Elektr o`lchov asboblari va elektr o`lchashlar fanidan testlarYüklə 60,44 Kb.
tarix11.06.2022
ölçüsü60,44 Kb.
#89363
ELEKTR O`LCHOV TEST


ELEKTR O`LCHOV ASBOBLARI VA ELEKTR O`LCHASHlar fanidan testlar

 1. Berilgan kattalikni o`lchov birligi deb qabul qilgan qiymati bilan solishtirsh jarayoniga nima deb ataladi ?

 1. O`lchash

 2. Kattalik

 3. O`lchov formulasi

 4. O`lchash natijasi

 1. Analog o`lchov asbobi deb qanday asbobga aytiladi ?

 1. Taqqoslash orqali amalga oshiriladigan o`lchov asbobiga aytiladi

 2. Ko`rsatishi O`lchanilayotgan kattalikning o`zgarishini uzluksiz funksiyasi bo`ladigan asboblar

 3. Solishtirish orqali aniqlanuvchi asboblarga aytiladi

 4. TOk kuchni aniqlaydigan asbob

 1. Elektr xisoblagichlarning nechta turi mavjud ?

 1. 4ta

 2. 3ta

 3. 2ta

 4. 5ta

 1. Om qonuni formulasini toping ?

 1. U=R*I

 2. N=P*t

 3. S= V*T

 4. Z= Rl+ Rc

 1. Magnt oqimi kattaliklarining belgilanishi ?

 1. P

 2. Ф

 3. Т

 4. M

 1. Magnit oqimining formulasini toping ?

 1. Ф= В*S

 2. S= V*t

 3. P=N*t

 4. U=R*I

 1. Raqamli o`lchash asboblarining nechta turi mavjud?

A )5
B) 4
C)3
D)2
8 . Tokning nechta turi mavjud?

 1. 6

 2. 4

 3. 2

 4. 3

9 . Termoelektrik o`zgartgichlar qanday nomlanadi ?

 1. Termoparalar

 2. Termometr

 3. Temperament

 4. Nanometer

10. Parametrli o`zgartgichlar ishlash prinsipiga ko`ra nechta turi mavjud ?
A) 5
B)4
C) 3
D)2
11. Oddiy suv satxini o`lchovchi asbobni nomini toping ?
A) Manometr
B) metr
C)Ishchi kondensator
D) Tarozi
12. Bir fazali elektr hisoblagich qancha kuchlanish bilan ishlaydi ?
A) 400 B)200 C ) 300 D)220
13. Elektron o`lchov asboblari Qanday tokda ishlaydi ?
A) O`zgaruvchan B) Ozgarmas C) Aralash D) Tokni o`lchamaydi
14. Analog o`lchash asbobi nechta guruhga bo`linadi ?
A) 5 B) 4 C)3 D)2
15.Bosimni o`lchovchi qurilmani toping ?
A) Manometr
B) Voltmetr
C) Ampermetr
D) Metr
16.Kondensatorli zanjirda elektr energiya qanday energiyaga aylanadi?
A) Magnit maydon energiya B) Issiqlik energiya C) Elektr maydon energiya D) Mexanik energiya
17. Elektir maydonning har bir nuqtasining energetik imko-niyatini ifodolovchi kattalik , elektir maydonning…
A) Zaryad-langan zarra-chadir B) Potensi-alidir C) Elektir zaryadi-dir
D) Elektir maydon kuchlan-ganligi-dir
18. …istalgan ikki nuqtasi orasidagi kuchlanish ham nolga teng, ya’ni uning hamma nuqtalaridagi potensiallari bir xil.
A) Dielek-trikning B) O’tkaz-gichning C) Elektir maydon-ning D) Konden-sator qoplama-larning
19. Zarryadlangan zarrachalar-ning molekuladagi chekla-nadigan siljish hodisasi yoki elektr kuchlanishi ta’siridagi dielektrik dipol molekulalar-ning orientasiyasining o’zgarishiga … deyiladi
A) Elektr kuchlanganligi B) Dielek-trik singdi-ruvchan-ligi C) Elektr mustah-kamligi D) Dielektr qutblanishi
20. Uyingizda rezetkada nima bor?
A) Quvvat B) Tok kuchi C) Kuchla-nish D) Elektr energiyaS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J

N

ELEKTR O`LCHOV ASBOBLARI VA ELEKTR O`LCHASHlar fanidan testlar
1. Sig’imi bir xil bo’lgan ikki kondensator parallel ulangan. Ularni umumiy sig’imi parallel ulangandan ko’ra ketma-ket ulanganda qanday o’zgaradi?
A) O’zgar-maydi B) 4 marta kamayadi C) 4 marta ortadi D) 2marta kamaya-di
2. …-elektir zanjirining bir xil qiymatli tok o’tuvchi qismi
A) Tugun B) Kontur C) Tok manbasi D) *Shaxob-cha
3. Qanday ulanishda rezistrlar qarshiligi qarshiliklar yig’indisiga teng bo’ladi?
A) Ketma-ket B) Aralash C) Uch burchak D) Parallel
4. O’tkazgich ko’ndalang kesimi yuzasidan vaqt birligi ichida oqib o’tadigan zaryad miqdori … deyildi
A) Kuchla-nish B) Elektr quvvat C) Tok kuchi D) EYuK
5. O’tkazgichning qarshiligi nimalarga bog’liq?
A) O’tkaz-gich materiali va shakliga B) O’tkaz-gich materiali va geo-metrik o’lcham-lariga
C) O’tkaz-gich shakligava geo-metrik o’lcham-lariga D) Faqat o’tkaz-gich ma-terialiga
6. Qarshiligi bir xil bo’lgan ikki rezistr parallel ulangan. Ularni umumiy qarshiligi parallel ulangandan ko’ra ketma-ket ulanganda qanday o’zgaradi?
A) 4 marta ortadi B) O’zgar-maydi C) 2marta ortadi D) 2marta kamaya-di
7. O’tkazgichning uzunligi va diametri 2marta oshsa, uning qarahilligi qanday o’zgaradi?
A) 2marta ortadi B) 2marta kamaya-di C) O’zgar-maydi D) 4 marta ortadi
8. Uyingizda elektr hisoblagich (schetchik) nimani hisoblaydi?
A) Kuchla-nish B) Elektr energiya C) Tok kuchi D) Elektr quvvat
9. Manba kuchlanishi 220 V bo’lgan tarmoqda 12,5V li elektr yoritgichdan necha dona ketma-ket ulash zarur?
A) 20 dona B) 16 dona C) 14 dona D) 18 dona
10. Kuchlanishi 12V, quvvati 8W ga ega yoritgichni 220 Vli tarmoqqa ulash uchun qanday quvvatli va qarshilikli rezistr zarur?
A) P=130W va R=350 B) P=139W va R=312
C) P=150W va R=320 D) P=147W va R=330
11. Moddalarning holatiga bog’liq ravishda fizik kattaliklarning o’zgarishi-dagi kechikish ….. deyiladi.
A) Qoldiq magnit B) Gistere-zis C) Magnit induksiyasi D) Magnit oqimi
12. Transformator qaysi qonunga asosan ishlaydi?
A) To’la tok qonuni B) Amper qonuni C) Joul –Lens qonuni D) Elektro-magnit induksiya qonuni
13. Elektr energiyani mexanik energiyaga aylantiruvchi mashina …deyiladi.
A) Elektr motor B) Elektr genera-tor C) Kommutatsion qurilma. D) Elektr transfor-mator
14. Vaqt birligi ichida tebranishlar soniga nima deb aytiladi?
A) davr B) Ample-tuda C) Faza D) Chastota
15. Sinusoidal tokning ampletuda ko’rsatkichi bilan effektiv qiymati orasida qanday bog’lanish bor?
A) Ampletu-da 2 marta kam B) Ampletu-da 2 marta ortiq
C) Ample-tuda marta ortiq D) Ampletu-da marta kam
16. Sinusoidal tok, kuchlanish yoki EYUK ning to’la o’zgarish vaqtiga nima deyiladi?
A) Chastota B) Davr C) Faza D) Ampletuda
17. -ushbu ifoda qaysi kattalikning formulasi?
A) Ta’sir qiluvchi qiymat B) Ampletuda qiymati C) O’rtacha qiymati D) Oniy qiymat
18. -ushbu ifoda o’zgaruvchan tokning qaysi kattaligini hisoblash formulasi?
A) Reaktiv qarshilik B) Induktiv qarshilik C) Aktiv qarshilik D) To’la qarshilik
19. Agar aktiv qarshiligi R=80 , reaktiv qarshiligi X=60 ketma-ket ulangan o’zgaruvchan tok zanjiri bo’lsa, zanjirning to’la qarshiligi nimaga teng.
A) 60 B) 80 C) 100 D) 140
20. Sinusoidal kattalikning fazasi, ya’ni 900 oralig’idagi eng katta qiymati nima deyiladi?
A) Ta’sir qiluvchi qiymat
B) Ample-tuda qiymati
C) Oniy qiymat
D) O’rtacha qiymat


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J

N
ELEKTR O`LCHOV ASBOBLARI VA ELEKTR O`LCHASHlar fanidan testlar


1. Bir fazali U=220V, P=100W , (FIK) va quvvat koeffisenti bo’l-gan asinxron motoriga paral-lel 100 W li lampa ulangandan so’ng tarmoq-ning quvvat koeffisenti qanday o’zgaradi.
A) ga ortadi B) ga ortadi C) o’zgar-maydi D) ga kamayadi
2. ushbu ifoda o’zgaruvchan tokning qaysi kattaligini hisoblash formulasi?
A) Aktiv qarshilik B) Reaktiv qarshilk C) Induktiv qarshilik D) To’la qarshilik
3. Bir fazali U=220V, P=100W quvvat koeffisenti bo’lgan iste’molchi zanjiridan qanday tok oqib o’tadi.
A) 0,5 B) 0,455 C) 0,65 D) 0,72
4. O’zgaruvcha tok kattaliklari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A) Davr, shastota, burchak tezlik B) Tok kuchi, kuchla-nish, sig’im
C) Magnit oqimi, Quvvat koeffisi-enti D) Magnit oqimi, magnit induksi-yasi
5. Uch fazali simmetrik zan-jirda faza kuchlanishi 220 V, faza toki 5 A, cos=0,8 zanjirning aktiv quvvatini aniqang?
A) 2,64 kW B) 1,14kW C) 0,88 kW D) 1,52 kW
6. Uch fazali Y va ulanishda faza kuchlanishlari qanday bo’ladi?
A) Teng B) Y ga nisbatan marta ko’p C) Y ga nis-batan 2 marta ko’p D) Y ga nisbatan marta kam
7. Generator chulg’amlari yulduz usulda ulanganda necha simli sistema hosil bo’ladi?
A) 4-3 simli B) 3 simli C) 2 simli D) 4simli
8. Qaysi qatorda elektr o’lchov asboblari to’g’ri ko’rsatilgan?
A) Ampermetr, volt-metr, di-namo-metr, sekun-domer B) Amper-metr, AVO metr, mil-livol’t-metr.
C) Ossilog-raf, manometr,vat-metr dinamometr D) Elektr hisoblagich,termometr,dat-chik
9. Elektr qurilmalarning izolyasiya qarshiligi qaysi asbob bilan o’lchanadi?
A) Mego-metr, Uisson ko’prigi. B) Ampermetr, vattmetr C) Volt-metr, Testir D) Elektrhisoblagich
10. Faqat o’zgaruvchan tok kuchlanishini o’lchaydigan voltmetr qaynday o’lcham mexanizmga ega?
A) Magnito-elektrik B) Elektro-magnitik C) Elektro-dinamik D) Ferro-magnitik
11. Ampermetr va voltmeter yordamida qaysi kattaliklarni o’lchash mumkin?
A) Tok kuchi kuchla-nish elektr qarshiligi, elektr quvvati
B) Tok kuchi , kuchlanish, elektr qarshilikzaryad miqdori
C) Tok kuchi, kuchlanish, temperatura, bosim D) Elektr quvvat, elektr qarshilik, chastota
12. Qaysi elektr o’lchov asbobi-ni o’lchash mexanizmini ish-lash prinsipi qo’zg’aluvchan va qo’zg’almas magnit maydonlari o’zaro harakatiga asoslangan?
A) Elektrodinamik B) Induksi-on C) Ferrodinamik D) Elektro-magnit
13. Yarim o’tkazgichli kristalda n-p o’tishni hosil qilgan ikki soha chegaralarida tok o’tkazgichli simlardan tayyorlangan yoki kavsharlanib ulangan asbobga nima deb aytiladi?
A) Tranzis-tor B) Yarim o’tkaz-gichli diod C) To’g’ri-lagich D) Yarim o’tkaz-gichli tiristor
14. Diodning qanday turlari bor?
A) To’g’ri-lagich, tu-nelli, stabilit-ron, varikap. B) Kam quvvatli, o’rta quvvatli, katta quvvatli
C) Ikki qutbli, uch qutbli, to’rt qutbli D) Ikki qatlamli, uch qat-lamli, to’rt qatlamli
15. Tranzistorlar quvvat bo’yicha necha guruhga bo’linadi?
A) Kam quvvatli 0.5W gacha o’rta quvvatli 2.5 W gacha, katta quvvatli 2.5 W dan yuqori
B) Katta quvvatli 3.4W gacha, o’rta quvvatli 3.2 W gacha, kam quvvatli 0.6 W gacha
C) Kam quvvatli-0.3W gacha, O’rta quvvatli 0.3 dan to 1.5W gacha, Katta quvvatli 1.5 W dan yuqori
D) Katta quvvatli 5.5 W gacha, o’rta quvvatli 4.5 W gacha Kam quvvatli 1.5 W gacha
16. Elektrik tutashtirilgan ele-mentlari juda zich joylash-gan yaxlit qattiq jism tarzidagi elektron buyumga nima deb aytiladi?
A) Integral mikrosxema B) Iintegral-lash qurilma-si C) Integra-tor D) Integraf
17. Ikki o’zgaruvchan kirish kattaligidan integral funksiya olish uchun mo’ljallangan qurilma nima?
A) Registr B) Hisobla-gich C) Jamla-gich D) Integral-lash qurilmasi
18. Ba’zi kattaliklar qiymatini tashqi manba hisobiga oshiruvchi qurilma nima?
A) To’g’ri-lagich B) Kuchaytirgich C) Fotodiod D) Fototranzistor
19. O’zgaruvchan tokni o’zgarmas tokka aylantiruvchi qurilma nima?
A) Tok to’g’rila-gich B) Kuchlanish rostla-gich C) Quvvat kuchaytirgich D) Kuchla-nish kuchaytirgich
20. To’g’rilagichlar fazalar bo’yicha necha xil bo’ladi?
A) 1 fazali B) 3fazali C) 1va 3 fazali D) 2 fazali


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J

N
1-variantS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J

A

B

C

A

B

A

D

D

B

A

C

A

A

B

A

A

N
2-variantS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J

B

D

A

C

B

A

C

B

D

B

B

D

A

B

A

C

B

A

D

C

N
3-variantS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

J

B

D

C

A

D

B

D

B

A

B

A

D

A

D

C

B

D

B

C

B

N

Yüklə 60,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə