Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №6 (76) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №6 (76)Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə50/81
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9565
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   81

105 
saymaq olar ki, xəstəliyin əsas simptomları 48-72 saat ərzində itsin. Ancaq bu zamn simptomların 
azalması  həkimi  arxayınlaşdırmamalıdır.  Çünki  yeni  infeksiya  ocaqları  aktivləşə,  yeni  abseslər 
əmələ  gələ  dərin  damarların  trombozu  baş  verə  bilər.  Zaman  itkisi  xəstənin  düzgün 
qiymətləndirilməməsinə  və  ağırlaşmasına  səbəb  ola  bilər.  Klinik  effektin  olmadığı  hallar  tez 
aşkarlanmalı  uşaqlıq  boşluğunun  yuyuntusu  bakterioloji  müayinə  antibiotiklərə  həssaslığı 
öyrənildikdən  sonra  yeni  antibiotiklər  təyin  edilir.  Antibiotiklərin  kəsilmə  kriteriyası  ocağın 
sanasiyası  və  temperaturanın  normallaşması  2-3  gündə  baş  verir.  Ləngimiş  diaqnostika  və  qeyri 
rasional  müayinə    aparılmasa  generalizə  olunmuş  proses  baş  verə  bilər.  Doğuşdan  sonraki 
endometritin  kompleks  profilaktikasi  3  etapda  aparılır.  I-doğuşdan  sonrakı  infeksion  xəstəliklərə 
görə  risk  daşıyan  xəstələri  ayırmaq.  II-Hamiləlik  doğuş  və  zahılıq  dövründə  infeksiyalaşmanı 
minimuma  endirmək  üçün  tədbirlərə  əməl  etmək.  III-Doğuşdan  sonrakı  irinli  septiki  xəstəliklərin 
erkən diaqnostikasına, terapiyasına nail olmaq. 
Vaginal  müayinələri  əsaslandırılmış  və  steril  şəraitdə  aparmaq.Doğuş  və  cərrahi  blokda 
sterilliyə rəiyət etmək əsaslandırılmamış epizyotomiya və sidik kisəsi kateterizasiyasını aparmamaq. 
puerperal  infeksiyanın  3-5  ci  günündə  skreninq  müayinənin  alqoritmi.  1.Umumi  daxili  müayinə. 
loxilərin mikroskopik analizi qanın klinik müayinəsi USM.   Patologiya aşkarlanarsa histereskopiya 
təyin  edilir  və  alınan  möhtəviyyat  bakterioloji,  sitoloji  müayinə  üçün  götürülür.  Loxilərin  pH-ı 
destruktiv 
toxumaların 
məhsullarının 
loxi 
və 
qanda 
təyini 
aparılır. 
Müalicə
 
1.Antibiotikoterapiya-  a)  ümumi,  b)invaziyon,  C)  uterotonik,  d)antukoaqulyant. 
immunokorreksiya,  efferent,  plazmofarez,  hemabsorbsiya,  qanın  lazer  şüalanması.  2.yekun 
aspirasiya. 3.Qaşınması.uşaqlıq boşluğu aspirasiyası  yuyulması  qaşınması  drenaj  qoyulması  0,9 % 
NaCl  1,5-2 l histereskopiya ilə hidrofil əsaslı çox komponentli maz levomikol, dioksikol, levocin 
4-5  gün  katetrlə  5-7  ml  uşaqlıq  boşluğuna  preteolitik  ferment  protezin  4-9  ml.  nekrolitik  təsirli 
fizyoterapiya.  
Amoksillin/klavulonat 
Ampisillin/sulbaktam)  
Çefoperazon/sulbaktam 
Çefoperazon/sulbaktam 
 
1,2q × 3 dəfə sut vena daxilinə 
1,5q × 3 – 4 dəfə sut vena daxilinə  
1,5q × 3 dəfə sut vena daxilinə  
2- 4q × 2 dəfə sut vena daxilinə  
 
Çeftriakson------------------- 
 Çefotaksim----------------- 
Cefepim----------------------- 
 
Ciprofloksacin----------------- 
1 – 2q × 1 dəfə /sut v\ 
dax  
1 –2q×3 d v\d sut  
1 – 2qr × 2d v\ d 
200-400mq 2\sut v/d 
 
+ Metronidazol 
500mq×3d/sut 
 
 
 
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1.  Абрамченко В.В. Гнойно-септическая инфекция в акушерстве и гинекологии.- СПб.: 
Спецлит, 2005.- С.459 
2.  Аль-Халаф С.Е., Кутенко А.Н. Послеродовый эндометрит. Оптимизация лечения// 
Акушерство и гинекология.- 2002.- №1.- С.16-20. 
3.  Баев О.Б., Старкова Т.Г.Буданов П.В.Профилактика инфекционных осложнений у 
родильниц// Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии .-2005.- т.4.- № 3. 
4.   Белоцерковцева Н.Д., Мазуркевич В.В. Клиническое значение трансвагинальной 
эхографии и гистероскопии в диагностике послеродового эндометрита// Акушерство и 
гинекология.- 1996.- №4.- С.37-40. 
5.    Вострикова Е.А., Осипов А.Г. Антимикробнаые препараты.- Кемерово, 2002.- С.36. 
 


106 
6.    Иванян А.И., Крюковский С.Б. Профилактика и лечение послеродовых гнойно-
септических заболеваний.- Смоленск, 2000.- С.47 
7.   Клинические акушерские протоколы. Институт здоровья семьи. Проект «Мать и 
дитя». Издание 3-е, переработанное. С.131-136. 
8.   Ковалев М.И. Проблемы профилактики эндомиометрита после кесарева сечения в 
современном акушерстве// Росс.вестник ак.-гинеколога.- 2001.- №4.- С.20-25. 
9.    Краснопольский В.И., Буянова С.Н., Щукина Н.А. Гнойная гинекология – М. : 
МЕДпресс-информ, 2006. – 2-ое изд., доп. - 304 с. 
10.   Кулаков В.И. Современные принципы антибактериальной терапии в акушерстве, 
гинекологии, неонатологии// Акушерство и гинекология.- 2002.-№ 3.- С.3-6. 
11.   Кулаков В.И. Эндометрит после родов.- М.: Радуга, 2001.- С.29. 
12.   Михайлов Н.Б., Ярославский В.К. Основы фармакотерапии в акушерстве и 
гинекологии. - СПб.: Фоллиант, 2001.- С.256. 
13.    Орджоникидзе Н.В., Федорова Т.А.Эндометрит и раневая инфекция у родильниц. 
Проблемы и пути их решения// Акушерство и гинекология.- 2004.- №5.- С.15-18. 
14.  Левашова Н.И., Мареева Л.С. Проблемы кесарева сечения в современном 
акушерстве// Акушерство и гинекология.-  2004.- №2.- с.23 
15.   Никонов А.П., Асцатурова О.Р., Чилова Р.А., Ищенко А.И., Рафальский В.В. 
Инфекции в акушерстве и гинекологии: диагностика и антимикробная химиотерапия 
(пособие для врачей). – М., 2006.- С.42с. 
16.  Чернуха Е.А. Нормальный и патологический послеродовый период. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2006.- 271с.  
17. Усанов, В.Д. Комплексная диагностика и современная терапия некоторых форм 
патологии матки после родов в профилактике генерализованных * форм гнойно-
воспалительной инфекции: автореф. дис. … канд. мед. наук / В.Д. Усанов. - Волгоград, 1995. 
- 25 с. 165. 
18. Усанов, В.Д. К вопросу о новых технологиях в диагностике и лечении 
послеродовых гнойно-септических заболеваний / В.Д. Усанов // Новые технологии в 
акушерстве и гинекологии. - Москва, 1998. - С. 220-222. 166.  
19Усанов, В.Д. Роль жидкостной гистероскопии в диагностике отдаленных 
эндометритов после родов и кесарева сечения / В.Д. Усанов // Лапароскопия и гистероскопия 
в диагностике и лечении гинекологических заболеваний. - Москва, 1998. - С. 141-143. 
20.Федорович, O.K. Новый способ хирургической операции - одномоментного вакуум-
аспирационного опорожнения матки с 122 промыванием / O.K. Федорович, А.А. Вержак // 
Вестн. Рос. ассоциации акушеров-гинекологов. – 2001. - № 3-4. – С. 23-24. 
21.Хоменко, Н.В. Медико-социальные аспекты гнойно-септичеких осложнений после 
кесарева сечения / Н.В. Хоменко, О.С Филиппов, Т.А. Шагеев [и др.] // Мать и дитя: 
материалы VI Рос. форума. - Москва, 2004. - С. 246-247. 173. 
22. Цыренова, Б.Д. Определение ведущих факторов риска возникновения гнойно-
воспалительных осложнений после родов / Б.Д. Цыренова // Мать и дитя: материалы VII Рос. 
форума. - Москва, 2005. - С. 290. 
23. Воронин К.В. Стратегия диагностики и коррекции влагалищ- ного дисбиоза в плане 
подготовки беременной к плановому кесареву се- чению и профилактике послеродового 
эндометрита /К.В. Воронин, А.М. Алале, И.И. Алале, Ю.Н. Дзюба //Медицинские 
перспективы. – 2013. – Т.18,№4. – С.24 – 32. 
24. Горин B.C. Оптимизация диагностики и лечения послеродо- вого эндометрита / B.C. 
Горин, В.Н. Серов, Л.А. Бирюкова, В.В. Степа- нов //Росс, вестник акушера-гинеколога. - 
2009. - Т. 9. №1. -С. 21-29. 
25. Гуртовой Б.Л. Применение антибиотиков в акушерстве и ги- некологии. – М., 1996.-
С.24-31. 48. Гуртовой Б.Л., Кулаков В.И., Воропаева С.Д. Применение антибиотиков в 
акушерстве и гинекологии – М.: Триада-Х, 2004.-176с. Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   81
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə