Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №6 (76) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №6 (76)Yüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə79/81
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9565
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81

 
167 
 
 
Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində dərsdənkənar məşğələlərdə, ekskursiya-
larda  və  digər  tədbirlərdə  ayrı-ayrı  fənlər  üzrə,  şagirdlərin  sosiallaşması  problemləri  üzrə  təlim 
məqsədlərinin  əvvəldən  müəyyən edilməsi və planlaşdırılmasının  zəruriliyi  göstərilir. Təlim  məq-
sədlərinin yerinə yetirilməsində vacib şərt təlimin məzmununun uyğun olmasının təmin edilməsi və 
yeni standartların qəbul olunması, informasiya texnologiyalarının öyrənilməsinə geniş yer verilmə-
sidir.  Tədqiqatlar  zamanı  informasiya  texnologiyalarından  istifadə  edən  və  etməyən  müəllimlərlə 
müxtəlif vaxtlarda söhbətlər etmiş, təhsil sahəsinə gətirilmiş bu yeniliyin öyrətmə prosesində effekti 
haqda məlumatlar vermiş, eksperiment üçün hazırladığımız dərslərin keçirilməsi zamanı onların da 
iştirakını təmin etmişik. Aparılmış tədqiqatlar (5, 7) göstərir ki, təhsilin modernləşdirilməsinin əsas 
məqsədi ona yeni keyfiyyət qazandırıb yeni pedaqoji nəticələr qazandırmaqdır. YTT əsasında yeni 
təhsil mühitinin formalaşdırılması biologiyanın tədrisində onun metodik əsasının aydınlaşdırılması 
xüsusilə  biologiyanın  tədrisində  yeni  nəsil  müəllimlərin  hazırlanmasında  peşəkarlıq  nəticələrinə 
yeni tələbatın əksidir.  
Elektron təlim resurslarının didaktik imkanlarının analizi informasiya təlim mühitinin həyata 
keçirilməsi  probleminin  həllinə  istiqamətlənmişdir.  Bir  çox  tədqiqatlarda  informasiya 
kommunikasiyalı  təlim  mühitinin  prinsip  və  quruluşu  onun  xüsusiyyətləri  və  mahiyyətinin 
açılmasına, tədris prosesində yeri və həcminin göstərilməsini nəzərdə tutur. Bizim məqsədimiz də 
YTT  və  interaktiv  təlimin  biologiyanın  tədrisində  tətbiqi  perspektivlərini  və  metodikasını  işləyib 
hazırlamaqdır. Bunun üçün tədqiqatımızın adından da göründüyü kimi, yeni metodikanın ali və orta 
məktəblərdə  tətbiqinin  təşkili  təcrübəsinin  müqayisəli  öyrənilməsi  işin  mahiyyətini  artırmışdır. 
Təhsilin modernləşdirilməsi - YTT-dan istifadə, təhsilin informatlaşması, interaktiv, konstruktiv tə-
lim  müasir  dövr  üçün  prioritet  istiqamətlərdən  biridir  və  bu  vəzifələrin  öhdəsindən  gəlmək  üçün 
hərtərəfli səy göstərilməlidir. Bunun üçün artıq metodist, pedaqoq və müəllimlərin adi dərsliklərdən 
fərqli  elektron  dərsliklər  və  dərs  vəsaitlərini,  müxtəlif  istiqamətli,  lakin  tədrisə  əlavə  materiallar 
verə  biləcək  saytlar  hazırlamalarının  vaxtı  çatmışdır.  Bu  vasitələr  istər  tələbə-müəllim,  istərsə  də 
orta məktəb müəllimləri üçün daha geniş məlumat və bilik mənbəyi olacaqdır. 
2015-ci  ildə  istifadəyə  verdiyimiz  biometod.net  saytında  tələbə  və  müəllimlər  üçün  zəngin 
material bazası toplanmış, interaktiv dərslərin hazırlanması üçün hazır nümunələr verilmişdir.  
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1.
 
Z.Babayeva.  Biologiyanin  tədrisində  texnoloji    innovasiyalardan  istifadənin  perspektivləri. 
Naxçıvan, Qeyrət, 2016, 210 səh 
2.
 
Babayeva Z. Integrating the latest technology in the teaching Biology. "International Journal 
of Home Science". Archives, 2016 (Vol-2, Issue-1) Part A, p.1-4 
3.
 
Babayeva. Z.Y. Condition of using innovations in teaching biology. Transylvanian Review 
journal, (ISSN 1221-1249), Journal Citation Reports®, Thomson Reuters.  (2016)  
4.
 
Müşviq  Məmmədov.  Elektron  resurslarin  təhsildə  imkanlari. 
Təhsil  Problemləri
. 17  mart 
2014  
5.
 
http://az.wikipedia.org/wiki/Elektron_kitab_%28qur%C4%9Fu%29) 
6.
 
http://www.tehsilproblemleri.com/?author=2 
7.
 
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-osnovy-orientatsii-informatsionno-
kommunikatsionnoi-sredy-na-novye-obrazovat 
 
 
 
ABSTRACT 
 
                                Problems The Integration of the teaching biology to 


 
168 
 
                                                  a modern technological innovation 
The  article  deals  with  the  Integration  of  the  teaching  biology  to  a  modern  technological 
innovation, the principles of the electronic teaching methods, and the priorities of the development 
of technologies in teaching process.  
The main features and planing of the organizing the teaching process of  biology in interac-
tive mode is also taken into consideration. 
 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Проблемы Интеграция преподавания биологии 
 в современной технологической инновации 
           В статье рассматриваются вопросы интеграции преподавания биологии в современной 
технологической инновации, принципы электронных методов обучения, а также приоритеты 
развития технологий в учебном процессе. А также проблемам применения новых технологий 
и интерактивный режим в процессе преподавания биологии. 
 
  
 
 
NDU-nun  Elmi  Şurasının  26  aprel  2016-cı  il  tarixli  qərarı  ilə  çapa 
tövsiyə olunmuşdur (protokol № 09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
169 
 
 
NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ.  ELMİ ƏSƏRLƏR,  2016,  № 6 (76) 
 
NAKHCHIVAN STATE UNIVERSITY.  SCIENTIFIC WORKS,  2016,  № 6 (76) 
 
НАХЧЫВАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ.  НАУЧНЫЕ  ТРУДЫ,  2016,  № 6 (76) 
 
 
OKTAY RZAYEV 
oktay_rzayev@mail.ru 
ВАЛЕЩ  ЯЛИХАНОВ  
Naxçıvan Dövlət Universiteti 
UOT
:378 
БОКСЧУЛАРЫН  ПСИХОЛОЪИ КЕЙФИЙЙЯТЛЯРИНИН 
 ФОРМАЛАШМАСЫ 
 
            Açar sözlərİdman, boksçu, psixoloji hazırlıq, mübarizə, əsaslı, qələbə, rəqib, proses, inad, 
əzimkarlıq 
Key words: sport, boxer, psychological preparation, fighting, substantially, victory, rival, 
process, persistence, decisiveness 
Ключевые  слова:  Спорт,  боксер,  психологическая  подготовка,  борьба, 
основательно, победа, соперник, процесс, упорство, настойчивость 
 
Бцтцн  идман  нювляри  иля  йанашы,  бокс  идман  нювц  эярэин  мцбаризя  характери 
дашыйан  тякмцбаризлик  идман нювцдцр.  Диэяр идман нювляриня нисбятян идманчынын 
гялябя психолоэийасынын инкишафы даща чох бу идман  нювцндя нязяря чарпыр.   
Бцтцн    истисналара  ряьмян    боксчу  даща    чох  баша  вя  эювдяйя  вурулан  зярбяляри 
гябул едир. Тябии ки, беля олан щалда боксчу даща чох эярэинлик  кечирир.  «Тясяввцр едир 
ки,  сизи  дайанмадан  йумруг  зярбясиня  тутублар»  бу  заман  ня  едяжяйинизи  дцшцнмяк 
доьрудан  да    чох  чятин  просесдир.  Бцтцн  бу  эюзлянилмядян    рягиб  идманчы    тяряфиндян 
бир  анда  эялян  зярбяляр  гаршысында  таб  эятирмяк  вя  бунунла  йанашы  щцжум  етмяк,  
зярбялярдян  йайынмаг    вя  фикирляшяряк    дюйцшцн  тактикасыны  гурмаг,  доьрудан  да  
боксчу  цчцн  чятин  бир  просес  вя  йа  мягамлардан  биридир.    Мяшгляр  заманы  психологлар 
боксчунун  гялябя  психолоэийасыны  инкишаф  етдирмяк  цчцн  илк  нювбядя,    онларда 
инадкарлыьы, язмкарлыьы, психолоъи дюзцмлцлцйц, юзцня инамы вя цмиди, щятта аилядя  
вя мяшгдянкянар гайьылардан нежя йайынмаьы юйрятмялидирляр.  
Йарышлар заманы илк нювбядя боксчулар рягибин газандыьы наилиййятляря жидди 
фикир верирляр.  Рягибин гялябя  эюстярижиляри ня гядяр ашаьы олса, боксчу мцбаризяйя 
бир  о  гядяр  чох  црякля  гошулур.    Яэяр  рягиб  яксиня  юлкя  Авропа  вя    йахуд  дцнйа  
чемпионудурса, боксчу онунла чох ещтийатла мцбаризя апарыр, щятта дейярдим ки, ондан 
мцяййян гядяр чякинир.  Чох  щалларда юз гялябясини онун йцксяк наилиййятляриня гурбан 
верирляр.  Йарышлар  заманы  беля  щиссляр  йаранмасын  дейя  боксчу  йайгабаьы  юзцня 
инамы, язмкарлыьы юз-юзцндя тярбийя етмяли вя инадкарлыгла щазырлашмалыдыр. Щятта  
тядгигатлар эюстярир ки,  идманчы юз команда йолдашларына, мяшгчисиня, достларына вя 
аилясиня  сюз  вердийи  щалда    юзцндя  даща  чох  мясулиййят  щисс  едир  вя  йарышда 
гаршылашдыьы чятинлийя ряьмян язмля  мцбаризя апарыры вя галиб эялир.  
Бязи  щалларда  рягиб  идманчынын  зяиф  олдуьуну  боксчу  билир  вя  о  яминдир  ки, 
рягиби ондан гат-гат зяифдир. Буна эюря дя боксчу йарыша чох мясулиййятсиз йанашыр, бу 
да  идманчынын  мцбаризядян  йайынмасына  сябяб  олур.  Беля  олан  щалда  рягиби  она  галиб 
эялир.  Щятта  рефери  онун  ялини  галдыранда  боксчу  бунунла  разылашмыр.    Бу  адятян 
боксчунун  юз  мяшг  йолдашы  иля  йарыш  заманы  гаршылашдыьы    щалларда  баш  верир.  
Рягиб онун тяфяккцрцндя даима рягиб идманчы кими формалашмышдыр.  Мяшгялярдя  щяр Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə