Elementi rizika: neizvesnost I gubitak; Elementi rizika: neizvesnost I gubitakYüklə 532 b.
tarix03.05.2018
ölçüsü532 b.
#41422

Elementi rizika: neizvesnost i gubitak;

 • Elementi rizika: neizvesnost i gubitak;

 • Neizvesnost - situacija u kojoj su mogući mnogi ishodi, ali su njihove verovatnoće nepoznate;

 • Neizvesnost: 1. merljiva - rizik i 2. nemerljiva - stvarna neizvesnost koja je nekvantitativne prirode;

 • Rizik - uslovi kada su dostupni podaci o mogućim događajima (okolnostima), ali ne i koji će nastupiti, i empirijski su utvrđene (objektivne) verovatnoće javljanja svakog od njih; - 1920-tih g.tehnički rizici - mogućnost nastupanja štetnih dejstava kao posledica načina obavljanja poslovnih postupaka (kvar i lom mašina i materijala, kalo i kvar robe na zalihama, zastoj u realizaciji usled promena stanja na tržištu);

 • tehnički rizici - mogućnost nastupanja štetnih dejstava kao posledica načina obavljanja poslovnih postupaka (kvar i lom mašina i materijala, kalo i kvar robe na zalihama, zastoj u realizaciji usled promena stanja na tržištu);

 • finansijski rizici - mogućnost nastanka štete usled načina obavljanja finanijskih poslova ili promene finansijskih uslova pod kojima se poslovanje obavlja (loši poslovni ugovori, pogrešne kalkulacije i obračuni, finansijske mere u zemlji i inostranstvu);

 • fizički rizici - vezani su za dejstva koja dovode do propadanja ili nestajanja materije usled dejstva nekih sila;Od 1970-tih godina finansijski rizik uključuje tržišne rizike – varijabilni kursevi i kamatne stope;

 • Od 1970-tih godina finansijski rizik uključuje tržišne rizike – varijabilni kursevi i kamatne stope;

 • Za preduzeće rizik je verovatnoća da buduće zarade i raspoloživa likvidna sredstva na žiro računu budu značajno manja nego što se očekuje;

 • poslovni rizik vs. finansijski rizik - odsustvo verovatnoće i verovatnoća nastupanja dejstva sa nepovoljnim posledicama od zaduživanja;Poslovni rizik je samostalan i funkcija je neizvesnosti budućeg prinosa na uloženi sopstveni kapital; zavisi od brojnih faktora svojstvenih poslovanju;

 • Poslovni rizik je samostalan i funkcija je neizvesnosti budućeg prinosa na uloženi sopstveni kapital; zavisi od brojnih faktora svojstvenih poslovanju;

 • finansijski rizik - dodatni rizik poslovnom riziku kao posledica odluke da se finansira osim iz sopstvenog kapitala i zaduživanjem – finansijski leveridž;Rizik likvidnosti - nesposobnosti da se odgovori na sve dospele obaveze;

 • Rizik likvidnosti - nesposobnosti da se odgovori na sve dospele obaveze;

 • Kreditni rizik - neizvršavanja obaveza dužnika prema organizaciji;

 • Rizik zemlje – nemogućnosti p. da naplati svoja potraživanja iz razloga koji su posledica političkih, ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porekla dužnika;Tržišni rizici - promene tržišne cene novca, deviza, hartija od vrednosti ili roba;

 • Tržišni rizici - promene tržišne cene novca, deviza, hartija od vrednosti ili roba;

 • devizni rizik - promene deviznog kursa;

 • kamatni rizik - usled promena kamatnih stopa;

 • cenovni rizik po osnovu dužničkih hartija od vrednosti i po osnovu vlasničkih hartija od vrednosti - cena hartija od vrednosti;

 • robni rizik - promene tržišnih cena roba;posledica treće tehničko tehnološke revolucije i njenih proizvoda i procesa globalizacije, internacionalizacije i deregulacije;

 • posledica treće tehničko tehnološke revolucije i njenih proizvoda i procesa globalizacije, internacionalizacije i deregulacije;

 • podstaknut globalnim konkurentskim pritiscima, promenama u regulativi i brzom tehnološkom razvoju;

 • proizilazi iz neusaglašenosti strat. org. sa tržišnim uslovima; strategija org. ne odražava nove privredne okolnosti; zahteva ljudski uvid;Posl. rizik uključuje sve događaje sa negativnim uticajem koji mogu sprečiti stvaranje vrednosti ili smanjiti postojeću vrednost org.;

 • Posl. rizik uključuje sve događaje sa negativnim uticajem koji mogu sprečiti stvaranje vrednosti ili smanjiti postojeću vrednost org.;

 • prepušta svakoj organizaciji da ih samostalno identifikuje, razvrsta i rangira po značaju;

 • upravljanje p.r. obavezuje na efektivnu komunikaciju unutar org. i horizontalno i verikalno;

 • dovodi u direktnu vezu rizike i ciljeve;pretpostavka- org. postoji da bi obezbedila vrednost svojim stejkholderima (svi koji imaju neki interes u org,);

 • pretpostavka- org. postoji da bi obezbedila vrednost svojim stejkholderima (svi koji imaju neki interes u org,);

 • proces koji pokreće odbor direktora i rukovodstvo na svim nivoima i primenjuje se prilikom sastavljanja strategije, sa ciljem da se identifikuju potencijalni događaji koji mogu uticati na org. i da se rizik kontroliše i održava u granicama sklonosti ka riziku da bi se pružilo opravdano uveravanje u vezi sa ostvarenjem ciljeva;

 • ne može da spreči eksterne događaje koji mogu uzrokovati neuspeh org. da ostvari operativne ciljeve;1.interno okruženje – atmosfera u kolektivu;

 • 1.interno okruženje – atmosfera u kolektivu;

 • 2. postavljanje ciljeva: strateški, operativni, ciljevi izveštavanja, ciljevi usklađenosti;

 • 3.identifikovanje događaja koji mogu uticati na ostvarenje ciljeva;

 • 4. procena rizika- kvantitativno i kvalitativno;

 • 5. rešavanje rizika – preko izbegavanja, prihvatanja, smanjenja ili podele;6. kontrolne aktivnosti- uspostavljanje politike i procedura koje obezbeđuju da se rešavanje rizika sprovodi na propisani način;

 • 6. kontrolne aktivnosti- uspostavljanje politike i procedura koje obezbeđuju da se rešavanje rizika sprovodi na propisani način;

 • 7. informisanje i komunikacija;

 • 8. praćenje – prati se i ocenjuje prisustvo i funkcionisanje svih komponenti upravljanja rizikom i proces po potrebi menja;rizičnost investicionog projekta je varijabilnost njegovih tokova novca odnosno prinosa u odnosu na očekivane;

 • rizičnost investicionog projekta je varijabilnost njegovih tokova novca odnosno prinosa u odnosu na očekivane;

 • uticaj rizika na određenu vrednost investicione alternative – ocena isplativosti ulaganja;

 • rizik projekta meri se statističkim metodama u različitim okolnostima (recesija, inflacija)

 • Potrebna fleksibilnost u odlučivanju za promene koje će uticati na dalje tokove novca i dužinu trajanja investicije –menadž. opcija;

Ulaganje u: - objekte, opremu, dugogodišnje zasade, šume, osnovno stado;

 • Ulaganje u: - objekte, opremu, dugogodišnje zasade, šume, osnovno stado;

 • - hartije od vrednosti;

 • - poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda;

 • - poboljšanje i nova: tehn.tehnološka rešenja, organizaciona rešenja, trgovačka mreža, servis i reklama;

 • - obuku i usavršavanje kardova;

 • nabavku patenata, licenci i drugih prava;

 • naučna istraživanja;Za izbor investicije najvažnija: procena priliva i odliva novca; od rač. prihoda važniji tok novca;

 • Za izbor investicije najvažnija: procena priliva i odliva novca; od rač. prihoda važniji tok novca;

 • utvrditi cilj investicije;

 • porediti invest. alternative;

 • utvrditi šta će se dogoditi, a šta neće ako se projekat realizuje;

 • utvrditi ko i koliko dobija, a ko i koliko gubi;

 • od značaja analizirati pitanje poreskih obaveza, mogućih subvencija i donacija;utvrditi da li je za projekat obezbeđeno odgovarajuće finansiranje i kako će ono uticati na dobitke i troškove;

 • utvrditi da li je za projekat obezbeđeno odgovarajuće finansiranje i kako će ono uticati na dobitke i troškove;

 • kada je bankarsko finansiranje, projekat mora da zadovolji dva uslova, očekivana neto sadašnja vrednost projekta; 1. ne sme da bude negativna; b) mora biti veća ili jednaka očekivanoj neto sadašnjoj vrednosti investicione alternative;kvantitativno izraziti pozitivne i negativne efekte na životnu sredinu;

 • kvantitativno izraziti pozitivne i negativne efekte na životnu sredinu;

 • proceniti rizičnost projekta - idenfikovati varijable od kritičnog značaja za ishod projekta i verovatnoću njihovog nastupanja kao i faktore koji ih mogu prouzrokovati, pojedinačno i u kombinaciji sa drugim varijablama;1. Prethodna studija opravdanosti - sadrži generalni projekat;

 • 1. Prethodna studija opravdanosti - sadrži generalni projekat;

 • 2. Studija opravdanosti investicionog projekta- za novu investiciju; sadrži idejni projekat i prostornu, ekološu, društvenu, finansijsku, tržišnu i ekonomsku opravdanost;

 • - Biznis plan - može da se odnosi i na nova i na ulaganja u već postojeću investiciju;

 • - Propisana precizna metodologija izrade, biznis plan ima manji stepen oficijelnosti;Sažetak investicione studije (Uvod,Odgovorne osobe);

 • Sažetak investicione studije (Uvod,Odgovorne osobe);

 • Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora;

 • Analiza tržišta prodaje i nabavke;

 • Tehničko-tehnološka analiza;

 • Analiza tržišta nabavke;

 • 6. Analiza uže i šire lokacije;7.Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu;

 • 7.Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu;

 • 8.Organizacioni aspekti investicije;

 • 9. Analiza izvodljivosti dinamike radova;

 • 10. Ekonomsko-finansijska analiza;

 • 11.Ocena finansijske i tržišne efikasnosti projekta;

 • 12.Društveno-ekonomska ocena projekta;

 • 13.Analiza osetljivosti;

 • 14.Zbirna ocena;-Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva;

 • -Obim i struktura investicionih ulaganja u osnovna sredstva;

 • -Obračun potrebnih obrtnih sredstava;

 • -Obračun troškova proizvodnje i formiranje ukupnog prihoda;

 • -Izvori finansiranja i obaveza prema izvorima;

 • -Novčani tokovi projekta;- Prihodi se ne smeju preceniti;

 • - Prihodi se ne smeju preceniti;

 • - Troškovi se ne smeju poceniti;

 • Vreme potrebno da se stvori prihod ne sme se poceniti;

 • Mora se obezbediti uporedivost pokazatelja poslovanja sa standardima grane i repernom veličinom vodeće firme u grani;Izvode se iz novčanih tokova i porede sa referentnim veličinama:

 • Izvode se iz novčanih tokova i porede sa referentnim veličinama:

 • Profitabilnost (neto dobit/vrednost ukupne investicije);

 • Produktivnost (prihod od investicije/broj radnika na investiciji);

 • Ekonomičnost (utrošena sredstva/ukupan prihod od investicije);

 • kratkoročna likvidnost (kratkoročna potraživanja/kratkoročne obaveze)stepen dugoročne zaduženosti (dugoročni kredit + ostala dugoročno pozajmljena sredstva)/ ukupna pasiva);

 • stepen dugoročne zaduženosti (dugoročni kredit + ostala dugoročno pozajmljena sredstva)/ ukupna pasiva);

 • pokriće uvoza izvozom (vrednost uvoza/vrednost izvoza);

 • stepen izvozne orijentacije (vrednost izvoza/ukupan prihod);

 • dobit po zaposlenom (bruto dobit + bruto zarade)/ukupan broj zaposlenih);Od značaja novčani tokovi;

 • Od značaja novčani tokovi;

 • ocenjuju se: likvidnost i profitabilnost;

 • tri osnovna kriterijuma ocenjivanja profitabilnosti investicija- sposobnost projekta da vrati sredstva koja su u njega uložena :

 • 1. Period povraćaja sredstava uloženih u projekat - period koji je potreban da bi se kumulativni očekivani tokovi novca od invest. izjednačili sa početnim izdatkom novca;2. Neto sadašnja vrednost projekta - sadašnja vrednost neto tokova novca umanjena za početni izdatak novca; kao diskontnu stopu koristi tržišnu kamatnu stopu ili kamatnu stopu po kojoj se koriste eksterno obezbeđena sredstva za finansiranje investicije;

 • 2. Neto sadašnja vrednost projekta - sadašnja vrednost neto tokova novca umanjena za početni izdatak novca; kao diskontnu stopu koristi tržišnu kamatnu stopu ili kamatnu stopu po kojoj se koriste eksterno obezbeđena sredstva za finansiranje investicije;

 • 3. Interna stopa profitabilnosti projekta- pokazuje po kojoj najmanjoj diskontnoj stopi (izračunava se) je investicija opravdana;

ocena sposobnosti preduzeća da izmiruje svoje obaveze;

 • ocena sposobnosti preduzeća da izmiruje svoje obaveze;

 • u R Srbiji utvrđuje i mišljenje prezentuje Agencija za privredne registre;

 • mišljenje o bonitetu u formi skoringa;

 • od značaja za poverioce i potencijalne poverioce preduzeća;Osnovni statusni podaci;

 • Osnovni statusni podaci;

 • Računovodstveni podaci i pokazatelji;

 • Podaci iz Izveštaja ovlašćenog revizora;

 • Podaci o danima nelikvidnosti;

 • Podaci o hartijama od vrednosti;na osnovu rač. podataka za poslednjih 5 god.;

 • na osnovu rač. podataka za poslednjih 5 god.;

 • analiza ispunjenosti finansijskih principa poslovanja:

 • profitabilnosti - uspešnost posl. na dugi rok;

 • sigurnosti i likvidnosti - stepen zaštite poverilaca i sposobnosti izmirivanja obaveza;

 • nezavisnosti - stepen minimiziranja nepovoljnih zahteva poverilaca;

 • fleksibilnosti – sposobnost prilagođavanja izmenjenim uslovima poslovanja;5. finansiranja u skladu s rizikom – ispunjenost zahteva za zaštitom od prezaduženosti; princip obrnuto srazmeran principu profitabilnosti;

 • 5. finansiranja u skladu s rizikom – ispunjenost zahteva za zaštitom od prezaduženosti; princip obrnuto srazmeran principu profitabilnosti;

 • 6. optimiziranja tržišne vrednosti akcija;

 • 7. budućeg rasta -ulaganja u modernizaciju; :

 • Iskazuje se kao:odličan bonitet (A) - izvanredna sposobnost izmirivanja obaveza; dani nelikvidnosti do 30 dana;

 • odličan bonitet (A) - izvanredna sposobnost izmirivanja obaveza; dani nelikvidnosti do 30 dana;

 • veoma dobar bonitet (B) -zadovoljavajuća sposobnost izmirivanja obaveza; dani nelikvidnosti do 60 dana;

 • 3) dobar bonitet (C) - saradnja sa ovim društvom se ne odbija; dani nelikvidnosti do 90 dana;

 • 4) prihvatljiv bonitet (D)- slabija sposobnost izmirivanja obaveza; dani nelikvidnosti do 180 dana;

 • 5) veoma slab bonitet (E)- saradnja se odbija;Yüklə 532 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə