  lakin  ümumi  baxış  səhifəsində 
görünm
əyən mətndir. Bu mətnlər xüsusi HTML teqləri ilə daxil 
edilirl
ər:  
Şəxsi məkan  (ing. Personal of spase, rus.  Личное 
пространство)  –  Vikipediyada  qeydiyyatdan  keçmiş 
istifad
əçinin  şəxsi  səhifəsi və  bu səhifədə  yaradılan  alt 
s
əhifələrdir. Bax: 
Şəxsi səhifə
Şəxsi səhifə  (ing. Personal of page, rus.  Личная 
страница)  –  Vikipediyada qeydiyyatdan keçən istifadəçiyə 
veril
ən səhifədir  ki, burada o, özü  və  maraqları  haqqında 


 
170 
m
əlumatlar,  müxtəlif  şablonlar,  şəkillər və  digər  informasiya 
daxil ed
ə bilər. Bu səhifəni istifadəçi səhifəsi də adlandırırlar. 
Şotkat  (ing. Shortcut, rus.  Шоткат)  –  Vikipediyada 
xidm
əti səhifələrə verilən addır. 
 

T
əhqir  (ing. Insult, rus.  Оскорбле́ние)  –  istifadəçinin 
redakt
ə  etdiyi məqalələrə  və  ya  şəxsən özünə  qarşı  digər 
Vikipediya istifad
əçisi tərəfindən göstərilmiş  kobud 
münasib
ətdir.  Təhqir olunan istifadəçi administratorlara 
müraci
ət edərək kobudluq edən istifadəçinin müəyyən müddətə 
bloklanmasına nail ola bilər. 
Troll  (ing.  Troll, rus. 
Тролл)  –  Vikipediya  cəmiyyətində 
provokasiya m
əqsədilə  məqalələr daxil edən  və  istifadəçilər 
arasında  informasiya  müharibəsi  yaratmağa  cəhd göstərən 
istifad
əçilərə verilən addır. 
T
ənha məqalə  (ing. Orphan, rus.  Cирота)  –  digər 
m
əqalələrlə və kateqoriyalarla əlaqəsi olmayan məqalələrdirlər. 
Bu m
əqalə  ilə  digər məqalələri  əlaqələndirmək üçün, onlara 
xarici v
ə daxili keçidlərin qoyulması vacibdir. 
Tarixç
ə (ing. History, rus.  История) – Səhifəyə edilmiş 
olan d
əyişikliklərin kim tərəfindən və  nə  zaman edildiyini 
göst
ərən texniki səhifədir. 
T
əkmilləşdirici  (ing. Developer, rus.  Разработчик)  – 
MediaWiki proqram t
əminatında  və  Vikipediyanın  verilənlər 
bazasında  bir  başa  dəyişikliklər edə  bilən mütəxəssislərdir.  
Ad
ətən Vikimedia Fondunun texnikləri olan bu istifadəçilər ən 
yüks
ək səviyyəli statusa malikdirlər. Bax: baş layihəçi 
 

Vandal  (ing. Vandal, rus
.  Вандал)  –  Vikipediyada 
m
əqalələri və səhifələri bilərəkdən korlayan istifadəçidir. 
Vandalbot  (ing. Vandalbot, rus
. Вандалбот) – hər-hansı 
istifad
əçi tərəfindən  yaradılaraq  Vikipediyaya  daxil edilən,  
vandalizm v
ə  spamlar yaratmaq üçün nəzərdə  tutulan  xüsusi 
proqramdır. Vandalbot yaradan proqramçı, adətən, müəyyən İP 


 
171 
ünvanlar t
ərəfindən redaktə  edilmiş  məqalələr üçün nəzərdə 
tutulursa da, b
əzən elə  vadalbotlara rast gəlmək olur ki, onlar 
yüzl
ərlə məqaləni qısa zamanda korlamaq güçünə malik olurlar. 
Vandalizm 
(ing. Vandalizm, rus
.  Вандализм)  – 
istifad
əçinin Vikipediyadakı məqalələri və səhifələri bilərəkdən 
korlanmasına 
yönəldilmiş 
f
əaliyyətdir. 
Vikipediya 
istifad
əçisinin  digər istifadəçi  tərəfindən  vandalizmdə 
t
əqsirləndirilməsi təhqir hesab edilir. 
Vasit
əçilik  (ing. Mediation, rus.  Посре́дничество)  – 
m
əqalələrin redaktəsi  zamanı  yaranan  mübahisələrin  həllində 
Vikipediyadakı  hər-hansı  nüfuzlu  istifadəçiyə  edilən 
müraci
ətdir. Adətən müraciət mübahisə  edən tərəflərdən biri 
t
ərəfindən edilir. 
Veril
ənlər  tullantısı  (ing.  Data  dump,    rus.  Свалка 
данных) – bəzən ensiklopedik məqalə yaratmaq üçün müxtəlif 
saytlardan informasiyalar olduqları kimi, yəni dəyişdirilmədən, 
formatlaşdırılma  aparılmadan,  ensiklopedik mətnə  salınmadan 
Vikipediyaya köçürülür. Bu cür m
əqalələr  verilənlər  tullantısı 
adlanır və idarəçilər tərəfindən silinirlər. 
Viki  texnologiyası  (ing. Wiki-technology,  rus.  Вики-
технология)  –  “sürətli  informasiya  texnologiyası”  kimi  başa 
düşülür. Bəzən  Viki  texnologiyasını  “canlı  sənədlər 
texnologiyası”  və  ya  “kollektiv  bilik  texnologiyası”  da 
adlandırırlar.  Hər  hansı  biliyə  malik olan istifadəçi Viki 
texnologiyasından  istifadə  edərkən,  informasiyanı  veb-saytda 
çap etm
əklə bu biliyi başqaları ilə bölüşdürmüş olur.  
Vikifikator  (ing. Wikification, rus. 
Викифика́тор)  – 
JavaScript proqramında yaradılmış senaridir. Mətnin Vikifaktor 
vasit
əsi ilə seçilmiş hissəsi Viki proqramının qaydalarına uyğun 
olaraq emal edilir. 
Vikil
əşdirmə  (ing. Wikifixer, rus.  Викифика́ция)  – 
m
əqalənin  Vikipediya  standartlarına  uyğun  vəziyyətə 
g
ətirilməsidir. Belə  ki, Vikipediyada məqalələr xüsusi qəbul 
olunmuş qaydalar üzrə yaradılmalıdır. 
Vikigörüş  (ing. Wikivisit, rus.  Викивстре́ча)  – 
Vikipediya istifad
əçilərinin real həyatda görüşməsidir. 


 
172 
Vikip
əri  (ing. WikiFairy, rus.  Викифея)  –  yalnız 
m
əqalələrin  xarici  görünüşünü  gözəlləşdirməklə  məşğul  olan 
istifad
əçilərdirlər. Onlar məqalələrə stil, rəng, şəkil əlavə edərək 
Vikipediyada  xoş  niyyətdə  olduqlarını  göstərməyə  çalışırlar, 
m
əqalələrin yaradılmasında və redaktəsində iştirak etmirlər. 
Vikim
əktub  (ing. Wiki-mail,  rus.  Викиме́йл)  – 
Vikipediya istifad
əçilərinin  şəxsi məktublarının  birbaşa 
Vikipediya  saytından  göndərilməsi üçün istifadə  edilən xüsusi 
texnologiyadır.  Məktub göndərmək üçün hər bir qeydiyyatdan 
keçmiş istifadəçinin səhifəsində xüsusi funksiya mövcuddur. 
Vikimedia Fondu 
(ing. Wikimedia Foundation, rus. Фонд 
Викимедиа)  –  Vikipedia layihələrini idarə  edən qeyri-rəsmi 
t
əşkilatdır. Vikimediya Fondu qeyri-kommersiya təşkilatı 2003-
cü ilin 20 iyun tarixind
ə Cimmi Uels tərəfindən yaradılmışdır.  
Viki-m
əzuniyyət (ing. Wiki-holiday, rus. Ви́ки-о́тпуск) – 
Vikipediya istifad
əçisinin könüllü olaraq müvəqqəti Vikipediya 
saytına daxil olmadığı müddətdir. Viki-məzuniyyətlər bir-neçə 
günd
ən başlayaraq, bir neçə aya qədər davam edə bilər. 
Vikipediya x
əstəliyi  (ing. Illness by Wikipedia, rus. 
Боле́знь википеди́стов) – bəzi Vikipediya istifadəçilərinə xas 
olan psixoloji durumdur. Vikipediya x
əstəliyi zamanı istifadəçi 
real h
əyatdan uzaqlaşaraq gündə 10-12 saat və hətta daha artıq 
vaxtını  məqalələrin redaktəsinə  və  digər istifadəçilərlə 
müzakir
ələrə sərf edir. Bax: Vikipedist
Vikipedist  (ing. Wiki-man, rus. 
Википедист)  – 
Vikipediyada, m
əqalələrin redaktəsində  fəal  iştirak  edən 
qeydiyyatdan 
keçmiş istifadəçidir. 
Vikistalkinq (ing. Wikistalling, rus
. Викиста́лкинг) – bir 
v
ə ya bir-neçə istifadəçinin Vikipediyada fəaliyyətlərinin digər 
istifad
əçi tərəfindən nəzarətdə saxlanması və təqib edilməsidir. 
Bu f
əaliyyət çox zaman qərəzli xarakter daşıyır. Təqib olunan 
istifad
əçinin  yaratdığı  və  redaktə  etdiyi  məqalələr  tez-tez 
yenid
ən  redaktə  olunur və  ya  bu  məqalələrə  {{Sil}}  şablonu 
daxil edilir. 
Virtual  (ing. Virtual, rus
.  Виртуа́л)  –  Vikipediyada 
qeydiyyatdan  keçmiş  istifadəçinin  yaratdığı  əlavə  qeydiyyat 


 
173 
yazılarıdır.  Virtuallar  çox  zaman  sokpapperlər də  adlanırlar. 
Bax: Sokpapper. 
VP (ing. WP, rus
. ВП) – Vikipediyanın qısaldılmış adıdır. 
VP: – abbreviatur keçidl
ər üçün perefiksdir. Xidməti səhifələrin 
qısaldılmış  şəkildə  adlandırılmasıdır.  Vikipediyada məqalənin 
adının  qarşısında  VP  işarəsi, bu məqalənin məzmununun 
Vikipediya ensiklopediyasına aid olduğuna işarədir. 
VikiLüğət  (ing. Wiktionary, rus.  Викисловарь)  – 
Vikipediyanın  9  layihəsindən biri  olub,  izahedici məqalələr, 
tezauruslar v
ə 
t
ərcümələrin 
saxlandığı 
saytdır   
(http://az.wiktionary.org/wiki/). 
VikiSitat  (ing. Wikiquote, rus
.  Викицитаты)  – 
Vikipediyanın  9  layihəsindən biri  olub,  aforizmlər, məşhur 
şəxslərin söylədikləri ifadələrdən ibarət kataloqdur  
(http://wikiquote.org/wiki/). 
 VikiKitablar  (ing. Wikibooks, rus
.  Викикниги)  – 
Vikipediyanın  9  layihəsindən biri  olub,    elektron    kitabların  
(«e-books») birg
ə 
hazırlanması 
layihəsidir   
(http://az.wikibooks.org/wiki/). 
VikiM
ənbə  (ing.  Wikisource,  rus.  Викитека)  – 
Vikipediyanın  9  layihəsindən biri  olub, müəllif  hüquqlarının 
qorunması haqqında qanunların aid edilmədiyi mətnlərin şəbəkə 
kitabxanasıdır (http://wikisource.org/wiki/). 
VikiX
əbərlər  (ing. Wikinews, rus.  Викиновости)  – 
Vikipediyanın  9  layihəsindən biri  olub, ensiklopediya 
kontekstind
ə  cari hadisələr  haqqında  məlumat verən  İnternet-
ensiklopediyadır (http://ing.wikinews.org/wiki/).  
VikiNövl
ər (ing.  Wikispecies,  rus.  Викивиды)  – 
Vikipediyanın  9  layihəsindən biridir.  Virtual  ensiklopediyanın 
bu layih
əsi  əsasən təbiət (botanika və  zoologiya) elmlərinə 
aiddir (http://wikispecies.wikimedia.org/wiki/). 
VikiAnbar (ing. 
Wikimedia Commons, 
rus. 
Викисклад)  –  Vikipediyanın  9  layihəsindən biri  olub,  şəkil, 
s
əs, video-fayl və  s. bu kimi informasiyanın  saxlandığı  qlobal 
x
əzinədir (http://commons.wikimedia.org/wiki/). 


 
174 
VikiVersitet  (ing. Wikiversity, rus
.  Викиверситет)  – 
Vikipediyanın  9  layihəsindən biridir.  Virtual məkanda  Viki-
universitetdir (http://az.wikiversity.org/wiki/). 
 

Yalançı  məqalə  (ing. False articly, rus.  Пусты́шка)  – 
h
əddən  artıq  qısa  məqalələrə  verilən  addır. Bir və  ya bir-neçə 
sözd
ən,  yalnız  şəkillərdən ibarət olan məqalələr  yalançı 
m
əqalələr adlanır. Onların ləğv olunması ehtimalı çoxdur. 
Yaxşı məqalə (ing. Good articly, rus. Хорошая статья) 
– 
seçilmiş məqalə səviyyəsində olmasa da, kifayət qədər yüksək 
keyfiyy
ətə malik məqalədir. Bax: GA
Yuzerboks  (ing.  Userbox,  rus. 
Юзербо́кс)  –  Vikipediya 
istifad
əçilərinin  öz  şəxsi səhifələri üçün nəzərdə  tutulmuş 
şablonlardır.  Adətən,  istifadəçilərin təhsili,  maraqları  və  s. 
haqqında informasiya çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşlar. 
Yuzerboksomaniya  (ing.  Userboxmania,  rus. 
Юзербок-
сомания)   –    bəzi Vikipediya istifadəçilərinə zarafatla verilən 
addır.  Bu istifadəçilər  müxtəlif  yuzerbokslar  yaradaraq,  onları 
özl
ərinin və digər istifadəçilərin şəxsi səhifələrinə daxil edirlər. 
 


 
175 
 
 
 
 
AMEA-
nın müxbir üzvü, texnika 
elml
əri doktoru, professor, AMEA 
İnformasiya Texnologiyaları 
İnstitutunun direktoru. 
 
director@iit.ab.az 
 
Rasim 
M
əhəmməd oğlu 
Əliquliyev 
 
 
   
 
 
İradə 
Yav
ər qızı 
Ələkbərova 
 
 
 
 
AMEA İnformasiya 
Texnologiyaları İnstitutunun sektor 
müdiri. 
 
depart17@iit.ab.az 


 
176 
 
Texniki redaktor:          Anar S
əmidov 
 
Korrektor:                       L
əman Manahova 
  
Kompyuter t
ərtibatı:     Zülfiyə Ələkbərova 
 
Kompyuter dizayn:        Ayb
əniz Həsənova 
       Murad 
Əsədov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çapa imzalanmışdır: 03.12.2009. Çap vərəqi: 60x84 1/16,  
Sifariş № 22, tiraj  100 ədəd. 
 

Document Outline

 • MÜNDƏRİCAT
 • GİRİŞ
 • FƏSİL 1. VİKİ TEXNOLOGİYASI
  • 1.1. Virtual məkanda vəziyyət
  • 1.2. Viki texnologiyası – sürətli informasiya texnologiyası
  • 1.3. CMS MediaWiki sistemi
 • FƏSİL 2. VİKİPEDİYANIN ƏHƏMİYYƏTİ VƏ İMKANLARI
  • 2.1. Vikipediya nədir?
  • 2.2. Vikipediyanın əhəmiyyəti
  • 2.3. Vikipediya fəlsəfəsi
   • 2.3.1. Vikipediyanın beş əsas prinsipi
   • 2.3.2. Vandalizm
   • 2.3.3.Vandalizm hesab edilməyən fəaliyyət
  • 2.4. Vikipediya əhalisi
 • FƏSIL 3. VİKİMEDİA FONDU
  • 3.1. Vikimedia Fondunun serverləri
  • 3.2. GFDL lisenziyası
  • 3.3. Vikilayihələr
   • 3.3.1. VikiLüğət (Wikiionary)
   • 3.3.2. VikiSitat (Wikiquote)
   • 3.3.3. VikiKitablar (Wikibooks)
   • 3.3.4. VikiMənbə (Wikisource)
   • 3.3.5. VikiXəbərlər (Wikinews)
    • Layihə 2004-cü ilin dekabr ayında fəaliyyətə başlamışdır və hal-hazırda 22 dildə mövcuddur. VikiXəbərlərdə indiyə kimi 40 minə yaxın xəbər nəşr edilmişdir. Digər layihələrdə olduğu kimi, burada da əsas şərt neytrallığın gözlənilməsidir.
    • Xarici mənbələrdən əldə edilmiş xəbərlər burada orijinal və ya qısa xülasə şəklində verilə bilər. Layihənin əsasən iki məqsədi vardır: digər nəşriyyatlara alternativ və azad xəbərlərin təqdim olunması və hər bir xəbərin diqqətlə yoxlanması.
   • 3.3.6. VikiNövlər (Wikispecies)
   • 3.3.7. VikiAnbar (Wikimedia Commons)
   • 3.3.8. VikiVersitet (Wikiversity)
  • 3.4. Vikimaniya (Wikimania)
 • İnternet  istifadəçiləri
 • İNTERNET
 • Seul
 • Tampa
 • FƏSİL 4. VİKİPEDİYADA MƏQALƏLƏRIN YARADILMASI QAYDALARI
  • 4.1. Qeydiyyatdan keçmə qaydası
  • 4.2. Məqalə üçün mövzunun və adın seçilməsi
  • 4.3. Məqalənin ensiklopediyada axtarışı
  • 4.4. Məqalənin yaradılmasının ümumi qaydaları
   • 4.4.1. Alətlər paneli
    • Cədvəl 1. Alətlər panelində yerləşən düymələrin funksiyalarının siyahısı
   • 4.4.2.  Məqalənin məzmununun yazılması
   • 4.4.3. Sınaq göstərişi və səhifənin qeyd edilməsi
  • 4.5. Mənbənin göstərilməsi
  • 4.6. Məqaləyə kateqoriyanın əlavə olunması
  • 4.7. Məqaləyə interviki linklərinin daxil edilməsi
  • 4.8. Mətnin formatlaşdırılması
   • 4.8.1. Başlığın qoyulması
   • 4.8.2. Əsas formatlaşdırma teqləri
   • 4.8.3. Siyahının yaradılması
   • 4.8.4. Tarix formatları
  • 4.9. Keçidlərin yaradılması
  • 4.10. Şəkillərin və media fayllarının daxil edilməsi
  • 4.11. Məqalələrin birləşdirilməsi
  • 4.12.Səhifənin izlənməsi
  • 4.13. Müzakirə səhifələri
   • 4.13.1 İmzanın qoyulması
 • Məqalədəki görünüş
 • FƏSİL 5. ŞABLONLAR VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ QAYDALARI
  • 5.1. Ümumi şablonlar
  • 5.2. Qaralama halında olan məqalələrə daxil edilən şablonlar
  • 5.3. Kateqoriyalara daxil edilən şablonlar
  • 5.4. Silinəcək məqalələrə daxil edilən şablonlar
  • 5.5. Milli atributlarla bağlı şablonlar
   • Vikipediya şablonları arasında hər-hansı bir ölkənin bayrağı, gerbi və ya xəritəsi təsvir edilmiş xüsusi şablonlara da rast gəlinir. Bu şablonlar yalnız o ölkə ilə bağlı məqalələrə daxil edilməlidir.
  • 5.6. İstifadəçiləri xüsusi kateqoriyalara ayıran şablonlar
  • 5.7. Müzakirə şablonları
  • 5.8. Səsvermə şablonları
  • 5.9. Lisenziya şablonları
 • Məqaləyə daxil olunan şablonun görünüşü
 • Şəxsi şablonlar
 • FƏSİL 6. VİKİPEDİYA CƏMİYYƏTİN AYNASIDIR
  • 6.1. Vikipediyada informasiya müharibəsi
  • 6.2. Vikipediya üzrə statistik göstəricilər
   • 6.2.1. Wikipedia Scanner proqramı
   • 6.2.2. Vikipediya məqalələrinə olunan müraciətlər
   • 6.2.3. Search Wikia axtarış sistemi
  • 6.3. Vikipediyanın qadağan edildiyi ölkələr
   • 6.3.1. Vikipediya Çində
   • 6.3.2. Vikipediya İranda
  • 6.4. İKT-nin inkişaf tempinin Vikipediyaya təsiri
  • 6.5. Dilin qorunması və inkişafında Vikipediyanın rolu
  • 6.6. Vikipediya təhsildə
  • 6.7. Vikipediya və Azərbaycan
   • 6.7.2. İnternetə dövlət dəstəyi
 • FƏSİL 7. VİRTUAL ENSİKLOPEDİYALAR
  • 7.1. Viki texnologiyası ilə fəaliyyət göstərən ensiklopediyalar
   • 7.1.1. Sitizendium (Citizendium)
   • 7.1.2. Everything2
   • 7.1.3. MusicBrainz
   • 7.1.4. PlanetMath
   • 7.1.5. WikiTravel
   • 7.1.6. Wikimapia
   • 7.1.7.Vikibilik  virtual ensiklopediyası
   • 7.1.8. Letopisi ensiklopediyası
   • 7.1.9. Wapedia
   • 7.1.10. Open Encyclopedia Project
   • 7.1.11. Stanford Fəlsəfə Ensiklopediyası
   • 7.1.12. İntellipediya
   • 7.1.13. Wookieepedia
   • 7.1.14. WikiTree
   • 7.1.15 Absurdopediya
   • 7.1.16. “Drevo” açıq pravoslav ensiklopediyası
   • 7.1.17. Qısa yəhudi ensiklopediyası
   • 7.1.18. Elektron dövlət ensiklopediyası
   • 7.1.19. Elm ensiklopediyası
  • 7.2. Digər ən populyar İnternet-ensiklopediyalar
   • 7.2.1. Britannika ensiklopediyası
   • 7.2.2. Böyük Sovet Ensiklopediyası
    • Böyük Sovet Ensiklopediyasının birinci nəşri
    • Böyük Sovet Ensiklopediyasının ikinci nəşri
    • Böyük Sovet Ensiklopediyasının üçüncü nəşri
   • 7.2.3. Brokhaus ensiklopediyası
   • 7.2.4. Brokhauz və Efronun ensiklopedik lüğəti
   • 7.2.6. Ümumrusiya virtual ensiklopediyası
   • 7.2.7. IBList
   • 7.2.8. EOLSS
   • 7.2.9. EOL həyat ensiklopediyası
   • 7.2.10. “Kruqosvet” virtual ensiklopediyası
   • 7.2.11. All Music Guide
   • 7.2.12. Ensiklopediyalar dünyası
  • 7.3. Virtual ensiklopediyalar akademik portallara çevrilməkdədirlər
 • ƏDƏBİYYAT
 • POPULYAR ENSİKLOPEDİYALARIN İNTERNET ÜNVANLARI


Yüklə 6,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə