ElektrokimyaYüklə 115 Kb.
tarix22.05.2018
ölçüsü115 Kb.
#45552

ELEKTROKİMYA

İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları


Kimyasal piller

ElektrolizELEKTRİKSEL İLETKENLİK

Elektronlar : Metalik iletkenlik

İyonlar : Elektrolitik iletkenlik


l iletkenin boyu cm

S kesiti, cm2

R elektrik direnci, ohm

özgül direnç,


direnç, iletkenin boyu ile doğru ve kesiti ile ters orantılı

Burada σ öziletkenliktir.
Direncin tersine “iletkenlik”, özgül direncin tersine de “özgül iletkenlik” adı verilmektedir.
İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları
MnO4- + NO2- Mn2+ + NO3- (Asit)

MnO4- + 8 H+ Mn2+ + 4H2O 4 O atomu göz önüne alarak


MnO4- + 8 H+ + 5e- Mn2+ + 4H2O yükleri dengelemek için 5e- ilave
Diğer yarı reaksiyon için
NO2- NO3-
NO2- + H2O NO3- + 2H+
NO2- + H2O NO3- + 2H+ + 2e-
2/ MnO4- + 8 H+ + 5e- Mn2+ + 4H2O

5/ NO2- + H2O NO3- + 2H+ + 2e-
2MnO4- + 16H+ + 10e- + 5NO2- + 5H2O 2Mn2+ + 8H2O + 5NO3- + 10e-


2MnO4- + 6H+ + 5NO2- 2Mn2+ + 5NO3- + 3H2O

 1. Aşağıdaki reaksiyonlarını denkleştiriniz.


a) MnO4- + H2O2  O2 + Mn2+ (asidik ortam)

b) Cr2O72- + NO2 -  Cr3+ + NO3 (asidik ortam)

Çözüm a)
2/ (Mn+7O-24)- + 5 e-  Mn2+

5/ (H+12O-12)  O02 + 2x1e-=2e-
2(Mn+7O-24)- + 10 e-  2Mn2+

5(H+12O-12)  5O02 + 10e-

Toplam:

2MnO4- + 5H2O2  5O2 + 2Mn2+(-2) (0) = (0) (+4)

(-2) = (+4)

(-2) + 6H+ = (+4)
2MnO4- + 5H2O2 + 6H+  5O2 + 2Mn2+ + 8H2O

8 O 10 O 10 O 8 O
Çözüm b)

Cr2O72- + NO2 -  Cr3+ + NO3


1/ (Cr2+6O-27)2- + 2x3=6e-  2Cr3+

3/ (N+3O-22) -  (N+5O-23) - + 2e-
(Cr2+6O-27)2- + 6e-  2Cr3+

(N+3O-22) -  (N+5O-23) - + 6e-

Toplam:

Cr2O72- + 3NO2 -  2Cr3+ + 3NO3(-2) (-3) = (+6) (-3)

(-5) = (+3)

(-5) + 8H+ = (+4)
Cr2O72- + 3NO2 - + 8H+  2Cr3+ + 3NO3 + 4H2O

7 O 6 O 9 O 4 O
Aşağıdaki reaksiyonlarını denkleştiriniz.
a) MnO4- + C2O42-  CO2 + Mn2+ (asidik ortam)

b) MnO4- + Sn2+ à Mn2+ + Sn4+ (Asidik ortam)

ELEKTROKİMYASAL PİLLER
Zn (k) + + Cu (k)


Şekil : Çinko-bakır pil sistemi

Bu reaksiyondaki elektron alış-verişini,
Zn (k) + 2e-

+ 2e- Cu (k)

Standart Pil Potansiyeli

Basıncın 1 atm, sıcaklığın 25 oC ve konsantrasyonun 1 molar olduğu şartlara “standart şartlar” denir.

Anot: Zn (k) + 2e- E0 = 0,76 V

Katot: 2 + 2e- H2 (g) E0 = 0,00 V


Pil: Zn (k) + 2 + H2 (g) = 0,76 V2 + 2e- H2 (g) E0 = 0,00 V
Örnek: Zn ve Cu yarı pillerinin standart potansiyelleri sırasıyla = 0,76 V ve = 0,34 V olarak verilmiştir. Bu durumda oluşturulan çinko-bakır pilinin potansiyelini hesaplayınız.
Çözüm: Standart yarı pil potansiyellerinin toplamı standart pil potansiyelini vermektedir.
Anot: Zn (k) + 2e- E0 = 0,76 V

Katot: + 2e- Cu (k) E0 = 0,34 V


Pil: Zn (k) + + Cu (k)Anot: + 2e- Zn (k) E0 = - 0,76 V

Katot: + 2e- Cu (k) E0 = 0,34 V


Pil: Zn (k) + + Cu (k) = 0,34 – (-0,76)

= 1,10 V

NERNST DENKLEMİ


a A + b B c C + d D

voltaj (elektromotor kuvveti, EMK) aşağıda yer alan “Nernst denklemi” ile verilmiştir.
E =

ya da,


E =
şeklinde düzenlenebilir. Burada,
E : pil potansiyeli (EMK)

E0 : standart pil potansiyeli

F: 96480 coulomb

n : alınan veya verilen elektron sayısı

R:8,314 Joule/mol.K
Katot: + 2e- Cu (k) E0 = 0,34 V
EK =E0
EK =0,34

Şematik gösterim • Zn / ZnSO4 // CuSO4 / Cu+Anot: Zn (k) + 2e- E0 = 0,76 V

Katot: + 2e- Cu (k) E0 = 0,34 V


Pil: Zn (k) + + Cu (k)Örnek : 25 oC de - Zn / Zn+2 // Cu+2 / Cu + pilinde Zn+2 değişimi 0,06 M ve Cu+2 derişimi de 0,02 M olarak verilmiştir. Bu durumda pilin elektromotor kuvvetini hesaplayınız. (E0 = 1,1 V)
Çözüm: Pildeki reaksiyon şu şekildedir.
Zn + Cu+2 Zn+2 + Cu

E =


E = 1,1 - = 1,086 V

Anot KatotKurşunlu Akümülatörler


- Pb / H2SO4 (çöz) / PbO2 , Pb +
Böyle bir akümülatörün boşalması (deşarj) sırasında anot ve katottaki reaksiyonlar şu şekilde yazılabilir.
Anot: Pb (k) Pb+2 + 2e-

Pb+2 + PbSO4 (k)
Toplam: Pb (k) + PbSO4 (k) + 2e-
Katot: PbO2 (k) + 4 H+ + 2e- Pb+2 + 2 H2O

Pb+2 + PbSO4 (k)
Toplam: PbO2 (k) + 4 H+ + + 2e- PbSO4 (k) + 2 H2O

boşalma

P


dolma
bO2 (k) + Pb (k) + 2 H2SO4 2 PbSO4 (k) + 2 H2O

sülfürik asit derişimi % 5 ten % 40 a çıktığında, voltaj 1,88 den 2,15 volta yükselir.


Nikel-Kadmiyum Pilleri
Anot: Cd (k) + 2 OH- Cd(OH)2 + 2e-

Katot: NiO2 (k) + 2 H2 + 2e- Ni(OH)2 + 2 OH-


boşalma

dolma
Toplam: Cd (k) + NiO2 (k) + 2 H2O Cd(OH)2 + Ni(OH)2

Nikel-kadmiyum pillerinin her bir hücresinin potansiyeli yaklaşık olarak 1,4 volttur. Kurşunlu akümülatörlerde olduğu gibi, nikel-kadmiyum pilleri de deşarjı takiben tekrar doldurulabilmektedir.ELEKTROLİZ
Zn + Cu+2 Zn+2 + Cu


E0=0.000V


Yarı Reaksiyonlar

Minimum


Potansiyel (Volt)

Katyonlar
K+ + e-

K

- 2,93

Mg+2 + 2e-

Mg

- 2,63

Al+3 + 3e-

Al

- 1,66

Zn+2 + 2e-

Zn

- 0,76

Cr+3 + 3e-

Cr

- 0,74

Fe+2 + 2e-

Fe

- 0,44

Ni+2 + 2e-

Ni

- 0,25

2 H+ + 2e-

H2

0,00

Cu+2 + 2e-

Cu

+ 0,34

Cu+ + e-

Cu

+ 0,52

Ag+ + e-

Ag

+ 0,80

Anyonlar
2 F-

F2 + 2e-

- 2,87

2 Cl-

Cl2 + 2e-

- 1,36

4 OH-

O2 + 2 H2O + 4e-

- 1,23

2 Br-

Br2 + 2e-

- 1,09

2 I-

I2 + 2e-

- 0,54


FARADAY KANUNLARI


Michael Faraday (1832)
1- Elektroliz sırasında elektrotlarda serbest halde toplanan ya da elektrotlardan çözeltiye geçen madde miktarları, devreden geçen elektrik miktarı ile doğru orantılıdır
2- Çeşitli elektrolitlerden aynı miktar elektrik akımının geçirilmesi ile elektrotlarda serbest halde toplanan veya elektrotlardan çözeltiye geçen madde miktarları, bu maddelerin eşdeğer ağırlıkları ile orantılıdır.
m =

Q = I tm

: elektrotlarda toplanan veya çözünen madde miktarı (g)

A

: elektrotlarda toplanan veya çözünen elementin atom ağırlığı

n

: elektrotlarda alınan-verilen elektron sayısı

I

: devreden geçen akım şiddeti (amper)

t

: elektroliz süresi (saniye) olmaktadır.Örnek : 40 cm2 yüzey alanına sahip ince bir metal levha, bakır sülfat (CuSO4) çözeltisine daldırılarak, 1 amper akım şiddeti altında 24 saat süre ile bakır kaplanmaktadır. Metalik bakırın yoğunluğu 8,8 g/cm3 olarak verilmiştir. Meydana gelen kaplamanın kalınlığını hesaplayınız. (Cu = 64)
Çözüm:
m =
m = = 28,65 g
m = V d
V =
Plakanın her iki yüzü de bakır ile kaplanacağından toplam yüzey alanı 2 . 40 = 80 cm2 olacaktır. Bu durumda
hacim = yüzey . kalınlık
olduğundan,
kalınlık =

PROBLEMLER
1): Bir bakır sülfat çözeltisi 0,02 amperlik bir akım şiddeti altında 5 saat süre ile elektroliz ediliyor. Bu sırada katotta kaç gram bakır toplandığını hesaplayınız.Çözüm:
m =
m = = 0,118 g Cu

2): Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizinde katotta metalik sodyum ayrılırsa da su ile ikinci bir reaksiyona girerek sodyum hidroksite dönüşüyor. 10 gram NaCl elektroliz edilirse,

a) Elde edilen NaOH miktarını,

b) Devreden geçen elektrik miktarını

c) Normal koşullarda oluşan hidrojen gazının hacmini bulunuz.


Çözüm: Elektroliz edilen sodyum klorür, oluşan metalik sodyum dolayısıyla sodyum hidroksite eşdeğer olmaktadır.
a) Sodyum hidroksit miktarı:
b) Akım miktarı:
c) Hidrojen miktarı:

3): Bir gümüş banyosuna batırılmış bulunan ve bir yüzü 800 cm2 olup kalınlığı ihmal edilebilen bir levha 2 amperlik bir akım şiddeti altında 5 saat süre ile gümüş kaplanıyor. Kaplamanın kalınlığının kaç mm olduğunu bulunuz. Metalik gümüşün yoğunluğu 10,5 g/cm3 olarak verilmiştir.
Çözüm:
m =
m =
Metalik gümüş hacmi:
Kaplama kalınlığı:
Kaplama kalınlığı: = 2,4 mm

4): - Zn / ZnSO4 // AgNO3 / Ag + pilinin yarım pil reaksiyonlarını yazarak tam pil reaksiyonunu çıkarınız.
Çözüm:
Yük. yarı tepkimesi: Zn Zn+2 + 2e-

İnd. yarı tepkimesi: 2 Ag+ + 2e- 2 Ag


Pil tepkimesi: Zn + 2 Ag+ Zn+2 + 2 Ag


5): Fe / Fe+2 // Cu+2 / Cu standart pil şeması ile bu pilde yer alan demir ve bakır elementlerinin yükseltgenme potansiyelleri sırasıyla + 0,44 V ve - 0,34 V olarak verilmiştir.
a) Pilin anot ve katot reaksiyonlarını yazarak pil tepkimesini

çıkarınız.

b) Bu pilin standart pil potansiyelini belirtiniz.
Çözüm: Yükseltgenme potansiyeli büyük olan yükseltgenerek anodu, diğeri de katodu oluşturacaktır.
a) Katot: Cu+2 + 2e- Cu E0 = + 0,34 V

Anot: Fe Fe+2 + 2e- E0 = + 0,44 VPil: Cu+2 + Fe Cu + Fe+2
b) Bir standart pilin potansiyeli anot ve katot standart potansiyellerinin toplamı olmaktadır.6) Sn/Sn+2(0,01 M)//Pb+2(1,0 M)/Pb

Elektrokimyasal hücresinin

a) Potansiyelini hesaplayınız.

b) Pil olarak çalışır mı? Belirtiniz

c) Anot ve katot reaksiyonlarını yazınız.

d) Toplam reaksiyonu düşünerek kurşun metali (Pb0), Sn2+ çözeltisine batırılırsa reaksiyon olur mu? Gösteriniz.

Pb2+ + 2e- Pb E0 = - 0,126 V

Sn2+ + 2e- Sn E0 = - 0,136 V


Anot: Sn Sn2+ + 2e- E0 = + 0,136 V

Katot: Pb2+ + 2e- Pb E0 = - 0,126 V


Toplam: Sn + Pb2+ Sn2+ + Pb E0 = 0,01 V

a) E = = = 0,069 volt

b) Pil olarak çalışır.
c)

Anot: Sn Sn2+ + 2e- E0 = + 0,136 V

Katot: Pb2+ + 2e- Pb E0 = - 0,126 V
d) Sn + Pb2+ Sn2+ + Pb

reaksiyonun tersi Sn2+ + Pb X olmaz


Soru : Ni/Ni2+(0,50 M)//Pb+2(0,03 M)/Pb elektrokimyasal hücresinin

a) Anot ve katot ve toplam reaksiyonları yazınız.

b) Standart pil potansiyelini (E0) hesaplayınız.

c) Belirtilen şartlardaki pil potansiyelini hesaplayınız. Pil olarak çalışır mı? Belirtiniz

d) Toplam reaksiyonu düşünerek kurşun metali (Pb0), 0,05 M Ni2+ çözeltisine batırılırsa reaksiyon olur mu? Açıklayınız.

Pb2+ + 2e- Pb E0 = - 0,126 V

Ni2+ + 2e- Ni E0 = - 0,250 V
a) Anot: Ni Ni2+ + 2e- E0 = + 0,250 V

Katot: Pb2+ + 2e- Pb E0 = - 0,126 V


Toplam: Ni + Pb2+ Ni2+ + Pb
b) Anot: Ni Ni2+ + 2e- E0 = + 0,250 V

Katot: Pb2+ + 2e- Pb E0 = - 0,126 V


Toplam: Ni + Pb2+ Ni2+ + Pb E0 = 0,124 V

c)


E = = = 0,087 volt Pil olarak çalışır.
d) Ni2+ + Pb Ni + Pb2+ tersi reak. olmaz

S O R U L A R
S-1: Erimiş sodyum klorürün (NaCl) platin elektrotlar ile 10 amperlik akım şiddetinde 5 dakika süre ile elektroliz edildiğinde kaç gram klor gazı üretilir?
S-2: Erimiş magnezyum klorür (MgCl2) elektroliz edildiğinde, anotta normal şartlar altında 50 litre Cl2 gazı çıktığı zaman, katotta kaç gram metalik Mg üretilir?
S-3: Bir CuSO4 çözeltisi 0,750 amper akım şiddetinde elektroliz edildiğinde 63,5 gram metalik bakır açığa çıkmaktadır. Elektroliz süresini dakika olarak hesaplayınız.


S-7: 250 mL hacmindeki 0,6 M NiCl2 çözeltisi 5 amper akım şiddetinde ve 55 dakika süre ile elektroliz ediliyor. Elektroliz sonucunda Ni+2 ve Cl- iyonlarının konsantrasyonunu bulunuz. Elektroliz esnasında, çözelti hacminin değişmediği kabul edilecektir.

Başlangıçta Ni ve Cl miktarları= M==> n= M.V= 0,6.0,250 L = 0,15 mol

Ni2+ mikt = 0,15 mol => 0,15 mol . 58 g/mol = 8,7 g

Cl- mikt = 2.0,15 =30 mol => 0,30 mol . 35,5 g/mol = 10,65 g

Ni2+ için m = = = 4,95 g

Cl- için m = = = 6,06 g elektrolizde açığa çıkan

Kalan Ni2+ için 8,7- 4,95 = 3,75 g

Kalan Cl- için 10,65- 6,06 = 4,59 g


Son kons. Ni2+ için M= = = 0,259 M

Son kons. Cl- için M= = = 0,517 MS-9: Aşağıda şeması verilen pilin anot ve katot reaksiyonlarını yazarak pil reaksiyonunu çıkarınız. Hangi elektrotun pozitif olduğunu belirterek pilin standart elektromotor kuvvetini hesaplayınız.
Sn / Sn+2 // Ag+ / Ag


S-11: 25 oC sıcaklıkta Fe+3 iyonları derişimi 0,02 M ve Fe+2 iyonları derişimi 0,10 M olan bir çözeltiye bir platin helezon batırılarak hazırlanan elektrotun elektrot potansiyelini hesaplayınız. Fe+3 iyonunun Fe+2 iyonuna indirgenmesine ait yarım pilin standart potansiyeli 0,771 V olarak verilmiştir.

E =
S-13: Aşağıda şeması verilen pilin 25 oC sıcaklıktaki elektromotor kuvvetini hesaplayınız. Bu pilin her iki elektrotu da aynı olduğu için, pilin standart pil potansiyeli 0,00 V alınmalıdır.
Zn / Zn+2 (0,01 M) // Zn+2 (0,1 M) / Zn
E =


 1. Pt Fe3+ (0,13M), Fe2+ (0,068M)  Hg2+ (0,067M) Hg
   1. Hücrenin potansiyelini hesaplayınız.

   2. Hücrenin galvanik mi, yoksa elektrolitik mi olduğunu belirtiniz.

   3. Redoks reaksiyonu yazınız.

   4. Şeklini çiziniz.

Fe3+ + e- Fe2+ E0 = 0,771 volt

Hg2+ + 2e- Hg E0 = 0,854 voltÇözüm a)

Hg EK = 0,854 - = 0,819 volt

Fe Ea = 0,771 - = 0,787 volt

EHücre = EK - EA = 0,819 - 0,787 = 0,032 volt


Çözüm b) Galvanik EHücre = 0,032 volt
Çözüm c) Hg2+ + 2Fe2+ Hg + 2Fe3+
Çözüm d)Anot: 2H2 => 4H+ + 4e-
Katot
: O2 + 4H+ + 4e- => 2H2O
T
oplam : 2H2 + O2 => 2H2O

Yüklə 115 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə