Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə4/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

VI krąg tematyczny:Kolory jesieni


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

26. Złota jesień


czytanie wiersza ze zrozumieniem, wyszukiwanie w wierszu fragmentów opisujących cechy przyrody we wrześniu, październiku i listopadzie, uzupełnianie zdań na podstawie wiersza, poetyckie przedstawienie miesięcy, nauka na pamięć wybranego fragmentu wiersza, porządkowanie czasowników ze względu na czas, w jakim zostały użyte, wprowadzenie pojęcia czasów czasownika – czas przeszły, teraźniejszy, przyszły, wyrazy z „rz” po „k” i „g”, opisywane jesiennego liścia

1.1b ,1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f

obliczenia w zakresie 100, wpisywanie danych do tabeli na podstawie informacji i ilustracji, rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe, porównywanie działań, uzupełnianie brakujących liczb w działaniach, odczytywanie zakodowanych pól, rysowanie wg kodu

7.3, 7.5, 7.7,7.17
Złota jesień – malowanie farbami, barwy ciepłe

4.2a


spacer po najbliższej okolicy połączony z obserwacją przyrody, gry i zabawy – pokonywanie przeszkód naturalnych

10.3c

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 1. i 2. zwrotki piosenki „Owieczki Kasi”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 36–37, Ćw. cz. 1 s. 66–68, M. cz. 1 s. 44–45; karteczki samoprzylepne, rysunki kufra i garnka, koło barw, reprodukcje przedstawiające pejzaże wiosenne, letnie, zimowe


27. Jesienne pole


czytanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego o jesieni na polu i roślinach okopowych, rozmowa na temat jesiennych prac polowych kierowana pytaniami do przeczytanego tekstu, układanie i uzupełnianie rymowanek, łączenie czasownika z rzeczownikiem za pomocą przyimka, układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, porządkowanie zdań we właściwej kolejności – na podstawie instrukcji obrazkowej (przepis na sałatkę)

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c

rozwiązywanie zadań, w tym na porównywanie różnicowe, rozwiązywanie zadań złożonych, odczytywanie i zaznaczanie temperatur, dodawanie liczb dwucyfrowych – trójkąty

7.4, 7.7, 7.12

rośliny okopowe, zboża ozime, jesienne prace polowe

6.2

gry i zabawy ruchowe kształtujące skoczność: skok w dal z rozbiegu z lądowaniem w przysiadzie

10.2b

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 3. i 4. zwrotki piosenki „Owieczki Kasi”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 38–39, Ćw. cz. 1 s. 69–71, M. cz. 1 s. 46–47; karta samooceny, małe karteczki, tekturki czerwone i zielone (po 1 dla każdego ucznia), okazy roślin okopowych, kartki do zabawy 6 x 6, karty do gry


28. Szkolny patron


Dlaczego szkoły mają patrona? – rozmowa na temat tego, kim jest patron szkoły, słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela i głośne czytanie tekstu z podziałem na role, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu, ustalenie kolejności wydarzeń w opowiadaniu, wypowiedzi na temat patrona szkoły – zorganizowanie konkursu klasowego, zamienianie zdań na równoważniki, pisownia wyrazów z „rz” po spółgłoskach „j”, „ch”, „w” – usystematyzowanie zasady

1.1a, 1.1b,, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.5, 5.7

odczytywanie i zaznaczanie temperatury na diagramach, dodawanie typu 75 + 8, 26 + 33, 25 + 20 i odpowiednie przypadki odejmowania, zagadki matematyczne, obliczanie różnicy temperatur

7.4, 7.12gry i zabawy ze współzawodnictwem – wdrażanie do współpracy i zachowania zasady fair play

10.3c

muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka 5.zwrotki piosenki „Owieczki Kasi”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 40–41, Ćw. cz. 1 s. 72–73, M. cz. 1 s. 48–49; wizytówki szkół, karty do bingo, notatka biograficzna o patronie, małe karteczki;

dodatkowo: kartki, kredki, flamastry


29. Mój nauczyciel


głośne czytanie wiersza z przestrzeganiem interpunkcji i z właściwą intonacją, ustalenie osoby mówiącej w wierszu, uzupełnianie zdania na podstawie wiersza, rozmowa dzieci z nauczycielem na temat jego szkoły i nauczycielach, wyrazy oznaczające czynności nauczyciela, „Na czym polega praca nauczyciela?” – pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na z wykorzystaniem podanych zwrotów, wprowadzenie pojęcia rodzajów rzeczowników w liczbie pojedynczej – rodzaj męski, żeński i nijaki, życzenia – utrwalenie części składowych, indywidualne redagowanie życzeń dla nauczyciela

1.1d, 1.2a, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.8

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, działania z okienkami, rozwiązywanie zadań złożonych, odczytywanie, chronologiczne zapisywanie dat

7.4, 7.6, 7.7, 7.14
Kartka dla nauczyciela – składanka – wykonanie kartki trójwymiarowej

4.2b
muzyczna powitanka „Na fleciku”, nauka piosenki „Owieczki Kasi”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 42 Ćw. cz. 1 s. 74–75, M. cz. 1 s. 50–51, Teczka artysty s. 14; nożyczki, klej, flamastry


30. Dzień odkrywców. Szkoła marzeń

słuchanie fragmentu książki J. Brzechwy „Akademia pana Kleksa” („Nauka w akademii”), uzupełnianie instrukcji kleksografii, wykonanie kleksów według instrukcji i układanie rymowanek, omówienie rysunków przedstawiających wygląd wymarzonej szkoły, dobieranie podpisów do ilustracji przedstawiających szkoły marzeń, kolejność alfabetyczna, uzasadnienie wyboru najlepszego rysunku, ćwiczenie spostrzegawczości, redagowanie w grupach i zapisywanie w zeszytach kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat: Czego będziemy się uczyć w wymarzonej szkole?, rozmowa o wymarzonej szkole

1.2d, 1.3a, 1.3c, 5.5

nauka piosenki „Owieczki Kasi”, wprowadzenie chwytu g1, granie melodii piosenki na fletach

3.1a, 3.1b, 3.2c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania „Nauka w akademii” z: J. Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”; P. cz. 1 s. 43, Ćw. cz. 1 s. 76–77; szary papier, kartki z bloku, paski z wyrazami do zapamiętania, wykreślanka, koszyk z wyrazami, kartki, naboje z atramentem, kredki, flamastry


– słucha uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela 1.1a

– czyta opowiadanie z podziałem na role 1.1b, 1.2c

– wyszukuje w wierszu fragmenty poświęcone przyrodzie w jesiennych miesiącach 1.1b

– czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny na temat jesieni na polu 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– zna formę użytkową, jaką są życzenia 1.1d

– wypowiada się na temat poetyckiego przedstawienia bohaterów wiersza 1.2a

– określa osobę mówiącą w wierszu 1.2a

– czyta wiersze dla dzieci 1.2c, 1.1b

– recytuje wybrany fragment wiersza 1.2c

– czyta wiersze dla dzieci 1.2c

– zapoznaje się z fragmentem książki J. Brzechwy „Akademia pana Kleksa” 1.2d

– porządkuje zdania składające się na przepis na podstawie instrukcji obrazkowej 1.3a

– uzupełnia rymowanki 1.3a

– uzupełnia zdania na podstawie wiersza 1.3a

– opisuje jesienny liść z wykorzystaniem podanego słownictwa 1.3a

– wypowiada się na temat wymarzonej szkoły 1.3a

– pisze kilkuzdaniową wypowiedź na temat nauki w wymarzonej szkole 1.3a

– wypowiada się na temat patrona swojej szkoły 1.3a

– ustala kolejność wydarzeń na podstawie opowiadania 1.3a

– redaguje życzenia dla nauczyciela 1.3a

– uzupełnia zdania odpowiednimi przyimkami 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat wydarzeń opisanych w opowiadaniu 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– zamienia zdania na równoważniki zdań (bez podawania terminu) 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat szkół na świecie 1.3c

– uczestniczy w rozmowie z nauczycielem na temat jego lat szkolnych 1.3c

– rozróżnia czasowniki w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym 1.3c

– po spółgłoskach „g”, „k” pisze „rz” 1.3f

– zwroty do adresata życzeń pisze wielką literą 1.3f

– pisze „rz” po spółgłoskach „j”, „ch”, „w” 1.3f
– śpiewa piosenkę „Owieczki Kasi” z tekstem i solmizacją z fonogestyką 3.1a

– potrafi odczytać zapis graficzny chwytu g1 i prawidłowo wykonuje odpowiadający mu dźwięk 3.1a, 3.1b

– gra na flecie melodię piosenki 3.1a, 3.2c
– dostrzega różnicę między barwami ciepłymi i zimnymi 4 .2a

– maluje jesienny pejzaż z uwzględnieniem barw ciepłych 4.2a

– wykonuje składaną kartkę dla nauczyciela 4.2b
– szanuje tradycje szkoły związane z jej patronem 5.5

– aktywnie, twórczo i zgodnie współpracuje w grupie 5.5

– wie, kim był patron szkoły 5.7

– wie, na czym polega praca nauczyciela 5.8


– wie, jakie prace wykonuje się na jesiennym polu 6.2

– wie, jakie rośliny okopowe zbiera się jesienią 6.2

– wie, co to są zboża ozime 6.2
– porównuje liczby w zakresie 100 na podstawie danych z tabeli 7.3

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 7.4

– wykonuje dodawanie typu 75 + 8, 26 + 33, 25 + 20 i odpowiednie przypadki odejmowania 7.4

– oblicza różnice temperatur 7.4, 7.12

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 7.4

– sprawnie wykonuje obliczenia w zakresie 100 7.5

– uzupełnia działania z okienkami 7.6

– rozwiązuje zadania w tym zadania na porównywanie różnicowe 7.7

– rozwiązuje zadania 7.7

– odczytuje i zaznacza temperatury 7.12

– odczytuje i zaznacza temperatury na diagramach 7.12

– odczytuje i chronologicznie zapisuje daty 7.14

– rysuje według kodu 7.17
– ląduje w przysiadzie po skoku w dal 10.2b

– współpracuje i kulturalnie, sportowo współzawodniczy w grach i zabawach 10.3c– sprawnie pokonuje przeszkody 10.3c


VII krąg tematyczny: Las jesienią


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

31. W lesie


czytanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego, łączenie tekstu z materiałem ilustracyjnym, układanie pytań do tekstu informacyjnego, zamiana zdań pisanych w 3 osobie liczby pojedynczej na zdania w 1 osobie liczby pojedynczej, liczba rzeczownika – wskazywanie rzeczowników w liczbie mnogiej, wyszukiwanie w tekście wyrazów z „rz” wymiennym i wyjaśnianie ich pisowni – przypomnienie zasady

1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3f

obliczenia kalendarzowe, zegarowe, rozwiązywanie zadań, działania z okienkami – dobieranie liczb do wyników parzystych i nieparzystych

7.4, 7.6, 7.7, 7.14, 7.15

warstwy lasu: korony wysokich drzew, podszyt, runo leśne, ściółka, rośliny i zwierzęta w poszczególnych warstwach

6.2

rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej w grach i zabawach ze skakankami

10.2b

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 1. zwrotki piosenki „Jesienna poleczka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 44–45, Ćw. cz. 1 s. 78–80, M. cz. 1 s. 52–53; kartki z nazwami roślin i zwierząt, materiały o zwierzętach leśnych, kartki z wyrazami z rz, zegar demonstracyjny, kartoniki z liczbami, skakanka dla każdego ucznia, pachołki, drążki z poprzeczkami, ławeczki gimnastyczne, tunele, kartki z cyframi rzymskimi;

dodatkowo: jasnoniebieski karton, kolorowy papier, bibuła, kredki, flamastry, farby, nożyczki, klej


32. Wycieczka do lasu


głośne czytanie tekstu z uwzględnieniem poziomu trudności, rozmowa kierowana zainspirowana tekstem pisanie odpowiedzi na pytania do tekstu, rozmowa na temat zachowania bohaterów tekstu, samodzielne redagowanie i pisanie oceny zachowania bohaterów z wykorzystaniem podanego słownictwa, wypowiedzi na temat odgłosów lasu – uzupełnianie zdań nazwami dźwięków, utrwalenie pisowni wyrazów z utratą dźwięczności głosek, pisownia wyrazów z „rz” wymiennym, z „rz” niewymiennym i z „rz” po spółgłoskach, grupowanie i wypisywanie z tekstu wyrazów z „rz”, rozmowa na temat znaczenia lasu i zagrożeń ze strony roślin i grzybów, wyjaśnianie powiedzeń nawiązujących do tematyki leśnej przygotowanych na

kartach : Nie wywołuj wilka z lasu. Głodny jak wilk, Mądry jak sowa,Ma sokoli wzrok, Chytry jak lis, Pracowity jak mrówka.

1.1c,1.1d, , 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 1.3g

rozwiązywanie zadań, pisanie liczb słowami, dobieranie liczb tak, aby otrzymać podane wyniki, odczytywanie danych z tabeli – obliczenia pieniężne, symetria – rysowanie drugiej połowy figury

7.4, 7.7, 7.8, 7.17


dary lasu – grzyby, budowa grzyba, grzyby jadalne, niejadalne i trujące

6.10


Bukiet z liści – wykonanie kompozycji przestrzennej

4.2a, 9.5a
muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 1. zwrotki i refrenu piosenki „Jesienna poleczka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 46–47, Ćw. cz. 1 s. 81–83, M. cz. 1 s. 54–55, Teczka artysty s. 15, Wyprawka: monety i banknoty; kostki do gry, kartki z działaniami i sylabami na odwrocie, plansza ilustrująca budowę grzyba, atlasy grzybów, papierowe koszyki z kategorią trudności ortograficznej, kartki, flamastry, liście klonu, patyki do szaszłyków, nici, nożyczki;

dodatkowo: wieko od kartonu po butach, patyki, gałązki, suche liście, fragmenty mchu, bibuła, zielona gąbka, plastelina, klej


33. Spotkanie

z Szewczykiem Dratewką
swobodne wypowiedzi dzieci na temat samodzielnie przeczytanej książki J. Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”, uzupełnianie metryczki lektury, wyodrębnienie postaci występujących w baśni, pojęcie główny bohater, rozmowa na temat postępowania bohaterów baśni, ustalenie postaci pozytywnych i negatywnych, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat bohatera baśni, pisanie zdań oceniających bohatera z wykorzystaniem podanego słownictwa, ustalanie kolejności wydarzeń, układanie zdań na temat ilustracji z podanymi czasownikami, ćwiczenia w pisowni wyrazów z „rz” niewymiennym, pisanie z pamięci

1.2b, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.1

mnożenie liczb 6, 7, 8, 9 w zakresie 50, rozwiązywanie zadań, zastępowanie piktogramów odpowiednimi działaniami

7.5, 7.7przejście równoważne i podciąganie na ławeczkach

10.2c

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Jesienna poleczka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 1 s. 84–85, M. cz. 1 s. 56–57; książki J. Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”, zdjęcie pisarki (itp.), słowniczki ortograficzne, duża kostka do gry, piłka, laski gimnastyczne, ławeczki, materace, szarfy, woreczki;

dodatkowo: tektura, kredki, flamastry, kostki i pionki do gry


34. Warto pomagać innym


czytanie fragmentów lektury przedstawiających wybrane przygody bohatera, utrwalenie budowy opowiadania – wstęp, rozwinięcie, zakończenie, samodzielne pisanie opowiadania na temat jednej z przygód Dratewki, rozwiązywanie krzyżówki dotyczącej lektury, „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” – rozmowa zainspirowana powiedzeniem, uzupełnianie zdań na temat przyjaciela

1.1b, 1.2c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.1

dzielenie i mnożenie liczb w zakresie 50, sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, rozwiązywanie zadań – wybieranie prawidłowej odpowiedzi, odkrywanie reguły zapisanych liczb, obliczanie cen na podstawie ilustracji

7.5, 7.7, 7.8
„Przygoda Szewczyka Dratewki” – wykonanie ilustracji do wybranego wydarzenia

4.2a

Szewczykowy tor przeszkód – pokonywanie przeszkód metodą stacyjną z wykorzystaniem, m.in. elementów budowania obiektów (mrowisko), zbierania, wyszukiwania obiektów

10.3c

muzyczna powitanka „Krople deszczu”, nauka piosenki „Jesienna poleczka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 1 s. 86–87, M. cz. 1 s. 58–59; książki J. Porazińskiej „Szewczyk Dratewka”, kartki z bloku rysunkowego, kredki, kłębek włóczki, kartki z numerami, laski gimnastyczne, ławeczki, szarfy, koła hula-hoop, kocyki, piłki lekarskie, woreczki, piłeczki piankowe lub pingpongowe, 2 drewniane łyżki, piłki, nakrętki;

dodatkowo: drewniane łyżki, łopatki i widelce, ścinki tekstylne, bibuła, włóczka, kolorowy papier samoprzylepny, kolorowy papier, kolorowy karton, klej, taśma obustronnie klejąca, pinezki, nożyczki


35. Potyczki językowe. Zapamiętam wnet wyrazy z „rz”


ćwiczenia, gry i zabawy utrwalające pisownię wyrazów z „rz” niewymiennym, zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, krzyżówka z wyrazami z „rz” niewymiennym, układanie wyrazów z sylab, wyszukiwanie wyrazów w innych wyrazach, np. porzeczka – rzeczka, wyszukiwanie wyrazów w ciągu literowym, kończenie rymowanek wyrazami z „rz”, dyktando z komentowaniem i inne zabawy ortograficzne

1.1c,1.2c, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 1.3g, 5.5

nauka piosenki „Jesienna poleczka”, realizacja partytury utworu „Jesienny las”, wprowadzenie chwytu c2, granie na fletach melodii „Siała baba mak”

3.1a, 3.1b, 3.2c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 48, Ćw. cz. 1 s. 88–89; chusta animacyjna, papierowe chmury z działaniami, błyskawice z wynikami i sylabami, komplety wyrazów z rymowanki dla grup, słowniki ortograficzne, kartki, flamastry, duża kostka do gry, kartki z wyrazami z rz, 3 karty z dyktandem, szary karton pocięty na 4 części, kolorowy papier, kredki, wycinki z gazet i reklamówek, nożyczki, klej;

dodatkowo: kartki rysunkowe A3


– wyszukuje w tekście wybrane fragmenty 1.1b

– czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny o warstwach lasu i łączy go z ilustracją 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– wyszukuje w tekście wyrazy z „rz” 1.1c

– w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty i wskazuje głównych bohaterów 1.2b

– czyta głośno i wyraźnie rymowanki dla dzieci 1.2c

– czyta samodzielnie i wypowiada się na temat książki „Szewczyk Dratewka” 1.2d

– czyta tekst z podziałem na role i uwzględnieniem poziomu trudności 1.2c

– czyta głośno fragmenty lektury 1.2c

– korzysta z podręczników i innych środków dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela 1.2e

– pisze notatkę o jeżu 1.3a

– wypowiada się na temat zwierząt i roślin charakterystycznych dla warstw lasu na podstawie tekstu i własnych obserwacji 1.3a

– pisze zdania na temat głównego bohatera 1.3a

– porządkuje kolejne wydarzenia 1.3a

– uzupełnia i samodzielnie pisze krótkie opowiadanie na podstawie przeczytanej lektury 1.3a

– przekształca zdania pisane w 3. osobie liczby pojedynczej na zdania pisane w 1. osobie liczby pojedynczej 1.3c

– układa i zapisuje pytania do tekstu 1.3c

– redaguje i zapisuje zdania na temat zachowania bohaterów tekstu 1.3a

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej tekstem 1.3c

udziela odpowiedzi na pytania 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat bohatera lektury 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat przyjaciela, jego uczynności i pomocy 1.3c

– stara się poprawnie pisać wyrazy z „rz” wymiennym, niewymiennym i po spółgłoskach 1.3f

– stara się pisać poprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym i graficznym 1.3f

– poprawnie pisze wyrazy z „rz” wymiennym 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „rz” niewymiennym 1.3f

– pisze dyktando z komentowaniem 1.3g
– śpiewa piosenkę „Jesienna poleczka” 3.1a

– realizuje partyturę rytmiczną, używając przedmiotów codziennego użytku i gestodźwięków 3.1a, 3.2c

– gra na instrumentach perkusyjnych utwór „Jesienny las” 3.1a, 3.2c

– potrafi odczytać zapis graficzny chwytu c2 i prawidłowo wykonuje odpowiadający mu dźwięk 3.1a, 3.1b

– gra melodię „Siała baba mak” 3.1a, 3.2c
– wykonuje jesienne róże z liści klonu 4.2a

– wykonuje ilustracje do lektury 4.2a


– odróżnia zachowania dobre od złych 5.1

– podobnie jak bohater lektury stara się pomagać potrzebującym 5.1

– aktywnie współpracuje podczas pracy grupowej 5.5
– wymienia poszczególne elementy budowy grzyba 6.1

– zna i rozróżnia warstwy lasu 6.2

– orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i grzybów 6.10
– dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progów dziesiątkowych 7.4

– uzupełnia liczby w okienkach 7.4, 7.6

– dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progów dziesiątkowych 7.4

– sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia 7.5

– mnoży liczby 6, 7, 8, 9 w zakresie 50 7.5

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych 7.7

– rozwiązuje zadania wymagające obliczeń pieniężnych 7.7

– rozwiązuje zadania z danymi przedstawionymi w postaci piktogramów 7.7

– rozwiązuje zadania 7.7

– ustala ceny na podstawie ilustracji 7.8

– wykonuje proste obliczenia pieniężne 7.8

– wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 7.14

– wykonuje proste obliczenia zegarowe 7.15

– rysuje drugą połowę figury 7.17


– utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy 9.3a

– sprawnie skacze przez skakankę 10.2b

– utrzymuje równowagę w różnych pozycjach i podczas ruchów ciała 10.2c

– bierze aktywny udział w grach i zabawach 10.3cDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə