Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə2/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

– uważnie słucha informacji nauczyciela na temat II wojny światowej 1.1a

– uważnie słucha informacji nauczyciela na temat powstania warszawskiego i udziału dzieci Warszawy w walce z okupantem 1.1a

– czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci 1.1b

– czyta ze zrozumieniem tekst opowiadania 1.1b

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne 1.1b

– wyszukuje w tekście i na mapce potrzebne informacje 1.1c

– rozpoznaje humor w opowiadaniu 1.2a

– ustala miejsce i bohaterów opowiadania 1.2b

– układa i zapisuje rozmowę grzecznościową dzieci z podwórka w formie krótkiego dialogu 1.3a

– uzupełnia zdania na podstawie przeczytanego tekstu informacyjnego 1.3a

– wypowiada się na temat różnych rodzajów wojsk 1.3a

– uzupełnia opis pomnika Małego Powstańca 1.3a

– wypowiada się na temat własnego regionu 1.3a

– odgrywa rolę w scence dramowej przedstawiającą poprawną społecznie rozmowę dzieci z podwórka 1.3b

– uczestniczy w rozmowie na temat wybuchu II wojny światowej 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– wie, kim jest patriota i jaką rolę może pełnić w czasie pokoju 1.3c

– uczestniczy w rozmowach na temat patriotyzmu i niszczycielskiego działania wojny 1.3c

– wypowiada się na temat tradycji rodzinnych 1.3c

– wie, co to jest tradycja 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– tworzy zdrobnienia i rodziny wyrazów 1.3c

– rozpoznaje i grupuje rzeczowniki 1.3c

– używa właściwych przyimków do określania położenia 1.3c

– nazwy państw pisze wielką literą, a utworzone od nich przymiotniki małą 1.3f

– stara się pisać poprawnie wybrane wyrazy z „ż” 1.3f

– zna i stosuje zasadę pisowni wyrazów z „ó” wymiennym na „o”, „e’, „a” 1.3f

– zna pisownię nazw regionów i ich stolic 1.3f

– śpiewa hymn państwowy 3.1a

– zna okoliczności powstania polskiego hymnu narodowego 3.1a, 5.7

– wie, jak zachować się podczas śpiewania oraz słuchania hymnu polskiego i hymnów innych narodów 3.1a, 5.5

– wykonuje na dzwonkach „Odę do radości” – nieoficjalny hymn Zjednoczonej Europy 3.1a, 3.1c, 3.2a

– potrafi zaprojektować herb własnej miejscowości 4.2a

– zna charakterystyczne wytwory sztuki ludowej pochodzące z wybranych regionów Polski 4.3a

– haftuje prosty wzór na płótnie 4.2b

– wykonuje projekt miejsca zabaw 4.2b

– identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami 5.2

– stara się zachowywać poprawne relacje z dziećmi z podwórka 5.3

– zna wartość utrzymania pokoju na świecie 5.4

– zna najbliższy region 5.6

– zna niektóre fakty związane z wybuchem II wojny światowej 5.7

– zna wybrane fakty związane z powstaniem warszawskim 5.7

– zna pojęcia: drzewo, krzew, roślina zielna 6.4

– wymienia przykłady drzew, krzewów i roślin zielnych 6.4

– zna charakterystyczne dla różnych regionów kraju rośliny i zwierzęta 6.4

– zna i wykorzystuje w praktyce zasadę mnożenia przez 0 i 1 7.5

– sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia 7.5

– wyszukuje liczby podzielne przez podany czynnik 7.5

– mnoży i dzieli liczby w zakresie 30 7.5

– mnoży liczby przez 5 i 10 w zakresie 100 7.5

– uzupełnia działania z okienkami 7.6

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia 7.7

– rozwiązuje zadania, wykorzystując dane z ilustracji i wykresu 7.7

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem obliczeń pieniężnych 7.7, 7.8

– właściwie posługuje się igłą i nożyczkami 9.2b

– zachowuje ład i porządek w miejscu zabaw 9.3a

– rzuca i chwyta piłkę 10.3a

– wykonuje podania piłki oburącz znad głowy 10.3a

– bierze udział w grach i zabawach sportowych, respektując ich zasady 10.3c

– zna pojęcie herbu, rozpoznaje herby większych miast Polski PP

– zna regiony kraju, potrafi wskazać je na mapie PP

– zna charakterystyczne dla różnych regionów kraju zabytki PP

– zna charakterystyczne dla różnych regionów kraju stroje regionalne PP
III krąg tematyczny: Ja i moi koledzy


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

11. Razem weselej


zdawanie sprawy z lektury 1. i 2. rozdziału książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, uzupełnianie metryczki książki, pisownia imion obcego pochodzenia, dopasowywanie krótkich opisów postaci do bohaterów lektury, rozmowa na temat głównych bohaterów, zamiana 1 osoby na 3 osoby liczby pojedynczej czasownika, pisanie kartki z pamiętnika, wprowadzenie pojęcia czasownik – pytanie „co robi?” wskazywanie czasowników w zdaniach, rozwiązywanie krzyżówki

1.1a, 1.c, 1.2d, 1..3a, 1.3c, 1.3f, 5.5

dodawanie i odejmowanie typu 35 + 7, 42 – 7, mnożenie i dzielenie w zakresie 30 i przez 5 i 10 w zakresie 100, rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem czterech działań, dobieranie znaków działań do podanych wyników

7.4, 7.5, 7.7


grupowe wykonanie makiety zagród dzieci z Bullerbyn

4.2a, 9.2c, 9.3a

gry i zabawy bieżne podczas zajęć na świeżym powietrzu

10.3c

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 1. zwrotki piosenki „Nasza piosenka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 1 s. 28–30, M. cz. 1 s. 20–21; lektura A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, mapa Europy, 2 ramy obrazu, etykiety z imionami bohaterów lektury, wyrazy na kartonikach, ilustracja lub nazwa opisywanej postaci, pudełka kartonowe, mały arkusz styropianu, zielone kawałki gąbki, wycinanki, kolorowa bibuła, materiały tekstylne, kartoniki z działaniami i cyframi, skakanki, szarfy;

dodatkowo: kartki z bloku, pisaki, guziki, kartki z rymami

12. Koledzy

i przyjaciele
kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat przyjaciół i przyjaźni, czytanie opowiadania z podziałem na role, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, ocenianie prawdziwości zdań na podstawie tekstu, ocena zachowania bohaterki, wyjaśnienie wyrażenia „przyjaciółka od serca”, gromadzenie cech prawdziwego przyjaciela, rozmowa na temat cech i zachowania prawdziwego przyjaciela, rodzina wyrazu „przyjaciel”, przymiotniki o znaczeniu przeciwnym, kończenie zdań opisujących dzieci, cechy osób, wyrazy z „ó” wymiennym na „o”, „e” lub „a”

1.1b, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 1.3g, 5.3

rozwiązywanie zadań, obliczenia w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech działań, uzupełnianie brakujących liczb w działaniach, porządkowanie liczb wg określonych warunków, doskonalenie dodawania i odejmowania typu 47 + 6, 53 – 6, ilustrowanie rozwiązania zadania

7.4, 7.5, 7.7gry i zabawy ruchowe przygotowujące do gry w piłkę nożną – strzały nogą do celu, prowadzenie i podawanie piłki nogą

10.3a

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Nasza piosenka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 20, Ćw. cz. 1 s. 31–32, M. cz. 1 s. 22–23; bębenek, słowniki frazeologiczne, sylwetka człowieka z papieru, pisaki, węże matematyczne, piłki, szarfy w dwóch kolorach, 2 pachołki;

dodatkowo: kartki w kratkę, krzyżówka13. Razem możemy więcej


głośne czytanie wiersza z przestrzeganiem interpunkcji, właściwej dynamiki i intonacji, próba ustalenia, w jaki sposób autor podkreślił emocje w wierszu, rozmowa na temat zachowania kibiców na podstawie wiersza i doświadczeń własnych, wyszukiwanie w wierszu okrzyków kibiców i wyjaśnianie ich, dyskusja na temat dobrego kibicowania, wspólne układanie kodeksu kibica, odgrywanie scenek dramowych przedstawiających zachowania kibiców, skreślanie zdań opisujących niewłaściwe zachowania kibiców, układanie zdań na temat: Co jest zadaniem kibiców? – rzeczowniki odczasownikowe, pisownia wyrazów z zakończeniami „-ów”, „-ówka” – przypomnienie zasady, wyjątki: „skuwka”, „wsuwka”, „zasuwka”

1.1c, 1.2a, 1.2c, 1.3a, 1.3b. 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f, 5.3

sprawdzanie odejmowania za pomocą dodawania, rozwiązywanie zadań – odczytywanie danych z ilustracji, rozwiązywanie zadań złożonych, porównywanie działań, uzupełnianie brakujących liczb w działaniach

7.4, 7.6, 7.7


budowa zewnętrzna człowieka (części ciała; zęby, skóra i włosy jako ochrona organizmu)

6.8

wykonanie kapsli do gry według podanej instrukcji, zorganizowanie rozgrywek

4.2b
muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka 3. zwrotki i refrenu piosenki „Nasza piosenka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 21, Ćw. cz. 1 s. 33–35, M. cz. 1 s. 22–23, Teczka artysty s. 9; kartoniki z działaniami, etykieta z napisem relacja, etykiety do zabawy dramowej, model demonstracyjny lub ilustracja budowy zewnętrznej człowieka, kartoniki z cyframi, łańcuszek rachunkowy, kapsle, plastelina, kredki, flamastry, kreda;

dodatkowo: arkusze papieru z narysowanym kołem, pisaki, 3 kostki do gry


14. Nikt nie wie wszystkiego


słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego opowiadania, wykonanie klasowej encyklopedii zainteresowań, wyjaśnienie, co to jest encyklopedia, kolejność alfabetyczna wyrazów w zakresie pełnego alfabetu – porządkowanie wyrazów, formułowanie wypowiedzi pisemnej z użyciem prostych argumentów – wyrazy: sądzę, myślę, uważam, jestem zdania, według mnie, zapoznanie się z różnymi źródłami informacji książkowej, „Mamy prawo czegoś nie wiedzieć…” – dyskusja klasowa o potrzebie korzystania z różnych źródeł informacji, wyszukiwanie informacji na zadany temat w różnych źródłach (gdzie można znaleźć informacje?)

1.1a, 1.1b, 1.3a, 1.3c, 1.3e, 1.3f

obliczenia zegarowe i kalendarzowe, znaki rzymskie I–XII, nazwy miesięcy, pisanie dat różnymi sposobami

7.13, 7.14minipiłka nożna – zasady gry

10.3a

muzyczna powitanka „Do szkoły!”, nauka piosenki „Nasza piosenka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 22–23, Ćw. cz. 1 s. 36−37, M. cz. 1 s. 26–27; płyta z dowolną muzyką, etykiety z nazwami różnych zainteresowań, kartki formatu A4, kredki, 2 pojemniki, papierowe kulki, kalendarz ścienny, kartoniki z cyframi rzymskimi i arabskimi od 1 do 12, patyczki, piłki


15. Sprawdzam siebie. Jesienne kolory

słuchanie fragmentu książki G. Kasdepke „Bodzio i Pulpet”, rozmowa na temat wysłuchanego fragmentu, wspólne ustalenie czynności wykonywanych przez jej bohaterów, omówienie humoru zawartego w tekście poparte przykładami, samokontrola – diagnoza na początek klasy 3: podstawowe umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, układanie odpowiedzi do tekstu, zdania z rozsypanki, wyodrębnienie rodziny wyrazów towarzysz, towarzystwo, towarzyszyć, towarzyski, znaki na końcu zdań oraz liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników z przymiotnikami, np. uczynna koleżanka – uczynne koleżanki, Jesienne kolory – zabawy słowno-ruchowe

1.1b, 1.3c, 1.3e, 1.3f, 1.3g

konstruowanie opowiadanych gier matematycznych


nauka „Naszej piosenki”, granie akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, poznanie budowy i brzmienia klarnetu

3.1a, 3.1b, 3.1c


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania „Razem” fragment książki Grzegorza Kasdepke „Bodzio i Pulpet”, Ćw. cz. 1 s. 38–39, kartoniki z działaniami i sylabami, słownik synonimów, kartki z bloku A 3, flamastry, pionki, kostki do gry, kolorowe kartki jednakowej wielkości, piłka; dodatkowo: kartki w kratkę, kredki, kartki w jesiennych barwach wraz z porównaniami


– uważnie słucha wypowiedzi innych na temat przeczytanych rozdziałów książki „Dzieci z Bullerbyn” 1.1a, 1.2d

– uważnie słucha wypowiedzi innych i tekstu czytanego przez nauczyciela 1.1a

– wyszukuje w tekście polecony fragment 1.1b

– czyta teksty przeznaczone dla dzieci 1.1b

– czyta ze zrozumieniem polecenia do zadań 1.1b

– wyszukuje w wierszu okrzyki kibiców 1.1c

– wyszukuje w książce potrzebne informacje 1.1c

– dostrzega środki artystycznego wyrazu służące wyrażeniu emocji w wierszu 1.2a

– wymienia bohaterów książki i wypowiada się na ich temat 1.2b, 1.2d

– czyta wiersze dla dzieci z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji 1.2c

– czyta tekst z podziałem na role 1.2c

– czyta 1. i 2. rozdział lektury „Dzieci z Bullerbyn” 1.2d

– uzupełnia metryczkę książki 1.2d

– pisze kartkę z pamiętnika 1.3a

– wypowiada się na temat zachowania bohaterek opowiadania 1.3a

– tworzy kodeks kibica 1.3a

– formułuje wypowiedź pisemną z użyciem prostych argumentów 1.3a

– odgrywa role w scenkach dramowych przedstawiających zachowania kibiców 1.3b

– wie, co to jest czasownik i na jakie pytania odpowiada 1.3c

– rozpoznaje czasowniki w zdaniach 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat cech i zachowania prawdziwego bohatera 1.3c

– tworzy rodzinę wyrazu „przyjaciel” 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat kibicowania 1.3c

– tworzy rodzinę podanego wyrazu 1.3c

– podaje liczbę mnogą rzeczowników z przymiotnikiem 1.3c

– wyciąga wnioski na podstawie wysłuchanego tekstu 1.3c

– uczestniczy w rozmowach na temat konieczności korzystania z różnych źródeł informacji 1.3c

– porządkuje wyrazy według kolejności alfabetycznej 1.3e

– wskazuje samogłoski 1.3e

– układa wyrazy z rozsypani sylabowej 1.3e

– dba o poziom graficzny pisma i poprawność ortograficzną oraz gramatyczną 1.3f

– poprawnie pisze wyrazy z zakończeniem „-ów” i „-ówka” 1.3f

– zna wyjątki w pisowni wyrazów z końcówką „-ówka”: „skuwka”, „wsuwka”, „zasuwka” 1.3f

– pisze poprawnie wyrazy z „ó” wymiennym na „o”, „a”, „e” 1.3f

– pisze wielką literą tytuły, imiona i nazwiska 1.3f
– śpiewa „Naszą piosenkę” 3.1a

– realizuje partyturę rytmiczną 3.1a

– rozpoznaje brzmienie klarnetu i zna jego budowę 3.1a, 3.1c
– wykonuje kompozycję przestrzenną 4.2a

– wie, jak należy zachować się w stosunku do przyjaciół 5.3

– właściwie zachowuje się jako kibic 5.3

– zgodnie i aktywnie współpracuje w zespole 5.5


– nazywa części ciała ludzi i wie, jaką pełnią funkcję 6.8
– sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania 7.4

– dodaje i odejmuje działania typu 47 + 6, 53 – 6 7.4

– wykonuje obliczenia w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech działań 7.4, 7.5

– dodaje i odejmuje działania typu 35 + 7, 42 – 7 7.4

– mnoży i dzieli w zakresie 30 oraz przez 5 i 10 w zakresie 100 7.5

– rozwiązuje zadania 7.7

– rozwiązuje zadania na podstawie danych odczytanych z ilustracji 7.7

– uzupełnia brakujące liczby w działaniach 7.6

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem czterech działań 7.7

– odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII 7.13

– zapisuje daty różnymi sposobami 7.14

– wykonuje obliczenia kalendarzowe 7.14

– wykonuje proste obliczenia zegarowe 7.15
– odmierza potrzebną ilość materiału, tnie papier i tekturę oraz montuje modele zagród 9.2c

– dba o ład i porządek w miejscu pracy 9.3a

– bierze udział w grze w minipiłkę nożną 10.3a

– prowadzi i podaje piłkę nogą 10.3a

– bierze udział w zabawach i grach bieżnych w terenie 10.3c

– konstruuje i rozgrywa gry matematyczne PP

IV krąg tematyczny: Wrzesień niesie jesień


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

16. Powitanie jesieni


swobodne wypowiedzi dzieci na temat zmian, jakie zaszły w przyrodzie we wrześniu, ustalenie daty pierwszego dnia kalendarzowej jesieni i jesiennych miesięcy, uzupełnianie zdań na temat jesieni podanymi wyrazami – pisownia końcówki „-szy” w przymiotnikach w stopniu wyższym (bez zasady), indywidualne, głośne czytanie wiersza, rozmowa zainspirowana wierszem na temat oznak jesieni, wyszukiwanie w wierszu wyrazów oznaczających czynności wykonywane przez jesień, ustalenie czynności wykonywanych teraz i przyszłych, wyrażenia poetyckie w wierszu, próby tworzenia przenośni, wyrazy o znaczeniu przeciwnym, różnicowanie pisowni wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym, układanie zdań z „ó” niewymiennym, pisownia „-e”, i „-ę” w zakończeniach czasowników z wiersza (pokazać różnicę w pierwszej i trzeciej osobie), tworzenie neologizmów typu kałużysta

1.1b,1.2a, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 1.3g

sprawdzam siebie, powtórzenie wiadomości: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu 58 + 5, 65 – 7, rozwiązywanie zadań, odczytywanie i zapisywanie godzin na zegarach, zapisywanie dat, mnożenie i dzielenie w zakresie 30 i przez 5 i 10 w zakresie 100

7.4, 7.5, 7.14, 7.15

pierwszy dzień kalendarzowej jesieni – oznaki jesieni

6.5
spacer po najbliższej okolicy połączony z obserwacjami przyrodniczymi; gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, marszobieg

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 1. zwrotki piosenki „Skarby jesieni”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 24, Ćw. cz. 1 s. 40−42, M. cz. 1 s. 28−29; kartki z działaniami i sylabami na odwrocie, kartki, kredki, nagranie A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Jesień”, kartki z wyrazami z ó wymiennym i z odpowiadającą im wymianą, gwizdek, notatniki, kolorowy papier, kolorowy karton, flamastry, klej, nożyczki, atlasy oraz inne źródła przyrodnicze


17. Chlebowa historia


swobodne wypowiedzi dzieci na temat pieczywa spożywanego w ich domach, słuchanie tekstu informacyjnego o chlebie czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat chleba i szacunku do niego zainspirowana wysłuchanym tekstem, redagowanie zdań na temat szacunku do chleba na podstawie tekstu i doświadczeń własnych, wyjaśnianie powiedzeń związanych z chlebem (np. „nie samym chlebem żyje człowiek” „chleb powszedni”), wyszukiwanie w zdaniach nazw roślin zbożowych, uzupełnianie zdań nazwami produktów zbożowych, tworzenie przymiotników pochodzących od nazw zbóż, gromadzenie wyrazów określających chleb, przygotowanie zakwasu na żurek według instrukcji, uzupełnianie instrukcji wykonania zakwasu na żurek

1.1a, 1.1c, 1.1d, ,1.3a, 1.3c, 5.2

sprawdzenie wiadomości, zadania różne – rozwiązywanie łamigłówek, zadań i zagadek matematycznych

7.4, 7.5, 7.14, 7.15


rośliny zbożowe i produkty z nich otrzymywane

6.4
ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe, kształtujące prawidłową postawę ciała – nauka przewrotu w przód z przysiadu podpartego

10.2a

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka refrenu piosenki „Skarby jesieni”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 25, Ćw. cz. 1 s. 43−45, M. cz. 1 s. 30−31; jednakowe klocki sześcienne, pieczywo przyniesione przez dzieci, kłosy różnych zbóż, ilustracje zbóż oraz produktów z nich wytwarzanych, kartki, pisaki kolorowe, miotła, CD z muzyką taneczną, materac, tyczki, piłki; dodatkowo: masa solna, farby, bezbarwny lakier akrylowy, kredki, moździerz lub deska kuchenna i kamień


18. Co wiemy

o lnie?słuchanie opowiadania M. Konopnickiej „Jak to ze lnem było”, rozmowa kierowana sprawdzająca zrozumienie tekstu, uzupełnianie metryczki lektury, łączenie fragmentów zdań zgodnie z początkiem opowiadania, ustalenie, co zyskał król dzięki nasionom otrzymanym od starca, opowiadanie treści lektury na podstawie historyjki obrazkowej, samodzielne układanie i pisanie zdań na temat jednej ilustracji przedstawiającej wybraną scenę z historii o lnie, układanie pytań do tekstu informacyjnego, wyszukiwanie w tekście i zapisywanie wyrazów z „ó” niewymiennymDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə