Elmi redaktorlar amea-nın müxbir üzvləriYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/149
tarix10.11.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#9617
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   149

57 
 
HəmiĢəcavanın  hər  bir  budağı  bir  ili  göstərir.  YaĢılı  bağambürc  ən  çox  ağacların  ən  yuxarı 
budaqlarında yaĢamağa can atır. Onun kökləri yaĢadığı ağacların budaqlarının çox dərinliklərinə, ən 
çox isə budaqların Ģirə axan kanallarına gedib çıxır. 
Siz  bağambürcü  öz  həyətyanı  bağ  və  bağçalarınızda  da  əkib-becərə  bilərsiniz.  YapıĢqanla 
əhatə  olunmuĢ  giləmeyvəni  alma,  armud,  xurma,  tut,  gavalı,  ərik,  alça  və  s.  ağacların  çatlamıĢ 
qabıqlarının içərisinə qoyub buna nail ola bilərsiniz. 
ƏlveriĢi iqlim Ģəraitində bağambürc kök ataraq inkiĢaf etməyə baĢlayacaq.  Bununla da siz 
öz bağınızda, sağlamlığınız naminə «müalicə əczaxanası» açmıĢ olarsınız. 
Bağambürcün  yarpaqları  dərini  xatırlatdığından  suyu  az  buxarlandırır.  Bu  vəziyyətdə  o 
bütün qıĢ dövründə bir ədəd də yarpaq itirmədən «yaza» çıxır. Bağambürc - xüsusi  «ağıla» malik 
bitkidir.  Onun  toxumları  gələcək  bağambürcün  baĢlanğıcınıı  qoyur.  Belə  ki,  o  külək  vasitəsilə 
«gəzintiyə» çıxır,  yapıĢqanla əhatə olunmuĢ giləmeyvələrini  ağacların çatlarına yapıĢdırıb gələcək 
bağambürc  bitkisinin  baĢlanğıcını  qoyur.  Giləmeyvə  onu  əhatə  edən  yapıĢqanla  mühafizə  olunur. 
Giləmeyvələr bitki çılpaqlaĢan dövrdə partlayırlar. Yerin üzəri qalın qarla örtüldüyündən ac quĢlar 
kənardan  bu  «Ģam»  kimi  iĢıq  saçan  «kürələrı»,  yapıĢqanlı  meyvələri  görüb,  onları  acgözlüklə 
yeyirlər.  Bağambürcün  yapıĢqanlı  yalançı  giləmeyvələri  qaratoyuqların  sevimli  qidasıdır.  Digər 
quĢlar,  məsələn,  sığırçın,  sərçə,  qarğa,  çobanaldadan  və  s.  bitkinin  giləmeyvələrini  o  qədər  də 
həvəslə  yemir.  Yalançı  giləmeyvələri  yeyən  quĢlar  öz  daxili  orqanlarını  bununla  təmizləyirlər. 
Toxumlar  quĢların  həzm  orqanlarında  həll  olunmadığına  görə  zığ  vasitəsilə  ağacların  çatlamıĢ 
budaq, oduncaq və qabıq hissələrinə asanlıqla yapıĢaraq, Ģərait yaranan kimi cücərməyə baĢlayırlar. 
Yeni  cücərən  həmiĢəcavanın  incə  kök  saçaqları  ağac  qabıqlarının  altına  daxil  olur.  Sonra  onlarda 
sorucu  tellər  əmələ  gəlir  ki,  bunlar  da  öz  növbəsində  oduncağın  yumĢaq  toxumaları  ilə  daxilə,  o 
cümlədən Ģirə kanalcıqlarına qədər  gedib çıxaraq qidalanmağa baĢlayır və get-gedə inkiĢaf edərək 
iri  yaĢıl  rəngli  yarımkola  çevrilirlər.  Bir  ağac  bitkisinin  üzərində  çoxlu  miqdarda  həmiĢəcavan 
bitkisi  yaĢayır.  HəmiĢəcavan  vegetativ,  kök  zoğları,  toxumları  vasitəsilə  artırılıb  çoxaldılır. 
Toxumunun  cücərməsi  üçün  hökmən  iĢıq  lazım  gəlir.  Buna  görə  də  həmiĢəcavan  «çalıĢır»  ki, 
yaĢadığı ağacın ən hündür və daimi iĢıq düĢən yerində özünə Ģərait yaradıb yaĢamını davam etdirsin 
və bütün yaĢadığı illər boyu həmiĢə iĢıqla tam təmasda olsun. HəmiĢəcavan bir ağac üzərində 70 ilə 
qədər ömür sürə bilir. 
Orta əsrdə yaĢamıĢ «otların atası» adı ilə məĢhur olan Ġlronim Bok yazırdı ki, həmiĢəcavanın 
cavan budaq və yarpaqlarından hazırlanan preparatların köməyi ilə bir sıra çətinsağalan xəstəliklər 
məharətlə müalicə olunur. Bundan baĢqa həmiĢəcavandan hazırlanan Ģirələrlə bir çox xəstəliklərin 
müalicəsi haqqında  məlumatlara tarixi mənbələrdə rast gəlmək olar. Belə bir fıkir irəli sürülür ki. 
həmiĢəcavandan  hazırlanan  preparatlar  ecazkar  bir  qüvvəyə  malikdirlər.  Belə  ki,  qədim  yunan 
filosofu  və  həkimi  Hippokrat  eramızdan  əvvəl  (460-370)  bitkidən  alınan  ekstrakt  və  Ģirələrlə 
epilepsiya və baĢgicəllənmələrin müalicə olunması haqqında xəbər verirdi. Maraqlı burasındadır ki, 
orta əsrin təbibləri həmiĢəcavandan alınan preparatların köməyilə epilepsiya və qıcolmanı məharətlə 
müalicə edirmislər. Bitkinin tərkibi «ağlasığmaz» dərəcədə bioloji aktiv maddələrlə zəngindir. Belə 
ki,  bir  sıra  xarici  alimlərin  apardıqları  kimyəvi  analizlər  zamanı  elmə  məlum  olmuĢdur  ki, 
həmiĢəcavanın  tərkibində  viskotoksin,  diginin,  xolin,  asetilxolin,  visçin,  inozit,  piridin,  histamin, 
urzon,      əsas  rol  oynayan  amillədən  biri  bitkinin  yüksək  toksiki  xüsusiyyətə  malik  olmasıdır.  Bu 
xüsusiyyətlər xərçəng çöplərinə qarĢı orqanizmin səfərbər  edilməsinə səbəb olur.. HəmiĢəcavandan 
hazırlanan preparatlar orqanizmin hər hansı bir üzvünü zədələyən və onu ölümə sürükləyən xərçəng 
hüceyrələrinin  inkiĢafının  qarĢısını  alır  və  tədricən,  get-gedə  xərçəng  hüceyrələrini  məhv  edib, 
insanı  bu  qorxunc  xəstəlikdən  xilas  edir.  Prof.  Vesterin  bu  təcrübəsinin  nəticələrini  bir  çox  tibb 
mütəxəssisləri  də  təsdiq  etmiĢlər.  Lakin  tibb  alimlərini  belə  bir  sual  dərindən  düĢündürür: 
doğrudanmı həmiĢəcavandan hazırlanmıĢ  preparatlar dəhĢətli xərçəng çöplərini məhv edib sıradan 
çıxardır  və  insan  övladını  bu  «ölüm  saçan»  silahdan  tamamilə  azad  edir?  Hazırkı  dövrdə  tibb 
mütəxəssisləri hələ bu suala cavab tapa bilməyiblər. 
MəĢhur  xalq təbabətçisi  avstriyalı  Mariya  Treben  Allah tərəfindən  bəxĢ  edilən  «Sağlamlıq 
apteki» kitabında yazır, həmiĢəcavandan alınan preparatların vəzi sistemində baĢ verən xəstəlikləri, 
nasazlıqları  müvəffəqiyyətlə  müalicə  edilir  və  maddələr  mübadiləsini  sistemləĢdirir.  Aparılan 


58 
 
tədqiqatlar  nəticəsində  tibb  elminə  məlum  olmuĢdur  ki,  həmiĢəcavandan  hazırlanan  preparatların 
köməyilə  uzun  müddət  Ģəkər  xəstəliyinə  tutulmuĢ  insanları  müalicə  etmək  mümkündür.  Bitkinin 
preparatları ilə hormonal sistemlərdə baĢ verən nasazlıqlar aradan qalxır, skleroz sağalır, itlic aradan 
götürülür.  Müalicə  məqsədi  üçün  ancaq  bitkinin  cavan  budaq  və  yarpaqlarından  istifadə  edilir. 
Bitkinin yetiĢməmiĢ meyvəsindən isə müalicə məqsədləri üçün istifadə cdilmir. 
Müalicə  məqsədləri  üçün  ancaq  bitkinin  mart-aprel,  payızda  isə  sentyabr-oktyabrda,  nadir 
halda  isə  dekabr  ayında  toplanan  cavan  budaq  və  yarpaqlarından  istifadə  edilir.  Sonrakı  aylarda 
həmiĢəcavan bitkisi öz müalicəvi təsirini itirir. ToplanmıĢ xammalı tez bir zamanda xırda hissələrə 
salıb  havası  daimi  dəyiĢilən,  mehvuran,  kölgəli  yerlərdə  sərib  qurutmaq  məsləhət  görülür.  Quru 
xammal  nəmliyi  sevmədiyinə  görə  tünd  ĢüĢə  bankalarda,  çini  qablarda  və  eləcə  də  taxtadan 
düzəldilmiĢ  qablarda,  ağızları  möhkəm  kip  bağlanmıĢ  karton  qutularda,  taxta  yeĢiklərdə 
saxlamalıdır. məsləhətdir. Xammalın saxlama müddəti bir ildir. 
Bağambürc  bakterisid,  soyuqdəymədə,  ağrıkəsici,  qankəsici,  yarasağaldıcı,  sakitləĢdirici, 
büzüĢdürücü,  iĢlədici,  sidikqovucu,  südqovucu,  skleroz  əleyhinə,  orqanizmi  möhkəmləndirici  və 
bakterisid   təsirə malikdir; təzyiqin aĢağı  salınmasında, maddələr mübadiləsinin nizamlanmasında, 
damarların  geniĢləndirilməsində,  ürək  fəaliyyətinin  tənzimlənməsində,  xərçəng  ĢiĢlərinin  sorulub 
aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. 
Dərman bitkilərinin bilicisi olan məĢhur xalq təbabətçisi - Mariya Trebenin həmiĢəcavandan 
hazırlanmıĢ bir neçə müalicə resepti ilə oxucuları tanıĢ etmək istərdik. 
Urək-damar  xəstəliklərində.  Bunun  üçün  həmiĢəcavanın  cavan  budaq  və  yarpaqlarından 
götürüb soyuq suda dəmləyin və gündə 3 fincan yeməyə 20-30 dəqiqə qalmıĢ qurtum-qurtum qəbul 
edin.  Bir  gündən  sonra  ürəyinizdəki  ağrının  yox  olduğunu  görəcəksiniz;  o  həmiĢəki  kimi  normal 
vəziyyətdə iĢləyəcək. 
İflicin  müalicəsində.  HəmiĢəcavandan  hazırlanmıĢ  soyuq  çaydan  birinci  həftə,  gündə  3 
fıncan, 2-ci həftə gündə 2 fıncan, 3-cü həftədə isə gündə 1 fıncan içmək məsləhət görülür. 
Həyəcanlanma,  qorxu,  təngnəfəslik,  klimakteriya,  ürək  döyüntüləri,  taxikardiya  zamanı. 
HəmiĢəcavanın  çay  və  dəmləmələrindən  illərlə  qəbul  etmək  olar.  Bu  zaman  orqanizminizdə  olan 
bütün narahatlıqlar get-gedə aradan götürüləcək, qadınlar klimakszamanı çəkdikləri əziyyətdən azad 
olacaq.  özlərini  rahat  hiss  edəcəklər.  Bitkinin  təzə  Ģirəsi  qadın0  sonsuzluğunu  aradan  qaldırır, 
kəskin aybaĢı qanaxmalarını dayandırır. Burun qanaxmaları zamanı damcısından istifadə edilir. 
Diabet  və  maddələr  mübadiləsi  pozuntularında  bitkinin  soyuq  çayından  5-6  ay  fasiləsiz 
olaraq  qəbul  etmək  məsləhətdir.  Hərgah  sizin  hormonal  sisteminiz  normada  deyilsə,  gündə  azı  2 
fıncan soyuq çaydan qəbul etməlisiniz. 
Ürək-damar sisteminizin uzun müddət normal vəziyyətdə olmasını istəyirsinizsə onda 6 ay 
müddətində, gündə 3 dəfə yeməyə 20-30 dəqiqə qalmıĢ soyuq çaydan içmək məsləhət görülür. 
Bağambürcdən  soyuq  çayı  aĢağıdakı  qaydada  hazırlayırlar.  Narın  toz  halına  salınmıĢ 
bitkidən 1 çay qaĢığı  4 litr suya töküb yaxĢı-yaxĢı qarıĢdırın. Sonra süzüb termosa tökün. AlınmıĢ 
soyuq  çaydan  istifadə  zaman  onu  qızdırmaq  məsləhətdir.  Çaydan  gündə  2  dəfə,  yeməyə  20-30 
dəqiqə qalmıĢ qəbul etmək məsləhət görülür. 
Bağambürcdən şirənin hazırlanması. Bunun üçün təzə yarpaq və cavan budaqları soyuq su 
ilə yaxĢı-yaxĢı yuyub sürtgəcdən keçirib Ģirəsini çıxardın. AlınmıĢ Ģirədən hər gün 25 damcı soyuq 
suya tökün və acqarına yeməyə 20 dəqiqə qalmıĢ qəbul edin. AxĢamlar isə yatmağa az qalmıĢ qəbul 
etmək məsləhətdir. 
HəmiĢəcavandan hazırlanmıĢ damcı və digər preparatları siz apteklərdən tapa bilərsiniz. 
Təzə  giləmeyvəsi  zəhərli  olduğuna  görə  ondan  müalicə  məqsədləri  üçün  istifadə  etmirlər. 
Lakin onu donuz piyi ilə qarıĢdırıb Ģaxta vurmuĢ (don  vurmuĢ) nahiyələrə sürtməklə müalicə edə 
bilərsiniz. HəmiĢəcavandan toz da hazırlanır. 
Astma  və  nevrozıın  müalicəsində.  1  çay  qaĢığı  doğranmıĢ  yarpağından  görürüb  1  stəkan 
qaynar  suya  tökün  və  su  hamamında  10  dəqiqə  saxladıqdan  sonra  yarım  saat  dəmləyib  süzün. 
Aldığınız  dəmləmədən  gündə  3  dəfə,  yemək  zamanı  2  xörək  qaĢığı  qəbul  edin.  Vəziyyətinizin 
yaxĢılaĢmasını 10 gün keçdikdən sonra hiss edəcəksiniz. 
Hipertoniya  zamanı,  ürəyin  fəaliyyətini  yaxşılaşdrıııaq  üçün.  1  xörək  qaĢığı  doğranmıĢ Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   149
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə