Elmi-praktiKİ konfransin materiallari


Dil və cinslərin qarşılıqlı münasibətləriYüklə 0,76 Mb.
səhifə4/12
tarix20.09.2017
ölçüsü0,76 Mb.
#1094
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Dil və cinslərin qarşılıqlı münasibətləri
(linqvistik, fəlsəfi, dini, tibbi-psixoloji yanaşma)
Müxtəlif təbəqə, vəzifə, peşə, yaş və jinslərə eyni zamanda xidmət göstərən ən möhtəşəm, ən möjüzəli, yeganə ünsiyyət vasitəsi dildir. Əlbəttə, bu jür fikri leksikası zəngin olmayan dillər haqqında demək olmaz. Düzdür, belədə istər Afrika tayfaları, istərsə Amerika hünduları sözlə də olmasa, digər vasitələrlə - jest, mimika və s. işarəvi yollarla öz fikirlərini çatdırmağa nail olurlar. Şübhəsiz ki, söz qüdrətli silahdır. O olmadıqda mürəkkəb anlayışlara yollar bağlanır. Elə dillər var ki, onun leksik omonimliyini ton tənzimləyir və eyni kök, məsələn, amorf Çin dilində 4 tona - adi, enən, qalxan, enib-qalxan tona görə müxtəlif mənalar daşıyır. Flektiv ərəb dilində kök samitlərin müxtəlif qəliblərə düşməsi külli miqdarda söz yaradır. İltisaqi Azərbayjan dili dünyada ən zəngin dillər sırasında duraraq, səsləniş və imkanlarına görə türk dillərinin tajı hesab olunur. İtaliyada ali musiqi təhsili almış böyük mügənnimiz Bülbül Aşıqların 11 qurultayında (1938) bir sıra rus musiqi nəzəriyyəçilərinin fikrini də əsas tutub qeyd etmişdir ki, doğma dilimiz vokal - opera sənəti üçün hədsiz uyğun gələn italyan dilindən heç də geri qalmayaraq, hətta onu özünəməxsus sait çoxluğu və spesifikliyinə görə üstələyən ən melodik dillərdəndir.
Azərbaycan dilinə hər bir klassiki, hər cür sahənin fikir dahisini çevirmək mümkündür. Çünki dilimizdəki həm leksik imkanlar, həmçinin poetik-üslubi çalarlar əcnəbi dildəki fikirləri, demək olar ki, əslinə yaxın, və ya eyni ilə tərcümə etməyə yol verir.
Dildəki imkanlar, onun leksikası çiy material, bir növ, istifadəsiz rəng palitrasını, çalınmamış alət klaviaturasını xatırladır. Qəlbləri istənilən səmtdə riqqətə gətirmək üçün bu rənglərdən, səslərdən məharətlə istifadə etmək olar (lazımdır!).
Eyni zamanda dil elə sistemli bir materialdır ki, ondan varlı da, kasıb da, vəzifəli də, vəzifəsiz də, uşaq da, böyük də, və nəhayət, kişi də, qadın da öz mövqeyindən, öz aləmindən çıxış edə bilər.
Dildə qadın və kişi nitqinə gəldikdə isə, çox maraqlı faktlarla üzləşmiş oluruq. Bu məsələyə gəlməzdən qabaq dillərdə cins kateqoriyasına toxunduqda, ya ərəb dilindəki kimi kişi, qadın, ya da rus dilindəki kimi 3 cinslə - kişi, qadın və orta cinslə rastlaşırıq. Lakin ingilis, fars, bir sıra Qafqaz dillərində olduğu kimi, ümumilikdə türk dillərində, həmçinin Azərbaycan dilində qrammatik cins kateqoriyası yoxdur. Cins kateqoriyasının olmaması heç də onu göstərmir ki, danışıqda anlaşılmazlıq yaranır. Sadəcə, qıza, qadına işarə etdikdə əlavə olaraq "o" işarə əvəzliyindən sonra "qız", "qadın", "xanım" sözlərindən istifadə olunur. Qeyd edək ki, kişiyə isə belə işarə nadir halda olur, yəni "o" (şəxs əvəzliyi!) deməklə kifayətlənilir. Deməli, kişi cinsinə bir qədər üstünlük verilir. Bir çox dillərdə özünəməxsus "ADAM" dedikdə, ilkin mənasına görə "kişi" nəzərdə tutulur. Məs.: ingilis dilində "mən" "kişi = adam", fars dilində də "mərd" "kişi = adam", türk dilində isə bir qədər tərsinə olaraq, "kişi" "adam", deməkdir. O da maraqlıdır ki, biz "mərd adam" dedikdə, əslində "kişi adam" deyirik.
Nadir halda ya sözə qarşılıq tapmaq olmur, ya da başqa bir söz ağırlığı öz üzərinə çəkərək omonimləşir. Məs.: rus dilində "мальчикk - девочка", "сын - дочь" olduğu halda, Azərbaycan dilində "oğlan - qız" və "oğul - qız" işlənir. Göründüyü kimi, "qız" həm cinsə, həm də övlada işarədir. Yaxud yenə rus dilində həm oğlanın, həm də qızın ata-anası tam fərqli sözlərlə verilir: "тесть -теща" oğlanın, "свекр - свекровь" qızın ata-anasıdır. Azərbaycan, o cümlədən türk dilində oğlan-qız tərəfinin valideynlərinə fərq qoymadan "qayınata və qayınana" sözləri işlənir. Maraqlıdır ki, nitq etiketlərini tam nəzərə alan fars dilində bu anlayışlar "pedərşouhər - madərşouhər", "pedərzən - madərzən", yəni "ərin atası- "ərin anası", "arvadın atası - arvadın anası" kimi verilir. Azərbaycan dilində isə kişi-qadına etik qadağa - tabu qoyularaq, hər iki cinsin mövqeyindən "qayınata, qayınana" işlədilir. Həmçinin qarşılıqlı qadağa hər iki tərəfin bir-birini başqalarına təqdim etməsində də aydınca görünür: qadın "uşaqların atası" - "həyat yoldaşım" - "evin ağası" - "o", "oğlunuz", kişi isə "uşaqların anası" - "həyat yoldaşım", "qızın(ız)" deyir. Nadir halda bəzi dialektlərimizdə kişi sərbəst olaraq, "arvadağa", hətta "arvadım" işlədir.
Digər qohum-əqrəbaya gəldikdə isə, rus dilində kişi-qadın tərəfə fərq qoyulmadan Azərbaycan dilindəki "əmi - dayı" "дядя", "bibi - xala" "тетя" olur.
Bioloji-fizioloji baxımdan fərqli olan qadın və kişilər həm psixoloji , həm də məntiqi cəhətdən - fikir tərzi, ümumiləşdirmə və assosiasiyalarına görə nəzərəçarpacaq dərəcədə müxtəlifdirlər. Psixologiyada sol yarımkürə - Çin fəlsəfəsinə istinadən kişi başlanğıclı olub, "yan" adlanır - məntiqi, mexaniki nitqi tənzimləyir, sağ yarımkürə isə - qadın başlanğıcı ilə bağlı olub, "in" adlanır - fantaziya, yaradıcılıq, duyğu, emosional mərkəzləri idarə edir. Kişidə sol yarımkürə daha üstün - dominant olub, abstrakt təfəkkürə, qadında isə sağ yarımkürə inkişaflı olub, konkret düşüncəyə meyllidir. Sağ yarımkürənin idarə etdiyi nitq qadın ifasında emosionallaşır. Sanki həmahənglik yaransın deyə, Allah bu iki cinsi naqisliklər cəhətdən bir-birini tamamlamaq üçün yaradıb. Kişinin duyğu aləmi nə qədər səthidirsə,qadın bu baxımdan hədsiz həssasdır. Əqli ümumiləşdirmələr yönündən kişi daha məntiqli, yaradıcıdır. Dini istinadlara görə, dilin yaradıcısı məhz kişidir, onun yaratdığının məharətli, təsirli ifaçısı isə qadındır.
Təsviri yanaşma, sosioloji sorğu və əldə olunan nəzəri materiallar təsdiq edir ki, qadın nitqi, doğrudan da, kişi nitqindən xeyli emosionaldır. Buna səbəb qadının daha duyumlu, ekstrasensor qabiliyyətli - öncəgörümlü, intuitiv məxluq olmasıdır. Məhz qadın qada-bəlaları öncədən duyub xəbərdarlıq edir. Kişi isə bunun müqabilində daha duyumsuz, ötkəm, məğrur, öz məntiqinin qulu kimi görünür ki, bu da onu inadkar edir. Lakin təəssüf doğuranı odur ki, "Qadın məsləhətinə qulaq as və tam onun əksini et" fikri Şərq dünyasından qırmızı xətlə keçir. Ümumiyyətlə, qadına münasibət hələ dini kitablardan tutmuş ya mənfi, ya da ikilidir. Məs.: Əhdi-Ətiqdə Adəm Allahın iradəsi ilə yaranmış düşüncəli məxluqdur. O darıxmasın deyə, Allah onun qabırğasından Həvvanı yaradır. Yəni belə başlanğıc artıq kişi cinsinə üstünlük verir. Adəmin cənnətdən qovulması Həvvanın hisslərə qapılıb onu Şeytanın dediklərinə əməl etdirməsindən irəli gəlir. Diimizdə mənfi mənada işlənən "qabırğa",yəni "kənək, öz bildiyini edən, sözə baxmayan", təəsüf ki, Həvvanın timsalında qadına işarə ilə bağlıdır. (Və ya Həvvanın = qadının şeytan əməlinə uyduğunu qeyd edən və əcdadının cənnətdən qovulmasına görə acıqlı olan kişilər (bəzənsə qadınlar) "Qadın şeytan əməlidir", "Qadın şeytandır", "Qadın yıxan evi fələk də yıxa bilməz" deyirlər. Qadından başqa şeytanın felinə uşaq - saf hissli məxluq, əyyaş və ruhi xəstə kimi ağlıçaşmışlar düşə bilər. Odur ki uşaq üçün də deyilir: "Uşaq şeytandır" və ya "Şeytan uşaqdır", "Şeytan balası"). Amma digər tərəfdən, ana səviyyəsində artıq belə bir fikir - "Cənnət anaların ayağının altındadır" (Məhəmməd peyğəmbər) bütün Şərq üçün hakimdir. Ümumiyyətlə, qız, qadınlarımızı tərif edən atalar sözlərimiz, yazılı bədii nümunələrimiz, hikmətli sözlərimiz az deyil: "Qızı verərsən, özünə oğul qazanarsan", "Ana ürəyi - dağ çiçəyi" (Kitabi-Dədə Qorqud"), "Qadın mələkdir", "Qadın gözəllikdir", "Qadın ilk-öncə bəşəriyyətin qoruqçusudur" (belə münasibət poeziya və nəsrimizdə çox işlənir) və s.
Türk, Azərbaycan mentalitetinə görə bizi qoynunda bəsləyən, heç bir nemətini əsirgəməyən torpağımız, ocağımız, yurd-yuva-el-obamız, bir sözlə, vətənimiz ANA Vətən adlanır. Şirin ANA südündən qidalanmış balalarımızın ilk şirin mənəviyyat dili ANA dili-dir. Andlarımızda "Anam(ın) (əziz) canı (üçün)", " Anamın başına and olsun!", "Anamın ruhu haqqı" işlədirik. Yaxud "Ana haqqı - Tanrı haqqı ("Kitabi-Dədə Qorqud"), "Ananın haqqını tapdalamaq olmaz", "Ana haqqını itirənin gözü kor olar ("Ana haqqını itirən gün görməz") kimi ifadələr vardır.
Yaxud peşmançılığa, zülmə işarə kimi "Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi" deyirlər. Qıza, anaya münasibətdə toxunulmazlıq, müqəddəslik xalqımızın mənəviyyatının önəmli tərəfini təşkil etdiyi üçün "Qıza, qadına əl qaldırmaq kişilikdən deyil" və ya "Anasına əl qaldırandan nə gözləmək olar?" ifadəsi hər şeyi aydınca anladır.
Həmçinin türk dünyasının ulu diyarı Azərbaycanda qız, qadına formal deyil, həqiqi, qeyrətli münasibət kiçik planda "Qız (qadın) yanında söyüş söymək, artıq hərəkət etmək olmaz" fikrindən savayı, böyük planda "Qadın örpəyini tapdalayıb-keçmək olmaz!" fikri xalqımızın ərənləri üçün böyük Çin səddidir. Qarabağda təcavüzkarlığın ilk qığılcımları zamanı xalqımızın əliyalın oğulları başdan-ayağa silahdı ermənilərin üstünə gedərkən ilk növbədə böyükürəkli ANA olan Xuraman Abbasovanın ayaq altına atdığı örpək heç kəs tərəfindən tapdalanmadı. Bu hərəkətdən heyrətə gəlmiş müxtəlif millətlərin nümayəndələri arasında rus şairi Y. Yevtuşenko da var idi. O bu münasibətlə örpəyə şer həsr edib yazmışdı ki, kaş bütün ölkələrin mərd kişilərinin qarşısına onları dəhşətlərdən, müharibələrdən çəkindirmək üçün örpək atmaq mümkün olaydı.
Dilimizdə sözlərin bir qismi semantikasına görə eşidilən kimi assosiativ cinslənir. Məs.: "igid, coşqun, ağciyər, ovlamaq" kimi sözlər ilk qavrayışda kişiyə xas sözlərdir; "gözəl, zərif, nazlı, doğmaq" qadınlara xasdır. (Maraqlıdır ki, rus dilində assosiativ yöndən kişilərə aid olan sözlər qrammatik əlamətinə görə - məs.; "война" (müharibə, "bomba", "агрессияə" (təcavüz) qadın cinsindədir. Hətta əgər təbii cins nəzərə alınmasa idi, "мужчина" (kişi), "папа" (ata), "дядя" (əmi, dayı) sözləri də bu baxımdan qadın cinsinə aid olacaqdı). Əlbəttə, müştərək sözlər daha çoxdur. Bəzən qarşılıqlı söz tapmaq olmur. Məs.: "nakişi"yə qadın tərəfdən uyğun söz yoxdur və bu heç mümkün də deyil! Bəzi hallarda isə şərqli təfəkkürü üçün anlaşılmaz olan "alfons" - qadın hesabına yaşayan kişi anlayışı bildirən sırf Azərbaycan və ya ərəb-fars mənşəli söz yoxdur. Bu baxımdan qadın və kişi dilinə görə fərqli olan yapon dili maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu dildə qadın danışıq imkanına və ictimai sayqısına görə aşağı mövqedə durduğu üçün hamı ondan yüksəkdə durur. Bunun nəticəsində zərif, nəcib danışıq forması yaranmışdır. Hətta qadın kişinin dediiyi bir qisim əvəzlik və felləri işlətmək hüququndan məhrumdur; kişidən fərqli olaraq cümlə sonuna xüsusi hissəciklər artırır.
Bu baxımdan türk dünyasının istər ərəb, istərsə farslarla müqayisidə qadına qarşı demokratikliyi, onu islamdan sonra da yaşmalanmağa, çadra altına az meylliliyi dildə də öz əksini tapır. Qadını gözəllik mücəssiməsi kimi verən klassiklərimiz ona dərin sevgi, hörmətlə yanaşmışlar. Türk dünyasında kişilər qadınlara bərabər hüqüq verdiyi üçün onlrar həm məişətdə, həm hərbdə, həm də siyasət və diplomatiyada kişilərdən geri qalmamışlar. Tariximizdə Tomiris, Sara xatun, Natəvan kimi qadınlar nümunədir. Hökmdarlar öz xanımları ilə birlikdə dövlət başçıları və diplomatlarla görüşüb, həyat yoldaşlarını da dövlət işlərinə qoşmuşlar.
Türk dünyasında, xüsusən Azərbaycan mühitində qadınlara münasibətdə demokratiklik, özünə bərabərtutma 2000-ə yaxın müştərək kişi, qadın adlarının olmasından da görünür. Məs.: Arzu, Tərlan, İsmət, Çərkəz, Şövkət, Məhəbbət, İzzət, Əsmət. Hətta: İlqar, Murad, Yaşar, Yalçın, Yavər, Ədalət, Əzəmət və s. Halbuki çox inkişaf etmiş rus dilində bircə dənə də olsun, qarşılıqlı kişi-qadın adı tapmaq olmaz. (Rus dilində əzizləmə - kiçiltmə forması aldıqda 4-5 ad hər iki cinsə xidmət edir; Jenə =Evqeniy - Evqeniə, Saşa =Aleksandr - Aleksandra, Valə = Valentin - Valentina). Zəngin ərəb dilində bu hala tək-tük rast gəlindiyi halda, ingilis dilində, demək olar ki, heç təsadüf olunmur.
Qadınlar üçün azərbaycanlılar deyir: "Adəmi Adəm edən Həvvadır", müasir variantı: "Kişini kişi edən qadındır", "Aslanın erkəyi, dişisi olmaz", "Yüz fərsiz oğüldansa, bir fərli qız yaxşıdır", "Həcəri özündən qoçaq Nəbi" və s.
Kişi cəmiyyətin bel sütunu kimi sarsılmaz, mərd, öz ağlı ilə oturub-duran bir şəxs kimi nəzərdə tutulur. Odur ki onun nitqi istər ton, istərsə söz ifadəsinə görə sərt, təmkinli, az melodik olmalıdır ki, təsir qüvvəsi olsun. Qadınlar isə nitqlərində nəinki qəşəng, mənalı danışmağa, həm də onu melodik bəzəməyə çalışır, həmçinin məzmundan asılı olaraq, gülüş və kədər elementlərindən, müxtəlif prosodik vasitələrdən - temp, fasilə, vurğu, intensivlik və s. istifadə edir. Qadın danışarkən sanki oxuyur. Çünki onun nitqi daha çox melodikaya köklənib. Emosional təbiət qadını məcbur edir ki, o daha çox nida, ədat işlətsin. Nidaları bir neçə dəfə təkrarlamaq, onlardan qabarıq vasitə kimi istifadə etmək, saitləri "dartmaq" - uzatmaq, çox zaman cümlə sonunda emosiyanı bildirmk və "melodik oxumaq" üçün nida işlətmək, samitləri qoşalaşdırmaq, yamsılamalardan çox istifadə etmək yalnız qadınlara xasdır. Məs: ay //ay-yay-yay// a-ya- yay;uf // u-fu-fuf;
oy // oy-yoy-yoy; ...... ay, ...... uy, ey, iyx; gup-gup, tap-tup, tuup-tup - tuup-tup; "Azzar", "Başşıma xeyir" və s.
Qadın danışığını izləmək üçün bədii ədəbiyyatımıza müraciət edək:
Kamilə: Of, ürəyim tıp-tıp tıppıldayır (S.Rəhman, Toy)
Maral - Ay, ürəyim xarab oldu. (S.Rəhman, Toy)
Həlimə - Bıy, ay Maral bacı... (S.Rəhman, Toy)
Zalxa; - Ətin tökülsün, a kişi (S.Rəhman, Toy)
Zalxa - Ay ağrınızı alım, oqədər pıç-pıç elədiniz ki...kolxozda uşaq əlindən ayaq atmaq olmur. (S.Rəhman, Toy)
Zərifə - Başındakı olan-qalan tükü də mən tökərəm ha, az danış (S.Rəhman, Nişanlı qız)
Zərifə - Ala e, bu da özünü kişilər cərgəsinə qoyur.
(S.Rəhman, Nişanlı qız)
Buy, sən haranın itisən, haraya hürürsən? (V. Babanlı)
Püf, qadam mənə bəxtəvər deyənlərin ürəyinə. (V. Babanlı)
Bir fakt çox maraqlıdır ki, qadın danışığı bəzi leksik fərqlərdən, yəni emotiv-ekspressivlikdən başqa, həmçinin zahiri ifadələrlə də çox fərqlidir. Məs., kişi danışarkən jestlərdən çox istifadə edir. Ancaq mimikasını, yəni üz cizgilərini, göz qaşını oynadıb - tərpətmir, qadın belə imkanı qətiyyən əldən vermir. O istəyir ki, qəşəng danışmaqla yanaşı, həm də gözəl təsir bağışlasın. Deməli, qadınlar, xüsusən qızlar danışa-danışa özünü istədib ürəklərə yol açıb, qarşısındakının inamını qazanmaq istəyirlər. Bu xüsusiyyətinə görə qadın söz, səs və görünüş - ifadə tərzinə görə çox güclü, təsirli məxluqdur. Teatr tamaşalarında, kinoda, xüsusən pantomimada və səssiz kinoda qadın obrazını yaratmaq kişi obrazından qat-qat çətindir.
Kişilər nitqində, rəsmi söhbətlərə, çox zaman lovğalı sərgüzəştlərə, əyləncəli söhbətlərə tostlara, təriflərə, andlara, şüarçılığa, adi və həmçinin qəzəbli anlarında söyüşlərə meylli olduğu halda, qadınlar adi vəziyyətdə ailə-məişət, övlad haqqında söhbətlərə, qeybətə, yamanlamalara, yalvarışlara, alqışa, qəzəbli vaxtda isə qarğış, nifrinə bağlıdırlar.
Kişilər ailə-məişət, övlad, həyat yoldaşı haqqında söhbət aparmağı sevmirlər. Bu da onların üzərində mental tabunun asıldığından xəbər verir. Yəni "Kişi evin sözünü bayırda danışmaz!!!" fikri nəsildən-nəslə ötürülür. Əlbəttə, həmin fikir qadın üçün olsa da, o, emosional varlıq kimi bu qaydanı içdiyi and kimı poza bilir. Kişi və qadın qarşılıqlı olaraq, lənət, yamanlamalardan istifadə etdiyi halda, qürurlu məxluq kimi kişi üçün qarğış etmək qadağası var. Deyirlər ki, kişi qarğış etsə, o, övladı tutar Amma ana qarğışı alqışdır. Belə ki arada ana südü durur, o, qarğışın təsirinə imkan vermir.
Çox zaman qadınlar - analar qara qüvvələrdən, pis gözdən qorunmaq inancına görə balasını və ya çox sevdiyi, xoşladığı adamı öz dili ilə yaman sözlərlə "öldürüb-məhv edir", "şikəst edir" ki, ona "nazik - görünməz" dünyanın qara-qurası tutmasın, həmin adam ziyan çəkməsin. Məs: "Ölmüş nə gözəl oxuyur"; "Başıbatmış yazığın biridir", "Külbaş özünə gün ağlaya bilmir", "Gözüçıxmış (canıyanmış) yaman ağıllı baladır".
Aşağıda bir neçə qarğış və alqış veririk: "Boynunu yerə soxum"; "Öləsən səni"; "Başın batsın" (qarğış). "Ağ günlü, çörəkli olasan"; "Səni görüm, xoşbəxt olasan"; "Su üzünə həsrət olmayasan"; "Şirininə acı qatılmasın", "Neyləyim, necə eləyim deməyəsən" lqış).
Kişinin söyüşünün əksi olan yalvarışlar əsasən qadın nitqinə daxildir: "Dərdin ürəyimə"; "Evim-eşiyim sənə qurban"; "Gözün çıxçın", "Qadası"; "Boyuna-buxununa qurban"; "Bibin sənə qurban"; "Nənən ölsün". (Maraqlıdır ki, bəzi qarğışlarda 11 şəxsin təkini 1 şəxsin təki ilə əvəz etidikdə yalvarış yaranır: "GözÜN çıxsın - GözÜM çıxsın", "ÖləSƏN qabağımda - ÖlÜM qabağında", "DərdİM ürəyİNə - DərdİN ürəyİMə").
Qadın dilində frazeologizmlərdən daha çox istifadə olunur, çünki bunlar "yoğrulmuş" - hazır emosional, ekpressiv materialdır: (Elə buna görə kişi frazeologizmlərdən az istifadə edir).
Töhfə - Töhfənin canı da sizə qurban, bağı da, qadası. (M.İbrahimov)
Töhfə - Ala, yerə girəsən elə. (M. İbrahimov)
Fatmanisə - Xoş halımıza, xalqınkılar getdikcə ipək olur, bizimki də köpək. (M.İbrahimov)
Fatmanisə - Ay aralıqda qalmış, mənim gül kimi qızıma ləkə vurma.
Hürü - Danışsana, qoca kaftar. (M. İbrahimov)
Qadın suallardan, təkrardan çox istifadə edir.
O gədəynən də bərk cici-bacı olubsan ? (V. Babanlı)
O, bir oğlan olmuşdu, bir oğlan olmuşdu ki... (Azəri nağılları)
O, buradakı qocalardan da qocadır. (Azəri nağılları)
Əhməd, ay Əhməd. (danışıqdan)
Kişi emotiv olmasın deyə, "Əhməd" xitabı ilə kifayətlənərdi.
Kişinin qadınla müqayisədə dildən bədii-ədəbi material kimi istifadə faizi yüksəkdir.
Şifahi xalq ədəbiyyatına nəzər saldıqda kişi və qadın yaradıcılığı özünü xeyi fərqli göstərir.
Uşaq folkloru dedikdə, əslində Ə.Cəfərzadənin sözü ilə desək, "ana folkloru" ilə rastlaşırıq. Çünki gələcək nəsli bətndən tutmuş işıqlı dünyaya və oradan da ərsəyə sağlam, baxılmış şəkildə gətirən, birinci mənəviyyat müəllimi ANA olduğu üçün o, əvvəl-əvvəl balasına şirin nəğmələr oxuyur, laylalar çalır, əzizləmələr, oxşama - nazlamalar, böyüdükcə isə arzulamalar deyir. Məs.:
"Layla, beşiyim, layla, Evim, eşiyim, layla. Sən get şirin yuxuya, Çəkim keşiyin, layla. Layla, balam, a layla. Gülüm, layla, a layla" (layla) ;
"Tüstüsüz damlar, Sarı badamlar. Tənbəl adamlar Bu balama qurban" (oxşama);
"Tükəndi ahım, Yoxdur günahım. Balam böyüsün, Odur pənahım" (uşağın tez böyüməsi arzusu); "Altında xalça, Çalır kamança. On dənə xonça Gələr qızımçün" (nişan arzusu).
Ana təbiətinin balasını qada-bəladan qoruma xüsusiyyəti, uşağı qorxutmamaq xüsusiyyətləri əfsanəvi-sehrli deyil, realist- məişət nağılları yarada bilməsi gümanı yaradır.
Qadın - ana psixologiyası imkan verməz ki, uşağını qardaşların xəyanəti (məs.: "Məlik Məmməd"dəki kimi) ilə tanış edib, onun təmiz, yuxulu aləmini vaxtından qabaq oyatsın və ya qorxunc qüvvələr - divlər, cin-şeytan, ifritələrlə əsəblərini gərib-pozsun.
İri, ortahəcmli folklor janrlarının - dastan, lətifə, əfsanələrin yaradıcıları Azərbaycanda qədimdə ozan, dədə, varsaq, yanşaq adlanan aşıqlar, Avropada rapsodlar, minnezingerlər, şpilmanlar, Rusiyada skazitellər, Orta Asiyada və Qazaxıstanda akınlar - hamısı gəzər sinədəftər kişilər olmuşlar. Qadının bu cür olmasına ailə-məişət tələbləri, övlad böyütmə imkan verməmişdir. Odur ki kişi yaradıcı qüvvə, qadınsa hazır materialın, müasir dillə desək, mahir aranjmançısı və ifaçısıdır.
Ən qədim janr olan əmək, mərasim, mövsüm nəğmələri, sayaçı sözləri daha çox qadın psixologiyasına yaxın olduğu halda, qəhrəmanlıq nəğmələri, holavarlar kişi təbiətinə uyğun gəlir. Məs.: "Nənəm, a ağbaş qoyun, Qarlı dağlar aş, qoyun, Yağından plov olar, Quyruğundan aş, qoyun" (sayaçı sözləri); "Qara kəlim aranda Çıxar gün qızaranda.
Xodaq murada çatar Kəlindən bar alanda" (holavar).
Mahnılara gəldikdə, elə indinin özündə də şairlər əsasən kişi, ifaçıların əksəriyyəti isə qadındır.
Fala baxdırıb, bəxt, taleyi müəyyənləşdirən vəsfi-hal, ağılar da qadın psixologiyası-na yaxındır, qadın yaradıcılığı ilə bağlıdır: "Oturmuşdum səkidə, Ürəyim səksəkidə,
Üç qızıl alma gəldi Bir cümüş nəlbəkidə" (vəsfi - hal); "Əzizim, tikə-tikə, Doğrandım tikə-tikə Anan saçın yolur, Kəfənin tikə-tikə" (ağı).
Tapmacalar ağıl çevikliyüini yoxlamaq məqsədli, hədsiz məntiqli janr kimi kişi yaradıcılıq məhsulu ola bilər: "Bir tabaq almaz, Sabaha qalmaz" - ulduz
O ki qaldı atalar sözünə ad özü hər şeyi deyir. Yəni cəmiyyətdə böyük sözü - ata sözü çox vacibdir. Bax bu vasitə ilə - müdrik, həyat təcrübəsi hopmuş kəlamlarla cəmiyyətə kamil - məntiqi yol göstərilir. Məs.: "İşləməyən dişləməz"; "Yüz ölç, bir biç"; "Tək əldən səs çıxmaz"; "Əldən qalan əlli il qalar" ; "Dövlətdə dəvə, övladda nəvə".
Məsəllər, lətifələr də əsasən kişi obrazları ilə bağlıdır. Lətifələrin çoxu hazırcavab, zarafatcıl, ibrət dərsi verən Molla Nəsrəddinin adı ilə bağlıdır. Bundan başqa Bəhlul Danəndə, Hacı dayı, Abdal Qasım, Ayrım Tağı kimi kişilər lətifə qəhrəmanlarıdır.
Xalq tamaşalarında da kişilərin mövqeyi üstündür.
Müştərək yaradıcılıq isə özünü əsasən bayatılarda, realist nağıllarda göstərir.
Sonda onu qeyd etmək istərdik ki, istər söz (şifahi və yazılı ədəbiyyatda), istər səs
(musiqi - onun bəslələnmə və ifasında), istərsə rəng və s. ilə bağlı kişi yaradıcılığı notla çalınan cansız musiqiyə bənzər. Kişi yaratdığını cana gətirmək üçün öz düyğularını qadın duyğuları tək dərindən kökləməli, yəni qəribə də, səslənsə, sanki özündən qadın hisslərini keçirməli, dərindən duyğulanmalıdır.
Çıxışda çalışdıq ki, dil və gender problemlərinin ən ümumi istiqamətlərini göstərək. Məqsədimiz ümumidən çıxış edərək xüsusi hallara diqqəti cəlb etmək idi. Ümidvarıq ki, sonrakı ayrı-ayrı istiqamətlər toxunulan məsələlərə daha dərindən aydınlıq gətirəcək.
Aidə Quliyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin

dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müəllimi, i.e.n.
Gender təhsilinin qloballaşma və Azərbaycanda yoxsulluğun ləğvində təzahürü
Hal hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün qloballaşama proseslərinin təsiri və yoxsulluğun ləğvi mühüm problem məsələlərdən biri olaraq qalır. Qloballaşma Azərbaycana Birləşmiş Millətlər təşkilatının İnsan inkişafı İndeksinin (İİİ) və eyni zamanda Gender İnkişafı İndeksinin (Gİİ) tətbiq olunmasını reallaşdırdı. Hər iki indeks Azərbaycanda paralel olaraq artsa da onlar arasında hələ də fərqlər mövcuddur. 2002-ci ildə İİİ-si 0.774, Gİİ isə 0.767 olmuşdur və bu göstəriciyə görə MDB ölkələrindən yalnız Rusiyadan geri qalmışdır və ümumiyyətlə Azərbaycanın Gender İnkişafı İndeksi Aralıq Dənizi ölkələrinin göstəricilərinə yaxındır. Ölkədə müşahidə olunan göstəricilər gender inkişafının mövcud potensialını əks etdirmir və bu da əsasən yoxsulluqla əlaqədardır. Son göstəricilər onu göstərir ki, son bir neçə il ərzində təhsildə qadınların sayının azlıq təşkil etməsinə baxmayaraq, onların peşə tədris müəssisələrinə qəbulu artmışdır ki, bu da qadınların təhsil təviyyəsinin get-gedə aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır, bütün bunlar iqtisadi inkişafın zəruriliyini subut edir.
Bildiyimiz kimi hər bir ölkədə inkişafı istehsal funksiyası ilə izah etmək olar, belə ki, istehsal funksiyası
Y = f (L,L1, C)
kimi müəyyən olunur və burada
L - land - yəni ölkənin təbii ehtiyatları
L1 - labour forçe - yəni işçi qüvvəsi
C - kapitaldır

Ölkə inkişafı dedikdə bu üç göstəricinin ən yaxşı kombinasiyası başa düşülür ki, burada işçi qüvvəsi əsas göstəricilərdəndir. İşçi qüvvəsinin tərkibi, onun məhsuldarlığı bu gün üçün olduqca aktualdır və bütün bunlar əmək bazarının keyfiyyətini müəyyən edir.


XX-ci əsrin 60-cı illəri qərbin bir çox inkişaf etmiş ölkələri üçün əmək bazarına qadınların kütləvi çıxışı kimi yadda qalmışdır. Bütün bunlar qadın və kişilərin sosial rollarının dəyişməzliyi haqda təsəvvürləri ilk dəfə silkələdi və bununla da iqtisadiyatda gender problemini dahada qabartdı.
Bəs həmin dövrdə iqtisadi elm əsasən hansı gender problemləri ilə maraqlanırdı?
- Əvvala əmək bazarında mövcud olan qeyri bərabərlik. Bu qeyri bərabərlik professional seqreqasiya ilə ifadə olunurdu.
- Bu və ya digər professional qruplarda çalışan qadınların az maaşlı sahələrdə sabit korrelyasiyası nəzərə çarpıp ki, bu da qadın əməyinin lazimi səviyyədə qiymətləndirilməsi idi.
- Qadınların professional əməklərinin qiymətləndirilməsi, lakin bununla paralel olan ev əməyinin qiymətləndirilməməsi ən əsas qadın probleminə çevrildi.
- Qadınların məşğulluğunda açıq diskriminasiyanın mövcudluğu
- Və ən sonda qadınların əmək bazarına çıxmasının ailə daxili problemlərin inkişafına və boşanmaların sayının artmasına səbəb oldu.
Həmin illərdən başlayaraq Gender problemləri nəzəri metodoloji əsaslara malik oldu və artıq Gender təhsili iqtisadi ədəbiyyatda öz təhlilini tapdı.
İqtisadi ədəbiyyatda hal-hazırda Gender təhsili problemləri bir neçə istiqamətlərdə araşdırılır:
- Neoklassik iqtisadi ədəbiyyatda;
- İnstitualizm cərəyanında;
- Faydalılıq nəzəriyyəsində.
Hər üç nəzəriyyəyə görə gender bərabərsizliyi əsas götürülür, lakin bu bərabərsizliyin həlli yolları hər üç halda müxtəlif götürülür. Bu baxımdan neoklassik K.Errou, institualist Ronald Kouz, və Bekker, faydalılıq nəzəriyyəsinin nümayəndəsi Delfinin araşdırmaları daha maraqlıdır.
Bekkerə görə gender problemlərini insan kapitalının təhlili kontekstində aparılması daha səmərəlidir, belə ki, insan kapitalı zənginləşdikcə (təhsil, professional hazırlıq və s.) bu, onun yüksək əmək haqqı almasına səbəb olur və buna görə də o, ailədə zəhmət tələb edən işləri əvəz edən yeni texnologiyaları almağa müvəffəq olur və bununla da qadın əməyini yüngülləşdirir.
K.Errouya görə gender probleminin həlli qadının evdəki zəhmətinin bazar qiymətləri hesablanması və işləməyən qadınlara ya ailə başçısı, ya da dövlət tərəfindən ödənilməlidir, lakin bütün bunlar hər şeydən əvvəl iqtisadiyyatın inkişafından asılı olacaq, elə ona görə də tam inamla söyləmək olar ki, gender problemləri həlli Azərbaycanda iqtisadi inkişafdan asılı olacaq. Bir qayda olaraq ölkələrdə baş verən iqtisadi böhranlar qadınların kişilərlə müqayisədə daha yüksək faizdə iş yerlərini itirmələrinə səbəb olur, başqa sözlə iqtisadi böhranlar vaxtı kişilər qadınları iş yerlərindən sıxışdırırlar. Burada digər səbəb də böhranlarda ailədə birinci növbədə kişinin işləməsi üçün razılığa gələn qadınlar ev işlərini öz öhdələrinə götürməsi olacaq. Çünki ailədə qadının daha yüksək karyeraya malik olması çox vaxt ailənin sonda dağılmasına gətirib çıxarır. Lakin iqtisadi böhran halında yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarında kişilər qadınları iş yerlərindən sıxışdıra bilməyiblər, buna da səbəb iqtisadi sahələrdə kişi və qadın əməyinin kifayət qədər dəqiq bölünməsidir.
İqtisadiyyatda Genderlə əlaqədar ikinci problem məsələ qadın əməyinin həqiqətən kişi əməyinə nisbətən daha az məhsuldar olub olmaması problemidir. Hələ ki bütün hesablamalar eyni təhsilli, eyni yaşlı, bir sözlə eyni insan kapitalı yüklü qadın və kişinin eyni şəraitdə əksər iqtisadi sahələrdə eyni səviyyədə məhsuldar olduğunu göstərir, burada hətta fizioloji fərqlər də bir o qədər əhəmiyyət daşımır.
Azərbaycanda Genderin İnkişafı Gender təhsilindən sıx asılıdır. Gender təhsilinin inkişafını texnoloji nəaliyyətlər faktı ilə də bağlamaq olar ki, bu da ilk növbədə respublikanın qloballaşmanın müsbət faktorlarındar bəhrələnməsi, iqtisadi inkişafa nail olması, və son anda yoxsulluğun tam aradan qaldırılmasıdır.
Texnoloji nəaliyyətlərə görə ölkələr 2 qrupa bölünür ki, bu da
- texnoloji nəaliyyətləri yaratmaq baxımından
- texnoloji nəaliyyətləri tətbiq etmək baxımından.
Birinci fakta görə Azərbaycanın indeksi 0 ra bərabərdir və biz burada dünya ölkələrindən əsasən inkişaf etmiş ölkələrdən geridə qalırıq. İkinci göstəriciyə görə ölkəmiz 0.379 indeksinə malikdir ki, bu İranın göstəricisindən çoxdur (0.260), Macarıstandan isə azdır (0.464). Bütün bunlar da özünü Gender problemlərindən də göstərir.
Gender ölkəmiz üçün nisbətən yeni sahə olduğuna görə bütün bunlar da aşağıdakıları nəzərdə saxlamalıdır:
- iqtisadi artım və əldə edilən gəlirlər yeni iş yerlərinin yaradılmasına, işsizliyin və cuzi əmək haqqı ilə işləmənin aradan qaldırılmasına xidmət etməlidir.
- yoxsulluq və işsizliklə mübarizə yönəldilmiş proqram və tədbirlər gender baxımından daha həssas olmalı, qadınlar və kişilər üçün eyni imkanları yaratmalı və qadınların ənənəvi məşğul olduqları sahələrin iqtisadi inkişafını təmin etməlidir
- insan inkişafına və o cümlədən yoxsulluğun aradan qaldırılmasına yönəldilmiş qərarların qəbul edilməsində əhalinin iştirakının genişləndirilməsi vaciödir.
- əmək bazarında davamlı məşğulluğu təmin etmək üçün ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması və profil dəyişməsi sisteminin yaradılması
- Neft gəlirlərindən gələn gəlirlərin işsiz qadınların işlə təmin edilməsi və gender bərabərsizliyinin yumşaldılması.
Bütün bunlar Gender inkişafına sözsüz müsbət təsir edəcəkdir, lakin bunlarla yanaşı Azərbaycanda gender təhsilinə çox geniş imkanlar yaradılmalıdır, bu da ilk növbədə özünü fundamental araşdırmaların təhsil prosesində ifadə olunmasıdır. Burada Azərbaycan qadının rolu, onun iqtisadi inkişafda mövqeyi, gərar vermə səviyyələrində təmsili və bütün bu sahələrdə onun təbii evolyusiyası, iqtisadi məhsuldarlıq baxımından səmərəliliyi həmin araşdırmaların əsas mövzusu olmalıdır.
Üzeyir Şəfiyev

Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə

və sosiologiya kafedrasının müəllimi, s.e.n.
Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə