Elmi redaktorlar amea-nın müxbir üzvləriYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə149/149
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9617
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   149

296 
 
Hamar herniyar – Herniaria glabra L.  ........................................................................................ 63-65 
Bəzək qərənfili (―Allah çiçəyi‖) – Dianthus calocephalus Boiss.  .............................................. 65-66 
Dərman sabunotu – Saponaria officinalis L.  .............................................................................. 66-67 
SUZANBAĞI – Nelumbonaceae Dumort. fəsiləsi  ...............................................................................  
ġanagüllə – Nelumbo nucifera Gaertn. ........................................................................................ 67-68 
QAYMAQCĠÇƏKLĠLƏR – Ranunculaceae Juss. fəsiləsi  ...................................................................  
Kalta – Caltha polypetala Hochst.  .............................................................................................. 68-69 
Üzgəcotu – Trollius asiaticus L.  ................................................................................................. 69-70 
Üzümyarpaq ağəsmə – Clematis vitalba L. ..................................................................................70-71  
Həqiqi fikariya – Ficaria ficarioides (Bory et Chaub.) Halacsy  ................................................. 71-72 
Sürünən qaymaqçiçək — Ranunculus repens L.  ........................................................................ 72-73 
XAġXAġ – Papaveraceae Juss. fəsiləsi  ...............................................................................................  
Dəmrovotu (Ziyilotıı) – Chelidonium majus L.  .......................................................................... 73-75 
Lalə -Papaver L.  .......................................................................................................................... 75-77 
ġAHTƏRƏ – Fumariaceae DC. fəsiləsi  ...............................................................................................  
Dərman Ģahtərə – Fumaria offıcinalis L.  .......................................................................................... 78 
XAÇÇĠÇƏKLĠLƏR – Brassicaceae Burnett fəsiləsi  ............................................................................  
Qövsvari vəzərək – Barbarea arcuata (Opiz. et J. ex C.Presl.) Reichenb.  ................................. 78-79 
Ġsitməotu – Erysimum cheiranthoides L.  .................................................................................... 79-80 
Turp – Raphanus sativa var. radicula var. pubescens Sink.  ....................................................... 80-82 
Xardal – Sinapis L.  ...................................................................................................................... 82-87 
ġalğam turpu – Brassica napus L. (Brassica rapa L.) ................................................................. 87-89 
GÜLÇĠÇƏKLĠLƏR – Rosaceae Juss. fəsiləsi  ......................................................................................  
Dərman sincanotu (qanbatı) – Sanguisorba offıcinalis L.  ........................................................... 89-90 
Qaytarma – Potentilla L.  ............................................................................................................. 90-92 
Albalı – Cerasus Hill.  .................................................................................................................. 92-94 
ġərq alması – Malus orientalis Uglitzk.  ...................................................................................... 94-95 
Qafqaz quĢarmudu – Sorbus caucasica Zinserl.  ......................................................................... 95-99 
YemiĢan – Crataegus L.  ............................................................................................................ 99-103 
Bozumtul böyürtkən – Rubus caesius L.  ................................................................................. 103-105 
Adi moruq – Rubus idaeus L.  .................................................................................................. 105-108 
MeĢə çiyələyi – Fragaria vesca L.  .......................................................................................... 108-110 
Bataqlıq gördəvəri – Comarum palustre L.  ............................................................................. 110-113 
Qarağacyarpaq quĢqonmaz – Filipendula ulmaria (L.) Maxim. ..................................................... 114 
Ġpəkli Ģaxduran – Alchemilla sericata Reichenb. ex Buser  ..................................................... 115-116
 
Gavalı – Prunus domestica L.  ................................................................................................. 116-117 
Göyəm – Prunus spinosa L.  ............................................................................................................ 118 
Badam – Amygdalus communis L.  .......................................................................................... 118-119 
PAXLALILAR – Fabaceae Lindl. fəsiləsi  ...........................................................................................  
Yapon saforası – Styphnolobium japonıicum (L.) Schott. ....................................................... 119-121 
Əkin ononisi – Ononis arvensis L.  .......................................................................................... 121-122 
Əkilən qarayonca – Medicago sativa L.  .................................................................................. 122-123 
Gəvən – Astragalus dasyanthus Pall.  ...................................................................................... 123-124 
Yerfındığı – Arachis hypogaea L.  ........................................................................................... 124-125 
Göy noxud – Pisum sativum L.  ............................................................................................... 125-127 
Adi lobya – Phaseolus vulgaris L.  .......................................................................................... 127-128 
ƏTĠRġAHÇĠÇƏKLĠLƏR – Geraniaceae Juss. fəsiləsi  ........................................................................  
Çəhrayı Ģamdangülü – Pelargonium zonale (L.) L′Her. ex Ait.  ............................................. 128-129 
ATġABALIDI – Hippocastanaceae DC. fəsiləsi  .................................................................................  
AtĢabalıdı – Aesculus hippocastanium L.  ............................................................................... 129-132 
MURDARÇA – Rhamnaceae Juss. fəsiləsi  ..........................................................................................  
Qızılağac mürdəĢər – Frangula alnus Mill.  ............................................................................ 132-133 


297 
 
CÖKƏ – Tiliaceae Juss. fəsiləsi  ............................................................................................................  
Qafqaz cökəsi – Tilia begonifolia Stev.  .................................................................................. 133-137 
ƏMƏKÖMƏCĠ – Malvaceae Juss. fəsiləsi  ...........................................................................................  
MeĢə əməköməcisi – Malva sylvestris L.  ................................................................................ 137-138 
Dərman bəlğəmotu – Althea officinalis L.  .............................................................................. 138-140 
Pambıq – Gossypium L.  .......................................................................................................... 140-141 
ÇAY – Theaceae Mirb. ex Ker Gawl. fəsiləsi  ......................................................................................  
Çay – Thea sinensis L.  ............................................................................................................ 141-145 
DAZI – Hypericaceae Juss. fəsiləsi  ......................................................................................................  
Adi dazıotu – Hypericum perforatum L.  ................................................................................. 145-148 
BƏNÖVġƏ – Violaceae Batsch. fəsiləsi  ..............................................................................................  
Üçrəngli bənövĢə – Viola tricolor L.  ....................................................................................... 148-149 
CANAVARGĠLƏSĠ – Thymelaeaceae Juss. fəsiləsi  ............................................................................  
Adi canavargiləsi – Daphne mezereum L. ............................................................................... 150-151 
ĠYDƏ – Elaeagnaceae Juss. fəsiləsi  .....................................................................................................  
Çaytikanı – «Sibir ananası» – Hippoplıae rhamnoides L.  ...................................................... 151-160 
YAĞIOTU – Onagraceae Juss. fəsiləsi  ................................................................................................  
Ġvançay – Chamerion augustifolium (L.) Holub  ............................................................................. 161 
SUFINDIĞI – Trapaceae Dumort. fəsiləsi  ...........................................................................................  
Su  fındığı – Trapa hyrcana Woronow  ................................................................................... 162-163 
KƏRƏVĠZKĠMĠLƏR – Apiaceae Lindl. fəsiləsi  ..................................................................................  
Çöl göytikanı (Zımbırtikan) – Eryngium campestre L.  ................................................................... 163 
Ġyli kərəvüz – Apium graveolens L.  ........................................................................................ 164-165 
DiĢqurtduyan – Visnaga daucoides Gaertn.  ............................................................................ 165-166 
Tatyana tütəkotu («Qadın jenĢeni») – Angelica tatianae Bordz.  ............................................ 166-167 
Kök – Daucus sativa L.  ........................................................................................................... 167-178 
Baldırğan – Heracleum L.  ....................................................................................................... 178-179 
ERĠKA – Ericaceae Juss. fəsiləsi  .........................................................................................................  
Qızılı rododendron – Rhododendron aureum Georg.  ............................................................. 179-180 
Mərcangilə (qaragilə) – Vaccinium myrtillus L.  ..................................................................... 180-182 
NOVRUZÇĠÇƏYĠ – Primulaceae Vent. fəsiləsi 
Novruzçiçəyi və yaxud «paraliç otu» – Primula woronowii L.  .............................................. 182-184 
ZEYTUN – Oleaceae Hoffmanns. & Link fəsiləsi  ...............................................................................  
Ġran yasəməni – Syringa persica L.  ......................................................................................... 184-185 
Zeytun – Olea europaea L.  ..................................................................................................... 185-186 
ACIÇĠÇƏKLĠLƏR – Gentianaceae Juss. fəsiləsi  .................................................................................  
Sarı acıçiçək – Gentiana lutea L.  ............................................................................................ 186-187 
SARMAġIQ – Convolvulaceae Juss. fəsiləsi  .......................................................................................  
Daryarpaq sarmaĢıq – Convolvulus arvensis L.  ...................................................................... 187-188 
DODAQÇĠÇƏKLĠLƏR – Lamiaceae Lindl. fəsiləsi  ............................................................................  
Qafqaz bozaqgülü – Phlomis caucasica Rech. fil.  .................................................................. 188-189 
Dərmaıı nıərcanotu (Nəmgul) – Betonica officinalis L.  .......................................................... 189-190 
Dərman bədrənci – Melissa officinalis L.  ............................................................................... 190-191 
Qaraqınıq – Origanum vulgare L.  ........................................................................................... 191-192 
Ətirli reyhan – Ocimum basilicum L.  ...................................................................................... 192-193 
Rozmarin – Rosmarinum L.  .................................................................................................... 194-196 
KEÇĠQULAĞI – Scrophularicaeae Juss. fəsiləsi ..................................................................................  
Adi qurdotu (Kətəncə) – Linaria vulgaris Mill.  ...................................................................... 196-198 
BADIMCANÇĠÇƏKLĠLƏR – Solanaceae Juss. fəsiləsi ......................................................................  
Kartof – Solanum tuberosum L.  .............................................................................................. 198-199 
Badımcan – Solanum melongena L.  ........................................................................................ 199-201 
Pomidor – Lycopersicon esculentum Mill.  .............................................................................. 201-205 


298 
 
Adi dəlibəng – Datura stramonium L.  ............................................................................................ 206 
BOYAQOTU – Rubiaceae Juss. fəsiləsi  ...............................................................................................  
Taclı dilqanadan – Cruciata (Galium) coronata Sibth. ex Smith.  .......................................... 207-208 
Gücrü boyaqotu – Rubia iberica (Fisch. ex DC.) С.Koch  ...................................................... 208-210 
DOQQUZDON – Caprifoliaceae Juss. fəsiləsi .....................................................................................  
KəndəlaĢ – Sambucus nigra L.  ................................................................................................ 210-211 
Adi baĢınağacı – Viburnum opulus L.  ..................................................................................... 212-215 
Adi doqquzdon – Lonicera caprifolium L.  .............................................................................. 216-217 
QABAQKĠMĠLƏR – Cucurbitaceae Juss. fəsiləsi  ...............................................................................  
Ağ küstüĢam («Ukrayna jenĢeni») – Bryonia alba L.  ............................................................. 217-219 
Qovun (Adi yemiĢ) – Melo sativus Sager. ex M.Roem. .......................................................... 219-220 
Balqabaq – Cucurbita pepo L.  ................................................................................................ 220-223 
Yunan balqabağı – Cucurbita pepo var. giraumons Duch. ...................................................... 223-224 
ZINQIROVOTU – Campanulaceae Juss. fəsiləsi  ................................................................................  
Enliyarpaq zəngçiçəyi – Campanula latifolia L. ..................................................................... 224-225 
MÜRƏKKƏBÇĠÇƏKLĠLƏR – Asteraceae Dumort. fəsiləsi  ...............................................................  
Çoxillik qızçiçəyi – Bellis perennis L.  .................................................................................... 225-226 
Qafqaz qurucası – Omalotheca (Gnaphalium) caucasica (Som. et Levier)  .........................................  
Czerep. (= Gnaphalium caucasicum Sommier & Levier)  ....................................................... 226-227 
Qatlı quruçiçək  Helichrysum plicatum DC.  ................................................................................. 227 
Qumsal quruçiçək (Solmazçiçək) – Helichrysum arenarium (L.) Moench.  ........................... 228-229 
Adi pıtraq – Xanthium strumarium L.  ..................................................................................... 229-230 
Günəbaxan – Helianthus annuus L.  ........................................................................................ 230-237 
Yeralması – Helianthus tuberosus L.  ...................................................................................... 237-238 
Üçbölümlü yatıqqanqal – Bidens tripartita L.  ........................................................................ 238-240 
Alaqanqal – Silybum marianum (L.) Gaertn.  .......................................................................... 240-242 
Adi dağtərxunu – Tanacetum vulgare L. ................................................................................. 242-244 
YovĢan – Artemisia vulgaris L.  ....................................................................................................... 244 
Dəvədabanı – Tussilago farfara L.  ......................................................................................... 244-246 
Gülümbahar – Calendula officinalis L.  ................................................................................... 246-250 
Adi çaqqalqanqalı – Onopordum acanthium L.  ...................................................................... 250-251 
Gözəl rapontikum – Rhaponticum pulchrum Fisch. et Mey.  .................................................. 251-253 
Əkin göyçiçəyi (Güləvər) – Centaurea cyanus L.  .......................................................................... 253 
Əkilən kahı – Lactuca sativa L.  .............................................................................................. 254-259 
MollabaĢı (Çobanyastığı) – Chamomilla recutita (L.) Rauschert.  .......................................... 259-265 
Qızılsəbət – Solidago virgaurea L.  ......................................................................................... 266-267 
Tərkibi Ģəkərlə zəngin steviya – Stevia rebaudiana Hemsl.  ................................................... 267-268 
ADENOMA VƏ PROSTATIN BITKILƏRLƏ MÜALICƏSI ............................................... 268-271 
XALQ TƏBABƏTĠ ÜSULLARI ĠLƏ YUXUSUZLUĞUN ARADAN QALDIRILMASI  .. 271-272 
GILƏMEYVƏLƏRDƏN KOSMETIK VASITƏLƏRIN HAZIRLANMASI  ....................... 272-277 
CAVANLAġMANIN YENĠ METOD VƏ ÜSULLARI  ........................................................ 277-278 
AROMATERAPIYA  ...................................................................................................................... 279 
RƏNG TЕRAPIYASI  ............................................................................................................. 279-282 
DƏRMAN XAMMALI TƏDARÜKÜNÜN TƏġKĠL  
EDĠLMƏSĠNĠN ELMĠ ƏSASLARI  ....................................................................................... 282-286 
ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI  ....................................................................................................... 287-295 
MÜNDƏRĠCAT  ...................................................................................................................... 296-299 
 
 
 
 
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   149
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə