Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №6 (76) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №6 (76)


Bəzi bitki komplekslərinin spektral parlaqlıq əmsalıYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/81
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9565
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   81

61 
 
Cədvəl 
Bəzi bitki komplekslərinin spektral parlaqlıq əmsalı 
 
Kanal 
Dalğauzunlu
ğu 
(nm-lə) 
Quru ot 
Torflu 
çəmən 
Bataqlıq 
Kolluq 
Biçin 
Yonca 
1. 
425 
0.055 
0.092 
0.085 
0.045 
0.091 
0.081 
2. 
450 
0.076 
0.098 
0.125 
0.119 
0.119 
0.114 
3. 
475 
0.105 
0.106 
0.165 
0.150 
0.141 
0.148 
4. 
500 
0.128 
0.109 
0.195 
0.180 
0.172 
0.187 
5. 
525 
0.152 
0.111 
0.223 
0.211 
0.210 
0.229 
6. 
550 
0.175 
0.119 
0.235 
0.242 
0.231 
0.269 
7. 
575 
0.205 
0.128 
0.222 
0.272 
0.249 
0.319 
8. 
600 
0.229 
0.133 
0.215 
0.281 
0.251 
0.317 
9. 
625 
0.254 
0.139 
0.211 
0.273 
0.248 
0.287 
10. 
650 
0.269 
0.144 
0.210 
0.260 
0.242 
0.259 
11. 
675 
0.285 
0.148 
0.220 
0.271 
0.261 
0.255 
12. 
700 
0.291 
0.149 
0.255 
0.301 
0.281 
0.325 
13. 
725 
0.281 
0.149 
0.300 
0.335 
0.321 
0.442 
14. 
750 
0.265 
0.148 
0.352 
0.370 
0.341 
0.619 
15. 
775 
0.262 
0.143 
0.399 
0.402 
0.360 
0.714 
16. 
800 
0.270 
0.138 
0.442 
0.421 
0.368 
0.781 
17. 
825 
0.289 
0.129 
0.467 
0.430 
0.375 
0.845 
18. 
850 
0.311 
0.119 
0.461 
0.405 
0.371 
0.854 
19. 
875 
0.329 
0.112 
0.407 
0.352 
0.343 
0.805 
20. 
900 
0.381 
0.108 
0.345 
0.315 
0.301 
0.726 
21. 
925 
0.388 
0.113 
0.334 
0.303 
0.271 
0.691 
22. 
950 


Temperatur 
(C°) 
 
29 
27 
24 
28 
34 
28 
Buludluluq 
(balla) 
 


Havanın 
rütubəti 
 
82 
80 
85 
80 
75 
76 
Ölçmə 
vaxtı 
 
15
-8
-15
21
 
06.06.15 
15
25
-15
28
 
06.06.15 
11
49
-11
53
 
04.07.15 
15
35
-15
38
 
06.06.15 
13
25
-13
28
 
06.07.15 
12
45
-15
49
 
05.07.15 
 


62 
Beləliklə,  kənd  təsərrüfatı  bitkilərinin  spektral  parlaqlıq  əmsalları  ilə  onların  biometrik 
xüsusiyyətləri arasındakı qanunauyğun əlaqəni və dəyişmələri öyrənməklə məsafəli metodun köməyilə 
biokütlə,  bitki  arealları,  onların  sıxlıq  dərəcələri,  məhsuldarlığı  və  aqrosənaye  istehsalı  üçün  digər 
mühüm məlumatları əldə etmək mümkündür. 
 
ƏDƏBİYYAT 
1.
 
Babayev  S.Y.,  Bababəyli  N.S.  Naxçıvan  MR  landşaftının  spektral  xüsusiyyətlərinə  dair,  Ali 
Diplomatiya Kolleci Naxçıvan Bölməsi. Məqalələr məcmuəsi, Bakı, 1998, s.16-21 
2.
 
Bababəyli  N.S.  Yüksək  dağ  landşaftlarının  spektral  xüsusiyyətlərinə  dair,  AMEA  NB,  Xəbərlər, 
Cild 9, №2, Naxçıvan, 2013, s.286-290 
3.
 
Babayev  N.S.,  Məmmədov  E.K.  və  s.  Naxçıvan  MSSR-nin  torpaq-bitki  komplekslərinin  spektral 
xüsusiyyətlərinə  dair.  Az.SSR  Dövlət  Plan  Komitəsi  Naxçıvan  sahələrarası  Ərazi  Elmi-Texniki 
İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. №3-91, 4 s 
4.
 
Аковецкий В.И. Дешифрированные снимков, Москва, 1983, 374 с 
5.
 
Виноградов Б.В. Аэрометоды изучение Земли. Москва, «Мир», 1988, 350с 
6.
 
Кадымов  Г.Г.  Бабаев  Н.С.  и  др.  Спектральные  характеристики  некоторых  природных 
образовании и сельскохозяйственных объектов Нахичеванской АССР. Баку, 1990, 27с 
7.
 
Кронберг П. Дистанционное изучение Земли, Москва, «Мир», 1988, 350с 
 
ABSTRACT 
Nazim Bababeyli 
Seadet Aliyeva 
The spectral features of plant complexes of Nakhchivan  
Autonomous Republic highlands 
 
In  the  article,  fundamental  factors  which  have  an  influence  on  the  coefficient  of  the  spectral 
brightness of the mountain landscape of the Nakhchivan Autonomous Republic are characterized in the 
paper. With helping of spectral shooting in different diapasons and getting charts are shown the research 
technique  of  one  of  the  fundamental  landscape-forming  components  such  as  ground-vegetable 
complexes. Reflection absorption and transmissible properties, temperature and radiation characteristics 
of  the  leaves  of  plants  and  plant  communities  and  the  impact  of  external  factors  on  the  spectral 
characteristics are identified. Eventually registogrammes and the spectral brightness coefficient table of 
some plant complexes were compiled. 
      
РЕЗЮМЕ 
Назим Бабабейли  
Сеадет Алиева 
Изучение спектральных характеристики растительного  
Покрова высокогорье Нахчыванской Автономной Республики 
 
В  статье  характеризуются  основные  природные  факторы,  влиящие  на  коэффициент 
спектральной  яркости  растительного  покрова  высокогорье  Нахчыванской  Автономной 
Республики.  С  помощью  спектральных  съемок  в  разных  диапозонах  и  полученных  диаграмм 
указывается  методика  исследования  одного  из  основных  ландшафтообразующих  компонентов, 
таких  как  растительные  комплексы.  Определены  отражательные,  поглотительные  и 
пропускающие  свойства,  тепературные  и  излучательные  характеристики  листвы  растений  и 
растительных  сообществ  также  влияние  внешних  факторов  на  спектралные  характеристики.  В 
итоге  составлены  регистрограммы  и  таблица  коэффицента  спектральной  яркости    некоторых 
растительных комплексов. 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  26  aprel  2016-cı  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa 
tövsiyə olunmuşdur (protokol № 09) 
       
   
 
 
 
 Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   81
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə