Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8Yüklə 93,97 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.05.2018
ölçüsü93,97 Kb.
#44083


1

Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa 

düşmək olar?  A) 3 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

2

Gübrələrin verilməsi zamanı müsbət nəticə verməsi barədə ilk fikri hansı alim vermişdir?   A) Dokuçayev B) 

Libix C) Vilyams D) Əliyev E) Volubayev

3

Bitkilərə gübrələrin verilməsi ilk öncə hansı məqsədi daşıyır?   A) böyümə B) çiçəkləmə C) qida ilə təmin 

etmək D) inkşaf E) alaqlardan qorumaq

4

Planlaşdırılmış məhsulla aparılan qida elementlərinə görə gübrə normalarının hesablanması düsturu hansıdır? 

 A) F


ͮ=mg B) E=mdh C) F=ma D) X=100∙M∙A∙-ƐƏ+ ̸Əg E) 

E=md


5

Azotlu birləşmələrin parçalanması üçün ən yaxşı şərait 

hansı temperaturda gedir?   A) +3,+5C B) +7,+9C C) 

+11,+13C D)+15,+17C E) +14,+16C

6

Payızlıq buğdanın azota tələbatı neçə mərhələdə hiss olunur?   A) 2 B) 3 C) 5 D) 1 E) 11

7

Arpa bitkisi 1 sentner olan nəhsulunun formalaşması üçün nə qədər fosfor tələb olunur?   A) 2kq B) 3kq C) 

4kq D) 5kq E) 1-1,5kq

8

2016-cı ildə respublikamıza neçə milyon manatlıq qarabaşaq idxal olunmuşdur?   A) 2,8 B) 1,5 C) 4,6 D) 2 

E) 4


9

Çəltik bitkisində fosfor çatışmadıqda hansı fəsadlar baş 

verir?                                                                 A) 

bitkidə çürümə baş verir                                         B) 

yarpaqlar tökülür                                                  C) 

xloros xəstəliyi yaranır                                           D) 

bıtkılərdə zülal mübadiləsi pozulur                          E) 

unlu şeh xəstəliyi yaranır                                          
10

Qarğıdalı bitkisində azotun udulması hansı fazayadək 

davam edir?      A) borulama B) çiçəkləmə C) yetişmə 

D) cücərmə E) toxumlama

11

Dünyada adam başına düşən bitki zülalının neçə faizi dənli paxlalı bitkilərin hesabına düşür?                       A) 

15% B) 25% C) 32% D) 41% E) 20%

12

Şəkər çuğundurunun 300 sentiner məhsulunda K2

O nə 


qədər istifadə olunur?                                                A) 

123kq B) 347kq C) 157kq D) 200kq E) 223kq

13

Hazırda respublikamızda neçə hektar günəbaxan bitkisi becərilir?                                                        A) 9 min B) 

8,2 min C) 8 min D) 7 min E) 6 min

14

Kartofun vətəni haradır?                                            A) Şimali Amerika B) Avropa C) Asiya D) Çin E) Kore

15

Torpaq eroziyası nəticəsində məhsuldarlıq neçə faiz aşağı düşür? A) 27% B) 12% C) 20% D) 38% E) 22%

16

Xüsusi sintetik maddələrin mübadiləsi əsasən hansı maddənin iştirakı ilə gedir?   A) fosfat turşusu B) nitrat 

C) qələvilər D) ammoniak E) ammonium

17

Nuklein turşularına biri aid deyil?   A) durin B) dirimidin C) şəkərlər D) nitrat turşusu E) fosfat

18

Təbii fosfor mədənləri neçə əsas qrupa bölünür?        A) 1 B) 2 C) 5 D) 7 E) 3

19

Ən böyük apatit yataqları harada kəşf olunmuşdur?   A) Azərbaycan B) Çin C) Türkiyə D) Kore E) SSRİ


20

Apatitin ən mühüm əlaməti nədir?  A) rəngsizliyi B) 

prizma şəkilli olması C) möhkəmliliyi D) yumşaqlılığı 

E) altı bucaqlı olması

21

Fosforitlərin apatitlərdən əsas fərqləndirici xüsusiyyəti hansıdır? A) çökmə süxurlara aid olması B) 

möhkəmliliyi C) kristallı və amorflu kvars qarışıqlı D) 

dəniz dibində əmələ gəlməsi E) məsaməli hissəcikləri və 

kristal strukturalı olması

22

Sadə superfosfat əsasən hansı gübrələrə aiddir?         A) suda həll olmayan fosfatlar B) suda zəif həll olan 

fosfatlar C) apatitlərə D) suda həll olan fosfatlar E) 

fosforitlərə

23

İstehsalına və tətbiqinə görə superfosfatdan sonra ikinci yeri tutan gübrə hansıdır?   A) fosforit unu B) qırmızı 

fosfor C) ərimiş maqnezium fosfat D) tomasşlak E) 

termofosfatlar

24

Fosforlu gübrələrin ən ucuzu hansı gübrədir?  A) sadə superfosfat B) viviamit C) sümük unu D) qırmızı fosfor 

E) fosforit unu 

25

Çətin mənimsənilən fosfatları növbəli əkində bir neçə illiyinə tətbiq edirlər. Bu üsulun adı nədir?   A) 

ionlaşdırma B) gübrələmə C) fosfatlaşdırma D) 

aqrotexniki E) heçbiri

26

Kalium duzları ilə zəngin yataqlara malik deyil?   A) ABŞ B) Çin C) Almaniya D) Avstraliya E) Azərbaycan

27

Kalium gübrələrini neçə qrupa bölmək olar?  A) 1 B) 5 C) 3 D) 7 E) 2


28

Hansı xüsusiyyət qatılaşdırılmış kalium gübrəsinə aid 

deyil?   A) daş duz formada olması B) ağ rəngli         C) 

hiqroskopik D) yapışqanlı E) kiçik kristal şəkilli

29

Floatasiya sözünün mənası nədir?                              A) gübrə B) toplayıcı C) suyun üzərində üzən            D) 

quruluq E) yapışqanlıq

30

Hansı bitkinin yığımı zamanı tərkibində 96% kalium olur?      A) xiyar B) pomidor C) badımcan D) kartof E) 

soğan


31

Nə zaman Y.Libix insan və təbiət arasında maddələr 

mübadiləsinin şüurlu olaraq tənzimlənməsi ideyasını 

söyləmişdir?  A) 10 il sonra B) 10 il qabaq C) 20 il 

sonra D) 15 il sonra E) 20 il qabaq

32

Hansı alim 1825-ci ildə qeyd etmişdir ki, gübrələrin tətbiqinin əsas məqsədi – torpağı qida maddələri ilə 

zənginləşdirməkdən ibarətdir?  A) M.Q.Pavlov B) 

Volubayev C) Dokuçayev D) Vilyams E) Mendel

33

Turş qaratorpaqlara əhəngin nə qədər t/ha verilməsi bitkilərdə Cs və Sr qatılığının 2-3 dəfə azaldır?          A) 

2-3t/ha B) 3-4t/ha C) 1-2t/ha D) 7-8t/ha E) 0,5-1t/ha

34

Hansı alim hesab edirdi ki, canlı maddə və təbiət suları – biosferdə kimyəvi elementlərin mütəhərrikliyini təmin 

edən mənbədir?                A) Libix B) V.İ.Vernadski C) 

Mendeleyev D) Vilyams E) Dokuçayev35

Daşkəsən-Gədəbəy zonasında tipik dağ qaratorpaqlara 

müntəzəm olaraq gübrələrin tətbiqi fonunda maddələrin 

yuyulması neçə faiz azalmışdır?                  A) 12-14% 

B) 10-12% C) 14-15% D) 6-8% E) 2-4%

36

Elmi-əsaslandırılmış gübrələmə sisteminin tətbiqi torpağın eroziyaya qarşı müqavimətini yüksəldən hansı 

vasitədir?   A) biogen B) biogeo C) texnogen D) 

aqrotexniki E) geoloq

37

Hansı zonada tipik dağ qaratorpaqlara müntəzəm olaraq gübrələrin tətbiqi fonunda maddələrin yuyulması 14-

15% azalmışdır?   A) Lənkəran B) Şəki C) Zaqatala D) 

Bakı E) Daşkəsən-Gədəbəy

38

Simbiozlu azotun təsbit edilməsinə nə yaxşı təsir göstərir?  A) kalium  B) fosforlu-kalium C) fosfor D) 

kalsium E) maqnezium

39

Mikorizalaşmanın təsiri ilə hansı bitki qışlamanı yaxşı keçirir?  A) yonca B) arpa C) buğda D) viqua E) viqna

40

VAM - göbələkləri xəstəliyin intensivliyini 90% -dən neçə faizə endirmişdir?   A) 5-7% B) 7-9% C) 12-14% 

D) 13-15% E) 15-17%

41

Nəyin təsiri ilə yonca bitkisi qışlamanı yaxşı keçirir?  A) mikrozlaşmanın B) azoylu birləşmələrin C) dəmirli 

birləşmələrin D) oksigenli birləşmələrin E) kükürdlü 

birləşmələrin

42

Hansı bitkilərin tarla və yem növbəli əkinlərində xüsusi çəkisi azdır?  A) yem B) tarla C) paxlalı D) bostan E) 

bağ43

Hansı alim qeyd etmişdir ki, insan - gübrələri tətbiq 

etməklə, bataqlıqları qurudaraq, landşaftın daxili 

sərvətlərini səfərbər etməklə - bitki və ev heyvanlarını 

vacib elementlərlə təmin edir?     A) Vilyams B) Libix 

C) Mendeleyev D) Volubayev E) Peralman

44

Torpaq turşuluğunu aşağı salmaq üçün hansı iş görülməlidir?   A) fosforla B) gübrələrdən istifadə C) 

azotla D) əhəng verməklə E) kaliumla

45

Torpaq qələviliyinin azalması üçün hansı işlər görmək lazımdır?  A) fosforla B) gipsin verilməsi C) kaliumla 

D) azotla E) gübrələrdən istifadə

46

“Torpaq münbitliyinin azalması qanunu” hansı alim tərəfindən irəli sürülmüşdür?   A) Libix B) Dokuçayev 

C) Tyurqo D) Volubayev E) Timilyazev

47

“Torpaq münbitliyinin artması qanunu” hansı alim tərəfindən irəli sürülmüşdür?        A) V.D.Pannikov B) 

Dokuçayev C) Vilyams D) Timilyazev E) Mendeleyev

48

“Torpaq münbitliyinin azalması qanunu” Tyutqo tərəfindən neçənci əsrdə irəli sürülmüşdür?  A) V B) X 

C) XV D) XII E) XVIII

49

Torpaq münbitliyində əsas rol oynayan neçə rejim vardır?  A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E)8

50

Torpaq havasında oksigenin miqdarı neçə faiz optimal hesab olunur?           A) 4-6% B) 12-25% C) 12-14% D) 

16-18% E) 18-20%

51

Münbitliyin neçə növü var?   A) 7 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8
52

Aşağıdakılardan hansı insanın müdaxiləsi olmadan 

torpağın təbii vəziyyətində malik olduğu  münbitlikdir?  

A) süni B) potensial C) təbi D) iqtisadi E) səmərəli

53

Aşağıdakılardan hansı insanın məqsədyönlü fəaliyyətinin təsiri nəticəsində torpaqda əmələ gələn 

münbitlikdir?    A) iqtisadi B) təbii C) səmərəli D) sunı 

E) potensial

54

Aşağıdakılardan hansı torpaq xassələri ilə təyin olunan, torpaq əmələ gəlmə prosesində yaranmış münbitlikdir?  

A) süni B) təbii C) səmərəli D) iqtisadi E) potensıal

55

Aşağıdakılardan hansı potensial münbitliyin bir hissəsi olub, mövcud iqlim və texniki iqtisadi şəraitlər daxilində 

bitki məhsulu şəkilində realizə olunan münbitlikdir?  A) 

süni B) səmərəlı C) təbii D) potensial E) iqtisadi

56

Aşağıdakılardan hansı müəyyən qrup və ya növ bitkilərə yararlığına görə fərqləndirilən münbitlikdir?      A) süni 

B) səmərəli C) təbii D) nısbı E) potensial

57

Aşağıdakılardan hansı  torpağın potensial münbitliyi ilə torpaq sahəsinin iqtisadi xarakteristikalarına əsaslanan 

münbitlikdir?                                                A) təbii B) 

ıqtısadı C) potensial D) nisbi E) səmərəli

58

Aşağıdakılardan hansı səmərəli torpaq münbitliyin potensial münbitliyə yaxınlaşan səviyyədə saxlamaq 

üçündür?  A) təbii B) nisbi C) təkrar istehsal edilmiş D) 

səmərəli E) iqtisadi59

Fiziki, kimyəvi və bioloji aşınmalara məruz qalan Yer 

qabığının üst münbit qatı nə adlanır?                            

A) torpaq B) atmosfer C) ekologiya D) hava E) okean

60

Aşağıdakılardan hansı torpaq havasından ibarət olmaqla bitkilərin və aerob mikroorqanizmlərin həyatında 

mühüm rol oynayır?  A) atmosfer B) okean C) hava D) 

ozon qatı E) torpağın qaz fazası

61

Torpaqda kök sisteminin 15 sm-dəki həcmi torpağın ümumi həcminin neçə faizini təşkil edir?  A) 2-4% B) 

0,5-2% C) 3-5% D) 2-7% E) 4-5%

62

Hansı elementlərin çatışmazlığı şəraitində yarpaqlardan axın azalır?   A) N,P,K B) P C) N D) K E) Pb

63

Bitkilərin quru maddə kütləsinin neçə faizini azot təşkil edir?   A) 2-4% B) 4-6% C) 1-3% D) 6-8% E) 8-10%

64

Humusun tərkibində neçə faiz azot vardır?      A) 2% B) 4% C) 6% D) 5% E) 8%

65

Yer qabığında fosfatların neçə faizi ftorapatitdir?       A) 20% B) 30% C) 40% D) 60% E) 95%

66

Kalsium şorası birinci sintetik gübrə kimi sənaye miqyasında ilk dəfə neçənci ildə Norveçdə istehsal 

edilmişdir?  A) 1876 B) 1945 C) 1923 D) 1905 E) 1758

67

Kalsium şorası birinci sintetik gübrə kimi sənaye miqyasında ilk dəfə 1905-ci ildə harada istehsal 

edilmişdir?  A) Almaniya B) Fransa C) İngiltərə D) 

Amerika E) Norveç68

Təmiz mineralın tərkibində 42%-ə qədər hansı birləşmə 

olur?       A) CaSO

4

 B) P2

O

5 C) SO

4

 D) SO4

 E) CaSO


3

69

P2O5-in miqdarına görə neçə yerə bölünür?  A) 1 B) 3 C) 2 D) 5 E) 7

70

Sidik turşusunun formulu hansıdır?       A) C6

H

4N

4

O3

 B) 


CH

4

 C) CH3

 D) H


2

SO

4 E) CaSO

3

71Azotla yemləmə məhsul yığımına neçə ay qalmış 

aparılmalıdır?  A) 1,5-2 B) 2 C) 4 D) 1 E) 3

72

Denitrifikasiya prosesi nəticəsində gübrələrdə azot itkisi orta hesabla neçə faiz təşkil edir?  A) 10-20% B) 20-

30% C) 30-40% D) 40-60% E) 15-30%

73

«Mühitdə elementlərin qatılıq həddi» anlayışını İlk dəfə olaraq hansı alim irəli sürmüşdür?   A) Vilyams B) 

V.V.Kovalski C) Dokuçayev D) Libix E) Volubayev

74

Neçə il ərzində qara torpaqlarda humusun itkisi onun ehtiyatının 25-30%-i təşkil edib?  A) 13 B) 28 C) 100 

D) 88 E) 93

75

Orta hesabla 1 ha əkin sahəsindən ildə neçə kq-a yaxın humus itirilir?   A) 203-239kq B) 384-483kq C) 504-

685kq D) 400-600kq E) 675-746kq

76

Suda həll ola bilən duzların kimyəvi tərkibinə görə bu torpaqları neçə qrupa bölmək olar?                            A) 

4 B) 3 C) 5 D) 1 E) 9

77

Şorakətli torpaqları tərkibindəki udulmuş natriumun miqdarına görə neçə faizdir?   A) 10-15% B) 5-10% C) 

20-25% C) 30-35% D) 40-45% E) 50-55%
78

Udma tutumunda natriumun miqdarı neçə faizdən çox 

olarsa gipsləmə tədbirinin həyata keçirilməsi vacibdir?   

A) 11% B) 15% C) 23% D) 10% E) 21%

79

Əhəngləmənin səmərəliliyini yüksəltmək üçün neçə şərtə əməl olumalıdır?  A) 6 B) 8 C) 4 D) 2 E) 5

80

Əhəngli gübrə normasının tənliyi hansıdır?  A) F=mg B) F=ma C) D=100

³∙N/(100-R)∙(100-K)∙T D) V=s/t E) S=vt

81

Neçənci ildə İ.R.Qlauber məhsuldarlığın əsas amili kimi müxtəlif şoraların olması hipotezini irəli sürdü?   A) 

1850 B) 1656 C) 1670 D) 1870 E) 1960

82

1656-cı ildə hansı alim məhsuldarlığın əsas amili kimi müxtəlif şoraların olması hipotezini irəli sürdü?              

A) Vilyams B) Mendel C) Libix D) Vilyams E) 

İ.R.Qlauber

83

1789-cu ildə hansı alim torpağın qida maddələri ilə kasıblaşması haqqında nəzəriyyə yaratdı?                 A) 

Ryukkert B) Mendel C) Mendeleyev D) Vilyams E) 

Volubayev

84

1865-ci ildə hansı alim paxlalı bitkilərdə kök bakteriyalarının olması haqqında elmi məqalələr 

yazmışdır?  A) Mendel B) Əliyev C) M.S.Voronin D) 

Libix E) Dokuçayev

85

Neçənci ildə Ryukkert torpağın qida maddələri ilə kasıblaşması haqqında nəzəriyyə yaratdı?  A) 1780 B) 

1785 C) 1870 D) 1789 E) 1985
86

Neçənci ildə M.S.Voronin paxlalı bitkilərdə kök 

bakteriyalarının olması haqqında elmi məqalələr 

yazmışdır?  A) 1865 B) 1867 C) 1866 D) 1966 E) 1967

87

Neçənci əsrdə aqrokimyanın eksperimentlərlə öyrənilməsinə başlanıldı?  A) X B) XIX C) V D) I E) VI

88

Dəmirin miqdarının az olması torflu və qumsal torpaqlar üçün xarakterikdir. Boz meşə və qara torpaqlarda nə 

qədərdir?  A) 5-10% B) 12-14% C) 16-18% D) 3-4% E) 

20-25%

89

Qida maddələrinin bitkilərin kök sisteminə daxil olmasının mexaniziminə hansılar aiddir? A) böyümə B) 

fotosintez C) köklə tutulma, kütləvi axın, diffuziya D) 

gübrələmə E) metobolik udulma

90

Gübrələr əsas şumda neçə sm dərinliyə verilməlidir?   A) 12-14sm B) 24-26sm C) 30-34sm D) 8-10sm E) 18-

25sm


91

Torpaq quru olanda hansı məsamələr hava ilə dolur?  A) 

kapilyar və qeyri kapilyar B) kapilyar C) torpaq 

strukturu D) qeyri kapilyar E) heç biri

92

Torpağın pis aerasiyası zamanı torpaqda çoxlu hansı qaz yaranır?  A) N B) P C) Pb D) S E) CO₂

93

Nəyin çatışmazlığı mikrobioloji proseslərə mənfi təsir edir?   A) C B) S C) O

 D) N E) P
94

Təbiətdə elə bir cism yoxdur ki, onun tərkibində su 

olmasın fikri kimə aiddir?  A) Libix B) V.İ.Vernadiski 

C) Vilyams D) Volubayev E) Mendel

95

Orta hesabla torpaq kütləsinin neçə faizini su təşkil edir?   A) 15% B) 18% C) 23% D) 20% E) 12%

96

Torflu torpaqlarda rütubətin ölü ehtiyatı neçə faiz arasında tərəddüd edir?  A) 12-13% B) 14-17% C) 18-

19% D) 20-50% E) 23-26%

97

Gilli və ağır gillicəli torpaqların rütubəti neçə faizə qədərdir?  A) 15% B) 13% C) 23% D) 14% E) 34%

98

Torpağın suyu qəbul edib özündən buraxması qabiliyyətinə nə deyilir?  A) torpaq strukturu B) 

məsaməlik C) su keçiricilik D) kapilyar E) qeyri-kapilyar

99

Torpaqdakı su və onda həll olmuş maddələr qazlar və mikroorqanizmlər birlikdə nə adlanır?  A) kapilyar B) 

qeyri-kapilyar C) torpaq strukturu D) məsaməlik E) 

torpaq məhlulu

100


Azərbaycanda karbamit zavodu haradadır?   A) 

Naxcıvan B) Sumqayıt C) Bakı D) Quba E) Qusar

101

Qida zəruri elementlərindən biri hansıdır?  A) fosfor B) karbon C) azot D) kükürd E) kalium

102


Fosforu ilk dəfə kim müəyyən etmişdir?   A) Vilymas B) 

Dokuçayev C) Volubayev D) G.Brandt E) Libix
103

Azot turşusunun istehsalının əsas üsulu nədir?   A) 

reduksiya olunması B) ammonyakın oksidləşməsi C) 

bölünmə D) neytrallaşma E) oksidləşməsi

104

Ammonium nitrat torpaq rütubətində necə həll olur?  A) həll olmur B) orta dərəcədə C) sürətlə və tam D) zəif E) 

sürətlə və orta

105

Əhəngli ammonium şorasından əsasən hansı ölkələrdə geniş tətbiq olunur?  A) Asiya B) Qafqaz C) Antarktika 

D) Avropa E) Qərbi Avropa

106

Hazırda dünyada neçə cür azotlu gübrə buraxılır?   A) 1 B) 4 C) 5 D) 9 E) 3

107


Azot turşusunu nə ilə neytrallaşdırdıqda ammonium 

şorası əmələ gəlir?   A) ammonyak B) fosforla C) azotla 

D) kalsiumla E) nitratla

108


Ammonium şorasının tərkibində neçə faiz azot var?  A) 

30% B) 46% C) 15% D) 34,6% E) 29%

109

Suda həll olunmuş karbamidin və ammonium şorasının qatılığı nə ilə ifadə olunur?   A) NPK B) PAC C) KLM 

D) KML E) KAŞ

110

Tədricən təsir edən gübrələrin ən məşhur istehsalçıları hansı ölkələrdir?   A) Avropa B) Asiya C) ABŞ və 

Yaponiya D) Qafqaz E) Şimali Amerika

111

Digər azotlu gübrələrə nisbətən KF6-nın neçə cür üstünlüyü var? A) 4 B) 8 C) 2 D) 6 E)3

112


Ammonium şorası Azərbaycanda hansı zonanın 

torpaqları üçün əhəmiyyətlidir?  A) Lənkəran-Astara B) 

Bakı C) Naxcıvan Muxtar Respublikası D) Şəki E) 

Qobustan113

Maye azotlu gübrələrin neçə növü var?  A) 2 B) 4 C) 3 

D) 8 E) 6

114


Susuz ammoniakdan hansı ölkədə geniş istifadə edilir?  

A) Çin B) ABŞ C) Koreya D) Kanada E) Kolumbiya

115

Kartof bitkisinin yığımı zamanı tərkibində neçə faiz kalium olur? A) 12% B) 32% C) 40% D) 96% E) 50%

116


Qida elementləri ilə birgə kaliumla optimal qidalanması 

məhsulun radionuklidlərlə çirklənməsini neçə dəfə 

azaldır?   A) 1 B) 4 C) 5 D) 2-3 E) 7

117


Mühitdə elementlərin həddini ilk dəfə olaraq hansı alim 

irəli sürmüşdür?  A) Kovalski B) Dokuçayev C) 

Vilyams D) Mendel E) Mendeleyev

118


1 ha əkin sahəsindən ildə neçə kq humus itirilir?         A) 

273kq B) 384kq C) 400kq D) 500kq E) 400-600kq

119

Lənkəran zonasında ən yararlı torpaq tipi hansıdır?   A) qara B) sarı C) sarı-podzollu D) boz E) qəhvəyi

120


Sarı-podzollu torpaq tipi Azərbaycanın hansı zonası 

üçün yararlıdır?  A) Bakı B) Lənkəran C) Naxcıvan D) 

Quba E) Qusar

121


Torpağın əkin qatında kadmium neçə dəfə azalmışdır? 

A) 2 B) 7 C) 1 D) 3 E) 5

122

Torpağın əkin qatında qurğuşun neçə dəfə azalmışdır? A) 1 B) 5 C) 4 D) 3 E)7


123

Hansı alimin fikrinə görə geokimyəvi landşaft landşaftın 

müxtəlif həlqələrinin kimyəvi tərkibinin əlaqəsidir?  A) 

Dokuçayev B) H.Ə.Əliyev C) Vernadski D) Vilyams E) 

Mendel

124


Əks yüklü ionlar qarşılıqlı olaraq bitkilərə daxil olmanı 

sürətləndirirlər. Bu hadisə elmdə nə adlanır?   A) 

kapilyar B) qeyri-kapilyar C) məsaməlik D) torpaq 

strukturu E) sinergizm

125

Həyat üçün çatışmazlıqlar və bu mikrobların aktivliyinin səbəbi nədir?  A) yuxarı temperatur B) qida 

maddələrinin olması C) torpaqda rütubətin olması D) 

aşağı temperatur E) torpağın turş reaksiyası

126


Atmosfer çöküntüləri ilə hektara ildə nə qədər azot daxil 

olur?  A) 3 B) 13 C) 34 D) 24 E) 2-11

127

Təbiətdə azotun itirilməsinə səbəb olan çoxsaylı yollar mövcuddur. Bu hansıdır?  A) torpaqda ammoniumun 

təsbiti yaxud qeyri-mübadiləvi udulması B) yuxarı 

temperatur C) aşağı temperatur D) qida maddələrinin 

olması E) rütubətin olması

128

Neçənci ildə Helrigelin nəşrlərində paxlalı bitkilərin azotu mənimsəməsindən bəhs edilirdi?   A) 1880 B) 

1886 C) 1870 D) 1875 E) 1975

129

1886-cı ildə kimin nəşrlərində paxlalı bitkilərin azotu mənimsəməsindən bəhs edilirdi?  A) Vilyams B) 

Dokuçayev C) Mendel D) Helrigelin E) Mendeleyev
130

Aqrokimya və torpaqşünaslıq elminə çox böyük bir  

xəzinə bəxş etmiş ingilis alimi kimdir?  A) Volubayev 

B) Dokuçayev C) C.U.Kuk D) Mendel E) Mendeleyev

131

“Bu gün dünya aqronomiya elmlərinin bayramıdır” Bu fikiri hansı alim söyləmişdir?  A) Dokuçayev B) 

D.N.Pryanişnikov C) Mendel D) Libix E) Mendeleyev

132

Neçənci ildə ilk dəfə müxtəlif torpaqlarda bu elementin miqdarını göstərən kartoqramlar tərtib etmişdir?  A) 

1930 B) 1935 C) 1931 D) 1940 E) 1945

133

Torpağın mineral hissəsinin tərkibində neçənci qrup elementləri üstünlük təşkil edir?  A) V B) X C) I D) IV 

E) L


134

Karbonun üzvi birləşmələri bütün torpaq kütləsinin üst 

horizantlarında neçə faiz təşkil edir?  A) 12% B) 16% 

C) 24% D) 34% E) 95-99%

135

Humusun tərkibində neçə qrup maddəni fərqləndirirlər?  A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

136


Zülalların sintezi hansı yolla baş verir?  A) yarpağdan 

asılı olur B) meyvələrdən asılı olur C) işığdan asılı olur 

D) sudan asılı olur E) budaqdan asılı olur

137


Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu 

vardır?   A) 2 B) 4 C) 8 D) 3 E) 6

138

Qida maddələrinin torpağa daxil olması neçə mənbələrlə olur?  A) 6 B) 1 C) 9 D) 13 E) 11


139

Bitkilərin qidalanması hansılardır?  A) meqatrof və 

izotrof B) avtotrof və simbiotrof C) baktetrof və 

mikrotrof D) mikrotrof və mezotrof E) mezotrof və 

baktetrof

140


Bitkilər ən çox hansı elementləri mənimsəyirlər?  A) 

mikro B) mezo C) dəmir D) ikivalentli E) makroelement

141

Korrelyasiya əmsalı buğda və arpa üçün nə qədər təşkil edir?  A) 12-13 B) 23-43 C) 0,80-0,94 D) 34-54 E) 23-

38

142Yer kürəsində qurunun və suyun hər hektarının üzərində 

neçə ton azot olur?  A) 80t B) 84t C) 25t D) 45t E) 65t

143

Yaşıl bitkilər yer üzərində hər il qlükoza hesabı ilə neçə ton təzə üzvi maddə əmələ gətirirlər?    A) 325 B) 400 

C) 456 D) 134 E) 458

144

Qərbi Avropada hər il atmosfer çöküntüləri ilə hər hektara neçə kq olur?  A) 12 B) 13 C) 16 D) 13,5 E) 17

145


Superfosfatda, peyində, kalium duzunda əhəmiyyətli 

dərəcədə hansı element yoxdu?  A) Bor B) Manqan C) 

Maqnezium D) Kobalt E) Fosfor

146


Skandinaviyada hər il atmosfer çöküntüləri ilə hər 

hektara neçə kq olur?   A) 3,4 B) 3 C) 6 D) 8 E) 11

147

Bitkilərə qida elementlərinin yerüstü orqanlar vastəsi ilə daxil olması hansı qidalanma adlanır?   A) kök üstü B) 

meyvə üstü C) budaqcığ D) kokdən kənar E) meyvə altı   
148

Bitkilər hazırda təbiətdə mövcud olan miqdarda üzvi 

maddələri sintez etmək üçün neçə ton element istifadə 

olunur?  A) 1 B) 3 C) 2 D) 9 E)7

149

Qeyri-sabit hava şəraitində transprasiya nə qədər artır?  A) 2-3 B) 1,5-2 C)3-4 D) 1-3 E) 4-7

150


Atmosfer çöküntüləri ilə hektara ildə nə qədər azot daxil 

olur?  A) 3 B) 13 C) 34 D) 24 E) 2-11Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet -> III -> torpaqsunasliq
torpaqsunasliq -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
III -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava
III -> İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar
III -> Pedaqoji texnologiyaların tarixi, inkişaf yolları və onların təlim prosesində sistemli istifadəsi haqqında ətraflı
III -> Dekompozisiya, infiltrasiya, transformasiya və dəyişmiş sintez hansı patoloji prosesin mexanizmində ayırd
III -> Həzm orqanlarının mexaniki və hərəki fəaliyyəti nədən ibarətdir? A yemləri qəbul edib parçalamaqdan və həzm

Yüklə 93,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə