Elmi-praktiKİ konfransin materiallari


II. Digər stratifikasiya kateqoriyaları məcmusunda gender stratifikasiya kateqoriyası kimiYüklə 0,76 Mb.
səhifə12/12
tarix20.09.2017
ölçüsü0,76 Mb.
#1094
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

II. Digər stratifikasiya kateqoriyaları məcmusunda gender stratifikasiya kateqoriyası kimi
Dediyimiz kimi, kişi və qadınlar arasında sosial münasibətləri və rolları iyerarxiyalaşdıran gender, stratifikasiya kateqoryasıdır. Gender stratifikasiyası - genderi sosial stratifikasiyanın əsasına çevirən, genderlər arasındakı qəbul edilmiş fərqləri isə sistematik qiymətləndirilən və qiymətləndirilmiş edən prosesdir. Genderdən başqa belə kateqoriyalar kimi sinif, irq, yaş çıxış edirlər. Coan Skott genderi digər stratifikasiya kateqoriyaları şəbəkəsində tədqiq etməyin təşəbbüskarı kimi çıxış etdi. Cins, sinif, irq və yaş gender sistemini müəyyən edən fundamental dəyişənlərdir. Bu fikirləri həm də fransız postmodernist feminist Tereza de Lauretis inkişaf etdirir. O, genderi normativ tənzimləmə prosesində kişi və ya qadın subyekti kimi təyin edən komples proses və ya texnologiya hesab edir. Buradan ikinci mülahizə yaranır: qender prosesi irq və sinif kimi digər normativ dəyişənlər ilə kəsişir və bunun gedişatında hakim sistem yaranır. Başqa sözlə, Lauretis genderi irqi, etnik, sosial fərqlər ilə əlaqədar olan cins ilə bağlı fərqlərin qurulması vasitəsilə sosial-normativ subyekti yaradan proses hesab edir.
Son zamanlar genderin sosial yaradılması nəzəriyyəsi çərçivəsində müzakirə olunan daha bir termin - gender texnologiyalarıdır, yəni genderin formalaşması və müvafiq identifikasiyaların möhkəmləndirilməsi üsulları, mexanizmləri, kanallarıdır. Gender texnologiyaları genderin təşəkkülünün forma və mərhələlərini verən və reqlamentləndirən diskursiv mexanizmlərdir. Gender texnologiyaları cinsin ideoloji məhsula necə çevrildiyini göstərir. Diskursiv mexanizmdə başlıca an kimi "təmsil olunma siyasəti", "təbliğat", "reklam", "ideologiya" çıxış edirlər. ...Cins ideoloji nəzarət sahəsində yerləşir və özü də çox cəətdən ideoloji məhsuldur.
III. Gender fəlsəfi və postmodernist konsepsiyalarda mədəni metafora kimi
Feminist yönlü tədqiqatçılar cins probleminin təhlilində bioloji və sosial aspektlərdən əlavə üçüncü, simvolik və ya əslində onun mədəni aspektini də aşkar etdilər. Kişiyə və qadına məxsusluq ontoloji və qnoseoloji səviyyələrdə mədəni-simvolik sıraların elementləri kimi mövcuddur:
- kişiyə məxsus - rasional - mənəvi - ilahi - ... - mədəni;
- qadına məxsus - hissiyatlı - cismani - günahlı - ... - təbii.
Cinsin birinci, bioloji aspektindən fərqli olaraq, onun digər iki - sosial və mədəni-simvolik təbəqələrində aydın olmayan dəyər istiqamətlənmələri və göstərişlər vardır, və onlar elə formalaşmışlar ki, "kişiyə məxsus" və ya onunla eyniləşdirilənlər pozitiv, əhəmiyyətli və dominant, "qadına məxsus" isə neqativ, ikinci və subordinasialaşan hesab olunur. Bu yalnız kişinin və kişi predikatlarının cəmiyyətdə dominant olmasında təzahür etmir. Cins ilə bağlı olmayan əksər fenomenlər və anlayışlar (təbiət və mədəniyyət, həssaslıq və rasionallıq, ilahi və dünyəvi və bir çox digərləri) mövcud olan mədəni-simvolik sıra vasitəsilə "kişi" və ya "qadın" eyniləşdirilir. Beləliklə, iyerarxiya, bu qeyri-cinsi anlayış cütləri daxilində qarşılıqlı itaət yaranır. Bu zaman əksər hadisələr və anlayışlar "cinsi" (gender demək daha doğru olardı) çalar alır. Feminist nəzəriyyəçilər, "qadın" və "kişi" mədəni-simvolik mənanın nişanlandırılması üçün adətən uyğun olaraq, "femin" və "maskulin" terminlərindən istifadə edirlər.
Bununla yanaşı kişi və qadın ontoloji başlanğıclar (yəni ilkin varlıq prinsipləri) kimi digər əsas kateqoriyalar sisteminə quraşdırılması, onların öz ilkin təbii-bioloji mənasını dəyişdirir. Cins mədəni metaforaya çevrilir, E.Finin qeyd etdiyi kimi bu metafora, "... ruh və təbiət arasında münasibəti ötürür. Ruh - kişi, təbiət - qadın, dərk etmə isə bir növ aqressiv sahiblik aktı kimi yarandı; passiv təbiət sual verilməyə, açılmaya məruz qalır, insan onun dərinliklərinə daxil olur və özünə tabe edir. İnsanın - dərk edən ruhun kişi təcəssümünə, təbiətin isə onun tabeləşmiş vəziyyəti ilə qadına bərabərləşdirilməsi qərb mədəniyyətinin fasiləsiz mövzusu idi və qalmaqdadır".
Məlum olur ki, cins metaforası mədəni-formalaşdırıcı amil rolunu ifa edir. Başqa sözlə, gender assimetriyası, dünya haqda biliyin istehsalı sistemi kimi başa düşülən ənənəvi qərb mədəniyyətinn formalaşdırılmasında əsas amillərdən biridir. Gender mahiyyətcə, həm qadın və kişi rollarında, davranışında, mental və emosional xarakteristikalarında cəmiyyət tərəfindən fərqlərin yaradılmasının mürəkkəb sosial-mədəni prosesidir, həm də nəticənin özü - genderin sosial konstruktudur. Gender fərqlərinin müəyyən edilməsinin əsas elementləri onların qütbləşməsi və iyerarxik qarşılıqlı tabeliyidir. Bu zaman maskulin avtomatik prioritet və dominant kimi, femin isə ikinci dərəcəli və tabe olan kimi nişanlanır.
Metodologiyanın qeyri-ənənəviliyi və onun sosial və humanitar bilikdə istifadə olunması
Gender kateqoriyası və gender tədqiqatlarının özləri cəmiyyət və mədəniyyətin feminist təhlili üçün yeni analitik imkanlar açmışdır. Kişi və qadın əksliyi bioloji cəhətləri itirir, vurğu isə kişilər və onların şovinizminin tənqidindən qərb mədəniyyətinin formalaşmasının daxili mexanizmlərinin açılmasına keçirilir.
Sosial və humanitar bilikdə gender yanaşmasının formalaşması əslində sadəcə yeni nəzəriyyənin peyda olmasından daha çoxdur. Bu prinsipcə yeni nəzəriyyədir, bunun qəbulu bəzən insan və alimin dəyər meyllərinin dəyişilməsi və əksər öyrəşmiş təsəvvürlərin və "Həqiqətlərin" yenidən baxılmasını bildirir. Sosial və humanitar dərk etmədə gender yanaşmasının mədəniyyətin yenidən başa düşülməsinə geniş imkanlar təqdim edir. Genderin sosial qurulması nəzəriyyəsi və genderin, irq, sinif və yaş kateqoriyaları ilə qarşılıqlı əlaqədə olan stratifikasiya kateqoriyası kimi başa düşülməsi daha çox sosial elmlərdə - sosiologiya, psixologiya, iqtisad və deoqrafiyada istifadə olunur. Gender mədəni metafora, genderin sökülməsi nəzəriyyəsi kimi isə - əsasən humanitar elmlərdə - fəlsəfə, tarix, ədəbiyyatşünaslıq, mədəniyyətşünaslıqda. Bu bölgü kifayət qədər şərtidir, və çox zaman eyni bir tədqiqatda bir-neçə yanaşma istifadə olunur və kombinələşdirilir. Müasir gender nəzəriyyəsi kişi və qadınlar arasında bu və ya digər bioloji, sosial, psixoloji fərqlərin olması haqda mübahisə aparmağı çalışmır. O sadəcə olaraq israr edir ki, fərqlər faktının özü onların sosiomədəni qiymətləndirilməsi və interpretasiyası, o cümlədən, bu fərqlərin əsasında hakim sistemin qurulmasından mühüm deyildir.
Beləliklə, gender tədqiqatlarının əsası yalnız kişilər və qadınların statusları, rolları və həyatlarında digər aspektləri arasındakı fərqin təsviri deyil, həm də gender rolları və münasibətləri vasitəsilə cəmiyyətdə təsdiq olunan, hakimiyyət və dominantlığın təhlilidir. Gender rolları dominantlıq və hakimiyyət kateqoriyaları vasitəsilə kişilər və qadınların münasibətlərini təyin edir. Gender tədqiqatları, hakimiyyətin ənənəvi (patriarxat) iyerarxiyasını qurmaq məqsədi ilə cəmiyyət hansı rollar, normalar, dəyərlər, xasiyyət cəhətlərini sosiallaşma, əmək bölgüsü, mədəni dəyərlər və simvollar sistemləri vasitəsilə kişilər və qadınları icra etməsini nəzərdə tutduğunu araşdırırlar.
Müasir sosial və humanitar tədqiqatlarda gender dəyişməz və universal konstruksiya kimi istifadə olunmur. Gender anlayışı nə əşya və ya predmeti, nə də çoxlu əşya və predmetləri bildirmir, o, münasibət və proseslərin kompleks hörülməsidir. Həm keçmişdə, həm də bugünki dövrdə genderin analitik kateqoriyasından mədəni reallığı çıxarmaq üçün "münasibətlər ilə fikirləşmək" zəruridir. Mühazirənin sonunda çoxhörmətli Qizella Bokdan sitat gətirmək istərdim. O yazır ki, gender yanaşması "tarix və cəmiyyəti hər-hansı modelə aparması üçün deyil, o, tarix və cəmiyyətdə çeşidliyin və dəyişkənliyin aşkar edilməsinə xidmət edir. Gender anlayışın ümumiləşdirilmiş ifadə forması mənasında yox, bu yunan sözünün ilkin mənasında "ictimai razılaşmama" bildirən "kateqoriyadır".
KONFRANS İŞTİRAKÇILARININ SİYAHISI
1. Zəhra Quliyeva - - Qadın Problemləri Üzrə Dövlət Komitəsinin Sədri
2. Elmira Süleymanova - Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman)
3. Patrisiya MakFillips - "Qadınlar Cənubi Qafqazda münaqişələrin qarşısının alınması və sülh yaradılması uğrunda" layihəsinin baş texniki məsləhətçisi
4. Gülnarə Məmmədova - Qadın Şəbəkə Proqramı: ACİ - Yardım Fondunun koordinatoru
5. Mominat Omarova - Qadın Problemləri Üzrə Dövlət Komitəsinin Sədr müavini
6. Lətif Hüseynov - Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Dövlət quruculuğu üzrə qanun vericilik şöbəsinin müdiri
7. Nərminə Məmmədova - Qadın Problemləri Üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq şöbənin müdiri
8. Amin Çərkəzov - İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı Katibliyinin Yoxsulluğun Monitorinqi bölməsinin ekspert
9. Yaşar Paşa - Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin şöbə müdiri
QONAĞLAR
10 İrina Tartakovskaya - Gender siyasəti İnstitutunun elmi məsləhətçisi, f.e.n. (Moskva)
11 Ququli Maqradze - Tiflis Dövlət Universitetinin sosial psixologiya üzrə professoru (Gürcüstan)
12 Nana Berekaşvili - Psixologiya İnstitutunun gender psixologiyası fənni üzrə müəllim, Münaqişələr və Danışıq üzrə Beynəlmiləl Mərkəzi, gender proqramının rəhbəri (Gürcüstan)
13 Yamze İaşvili - Kutais Dövlət Universitetinin dosenti, Gender Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri
14 Fəridə Zurikaşvili - Tiflis Dövlət Universitetinin professoru, Gender Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri
15 Dalila Pila - Abxaziya Dövlət Universitetinin dosenti, Zurab Aqba adına "Zorakılığsız dünya" Mərkəzinin rəhbəri
QEYRİ HÖKÜMƏT TƏŞKİLATLAR
16 elena Qasımova - Azərbaycan İnformasiya Gender Mərkəzinin rəhbəri
17 Solmaz İsgəndərova - Layihə üzrə menecer
18 Rəfiqə Əzimova - "Sevil" Qadınlar Məclisi Elm Mərkəzinin Sədri, f.e.d.
19 Əli Abasov - Qadın Şəbəkə Proqramı: ACİ - Yardım Fondunun eksperti
20 Rəna Mirzəzadə - Gender Və İnsan Hüququ Mərkəzinin rəhbər, f.e.n.
21 Tamam Cafarova - "Universitet Təhsilli Qadınlar" Assosiasiyasının prezidenti
22 Gülarə Efendiyeva - Azərbaycanda "səlahiyyətli təhsil" Proqramının koordinatoru
23 Svetlana Axundova - MDB Qadınlar Assambleyasının nümayəndəsi, "Sevil" Qadınlar Məclisinin Akademik şöbəsinin sədr müavini, q.e.n.
24 Rəcəb Səttərov - Beynəlxalq Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri
25 Sərvət Məhərrəmov - Seçki Sistemləri Üzrə Beynəlxalq Fondun Layihə koordinatoru
26 Mariya Vernandes Erkilla - "Yoxsulluğla mübarizə" Beynəlxalq Layihənin rəhbəri
27 Zəminə Həsənova - Administrator
28 Günel Əliyeva - Menecer
29 Ülviyə Mikailova - ACİ - Yardım Fondu "Step by Step" Layihənin müdiri
30 Nigar Məmmədova - ACİ - Yardım Fondu Qadın Şəbəkə Proqramının eksperti
31 Yuliya Qureyeva - Beynəlxalq Sərgilər Təşkilatı, Layihələr üzrə menecer, Mərkəzi Avropa Universitetinin, magistr
32 Emin Qəhramanov - BMT-nin Qadınlar Üçün İnkişaf Fondu (Unifem)
33 Güldiyar Əsədova - Cavan Hüquqşünaslar Birliyinin qadın hüquqları üzrə departamentin rəhbəri
ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ
34 Düriyyə Nuriyeva - Qərb Universiteti, vise-prezident
35 Zenfira Məmmədova - Qərb Universiteti, rektor əvəzi
36 Liana Bağırova - Qərb Universiteti, dizayn və kompyuter texnologiyası kafedrasının dekanı
37 Lidiya Rəsulova - Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri
38 Səidə Zeynalova - Qərb Universiteti, məktəb müdiri
39 Sahibə Qafarova - Qərb Universiteti, qərb dilləri fakültəsinin dekanı, ingilis filologiyası kafedrasının müdiri, dos., fil.e.n.
40 Ulduz Haşımova - Qərb Universiteti, magistratura şöbəsinin dekanı, b.e.d.
41 Eleonora İbrahimova - Qərb Universiteti, iqtisadyyat, marketinq və menecment kafedrasının müdiri, i.e.n.
42 İndira Əhmədova - Qərb Universiteti, dil hazırlığı kafedrasının müdiri, dos.
43 Aygün Hacıyeva - Qərb Universiteti, politologiya kafedrasının müdiri
44 Elmira Hacıyeva - Qərb Universiteti, hüquq kafedrasının müdiri, h.e.n.
45 Tamila Məmmədova - Qərb Universiteti, humanitar fənlər kafedrasının müdiri, sənət.e.n.
46 Sabira Bağırova - Qərb Universiteti, siyasi elmlər fakültəsinin dekanı, fizika-riyaz. e.n.
47 Gülarə Süleymanova - Qərb Universiteti, iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının dosenti, i.e.n.
48 Yelena Rəhimova - Qərb Universiteti, riyaziyyat kafedrasının dosenti, texn.e.n.
49 Sitarə Cəlilova - Qərb Universiteti, iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının müəllimi
50 Elmar Kərimov - Qərb Universiteti, hüquq kafedrasının müəllimi, h.e.n.
51 Olqa Muxtarova - Qərb Universiteti, riyaziyyat kafedrasının dosenti, fizika-riyaziyyat e.n.
52 Pərviz Qurbanov - Qərb Universiteti, iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının baş müəllimi, i.e.n.
53 Alla Bayramova - Qərb Universiteti, humanitar fənlər kafedrasının müəllimi
54 Nazilə Əliyeva - Qərb Universteti, ingilis filologiyası kafedrasının müəllimi, magistr
55 Mənsurə Məmmədova - Qərb Universiteti, hüquq kafedrasının müəllimi
56 Lana Həsənova - Qərb Universiteti, ingilis filologiyası kafedrasının müəllimi
57 Saidə Qurbanova - Qərb Universiteti, iqtisadiyyat, marketinq və menecment kafedrasının müəllimi, i.e.n.
58 Natalya Ağazadə - Qərb Universiteti, politologiya kafedrasının müəllimi
59 Hicran Hüseynova - Bakı Dövlət Universitetinin, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavini, siyasi.e.d.
60 İfrat Əliyeva - Bakı Dövlət Universiteti, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının prof., f.e.d.
61 Sədicə Əbdülvaqabova - Bakı Dövlət Universiteti, maddə quruluşu kafedrasının professoru, fiziko-riyaziyyat e.d.
62 Mehrangiz Nacafzadə - Bakı Dövlət Universiteti, təhsil və gender üzrə tədqiqatçı (Kanzas Universiteti)
63 Levis Mennerik - Bakı Dövlət Universiteti, təhsil və gender üzrə tədqiqatçı (Kanzas Universiteti)
64 Qızıl Gül Abbasova - Bakı Dövlət Universiteti, sosiologiya kafedrasının dosenti, f.e.n.
65 Fidan Fərəcova - Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının dosenti, f.e.n.
66 Fikrət Əlizadə - Bakı Dövlət Universiteti, müasir azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, fil.e.n.
67 Ülfət Bədəlbəyli - Bakı Dövlət Universiteti, dünya ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, f.e.n.
68 Solmaz Əhmədova - Bakı Dövlət Universiteti, rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti, f.e.n.
69 Gülnarə Qasımova - Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə kafedrasının dosenti, f.e.n.
70 Firuz Mehtiyev - Bakı Dövlət Universiteti, ümumi dilçilik kafedrasının baş müəllimi, fil.e.n.
71 Gülşən Tağıyeva - Bakı Dövlət Universiteti, psixologiya kafedrasının dosenti, p.e.n. 72
73 İsmayıl Əhməd-zadə - Bakı Dövlət Universiteti, müasir Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, fil.e.n.
74 Lalə Cəbbarova - Bakı Dövlət Universiteti, sosial elmlər və psixologiya kafedrasının müəllimi, p.e.n.
75 Üzeyir Şəfiyev - Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə və sosiologiya kafedrasının müəllimi, s.e.n.
76 Zaur Babayev - Bakı Dövlət Universiteti, jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrasının baş müəllimi
77 Sevinc Allahyarova - Bakı Dövlət Universiteti, sosial elmlər və psixologiya kafedrasının müəllimi
78 Yaqut Əliyeva - Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə və sosiologiya kafedrasının müəllimi
79 Ülviyyə Ağayeva - Bakı Dövlət Universiteti, sosial elmlər və psixologiya kafedrasının müəllimi, magistr
80 Aynurə Rəşidova - Bakı Dövlət Universiteti, fəlsəfə və sosiologiya kafedrasının müəllimi, magistr
81 İradə Məmmədova - Bakı Dövlət Universiteti, "İnkişaf" elmi mərkəzin kiçik elmi işçisi
82 Aqiyə Naxiçivanlı - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, siyasi idarəetmə fakültəsinin dekanı, f.e.n.
83 Mahibə Əliyeva - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, politologiya və siyasi idarəetmə kafedrasının baş müəllimi
84 Murad Bağırzadə - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, dosent, Sosial Texnologiyalar Mərkəzi, analitik qrupun meneceri, i.e.n.
85 Elmira Dadaşova - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, dissertant
86 Eybala Mexraliyev - Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, beynəlxalq əlaqələr kafedrasının professor əvəzi, g.e.d.
87 Nailə Cəlilova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, politologiya və sosiologiya kafedrasının dosenti, i.e.n.
88 Məhəmməd Cəmilov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, "Qloballaşma" informasiya analitik mərkəzinin müdiri, beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti, i.e.n.
89 Aysəba Əlizadə - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, marketinq və ticarət kafedrasının dosenti, i.e.n.
90 Nailə Həsənova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti, i.e.n.
91 Asiman Quliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının dosenti, i.e.n.
92 Sevinc Azadəliyeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, rus dili kafedrasının dosenti, filol.e.n.
93 Nailə Cəlilova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, politologiya və sosiologiya kafedrasının dosenti, i.e.n.
94 Lalə Amanova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 95 aqrosənaye kafedrasının dosenti, i.e.n.
96 Rəna Abbasova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, biznesin təşkili kafedrasının dosenti, i.e.n.
97 Ofeliya Qurbanova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, ingilis dili kafedrasının baş müəllimi
98 Telman Neftaliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, politologiya və sosiologiya kafedrasının müəllimi
99 Aida Quliyeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dünya iqtisadiyyatı kafedrasının baş müəllimi, sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, i.e.n.
100 Leyla Əliyeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisadi nəzəriyyə -2 kafedrasının müəllimi, i.e.n.
101 Pikəxanım Quliyeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, ticarət və marketinq kafedrasının müəllimi
102 Şəhla Rəhimova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, iqtisadi nəzəriyyə - 2 kafedrasının müəllimi
103 Zəkiyyə Musayeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi
104 Təranə Şirvanova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, siyasi tarix kafedrasının müəllimi
105 Nigar Mustafayeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, beynəlxalq əlaqələr kafedrasının müəllimi, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin mütəxəssisi
106 Aynur Səfərova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dünya iqtisadiyyatı kafedrasının laborantı
107 Esmira Abdullayeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, qiymət kafedrasının müəllimi, sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi 108
109 Pakizə Həsənəliyeva - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasının elmi işçisi
110 Firuzə Turabova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, sosial-iqtisadi elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi
111 Leyla Quliyeva - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, fəlsəfə kafedrasının dosenti, fəls.e.n.
112 İradə Qasımova - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, tarix kafedrasının baş müəllimi, t.e.n.
113 Taliyə Məmmədova - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, fəlsəfə kafedrasının baş müəllimi, f.e.n.
114 Kifayət Ağayeva - Xəzər Universiteti, ingilis dili kafedrasının müəllimi
115 Ədalət Abdiyeva - Azərbaycan Dillər Universiteti, fəlsəfə kafedrasının müdiri, f.e.n.
116 Şükufə Cəbarova - Azərbaycan Dillər Universiteti, fəlsəfə kafedrasının baş müəllimi
117 Raziyə Maniyeva - Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, əmək iqtisadiyyatı kafedrasının müəllimi, i.e.n.
118 Həqiqət Talıbova - Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, pedaqogika kafedrasının müəllimi
119 Səmayə Şahnəzərova - Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti, informatika kafedrasının müəllimi
120 Zəminə Əsgərova - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, tarix və sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi, f.e.n.
121 Tamara Quliyeva - Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, tarix və sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi, t.e.n.
122 Nadirə Bədəlbəyli - Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, tarix və sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi 123
124 Gülarə Ələsgərova - Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, tarix və sosial fənlər kafedrasının müəllimi 125
126 Məleykə Həsənova - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, iqtisadiyyat və informatika kafedrasının müdiri, dos. 127
128 İlyas Heydərov - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, sosial-siyasi elmlər kafedrasının dosenti, t.e.n. 129
130 Lalə Mustafayeva - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, iqtisadiyyat və informatika kafedrasının baş müəllimi 131
132 Şöhrət İsmayılov - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, sosial-siyasi elmlər kafedrasının baş müəllimi 133
134 Gülşən Əliyeva - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, iqtisadiyyat və informatika kafedrasının müəllimi
135 Əliyeva Jəmilə - Azərbayjan Dövlət Mədəniyyət və İnjəsənət Universiteti, iqtisadiyyat və informatika kafedrasının müəllimi
136 Əbülfəz Babazadə - Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, dissertan
137 Kəminə Məmmədova - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, fəlsəfə və politologiya kafedrasının dosenti, f.e.n.
138 Yaşar Əhmədov - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, fəlsəfə və politologiya kafedrasının dosenti, f.e.n.
139 Aidə Yusifova - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, fəlsəfə və politologiya kafedrasının dosenti, h.e.n.
140 Fazil Rüstəmov - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, fəlsəfə və politologiya kafedrasının müəllimi
141 Rafiq Ələsgərov - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, metrologiya kafedrasının baş müəllimi, "Bioritm" Mərkəzinin sədri
142 Nigar Əsgərova - Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, humanitar fənlər kafedrasının dosenti, f.e.n.
143 Afət Aslanova - Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, sənətşünaslıq kafedrasının dekanı
144 Kübraxanım Əliyeva - Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, təsviri incəsənətin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının müəllimi
145 Taincə Talıbova - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, stomatologiya kafedrasının asistenti, t.e.n.
146 Xədicə Taşdanova - Bakı Slavyan Universiteti, psixologiya kafedrasının dosenti, p.e.n.
147 Elmira Yuzbaşeva - Bakı Slavyan Universiteti, psixologiya kafedrasının baş müəllimi
148 Nigar Axundova - Bakı Biznes Universiteti, humanitar fənlər kafedrasının dosenti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, tarix institutu, baş elmi işçi, t.e.n. 149


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
140 Gözalova Adilə AMEA, İqtisad İnstitutunun müdir müavini, i.e.n.
141 Əzimov Anar AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu, Şərq-Qərb şöbəsinin müdiri, f.e.n., doktorant
142 Hacıyeva Ülviyə AMEA, Tarix institutu, "Azərbaycanın tarixi coğrafiyası" şöbəsinin kiçik elmi işçisi
Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə