Elektronik Sosyal Bilimler DergisiYüklə 207,65 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix20.09.2017
ölçüsü207,65 Kb.
#895
1   2   3   4   5   6   7   8   9

BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

üzerindeki anlamlı etkisi de, örgütsel destek eklendiğinde azalmıştır (β=0,546 p<0.01). Bu yüzden algılanan örgütsel destek prosedürel adalet ve yöneticiden tatmin arasında da kısmı 

ara değişken etkisine sahiptir. Bu bulgulara karşın, prosedürel adaletin ücret-ödül sisteminden 

tatmin üzerindeki etkisi anlamlıyken (β=0,322 p<0.01) örgütsel destek eklenen modelde bu 

etkilerinin ortadan kalktığı görülmektedir (β=0,107).  Bu durumda prosedürel adalet ve ücret-

ödül sisteminden tatmin arasındaki ilişkide örgütsel destek tam ara değişkendir. Diğer bir 

ifade ile prosedürel adalet ücret-ödül sisteminden tatmini örgütsel destek üzerindeki 

etkileriyle artırmaktadır. Örgütsel destek prosedürel adalette işin özelliklerinden tatmin ve 

yöneticiden tatmin de kısmi ara değişken etkisine sahiptir, ücret-ödül sisteminden tatmin de 

ise tam ara değişken etkisine sahiptir. Bu sebeple H4 hipotezi kabul edilebilir. 

Çoklu regresyon analizleri ile hipotezlerin test edilmesi sonuçu elde edilen bulgular 

tablo 5’de görülmektedir.  

Tablo 5: Hipotez testlerine yönelik değerlendirme 

Hipotez Kabul/Red 

Açıklama 

H

1

: Dağıtımsal adalet algısı  iş tatmini 

üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 

Kabul Dağıtımsal adalet algısı  iş tatminin her üç boyutu 

üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. H

2

: Prosedürel adalet algısı  iş tatmini 

üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 

Kabul 

Prosedürel adalet algısı  iş tatminin her üç boyutu üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. 

H

3

: Örgütsel destek algısı dağıtımsal 

adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkide 

ara değişken etkisine sahiptir. 

Kabul Dağıtımsal adaletin ödül-ücret tatmini ve yöneticiden 

tatmin üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel destek 

kısmi ara değişkendir. 

Dağıtımsal adaletin işin özelliklerinden tatmin 

üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel destek tam ara 

değişkendir. 

H

4

: Örgütsel destek algısı prosedürel 

adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkide 

ara değişken etkisine sahiptir. 

 

Kabul Prosedürel adaletin işin özelliklerinden ve yöneticiden 

tatmin üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel destek 

kısmi ara değişkendir. 

Prosedürel adaletin ödül-ücret tatmini üzerindeki 

etkisinde algılanan örgütsel destek tam ara 

değişkendir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Algılanan örgütsel örgütsel desteğin örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkide ara 

değişken etkisini inceleyen bu çalışmada bu bugüne kadar yapılmış olan ulusal ve uluslar 

arası araştırmaları da destekleyen bulgular elde edilmiştir ( Bluedon, 1982; Clegg, 1983; 

Eisenberger ve ark, 1986; Folger ve Konovsky, 1989; Lind ve Tyler, 1988; Martin ve Bennett

1996; Organ, 1988; Özdevecioğlu, 2003; Özmen, 2007).   Yapılan varimaks dönüşümlü faktör 

analizleri ile iş tatminin üç boyutlu yapısı ortaya koyulmuş, örgütsel adalet algıları da yine 

faktör analizleri sonucu dağıtımsal ve prosedürel adalet algısı olarak birbirinden ayrılmıştır. 

 

84BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

Öngörülen hipotezleri test etmek amacıyla geliştirilen çoklu regresyon modellerine ilişkin bulgular da konuyla ilgili literatürü pek çok açıdan desteklemektedir. Bankacılık ve 

sigortacılık lanaında farklı firmalardan 356  çalışan üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma ile 

çalışanların iş tatminlerinin farklı boyutlara sahip olduğu, yöneticiden, işin özelliklerinden ve 

ücret sisteminden tatminin adalet algılarıyla ilişkili olduğu ortaya konmuştur.  Prosedürel  ve 

dağıtımsal adaletin iş tatmininin bu üç boyutu üzerindeki etkileri karşılaştırıldığında 

prosedürel daha güçlü bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.   Ayrıca ara değişken olarak ele 

alınan algılanan örgütsel desteğin hem dağıtımsal hem de prosedürel adalet algısının iş tatmi 

boyutları ile ilişkisinde kısmı ve tam ara değiken etkisine sahip olduğu ortaya koyulmuştur. 

Prosedürel  adalet açısından algılanan örgütsel desteğin işin özelliklerinden tatmin ve 

yöneticiden tatmin üzerinde kısmi ara değişken etkisine, ücret-ödül sisteminden tatmin 

üzerinde de tam ara değişken etkisine sahip olduğu görülmektedir. Dağıtımsal  adalet 

açısından ise algılanan örgütsel destek ödül sisteminden tatmin ve yöneticiden tatmin 

üzerinde kısmi ara değişken etkisine, işin özelliklerinden tatmin üzerinde de tam ara değişken 

etkisine sahip olduğu görülmektedir. 

Bu bulgulara dayalı olarak, çalışanların adalet algılarının yalnızca kendileri ile ilgili 

kararlara katılımlarından değil önemli sonuçlar doğuran kararlar üzerinde kontrol sahibi 

olmalarından da etkilendiği söylenebilir. Örneğin çalışanlara ücret sistemlerinin temellerinin 

oluşturulmasında fırsat tanımak, kontrol duygularını ve ihitiyaçlarının karşılanma olasılığını 

arttırarak işlerinden daha fazla tatmin olmaları sağlanabilir. Buna göre prosedürel adalet 

algıları öncelikle ücret tatmini olmak üzere çalışanların genel iş tatminleri üzerinde olumlu 

yönde etkili bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar örgütsel çıktıların adil dağıtımı ile 

ilgili olumlu algılarasahip oldukları için örgütün kendilerini desteklerdiğini hissetmekte bu 

sayede işlerine duydukları saygı ve bağlılık da artmaktadır. Diğer yandan çalışanlar elde 

ettikleri çıktıları belirleyen süreçlerin adil olduğunu hissettiklerinde ise yine örgütün 

kendilerini desteklediği duygusuna sahip olmakta ve buna bağlı olarak özellikle kurumun 

ödül ve ücret sisteminden duydukları tatmin yükselmektedir.  

Bu çalışmanın sonuçları,  bakacılık ve sigortacılık sektöründe çalışanların adalet ve 

örgütsel destek algısının iş tatminlerini etkileyen önemli faktörler olduğunu göstermektedir. 

Bu nedenle çalışanların iş tatminini artırmak için örgütsel destek algısı ve adalet algısını 

olumlu yönde etkileyecek önlemler alınması ayaralı olacaktır. Özellikle bankacılık ve 

sigortacılık sektörünün ülkemizin ekonomik değişimlerinden yoğun biçimde etkilelen ve 

yüksek düzeyde stres içeren bir  yapıya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

 

85BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

çalışanların etkin ve verimli biçimde faaliyet göstermesinin önemi de artmaktadır. Bu sebeple çalışan tatmini artırmak isteyen kurumlar, faaliyetlerini yansıtan süreçleri ve bu süreçlerin 

sonuçlarının çalışanlarada uyandırdığı etkileri yakından izlemeli ve çalışanlarda destek 

uyandıran  bir ortam  oluşturmaya çalışmalıdır.  

Adalet algısı, örgütsel destek ve iş tatmini arasındaki ilişkilere odaklanan bu çalışma 

ülkemizde benzer konularda yapılabilecek diğer çalışmalara da   ışık tutmaktadır. Ancak bu 

araştırmanın bulguları bazı  sınırlamalar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Öncelikle 

araştırmanın örneklemi yalnızca bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışan bireylerden 

oluşmaktadır. Bu sebeple bulguların genelleştirilebilirliği de bu çerçevede 

değerlendirilmelidir. Diğer yandan değişkenler uluslar arası ölçeklerden yapılan çeviriler ile 

oluşturulmuştur. Ölçekler önce İngilizce’den Türkçe’ye, sonra da Türkçe’den İngilizce’ye 

çevrilerek iki aşamalı bir süreç sonucunda elde edilmiş ve ölçeklerin içsel tutarlılıkları 

hesaplanmıştır. Ancak bu ve benzeri ölçeklerin uluslararası çalışmalarda kullanılabilirliği 

gelecek çalışmalarda sınanmalıdır. Bu çalışmada yalnızca adalet algıları, örgütsel destek ve iş 

tatmini ilişkisine değinildiğinden iş tatminini etkileyebilecek ve ara değişken olarak 

değerlendirilebilecek başka değişkenler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu bakımdan benzer 

konularda yapılacak gelecek çalışmalarda, özellikle örgütün kültürünün temellerinin, örgüt 

kültürünü yansıtan etik prenciplerin varlığının ve katılımcı yönetim uygulamalarının örgütsel 

destek ve adalet algıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi faydalı olacaktır.  

 

KAYNAKÇA 

 

Agho, A.O., Mueller, C. W., & Price, J.L.  (1993). Determinants of employee job satisfaction: 

An empirical test of a causal model. Human Relations 46, 1007-27. 

Akıncı, Zeki.(2002). Turizm Sektöründe İşgören  İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş 

Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi , 4, 1-25. 

Alexander, S., & Ruderman. M. (1987). The Role of Procedural and Distributive Justice in 

Organizational Behavior. Social Justice Research, 1, 177-198. 

Allen, D., Shore, L.M., & Griffeth, R.W. (2003). The Role of Perceived Organizational 

Support and Supportive Human Resource Practices in the turnover Process. Journal of 

Management, 29, 99-118 

Armeli, Stephan., Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived Organizational 

Support and Police Performance: The Moderating Influence of Sociomotional Needs. 

Journal of Applied Psychology,  83, 288-297. 

Armstrong, J. Scott ., &. Overton, Terry. S. (1977). Estimating nonresponse bias in mail 

surveys. Journal of Marketing Research, 14, 396-402. 

 

86
BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

Baron R., & Kenny D. (1986). The moderator-mediator valiable distinction in social psychological research. Journal of Personality and social psychology, 51, 1173-1182. 

Basilevsky, A. (1994). Statistical Factor Analysis and Related Methods. Theory and 

Applicatioms. New York: John Wiley & Sons 

Beugre, C. D. (2002). Understanding Organizational Justice and its İmpact on managing 

Employees: An African perspective. Journal of Human Ressource Management,  13, 

1091-1104

Blau, P. (1964). Exchange and Power in Social Life, New York: WileyBluedorn, A.C. (1982). A unified model of turnover from organizations. Human Relations

35,  135-153. 

Clegg, C.W. (1983). Psychology of employee lateness, absence, and turnover: A 

methodological critique and an empirical study.  Journal of Applied Psychology, 68, 

88-101. 


Cohen, R. L. (1987). Distributive Justice: Theory and Research. Social Justice Reearch, 1, 19-

40 


Cohen- Charash, Yochi., & Spector, P.E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A 

Meta-Analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89, 278-321 

Cropanzano, R., & Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice: Tunneling 

through the maza. In C.L.Cooper& I.T.Robertson (Eds), International Review of Organizational Psychology, 12, 317-371. Chicheste: John Wiley ve Sons. 

Çakmak, F.A., & Biçer, İ.H. (2006). Performans değerleme sisteminden duyulan 

memnuniyeti etkileyen unsurlar. itüdergisi/b sosyal bilimler ,3, 3-14 

Dailey, R.C., & Kirk, D.J. (1992). Distributive and Procedural Justice As Antecedents of Job 

Dissatisfaction and İntent to Turnover. Human Relations, 45, 305-31 

DeConinck, J.B., & Stilwell, D.C. (2004). Incorporating organizational justice, role states, 

pay satisfaction and supervisor satisfaction in a model of turnover intentions. Journal 

of Business Research57, 225-231  

Demircan, Ç.N., & Ceylan, A. (2005). İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma 

Eğilimi Üzerindeki Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 52-56 

Eisenberger, R., Huntington, R.,  Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational 

support. Journal of Applied Psychology, 71, 500-507. 

Eisenberger R., Fasola P., & Lamastro-Davis, Valerie. (1990). Perceived Organizational 

Support and Employee Diligence, Commitment and Innovation. Journal of Applied 

Psychology, 75, 51-59. 

Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). Perceived Organizational 

Support, discretionary Treatment, and Jop satisfaction.  Journal of Applied 

Psychology, 82,  812-820. 

Erdoğan B., Lıden  R.C., & Kraımer M.A.(2006). Justıce and Leader  Member Exchange: The 

Moderatıng Role of Organızatıonal Culture, Academy of Management Journal ,49, 2, 

395–406. 

Eroğlu. F. (1996). Davranış Bilimleri, İstanbul, Beta Basım Yayım.  

 

87
BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

Fasola, P.M. (1995). Procedural justice and perceived organizational support: Hypothesized effects on job performance. In. R.S. Cropanzono & K.M. Kacmar (Eds) Organization 

politics, justice, and suport: managing the social climate of the work place ( 185-195). 

Westport, CT: Quorum 

Folger,R., & Greenberg, J.(1985). Procedural justice: An imperative analysis of personnel 

sysytems. In K.M.Rowland & G.R.Ferris (Eds.), Research in Personnel and Human Resources Management, 3, 141-183 

Folger,R., & Martin, C.L.(1986). Relative deprivation and referent cognitions: Distributive 

and procedural justice effects. Journal of Experimental Social Psychology, 22, 531-

546. 


Folger, R., & Konovsky, M.A.(1989). Effects of procedural and distributive justice on 

reactions to pay raise decisions. Academy of Management Journal, 32, 115-130. 

Folger, R., & Skarlicki, D.P. (1999). Unfairness and resistance to change; hardship as 

mistreatment. Journal of Organizational Change Management, 12, 35-50 

Folger, R., Konowsky, M.A., & Cropanzono.R. (1992). Adue process metaphor for 

performance appraisal. In B.M Stawve & L.L. Cummings (Eds), Research in organizational Behavior, 13, 29-117. Greenwich, CT: JAI Press 

Greenberg, J. (1990a). Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16, 399-432. 

Greenberg, J. (1990b). Employee theft as a reaction to underpayment inequity: The hidden 

cost of pay cuts. Journal of Applied Psychology, 75,  561-568. 

Greenberg. J (1996), The quest for justice on the job: essays and experiments. Thousand 

Oaks: Sage Publications

.

 Hackman, J.R., & Oldham, G.R.(1975). Development of the Job Diagnostic Survey. Journal 

of Applied Psychology, 60, 159-170. 

Hom, Peter., & Grifeth, R.W. (1991). Structural Equations Modeling Test of a Turnover 

Theory: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses. Journal of Applied Psychology

76, 350-366  

İşbaşı, J.Ö. (2001). Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin ve Örgütsel Adalete 

İlişkin Algılamalarının Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü. Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ekim 1, 51-73. 

 İşcan, Ö.F ., & Naktiyok, A. (2004). Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri 

Olarak Örgütsel Bağlilik Ve Örgütsel Adalet Algıları. Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1, 181-201 

Jenkins, D,G., & Lawler E.E. (1981). Impact of employee participation in pay plan 

development. Organizational Behavior and  Human performance. 28, 111-128 

Kossek, E.E., & Ozeki Cynthia. (1998). Work–Family Conflict, Policies, and the Job–Life 

Satisfaction Relationship: A Review and Directions for Organizational Behavior–

Human Resources Research. Journal of Applied Psychology, 83, 139-149. 

Leventhal, G.S. (1980).What should be done with equity theory? New approaches to the study 

of fairness in social relationships. In K.S. Gergen, M.S. Greenberg, & R.H. Willis 

(Eds).  Social Exchange, Advances in theory and research (pp. 27-55) New York: 

Plenum 

 

88
BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

Lind, E.A., & Tyler,T.R. (1988). The social Psychology of procedural justice. New York: Plenum Press. 

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, 1297-1350, Chicago: Rand 

McNally.


 

Lowe, RH., & Vodanovich, S.J. (1995). A Field study of distributive and Procedural Justice 

as Predictors of Satisfaction and Organizational commitment. Journal of Business and 

Psychologh, 10, 99-114 

Martin, C.L., & Bennett, N. (1996).  The role of justice judgements in explaining the 

relationship between job satisfaction and organizational commitment. Group ve 

Oranizational Management, 21,  84-104. 

Martin, C.L., & Nagao, D. (1989). Some behavioral consequences of computerized 

interviewing. Journal of Applied Psychology, 74,  72-80. 

Masterson, S.S., Lewis, K., Goldman, B.M., & Taylor, M.S. (2000). Integrating Justice and 

Social Exchange, The differing Effects of Fair Procedures and Treatment on Work 

Relationships. Academy of management Journal, 43, 738-748 

McFarlin, D.B., & Sweeney, P.D. (1992). Distributive and procedural justice as predictors of 

satisfaction with personal and organizational outcomes. Academy of Management Journal, 35, 626-637. 

Moorman, R.H., Blakely, G.L., & Niehoff, B.P. (1998). Does Perceived Organizational 

Support Mediate The Relationship between procedural Justice and Organizational 

Citizenship Behavior? Academy of Managment Journal, 41,  351-357 

Niehoff, B P., & Moorman, R. H, (1993). Justice As A mediator of the relationship between 

Methods of monitoring and organizational citizenship Behavior. Academy of management Journal, 36, 527-556 

Oldham G.R., Kulik, C.t., Ambrose, M.L., Stepina, L.P., & Brand, J.F. (1986). Relations 

between job facet comparisons and employee reactions. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 38,  28-47 

Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behaviour: The good soldier syndrome

Lexington, MA: Lexington Books. 

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin 

belirlenmesine yönelik bir araştırma. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 18, 113-130 

Özmen, Ö. N.T., Arbak, Y., & Özer, P.S. (2007). Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları 

Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına  İlişkin Bir Araştırma.  Ege Akademik Bakış, 7, 

17-33 


Rhoades, L., Eisenberger, R., & Armeli, S. (2001). Affective commitment to the organization: 

The contribution of perceived organizational support.  Journal of Applied Psychology

86, 825-836

.

 Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of  The 

Literature. Journal of Applied Psychology, 87,  698-714 

Scarpello, V., &  Jones, F. F. (1996). Why justice matters in compensation decision making. 

Journal of Organizational Behavior. 17, 285-99. 

 

89
BAHAR-2009  C.8  S.28 (068-090) 

           

ISSN:1304-0278

                     SPRING-2009 V.8 N.28 

 

Setton, R.P., Bennett, N., & Liden, R. C. (1996). Social Exchange in Organizations, Perceived organizational Support, Leader-Member Exchange, and Employee Reciprocity. 

Journal of Applied Psychology, 81, 219-227 

Shephard, B.H., Lewicki ,R.J., & Minton, J.W. (1992). Organizational justice: The search for fairness in the workplace. NewYork, NY: Macmillan 

Smith, P.C., Kendall, L.M., Lorne, M., & Hulin, C.L. (1969). The measurement of satisfaction in work and retirement. Chicago: Rand-McNally 

Sweeney, P. D., & McFarlin D. B. (1997). Process and outcome: Gender differences in the 

assessment of justice. Journal of Organizational Behavior, 18,   83-98 

Sweeney, P. D., &  McFarlin, D. B.  (1993). Workers’ evaluations of the “ends” and the 

“means”: An examination of four models of distributive and procedural justice. 

Organizational Behavior and Human Decision processess, 55, 23-40 

Şimşek,  Ş.M., Akgemci, T., & Çelik, A. (2001). Davranış Bilimlerine Giriş ve örgütlerde Davranış, Ankara: Nobel Yayım.

  

Tett, R.P., & Meyer, J.P. (1993). Job Satısfactıon, Organızatıonal Commıtment, Turnover Intentıon, And Turnover: Path Analyses Based On Metaanalytıc Fındıngs. Personnel 

Psychology, 46, 259-293 

Tyler, T. R., & Bies, R. J.  (1990). Beyond formal procedures: the interpersonal context of 

procedural justice.  In J.S Carroll (ed)  Applied Social Psychology: Business Settings, 

77-98 Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.   

Yoon, J. (1996). Fairness issues and job satisfaction among Korean employees: The 

significance of status value and procedural justice in work orientation. Social Justice Research,  9,  121-43 

Wayne, S. J., Shore, L.M., & Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and 

leader-member Exchange, A Social Exchange Perspective. Academy of management 

Journal, 40, 82-111 

Weiner,Y., & Vardi,Y.(1980). Relationships between job, organization, and career commitments 

and work outcomes – An integrative approach. Organizational Behavior and Human 

Performance, 26, 81-96. 

 

  

90

Document Outline

  • Bu çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek üzere altı f
  • 4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kataloq: dosyalar -> makale
makale -> Araştırma Makalesi Research Article
makale -> 1 Mukaddime, Sayı 1, 2010
makale -> Xülasə Bu məqalədə dini kult və kult qrupunun yaranma səbəbləri haqqında klassik və müasir
makale -> Iğdır Üniversitesi / Iğdır University Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences
makale -> 23 GÜvenlik kavraminin realiZM, neorealizm ve kopenhag okulu çERÇevesinde tartişilmasi dr. Övgü kalkan küÇÜksolak
makale -> Bir düşünme biçimi olarak nihilizm, hiçbir değer tanımayan görüşlerin ortak
makale -> Araştırma Makalesi/Çeviri Research Article/Translation
makale -> Xv ve XVI yüzyılların önemli kaynaklarından olan tahrir defterleri tımar sistemin
makale -> R. Arabacı & C. Çankaya / Eğitim Fakültesi Dergisi XX (1), 2007, 1-15
makale -> Küreselleşme sürecinde kent "antik siTE’den dünya kentiNE"

Yüklə 207,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə