Elmi-praktiKİ konfransin materiallari


Münaqişələrlə rəftarda qadınların yeri, sülh quruculuğunda gender imkanlarıYüklə 0,76 Mb.
səhifə5/12
tarix20.09.2017
ölçüsü0,76 Mb.
#1094
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Münaqişələrlə rəftarda qadınların yeri, sülh quruculuğunda gender imkanları
Öz dağıdıcı və konstruktiv nəticələri ilə konflikt bəşərin təvvəlüd tarixindən bu günə gədər dünya evi sakinlərinin diqqətini həmişəki kimi məşğul etməkdədir. Hələ e.ə. 479-400-cü ildə yaşayan qədim çin filosofu Mo-sze belə hesab edirdi ki, cəmiyyətdə konfliktlilik bəşəriyyətin əbədi meyli və keyfiyyətidir. Bəşər cəmiyyətində də heyvanlar aləmində olduğu kimi bir nizamsızlıq, qarışıqlıq, yaşamaq uğrunda mübarizə meyli olmuşdur. Bu çin müdriki sözü gedən problemin səbəbini ağıllı rəhbərin olmamasında görmüş və cəmiyyətə "ağıllı rəhbər" seçin şüarı ilə müraciət etmişdir. Bir qədər sonra analoji fikirlə inqilis filosofu Tomas Hobbs "Leviafan" əsərində belə qənaətə gəlir ki, cəmiyyətin təbii durumu hamının hamıya müharibə vəziyyətidir. "İnsan insana canavardır" fikrində israr edən Hobs münaqişə səbəbi kimi rəqabət, inamsızlıq və şöhrət hərisliyini göstərirdi.
Konflikt çoxlaylı, çox ölçülü və mozaik təbiətli bir hadisə kimi pozitiv və neqativ nəticələrlə cəmiyyətdə çıxış edir. Münaqişələrin nəticələrinə münasibət birmənalı deyildir. Bir qrup tədqiqatçılar münaqişələrin ancaq neqativ nəticələrə malik olmasından çıxış edərək onun ləğvinə çağırırlar. Belə mövqe sahiblərinin həyacan çalmaları başa düşüləndir. Belə ki, təkçə 1945-ci ildən bu günə kimi 20 milyon, o cümlədən 1990-1999-cu il intervalında dünyada 118 silahlı konflikt nəticəsində 6 milyondan artıq insan ölümü faktının fərqində olsaq müharibə və münaqişə dəhşətlərini təsəvvür etmək çətin olmaz. Müharibələr nəticəsində milyonlarla qaçqın və məcburi köçkünlər ordusunun mövcudluğu və Azərbaycanın dünya ölkələri içərisində qaçqın və məcburi köçkünlərin sayına görə təssüf doğurucu olsa da liderlik etməsi də münaqişələrin üzdəniraq nəticələrinin bizə yaxşı bəlli olduğunu təsdiqləyər.
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişə təkçə neqativ nəticələri ilə özünü göstərmir. O, eyni zamanda mütərəqqi dəyişikliklər üçün demurq (yaradıcı) kimi də çıxış edir. Elə bu əsasdan çıxış edərək bir qism tədqiqatçılar konfliktlərin ləğvi barədə deyil, onların tənzimlənməsi və idarə edilməsi barədə düşünməyi zəruri sayırlar. Təsadüfi deyildi ki, məxsusi dialektik fəlsəfi dünyagörüşünə malik Heqel qeyd edirdi ki, külək gölü çürümədən qoruduğu kimi, münaqişələr də cəmiyyəti deqradasiya və tənəzzüldən qoruyur.
Fikrimizcə, münaqişələrin nəticələri və funksiyaları ilə bağlı məsələyə birtərəfli yanaşmaq olmaz. Münaqişələr həm pozitiv, həm də neqativ nəticələrə malik olduğundan onunla rəftarda da vahid reseptdən istifadə etmək məqsədəuyğun deyildir. Bu baxımdan konfliktlərin təkcə həllində deyil, eləcə də onların tənzimlənməsi, nizamlanması və idarə edilməsindən danışmaq olar. Ən ümumi əsaslara görə konfliktlərdə rəftarın iki metodunu: dinc və zorakı metodlarını qeyd etmək olar. Münaqişələrlə rəftardan danışarkan mümkün olan bütün vasitə və imkanlardan, o cümlədən gender imkanlarından danışmamaq mümkün dyildir. Lakin bir çox hallarda münaqişələrlə rəftarda gender imkanlarından danışmaqdan cəmiyyətdə süni bir konflikti - kişi-qadın münaqişəsini yaradıb bu münaqişəni qadınların xeyrinə həll etmək məqsədi güdən istiqaməti də görməmək olmur. Bu isə feminizm sindromunu yaxınlaşdıra bilər. Sülhpərvər bəşəriyyətə isə kişi-qadın konfliktində feminizmin təntənəsi deyil, sülhyaratma işində, münaqişələrlə rəftarda gender imkanlarından maksimum bəhrələnmək lazımdır. Düzdür, qadınların mühüm məsələlərin həllində qərar qəbul etmədə rolunu ifrat yüksək qiymətləndirən və ifrat heçə endirən baxışlar tarix boyu mövcud olmuş, bu gün də vardır. İctimai fikir tarixinə boylansaq qadına natamam varlıq prizmasından baxılaraq ona kişinin qulu, ancaq irrasional, emosional keyfiyyət daşıyıcısı kimi dəyər verilməsinin şahidi olmaq çətin deyildir. Heqel bir qədər də məsələni konkret qoyaraq qeyd edirdi ki, əgər hökümətə rəhbərliyi qadına tapşırsaq, hərəkətləri ümumi tələblərə yox, təsadüfi meyl və fikirlərə söykənən bu zərif məxluqlar dövləti təhlükə ilə üzləşdirərlər.
Bütün bunlara rəğmən qadınların mühüm məsələlərin həllində bu və ya digər şəkildə, açıq və qizli formada rolu tarix boyu dominat olmuş, hətta bu təsir imkanları onlar ətrafında xarizma yaradılışına təkan vermişdir. Qadınlar dünya mifoloji şürunda qan və münaqişə rəmzi kimi də az göstərilmir. Qadınların mütləq yaşamalı olduğu deflorasiya (qızlığın itirməsi), minustrasiya halı mifoloji dünya görüşdə onun qan simvolu kimi tanımağa rəvac vermişdir. Zaman keçdikçə, xüsusilə və matriarxatdan patriarxata transformasiyadan sonra qadınlar "göyərçin" - sülh simvolu, kişilər isə qırğı - müharibə obrazında görünməyə başladılar.
İlkin orta əsrə gədər, yeni cəmiyyətin siyasi həyatında klerekal təsirin müəyyən edici mövcudluğu dövründə qadınlar birmənalı olaraq kişi mülkiyyətinin tərkib hissəsi kimi başa düşülmüş, onun potensial imkanları nəzərə alınmamışdır. Bir sıra hallarda belə vəziyyət cəmiyyətdə kişi- - qadın konfliktinə rəvac vermişdir. Qadınlara qarşı yerli-yersiz hücumlara son qoyulması, onaların ailədə, cəmiyyətdə, sosial-siyasi sferada potensiyalarını göstərilməsi məhz islam dini, o cümlədən bəşəri islahatçı Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən gerçəkləşdirildi. Ümumiyyətlə, yuxarıda deyilənlərin davamı olaraq deməliyik ki, gender və münaqişə problemi bir çox rakursda - qadınlar münagişə qurbanı kimi, qadınlar münaqişə demurqu, qadınlar müharibə yatıran, sülh qurucuları kimi. Təssüf doğuran hallardan biri odur ki, bir çox hallarda ədəbiyyatda feminist kredo daşıyıcısı olan tədqiqatçılar münaqişələrdə insan itkisi fonunda qadın itkisi çəkisinə ifrat yanaşaraq yalnız qadınlar əzilir sindromu ilə diqqəti məşğul etməyə çalışır və hətta cəmiyyəti matriarxat çevrilişə səsləyirlər. Bu istiqamətin təəsübkeşləri qadınların hətta "kritik kütlə" statusu ilə razılaşmır, cəmiyyətdə qadınların mütləq dominantlığına çağırırlar. Əlbətdə müharibə elə bir dalğa təbiətinə malikdir ki, bu dalğa təkcə qadınları öz ağuşunda boğmur. Nədənsə bəzi araşdırıcılar müharibə də qadınların zorlanmasından danışmağa həvəs göstərdiyi halda müharibələrin kişilər və qadınların sayının proporsiyasını qadınların "xeyrinə" dəyişməsindən danışmağa maraqlı deyillər. Yaxşı olar ki, bu məsələ insan amili və insan haqqı kimi ümumi anlayışa istinad edilsin, nəinki, nə qədər kişi nə qədər qadın zərəri faktından. Unudulmamalıdır ki, zərər çəkmiş bir qadın bir kişi üçün ana, bacı, həyat yoldaşı və dostdur. Və ya dünya qaçqınlarının 80%-inin qadın və uşaq olması faktının bu araşdırıcıları narahatlığına səbəb olması heç başa düşülən deyil. Axı onlar həmin 80% qaçqın qadın və uşaq uğrunda fəda olan daha böyük faiz kişi itkisini nə üçün görmür, habelə bu itki nəticəsində cəiyyətdə yarana biləcək disqarmoniyanın konturlarını təsvir etmək istəmirlər.
Fikrimizcə, gender və münaqişə problemi ikinci rakursda, yəni qadınların münaqişə demurqu kimi qiymətləndirilməsi də birmənalı deyildir. Artıq yuxarıda deyildiyi kimi həm mifoloji dünya görüşdə, həm də ağız ədəbiyyatı və yazılı ədəbiyyat nümunələrində qadınlar heç də az olmayaraq nifaq, münaqişə rəmzi, səbəbi kimi göstərilir. İlk səhv, günah yaradıcısı (Həvva) kimi də qadın obrazını bizim tarixi-mifoloji təfəkkürümüzdə özünə yer alması təsadüfi deyildir. Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlər toplusu olan "Dədə Qorqud" eposunda nifaq, ayrılıq toxumunu səpən qəlinin əsl adının Ayıran olmasını müasirləri və biz xələflərinə Qorqud Dədənin xüsusi vurğu ilə xatırlatması da bizə qadını münaqişə demurqu kimi görməyə şans verən uğurlu səhnə olaraq az diqqət çəkən deyildir. Bəli, hər şeyə, hər nəsnəyə ad qoyan qədim azərbaycanlı müdrik Qorqud Dədə qoyduğu 4 yalnış ad içərisində materialı qadından olan parçalayıcı reaksiya saydığı Qəlin adı da var idi. Ancaq deyilənlər bu zərif cinsin münaqişə məsələsinə münasibət haqqında bitkin deyil, birtərəfli qənaət hesab olunmalıdır. Belə ki, qadınlar münaqişədə "qöyərçin" obrazında bəzən isə "qırğı" obrazında da görünə bilmiş, elə bu imkanlarına görə də qadınların konfliktlə rəftarda real və potensial rollarını düzgün qiymətləndirmək və lazimi səviyyədə görmək zəruridir. Tarixə ekskurs etsək qadınları barışdırıcı qismində təqdim edən səhnələrin şahidi olmaq çətin deyildir. Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda qadın ləçəyinin "müharibə və konfliktə yox" simvolu kimi açıq, gerçək münaqişələrin sülhlə əvəz olunmasında heç də az əhəmiyyətli rol oynamamışdır. Elə BDU-nin sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin sosiologiya ixtisasında oxuyan 1500-cü qrup tələbələri arasında apardığımız projekt sorğu nəticələri də gender və münaqişə problemi ilə bağlı mülahizələrin mozaikliyini özündə əks etdirir. Sorğuda "qadınlar münaqişə yaradırmı" sualına respondentlərin əksəriyyəti "həmişə yox" cavabını verdilər. "Qadınlar münaqişənin hansı mərhələsində problemin həllində iştirak edə bilər" sualına böyük əksəriyyət "münaqişədən sonra", nisbətən az qism respondentlər "münaqişəyə hazırlınq mərhələsində", digər qism isə "real münaqişədə" cavabını verdilər. Sorğuda qoyulan "münaqişədə qadınların rolunu necə görürsünüz" sualına əksər respondentlər "münaqişə yatıran qrup kimi", nisbətən az respondent "pozitiv münaqişə yaratmaqda istifadə olunan instrument kimi", digər qism respondentlər isə "qadına məxsus simvollardan sülh yaratmaq üçün təzyiq qrupu kimi istifadə" cavabını verdilər.
Ölkəmizin münaqişə şəraitində yaşamasını nəzərə alıb respondentlərə "Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində qadınların rolunu necə görürsünüz" sualı ilə müraciət etdik. Respondentlərin böyük qismi "qadınlardan təzyiq qrupu kimi", digər bir qismi "xalq diplomaiyasının tərkib hissəsi kimi", qalan qismi isə "əsgər kimi" qadınları bu münaqişədə iştirakçı kimi görmək istəyirlər.
Bizcə Gender və münaqişə məsələsinin qoyluşu zamanı feminist maraq daşıyıcıları tərəfindən bəzən subyektiv utilitar xətalara yol verilir ki, bu da məsələyə məqsədəuyğun praqmatik yanaşmadan bizi uzaqlaşdırır. Bu tipli ən ümumi xətalardan biri də ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda genderdən feminizm üçün instrumentari kimi istifadə edilir, hətta feministlər genderi feminizmin ekvivalenti kimi, feminizmə genderin son məqsədi kimi baxırlar. Bu mövqe sahiblərinin genderi bioloji cinsdən kənarda, ancaq sosial cins kimi görmələrini də asanlıqla qəbul etmək olmur. Çünki bu zaman insanın biososial varlıq mahiyyətini də xatırlamaq gərəkdir. Genderdə bioloji olanı sosialdan təcrid etmək məsələyə kompleks və sistem yanaşmanı nəzərə almamaq kimi metodoloji səhvə gətirib çıxara bilər. Gender ancaq sosial və mədəni fərqləri nəzərə almamalı, bioloji fərqləri də nəzərə almalıdır. Sosial və mədəni fərqlərə etoloji yanaşma gender sahəsində olan problemin başa düşülən olmasını asanlaşdırdı. Bio-etoloji yanaşma hər cinsin məxsusi imkanlarını görməyə, bu imkanları istifadə dövriyyəsinə adekvat cəlb edilməsinə şərait yaradardı. Yəni hökmən deyildir ki, hər hansı bir cins (kişi, yaxud qadın) tarazlaşdırılmış qrup (60:40 və ya 50:50), yaxud dominant qrup (mütləq üstün qrup) kimi cəmiyyətin bütün fəaliyyət sferalarında statusa malik olsun. Təssüf doğrucu hal odur ki, bu gün cəmiyyətə belə bir hərakat, tendensiya sırımaqdadır ki, qadınların nəinki asimmetrik (15%), maili (15-40%), tarazlaşdırılmış (40:60:50:50) qrup, habelə "kritik kütlə (30%) vəziyyəti ilə razılaşmaq lazım deyil, onların dominant statusuna və beləliklə də "matriarxat" çevrilişə nail olmaq lazımdır. Bu heç də vəziyyətdən düzgün çıxış yolu deyil, eyni zamanda, qruplararası, cinslərarası konflikt üçün zəmin yaradar. Fikrimizcə, məsələ təqribən belə qoyulmalıdır. Cəmiyyətin hansı sferasında, nə gədər, nə zaman, necə, hansı keyfiyyətlərə görə qadın yaxud əksinə kişi təmsil olunmalıdır? Tərəfimizdən hesab edirik ki, problemə belə yanaşma daha praqmatik olardı. Bu həm də klassik və postmodern idarəçilik forması sayılan meritokratik (dəyər, iş qabiliyyətinə görə kadr seçimi) idarə prinsipləri ilə adekvat səslənərdi.
Gender Portalının prezentasiyası

Yelena Qasımova

Azərbaycan Gender İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri
http://www.gender-az.org/
I-Cİ BÖLMƏ
VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ VƏ İNSAN HÜQUQLARININ GENDER ÖLÇÜLƏRİ
Aparıcılar: Elmira Hacıyeva, Qərb Universitetinin hüquq kafedrasının müdiri, h.e.n.
Rəna Mirzəzadə, "Gender və insan hüquqları" araşdırma birliyinin sədri, f.e.n.
Rəna Mirzəzadə

"Gender və İnsan Hüququ"

Araşdırma Birliyinin sədri, f.e.n.
Gender siyasəti və milli qanunvericilik
Azərbayjan milli qanunverijiliyi ixtisas, sənət, peşə və həyat tərzinə görə fərqləndirilmədən, heç bir jinsi ayrıseçkilik etmədən hər kəsin hüququnu qoruyur. Məhz buna görə Azərbayjan qanunverijiliyi, bütün kişi qadın bərabərliyini tənzimləyən, beynəlxalq humanitar aktlara qoşulmuşdur. Bu baxımdan da hesab edirik ki:
1. Postsovet məkanı üçün ümumi xarakterik hal olan jəhətlər milli qanunlarda mütləq nəzərə alınmalı, günün tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq işlənməlidir;
2. Milli qanunların Avropa Şurasının tələblərinə uyğun gəlməsini müəyyənləş-dirib, yerli xüsusiyyətləri özündə əks etdirməlidir. Bu məqsədlə müəyyən halların qanunverijilikdə bu və ya digər hüquqi formada əks olunması da xüsusi gender siyasətinə uyğunlaşdırılmalıdır;
3. Qadınların sosial müsadirə olunmaqdan, "ev quşu" olmaqdan, zorlama və jinayət qarşısında müxtəlif növ qorxudan, sərxoşluq, avamlıq və gündəlik ailə, məişət, hətta işdəki təhgirlərdən azad edilməsi, qadınlar hansı dünya baxışlarına: istiraba uğramaq yoxsa mənəvi azadlıq tərəqqi və mədəniyyətə üstün gəlməsi aydınlaşdırmalıdır;
4. XXI əsrdə azadlıq və ümumbəşəri inkişaf yolları və jəmiyyətin tərəqqisində jinslərin bərabər rolunun daha fəallaşdırılması;
5. Dünyanın yeni düzəni yönəmində demokratik təsisatlarlar yaranır ki, məhz onlar da jəmiyyətdə və müasir dünyamızda qadınların rolu və qadın məsələsinə yenidən baxmağa məjbur edir;
6. Demokratiya və humanizm mövqeləri hər şeydən əvvəl romantik ideya və onların ötən sosializm jəmiyyətində olan köhnə streotiplərindən əl çəkilməsini tələb edir. Qadın və kişi bərabərsizliyindən çox danışıldığından, bu söhbətlərin nətijəsində jəmiyyətdə bir növ irəliləyişlər vardır.
Lakin bütün bu halların müqabilində aşağıdakılar da nəzər yetiriləsi jəhətlərdir:
1. Milli Məjlisdə müzakirə olunan qanunların gender ekspertizası (ijtimaiyyət və QHT-rin nümayəndələrinin iştirakı ilə) aparılmalıdır;
2. Dövlətin gender siyasətinin əsas aspekti jiddi müzakirə olunan əxlaq və mənaviyyatda jinslərin baxış və ənənələrində jəmiyyətin fikirlərinin onlara qarşı hörmət ruhunda formalaşması, aqresivliyə, inadkarlıq və başqa qorxulu sosial deformasiyalara üstün gəlmək hissini əsas tutmalıdır;
3. Təəssüflər olsun ki, qadınların əmək kollektivləri və ailədə, xüsusi psixo-pedoqoci, dini, mədəni, mənəvi və etik tərəflərindəki roluna çox az toxunulur. Qadınların əsas rolu isə tərbiyənin funksiyaları ilə bağlıdır. Məhz ana öz körpəsinə də şəxsiyyətin əsas jizgilərini tərbiyə edir ki, bunlarla da körpə həyata qədəm qoyur və anadan da öz körpəsinə nəsildən-nəsilə ötürülən sosial məlumatlar keçir;
4. Bütün müzakirə olunan məsələlərə baxmayaraq, qadın hüquqlarının müdafiəsi, qadın problemi hələ də həll olunmamış bir məsələ kimi qalır və bu problemin də hərtərəfli və jiddi öyrənilməsinə böyük ehtiyaj var.
Digər dövlətlər kimi, biz də dünyaya mədəniyyətimimizin, inkişafımızın tariximizin daima milli tərəfini təqdim etməyə çalışırdıq. Bu baxımdan əxlaq və davranışımızda, mənəviyyatımızda, intim münasibətlərdə də mütərəqqi adət və ənənələrimizi yaddan çıxarmamalı, əsrlərlə formalaşmış milli xüsusiyyətlərimizi unutmamalıyıq.
Məlumdur ki, hər bir xalqın özünəməxsus adət və ənənəsi, mənəvi-etik keyfiyyətləri vardır. Bu baxımdan:
- Respublikada da milli mənəvi dəyərlərimizi gender meyarında ön plana çıxarmalıyıq:
- Məktəblərdə, universitetlərdə və ümumiyyətlə, bütün tədris ojaq-larında, hətta əmək kollektivlərində jinslərin fiziologiyası, gender psixologiyası, gender mədəniyyəti haqqında dərslərə, mühazirələrə böyük ehtiyaj olduğu üçün bu jəhətə də geniş yer verilməlidir.
Hər bir fərd jəmiyyətə, ailəyə, nigaha, ijtimai davranış qaydalarına hərtərəfli hazırlıqlı olmalı, onlara riayət etməlidir. Bu gün boşanma hallarının çoxu, ailələrin dağılması faktoru məhz ər-arvad ailə münasibətlərindəki naşı, savadsız qeyri-əxlaqi əlaqələrin nətijəsi olub, azalmaq əvəzinə, artmaqdadır. Buna görə də əsasən:
- gənjlərin bu sahələr üzrə maariflənməsi, onların davranışının düzgün yönəldilməsi üçün lazımi şərait, vasitə və imkanlar yaradılmalıdır.
Sovet dövründə müxtəlif təbliğat mərkəzləri fəaliyyət göstərir, həqiqətən də əxaliqi baxımdan qadağa prinsipi jəmiyyətdə var idi. Xəstəliklərə qarşı kitabçalar, plakatlar nəşr edilir, əhali səhiyyə obyektlərində, klub və mədəniyyət evlərində bu təbliğat vasitələri ilə maariflənirdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının proqramından bu gün istifadə edilməlidir. Həmin proqrama əsasən uşaqlara kişi-qadın fiziologiyasına, gigiyenasına dair sadədən mürəkkəbə doğru dərs proqramı müəyyən edilmişdir. Lakin bunların əvəzinə nəzarətdən yayınmış zorakılığı, əxlaqsızlığı təbliğ edən parnofilimlər nümayiş etdirilir. Məhz orta məktəbdə "Gender mədəniyyəti" fənni tədris olunmalı, fərd jəmiyyətə hazır vəziyyətdə atılmalıdır. Jəmiyyətdə şəxsiyyətin formalaşması və püxtələşməsi üçün azadlıq, demokratiya hava-su kimi lazım olduğu kimi, sağlamlıq, onun əsası olan əxlaqi münasibətlər də gərəkdir. Bu sivili dünyanın qanunlarından ən əzəli olan biridir. Bu gün Azərbayjanda tüğyan edən seksual inqilab seksual mədəniyyətlə əvəz olunmalı, qadınlar gərəksiz bir fərd deyil, jəmiyyətin dayaqlarından biri olmalıdır.
Qlobal gender problemləri sistemində mərkəzi yeri kişi-qadın münasibətləri tutursa, jinslərarası fəaliyyətdə mənəvi, psixoloci, sosial-məişət prinsipləri, əxlaq normalarını və s. mütləq nəzərə alınmalıdır. Qadın isə təkjə biololci populyasiya kimi deyil, sosial jəhətdən fəal, məqsədyönlü qüvvə kimi təhvil edilməlidir. Jəmiyyətdə jinslərin qarşılıqlı münasibətlərinin yeni bir istiqamətini elmi jəhətdən əsaslandırmaq üçün uzun müddətli gender strategiyası hazırlanmalıdır. Çünki insani keyfiyyətlərin əsas komponentlərinin təkmilləşməsi üçün tədbirlər proqramının hazırlanması zəruridir. Bu baxımdan gender dünyagörüşünün formalaşmasında aşağıdakı problemlərin həlli zərurətə çevrilir:
- jəmiyyətdə gender dünyagörüşü haqqında konkret elmi biliklərin yayılması, jinslərarsı davranış, fəaliyyət və münasibətdə baş verən müxtəlif proses və hadisələrin sosial əhəmiyyətini öyrənməsi;
- dövlətin elmi jəhətdən əsaslandırılmış gender siyasətindən çıxış edərək, konkret gender proqramlarının yaradılması;
- jəmiyyətin müxtəlif qruplarının səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi;
- bu sahə ilə bağlı kütləvi ədəbiyyatın dərji, nəşri və paylanması;
- seminar, treninq, konfransların təşkili, mühazirələrin hazırlanıb müxtəlif yerlərdə oxunması;
- maarifləndirmə, informasiyaların toplanıb işıqlandırılması.
Mənsurə Məmmədova

Qərb Universitetinin hüquq

kafedrasının müəllimi
Genderə münasibətdə Azərbaycanın hüquq siyasəti və bu siyasətin realizəsinin təhlili
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyə qədəm qoqandan sonra atdığı ilk addımlarında özünü 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin varisi elan etməsini 1991-ci il konstitusiya aktında təsbit etmişdir. Bu xüsusda həmin aktda digər prinsiplərlə yanaşı bəyan edilən hüquq bərabərliyinin hələ Azərbaycan Cumhuriyyəti vaxtı təsbit olunmasını vurğulamaq lazımdır. Şərqdə ilk dəfə olaraq kişilərlə yanaşı qadınların da hüquq bərabərliyini tanıyan ölkə Azərbaycan Cumhuriyyəti olmuşdur, daha sonra 1921-ci ildə bu hüquq bərabərliyini qonşu Türkiyə Respublikası tanımışdır. Doğrudur, indi islam ölkələrinin feministləri və bir sıra qadın hüquqlarının müdafiəçiləri olan əks cinsin nümayəndələri bu bərabərliyin ilk dəfə Ərəbistanda Məhəmməd Əleyhissalam tərəfindən tanındığını bildirir və buna sübut kimi müqəddəs kitab olan Quranın surələrini, məsələn Əl-Nisa surəsində qadınlarla kişilərin bərabər hüquqlara malik olmasının bəyan edilməsini göstərirlər, lakin Quranda kişilərin qadınlardan bir dərəcə üstün olmaları, habelə vərəsəlik, ailə idarəçiliyi sahəsində və s. müəyən imtiyazlara malik olmaları ilə əlaqədar müddəalar bu hüquq bərabərliyinin faktiki olmasını şübhə altına qoyur və ümumiyyətlə məqsəd heç də hansı sənəddə qadınlarla kişilərin bərabərliyinin ilk dəfə müəyyən edildiyini sübut etmək yox, sadəcə olaraq Azərbaycanın vaxtilə qadınlarla kişilərin hüquq bərabərliyini tanımayan lakin hazırda real həyatda qadınların hüquqlarının Azərbaycanda olduğundan daha çox qorunduğu bir çox Avropa ölkələrindən (Məsələn, Fransa, İsveç və i.a) daha tez tanıdığını nəzərə çatdırmaq idi.
Sovet dövründə qadınlarla kişilərin bərabərliyi daha da inkişaf etdirilmiş və siyasətdə və dövlət idarəçiliyində qadınların rolunun artırılması üçün bu sahələrdə zərif cinsin nümayəndələri üçün kvota müəyyən edilmişdir. Necə ki, hazırda bir sıra demokratik ölkələrdə bu baş verir. Misal üçün, Norveçin qanunverici orqanı olan Stortinqdə heç bir cinsin nümayəndələrinin Stortinqin üzvlərinin 60%-dən çoxunu təmsil edə bilməmələri kimi məcburi qaydalar. Belə tədbirlər həqiqətən də qadınların cəimiyyət, dövlət həyatının müxtəlif sahələrində daha fəal iştirakına gətirib çıxarır.
Azərbaycan müstəqil bir respublika kimi fəaliyyət göstərdiyi ilk illərində 1918-1920-ci illər Azərbaycan Cumhuriyyətinin Sovet Ordusu tərəfindən zəbt edilməsi ilə başa çatdıra bilmədiyi bir işi etmiş - Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə referendum keçirilməsi yolu ilə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasını qəbul etmişdir. 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiyanın 25-ci maddəsi hər kəsin cinsindən,dinindən və i.a. asılı olmayan bərabərliyini elan etməklə yanaşı həmin maddənin ikinci hissəsində cinslərin bərabərliyi bir hada vurğulanaraq göstərilmişdir "Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardir". Eyni zamanda nigah huquq adlı 34-cü maddəinn 4-cü hissəsində göstərilmişdir: "Ər ilə arvadın hüquqları bərabərdir". Hazırda Avropa Şurasının üzvü olan Aəzrbaycan hər bir sahədə bərabər üzvlük etdiyi avropanın qabaqcıl ölkələri ilə bir sırada addımlamağa çalışır və bu sahədə xeyli müvəffəqiyyətlərə də nail olmuşdur. Əhalisinin yarısından çoxunu qadınların təşkil etdiyi Avropa şurasına üzv olan ölkələrdə hazırda qadın hüquqları getdikcə daha çox inkişafını tapır. Azərbaycan bu sahədə bir sıra beynəlxalq və regional sazişlərə qoşulmuş, dövlət daxili səviyyədə isə qəbul edilən aktlardan misal üçün yüksək təcrübi əhəmiyyətə malik olan Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 mart 2000-ci il tarixli fərmanını və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetnin Qadın Problemləri üzrə Milli Fəaliyyət Planı haqqında 6 mart 2000-ci il tarixli qərarını misal göstərmək olar. Bu sənədlərə əsasən qadnların dövlət və ictimai həyatın müxtəlif sahələrində iştirakını təmin etmək üçün müxtəlif dövlət icra hakimiyyəti orqanlarının, habelə dövlət komitələrinin və kütləvi informasiya vasitələrinin birbaşa iştirakı ilə müxtəlif siyasi, sosial və iqtisadi proqramların layihələri və bu proqramların həyata keçirilməsi üçün zəruri olan tədbirlərin siyahısı müəyyən edilmişdir.
Lakin bütün bunlar aysberqin görünən tərəfidirlər. Görünməyən tərəfi isə...
Gəlin razılaşaq ki, ölü qanınlar, həyata keçirilməyən , lakin gözəl səslənən şüarlar, ideyalar həmişə olmuş və yəqin ki, sözün həqiqi mənasında mülki cəmiyyət öz təşəkkülünü tapmayınca olacaqdır. Deməli qadın hüquqlarının müdafiəsi və inkişafı sahəsində bütün bu konvensiyalar, qanunlar, fərmanlar onların həyata keçirilməsi üçün real potensial və əlverişli şərait olmayınca özlərinin lazımi tətbiqini tapmayacaq və müvafiq olarqa arzu edilən nəticələrə gətirib çıxmayacaqdır. Əvvəla, yəqin ki, konfrans iştirakçıları təbii ki, qadın hüquqlarının həyata keçirilməsinin Azərbaycanda yüksək səviyyədə olmaması ilə razıdırlar, yəni problem yoxsa, narahatçılıq da yoxdur, yəni biz elə bu səbəbdən, qadın hüquqlarının həyata keçirilməsi və inkişaf etdirilməsinin daha optimal yollarının tapılması və bu sahədə öz fikirlərimizi bölüşdürmək, baş verən proseslərə münasibətdə rəy mübadilə aparmaq üçün yığışmışıq. Mən konfrans iştirakçılarınnı səmimimliyinə şübhə etmirəm. Halbuki bu otağın divarlarından kənarda qadın hüquqlarının tamamilə öz tətbiqini tapdığını deyənlərdən çox, zamana xarab olub, qadınlara çox hüquqlar verildiyini, deyənlər daha çox rast gəlinər. Elə isə gəlin reallıqda bütün bu görülmüş və görüləcək tədbirlərin səmərəli olub-olmamasını müəyyənləşdirməyə çalışaq.
İlk növbədə Azərbaycana bu lazımdırmı? - Əlbəttə ki, hə. Qadınlar əhalinin yarıdan çoxunu təşkil edirlər. Onlarnı ictimai və dövlət həyatında iştirakı, maarifləndirilməsi, onların hüquqlarının müdafiəsi ilk növbədə kəmiyyyət baxımından kişilərə münasibətdə üstünlük təşkil edir.
Elə isə cəmiyyət buna hazırdırmı? - bu, xeyli mübahisəli məsələdir. Gəlin əvvəlcə cəmiyyətimizi iki cinsə - kişilərə və qadınlara bölündüyünü qəbul edək. Kişilərimiz dövlətin bütün üç hakimiyyət qolundakı ən rəhbər vəzifələri tuturlar. Qadınlarımız isə işçi qüvvənin təxminən yarısını təşkil etsələr də onların rəhbər vəzifədə olanlarına çox az rast gəlinir. Ali məktəbə daxil olanlar sırasında qadın cinsinin nümayəndələri çoxluq təşkil edirlər. Lakin onların bir çoxunun potensialı ailə divarları arasında qalır. Bizdə qadın və təhsil, qadın və karyeraya münasibət belədir: Rayonlarda və kənd yerlərində qızlar aşağı siniflərdə maneəsiz olarqa oxuyurlar yuxarı siniflərdə isə onların oxuması, arzuedilən, çox da fikir verilməyən, arzu edilməyən və qadağan edilən - bu dörd stereotip arasında dəyişir. Hazırda rayonlardan şəhərə gəlib təhsil almaq istəyən oğlanların sayı ilə qızların sayı arasında fərq beşin birə nisbətindədir. Kişilər bu vəziyyətə necə yanaşırlar? - Normal, qadın ilk növbədə ailəsinin xanımı olmalı, uşaqlarına baxmalı, bir sözlə ərə gedib özünü ailəsinə həsr etməlidir. Təhsilin olması vacib deyil, karyera olarsa, ailəyə mane olmamalı, qadın yalnız kişi ailəni tamamilə təmin edə bilməzsə və ya sadəcə olarqa evdən çıxıb harasa gedə bilməsi üçün işləyə bilər, yəni iş sahəsində qadının uzağa gedən planları olmamalıdır. Ümumiyyətlə qadınların psixi, fiziki, seksual zorakılığa məruz qalmalarının kriminal hallarını çıxmaq şərtilə qadınların hüquqi vəziyyətinin qənaətbəxş olduğunu bildirirlər.
Bəs qadınlarımız özləri necə? - Təəssüf ki, qadınlarımız özləri belə ailədə və cəmiyyətdə kişilərin hökmran olmasını tamamilə təbii qəbul edir, uşaqların doğulma anından "oğlum olsun qız nəyə gərəkdir" ayrı-seçkiliyini qoyur və bu, ailədə də qızların müstəqilliyinin oğlanlara münasibətdə xeyli az olması, onların hüquqları və tələbatlarına daha az fikir verilməsi və sonra yuxarıda qeyd olunan stereotiplərin öz-özlüyündə səbirlə yanahıla biləcəyi bir hadisə kimi ortaya çıxması ilə davam edir.
Qadınlarımız özlərini tam hüquqlu bir şəxsiyyət kimi dərk etməyincə bu, belə də davam edəcək. İnanın ki, kişilər bunu sizin yerinizə etməyəcəklər. Onlara bu, heç də lazım deyildir. İnsan ideal bir məxluq, yaolnız yüksək hisslərlə yaşayan bir varlıq deyildir. O, həmişə kimlərdənsə üsütün olmağa, fərqlənməyə, kiminsə ondan zəif olduğunu hiss edərək özünün daha da güclü olmasından daxili bir məmnunluq duymağa meyllidir. Yalnız mənəvi kamilliyə çatmış nadir insanlar başqa birisində olan potensialı dərk edərək onu inkişaf etdirməyə çalışırlar, hətta bu potensial onu həmin şəxsdən daha yüksəyə qaldıra və ona daha böyük nailiyyətlər gətirə bilərsə belə.
Necə fikirləşirsiniz, öz arvadının ondan ağıllı və istedadlı olduğunu həm özü, həm arvadı, həm də cəmiyyət qarşısında qəbul etməyə qabil olan kişilərə çoxmu rasti gəlinir bizim cəmiyyətimizdə, elə çox uzağa getməyək özünüzün aranızda. Çox zaman kişilər bunu ağıllarına belə sığışdırmaq, ümumiyyətlə bu barədə düşünmək istəmir, daha gözüaçıqları isə bunu sezib dərk etsələr belə xanımlarına bunu hiss etlirməməyə çalışırlar, əlbəttə ki, qadın ərindən ağıllı və bacarıqlı olduğunu hiss edərsə "qudurar" deyə fikirləşirlər.
Bu məsələnin başqa bir tərəfi də var. Kişilər dünyasında hakimiyyət, daha yaxşı imkanlar, necə deyərlər "günəş altında daha yaxşı yer uğrunda" mübarizə gedir, qadınlara verilən hüquqların realizəsi üçün onlara kişilər tərəfindən bərabər imkanların yaradılması, onların kişilrlə bərabər bacarığa malik olmasının tanınması kişilər üçün bu mübarizədə rəqiblərin sayının iki dəfə artması demək deyilmi ?! Təbiətən eqoist olan istənilən insan bu haldan yayınmağa çalışar, onun qarşısını almağa çalışar. Qdanlır kişilərin alicənablılığına, savad səviyyəsinə və ziyalüılığına (məgər ziyalı eqoist ola bilməzmi ?!) belə ümid bağlamayaraq özlərini bir şəxsiyyət kimi, onlara verilən bərabər hüquqlardan bərabər istifadə imkanlarına malik fərd kimi duymalı, inkişaf etdirməli və özlərinin layiq olduğu həyat səviyyələrini özləri əldə etməlidirlər, çünki hakimiyyət heç zaman sui-istifadədən yan deyildir, sizə həyatda yaşamaq imkanı verən vasitələr başqasının əlində olarsa, siz ondan düzgün yararlana bilərsiniz, yoxsa sizin əlinizdə olarsa, necə fikirləşirsiniz, düşünürəm cavab aydındır.
Bütün bu, mövcud və açıq olan reallıqları sizin nəzərinizə çatdırmaqda məqsədim ilk növbədə gender proleminin beyinlərdə, şüurda, psixikada həll edilməsinə çalışmağımızı diqqətinizə çatdırmaqdır. Necə deyərlər əvvəlcə evin içi, sonra isə çölü.
Elmira Dadaşova

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dissertantı
Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə