ƏmtəəşünaslığınYüklə 53,61 Kb.
tarix27.01.2022
ölçüsü53,61 Kb.
#83165
istehlak imtahan cavabları
New Microsoft PowerPoint Presentation (3), TƏDAVÜLLL
 1. Əmtəəşünaslığın predmeti haqqında ilk dəfə olaraq dəqiq tərif neçənci ildə kim tərəfindən verilmişdir?

 1. 1847-ci ildə V.Vavilov tərəfindən

 2. 1867-ci ildə L.Paster tərəfindən

 3. 1867-ci ildə K.Marks tərəfindən

 4. 1897-ci ildə V.Vernandski tərəfindən

 5. 1857-ci ildə K.Marks tərəfindən
 1. Əmtəənin istehlak dəyəri hansı fənnin predmetidir?

 1. ekspertizanın C. kommersiyanın E. statistikanın

 2. marketinqin D. əmtəəşünaslığın
 1. Taxılın kimyəvi tərkibi nədən asılıdır?

 1. növündən, seleksiya sortlarından, aşı və boya maddələrin miqdarından karbohidrat,

 2. yağ, vitamin, mineral maddələr, turşuların miqdarından

 3. növündən, seleksiya sortlarından, becərildiyi torpaq-iqlim şəraitindən, aqrotexnikadan D. aqrotexnikadan, növündən, seleksiya sortlarından, vitamin, mineral maddələrin miqdarından

E. becərildiyi torpaq-iqlim şəraitindən, turşuların miqdarından


 1. Əsas taxıl tipli bitkilərə nə aiddir?

 1. darı, düyü, qarğıdalı

 2. vələmir, çovdar, buğda, soya, qarabaşaq buğda,

 3. çovdar, arpa, vələmir

 4. çovdar, soya, arpa, paxla, nut, darı

 5. darı, düyü, qarğıdalı, qarabaşaq, lərgə
 1. Paxlalı dənli bitkilərə nə aiddir?

 1. vələmir, çovdar, buğda, soya, qarabaşaq

 2. çovdar, soya, arpa, paxla, nut, darı

 3. darı, düyü, qarğıdalı, qarabaşaq, lərgə

 4. buğda, çovdar, arpa, vələmir, soya

 5. noxud, nut, lobya, mərci, lərgə, paxla, soya
 1. Yarmaların orqonoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?

 1. xarici görünüşü, dad, iyi,rəngi, diş altında xılçıldaması

 2. dad, iyi,turşuluğu, diş altında xılçıldaması

 3. rəngi, dad, iyi,tez bişməsi suyunun iyi

 4. iyi, dad, xarici görünüşü, suyunun şəffaflığı

 5. xarici görünüşü, dad, iyi, turşuluğu
 1. Qarğıdalı yarması nədən istehsal olunur?

 1. ağ dənli və sarı dənli bərk qarğıdalıdan, ağ dənli dişşəkil qarğıdalıdan və partlayan qarğıdalı sortlarından

 2. yapışqanlaşdırılmış nişastanın xırda dənəciklərindən

 3. adi qarabaşaq bitkisinin dənindən

 4. çəltikdən

 5. adi darıdan 1. Tolokno nədir?

 1. mannı yarması C. buğda yarması E. fermentləşdirilmiş yulaf unu

 2. qarabaşaq yarması D. darı yarması
 1. Un nədir?

 1. uşaq və pəhriz qidası üçün geniş istifadə olunan əsas qida məhsulu dənli

 2. bitkilərin üyüdülməsindən alınan tozvari məhsul

 3. dənli, qarabaşaq və paxlalı bitkilərin emalı nəticəsində kənar qarışıqlardan azad edilmiş bütöv, xırdalanmış, əzilmiş dəndən ibarət yeyinti məhsulu

 4. bir çox dənli bitkilərin cəmindən alınan məhsul

 5. taxıl cinsinə mənsub olan dənli bitki
 1. Yeyinti konsentratları nədir?

 1. resepturaya uyğun olaraq susuzlaşdırılmış xammaldan hazırlanıb lazımi termiki və mexaniki emaldan keçirilmiş və istehlak üçün tam hazır olan, yaxud az miqdarda qabaqcadan isti su ilə işlənməsi lazım gələn preslənmiş quru xörək

 2. dənli, qarabaşaq və paxlalı bitkilərin emalı nəticəsində kənar qarışıqlardan, orqanizm tərəfindən mənimsənilməyən və ya pis mənimsənilən hissələrdən, çiçək qişasından, meyvə qılafından, aleyron təbəqəsindən və rüşeymdən azad edilmiş bütöv, xırdalanmış, əzilmiş dəndən ibarət yeyinti məhsulu

 3. yapışqanlaşdırılmış nişastanın xırda dənəciklərindən ibarət yarma

 4. bir çox dənli bitkilərin cəmindən alınan məhsul

 5. dənli bitkilərin üyüdülməsindən alınan tozvari məhsul
 1. Çörək-bulka məmulatının istehsalında yardımçı xammallar hansılardır?

 1. un, maya, su, duz, xaş-xaş

 2. şəkər, süd, yumurta, yağ, buğda və çovdar səmənisi, xaş-xaş, diğər ədviyyat

 3. un, maya, su, şəkər, yumurta, yağ

 4. un, maya, yağ, buğda və covdar səmənisi

 5. un, maya, su,yağ, yumurta, xaş-xaş, digər ədviyyatlar
 1. Çörək-bulka məmulatının istehsalında əsas xammallar hansılardır?

 1. un, maya, su, duz

 2. un, maya, su, duz, yumurta

 3. un, maya, şəkər, yumurta, yağ

 4. un, maya, yağ, buğda və covdar səmənisi

 5. un, maya, yağ, yumurta, xaş-xaş, digər ədviyyatlar
 1. Orqanoleptiki üsulla çörəyin hansı keyfiyyət göstəriciləri qiymətləndirilir?

 1. içliyin vəziyyəti, nəmliyi, kənar qatışıqların miqdarı

 2. xarici görünüşü, dadı, iyi, turşuluğu

 3. xarici görünüşü, içliyin vəziyyəti, dadı, iyi, xəstəliyin olub olmaması, kənar və mineral qatışıqlar

 4. kənar qatışıqların miqdarı, mikrobioloji göstəriciləri

 5. məsaməliliyi, nəmlik, içliyin vəziyyəti 1. Çörək istehsalı üçün hansı növ undan istifadə edilir?

 1. qarğıdalı, arpa C. buğda, düyü E. düyü, arpa

 2. buğda, çovdar, D. vələmir, düyü, çovdar
 1. Baranki məmulatları içərisində ən iri məmulat hansı hesab olunur?

A) bublik

B) baranki

C) suşki

D) bulka


E ) suxari


 1. Makaron məmulatının istehsalı üçün hansı undan istifadə olunur?

 1. birinci sort buğda unu

 2. ikinci sort buğda unu

 3. yumşaq buğdadan istehsal olunan buğda unu

 4. əla sort dənəvər və 1-ci sort yarımdənəvər buğda unu

 5. kəpəkli buğda unu
 1. Hər bir sort makaron məmulatı neçə tipə bölünür?

  1. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8
 1. Bişmiş makaron məmulatının həcmi, çiy makaron məmulatının həcmindən neçə dəfə artıq olmalıdır?

A. 3 dəfədən çox B. 1,5 dəfədən çox C. 2 dəfədən çox D. 1,5 dəfədən az E. 2 dəfədən az


 1. Makaron məmulatının nəmliyi neçə faizdən az olmalıdır?

 1. 17%-dən B. 15%-dən C. 14%-dan D. 13%-dən E. 16%-dən
 1. Əla sort makaron məmulatının turşuluğu neşə dərəcədən çox olmamalıdır?

  1. 1dərəcə B. 2 dərəcə C. 2,5 dərəcə D. 3,5 dərəcə E. 3 dərəcə
 1. Orqanoleptiki üsulla makaronun hansı keyfiyyət göstəriciləri qiymətləndirilir?

  1. Rəngi, iyi, dadı, şüşəvariliyi B. Rəngi, iyi, dadı, nəmliyi

C. Rəngi, iyi, dadı, bişmə zamanı artımı

D. Rəngi, iyi, dadı, metal qırıntılarının miqdarı E. Rəngi, iyi, dadı, turşuluğu
 1. Vegetativ tərəvəzlər neçə qrupa bölünür?

A. 2 B. 5 C. 3 D. 6 E.7

 1. Giləmeyvələr neçə yarımqrupa bölünür?

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 E.7 1. Qərzəkli meyvələrə hansılar aiddir?

 1. fıstıq, püstə, qarağat, şabalıd

 2. qoz, fındıq, badam, püstə, şabalıd

 3. böyürtkən, pekan, sidr qozu, meşə çiyələyi

 4. qreyfrut, yapon xurması, fıstıq, badam

 5. kivi, qoz, fındıq, şabalıd
 1. Qərzəkli meyvələrin tərkibində neçə faiz yağ olur?

A. 10-60% B. 30-80% C. 30-70% D. 10-50% E. 20-40%


 1. Sitrus meyvələrinə hansı meyvələr daxildir?

  1. limon, naringi, portağal, qreypfurt B. limon, naringi, innab, feyxoa

C. portağal, innab, nar, əncir D. naringi, banan, ananas, innab

E. manqo, kivi, Ərəbistan xurması, qreypfurt
 1. Meyvə-tərəvəzin əsas keyfiyyət göstəricilərindən olan xarici görünüşü hansı variantda düzgün xarakterizə olunur?

 1. ölçüsü, zədələnmənin növü, təzəliyi, dadı

 2. zədələnmənin növü və dərəcəsi, ölçüsü, ətirliyi

 3. forması, rəngi, təzəliyi, yetişməsi, səthinin vəziyyəti

D. iriliyi, yetişkənliyi, konsistensiyası, ətirliyi

E. zədələnmənin növü və dərəcəsi, ölçüsü, ətirliyi


 1. Təzə tərəvəzlərin təsnifatı bu cərgələrdən hansında düzgün verilmişdir?

  1. vegetativ, generativ B. kök, gövdə C. çiçək, yarpaq D. toxum, çiçək E. meyvə, toxum 1. Meyvə-tərəvəzin saxlanılması üçün hansı anbarlardan istifadə olunur?

 1. soyudulmayan və soyudulan B. birmərtəbəli, çoxmərtəbəli C. sadə və ixtisaslaşdırılmış

D. birmərtəbəli, birmərtəbəli-zirzəmili E. yerin səthində və dərinliyində olan

 1. Generativ və ya meyvəli tərəvəzlər neçə qrupa bölünür?
 1. 2 C. 5 E.7

 2. 3 D. 6
 1. Meyvə-tərəvəzin keyfiyyətli halda istehlakçılara çatdırılmasında hansı mərhələnin böyük əhəmiyyəti vardır?

 1. yetişmənin C. yığılmanın E. realizənin

 2. daşınmanın D. qablaşdırmanın
 1. Meyvə-tərəvəzin süni qurudulması prosesinə aşağıdakl sıralardan hansı uyğun gəlir?
 1. 3-4 san 0,4%-li qaynayan qələvi məhlulu ilə emaldan sonra qurutma

 2. məhsulun növündən və temperaturdan asılı olaraq 5-12 gün qurutma

 3. məhsulun növündən asılı olaraq 45º-70ºS temperaturda 3-5 saat qurutma

 4. temperatur tədricən 40ºS-dən 80ºS-yə qədər artırılaraq 9-12 saat qurutma

 5. kükürd qazına verilib sonra kölgədə qurutma
 1. Meyvə-tərəvəzin təbii qurudulması prosesinə aşağıdakl sıralardan hansı uyğun gəlir?
 1. 3-4 san 0,4%-li qaynayan qələvi məhlulu ilə emaldan sonra qurutma

 2. məhsulun növündən və temperaturdan asılı olaraq 5-12 gün qurutma

 3. məhsulun növündən və temperaturdan asılı olaraq 3-5 saat qurutma

 4. temperatur tədricən 40ºS-dən 80ºS-yə qədər artırılaraq 9-12 saat qurutma

 5. kükürd qazına verilib sonra kölgədə qurutma
 1. Şəkərlə konservləşdirmə zamanı şəkərin konsentrasiyası neçə faizdən çox olmamalıdır?

  1. 58%-dən çox olmamalıdır C.56%-dən çox olmamalıdır

  2. 62%-dən çox olmamalıdır D. 65%-dən çox olmamalıdır E. 60%-dən çox olmamalıdır 1. Nişasta istehsalı üçün əsas xammal hansılardır?
 1. paxlalı bitkilər, düyü, arpa C. dənli bitkilər, qarabaşaq, lobya

 2. kal meyvələr, soya, paxla D. darıyabənzər bitkilər, çovdar, darı

E. kartof və qarğıdalı

 1. Nişаstаnın orqаnоlеptiki göstəricilərinə nə aiddir?

  1. xarici görünüşü, dadı, nəmliyi B. rəngi, iyi, dadı və nəmliyi C. sortu, turşuluğu

D. turşuluğu, qaracaların miqdarı, nəmliyi E. rəngi, iyi və kulinаr nümunəsində хrustu 1. Kartof nişastası keyfiyyətindən asılı olaraq hansı sortlara bölünür?

  1. Ekstra, əla, 1-ci və 2-ci C. əla, 1-ci və 2-ci E. Ekstra, əla, 1-ci

  2. 1-ci və 2-ci sortlara D. Ekstra və əla
 1. Kartof nişastasının nəmliyi neçə faizdən çox olmamalıdır?

  1. 5%-dən B. 7%-dən C. 20%-dən D. 11%-dən E. 15%-dən
 1. Patka nədir?
 1. həll olan reaktiv nişasta B. duru qaynayan nişasta

C. modifikasiya edilmiş nişasta

D. kartof və ya qarğıdalı nişastasının hidrolizindən alınan bala oxşar, qatı, özlü,rəngsiz və ya sarımtıl rəngli məhsul

E. pudinq nişastası və palda əmələgətirici nişasta


 1. Şəkərin orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?

A. zərərsizlik göstəriciləri C. nəmlik, saxarozanın miqdarı

B. xarici görünüşü, iyi, dadı, məhlulun təmizliyi D. xarici görünüşü, nəmlik,

E. reduksiyaedici maddələrin miqdarı


 1. Şəkər tozunda nəmliyin miqdarı neçə faizdən çox olmamalıdır?

  1. 13-15% B. 0.14% C. 34-50% D. 83-95% E.0.01
 1. Aşağıdakılardan hansı şəkər əvəzediciləridir?
 1. rafinad qəndi, toz-şəkər C. sorbit, ksilit E. sorbit, toz-şəkər

 2. kəllə qənd, rafinad qəndi D. ksilit, saxarin, rafinad qəndi
 1. Balın orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?


A.xarici görünüşü, rəngi, nəmlik C.şəffaflığı, qatılığı, külün miqdarı

B. şəffaflığı, rəngi, qatılığı, xarici görünüşü, dad və ətriD. turşuluğu, nəmlik E. saxarozanın miqdarı, konsistensiyası, iyi


 1. Şirə balını arılar nədən hasil edirlər?

  1. bitkilərin yarpaqlarının şirin ifrazatından və mənənə, yastıca, yarpaq birələri və s. bu kimi bir sıra cücülərin yarpaqlara tökdüyü şirin maddələrdən

  2. bir neçə çiçəyin nektarından

  3. çiçəklərdən yığılan nektardan

  4. bir çiçəyin nektarından

  5. müxtəlif çiçəklərin nektarından
 1. Meyvə-giləmeyvə qənnadı məmulatının orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?
 1. quru maddənin, şəkərin, meyvənin miqdarı

 2. forma, xarici görünüş, kəsik yerin görünüşü, rəngi, dadı, iyi, konsistensiyası

 3. xarici görünüş, kəsik yerin görünüşü, turşuluğu, rəngi, dadı, forması, nəmliyi rəngi,

 4. dadı, forması, nəmliyi

 5. sulfat turşusunun, şəkərin, quru maddələrin miqdarı

 1. Bunlardan hansılar meyvə-giləmeyvə qənnadı məmulatıdır?

 1. marmelad, povidla, mürəbbə, karamel

 2. cem, sukat, jele, pastila, şokolad, konfet,

 3. kakao tozu, şokolad

 4. marmelad, pastila, povidla, mürəbbə, cem, sukat, jele

 5. povidla, jele, şokolad
 1. Konfet məmulatı nədir?

 1. buğda unu ilə şəkərdən, müxtəlif əlavələr etməklə və kimyəvi yumşaldıcılarla hazırlanan məmulat

 2. kapamel kütləsindən ibarət içlikli və içliksiz məmulat

 3. müxtəlif yeyinti xammalı qatılmaqla şəkər-patka şərbəti əsasında hazırlanmış yüksək qidalı yeyinti məhsulu

 4. kakao əziyinin və kakao yağının şəkər və digər dad və tam verici maddələrlə emalından alınan zərif desert məmulat

 5. qidalı, yüksək kalorili və asan həzm olunan zərif, çoxməsaməli, səthi şəbəkəli məmulat
 1. Konfetin orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?

 1. forması, xarici görünüşü, konsistensiyası, quruluşu, dadı və iyi

 2. ümum işəkərin və reduksiya olunan şəkərlərin miqdarı

 3. dad və iyin aydın hiss olunan, hə rbi rsor tüçün spesifik və xoşagələn olması

 4. zərif və yumşaq olması

 5. zədəsiz və deformasiyasız, səthi quru, ələ yapışmayan, çirksiz, ləkəsiz olması
 1. Aşağıdakılardan hansılar içlikli karamelin çeşididir?

 1. meyvə-giləmeyvə içlikli, likör içlikli, pomadka içlikli

 2. meyvə-giləmeyvə içlikli, likörlu, tviks

 3. pomadkalı, südlü, likörlü, qrilyajlı

 4. marsipanlı, tviks, südlü, qozlu içlikli

 5. meyvə-giləmeyvə içlikli, südlü likörlü, şokolad içlikli
 1. Şokolad və kakao istehsalında əsas xammal hansıdır?

A. kakao yağı, şəkər C. kakao tozu, su

B. şəkər, su, kakao tozu D. kakao paxlası E. kakao tozu, yağ


 1. Şokolad nədir?

A. jeleyebənzər, xoşagələn turşməzə,şirin dadlı qənnadı məhsulu

B. xırda məsəməli, yumşaq, zərif konsistensiyalı, hazırlanmasında meyvə-giləmeyvə pürelərindən, şəkərdən, yumurta ağından və digər kopük əmələgətiricilərindən istifadə olunan məmulat

C. kakao əziyinin və kakao yağının şəkər və digər dad və tamverici maddələrlə emalından alınan zərif desert

D. yağı ayrılmış kakao jmıxı

E. karamel kütləsindən ibarət olub, içlikli və içliksiz məmulat


 1. Şokolad hansı temperaturda və neçə faizdən çox olmayan nisbi rütubətdə saxlanılmalıdır?

A. temperaturu 18˚±3˚S və nisbi rütubət 75%-dən çox olmayan

B. temperaturu 16˚±3˚S və nisbi rütubət 72%-dən çox olmayan

C. temperaturu 19˚±3˚S və nisbi rütubət 73%-dən çox olmayan

D. temperaturu 10˚±3˚S və nisbi rütubət 60%-dən çox olmayan

E. temperaturu 20˚±2˚S və nisbi rütubət 70%-dən çox olmayan


 1. Marmelad nədir?
 1. tərkibində ən azı 1% pektin maddəsi, 1%-dən az olmayaraq üzvi turşu olan bütöv və ya doğranılmış meyvə-giləmeyvənin şəkərlə bişirilmiş palda konsistensiyalı məhsul

 2. jeleyəbənzər, xoşa gələn turşməzə, şirin dadlı qənnadı məhsulu

 3. xırda məsaməli, yumşaq, zərif konsistensiyalı məmulat

 4. şəkər şərbətindən bişirilərək konservləşdirilmiş meyvə və giləmeyvə

 5. formaya tökülməklə formalaşmış yapışqanlı məmulat 1. Unlu-qənnadı məmulatı istehsalı üçün əsas xammal hansıdır?

A. Buğda unu, şəkər və yağ

B. Kakao tozu, yağ

C. Kakao paxlası, şəkər, kakao yağı

D. şəkər, su, kakao tozu

E. kakao tozu, su


 1. Unlu qənnadı məmulatı hansı üsullarla yumşaldılır?

 1. kimyəvi, bioloji, fiziki

 2. kütlənin çalınaraq hava və ya karbonqazı ilə doydurulmaqla

C. duru mayadan (acıxəmrə) istifadə edilməklə

D. sıxılmış maya, quru maya tətbiq edilməkləE. soda, ammonium karbonat və ya turşu qələvi qarışığından istifadə etməklə


 1. Fiziki üsulla yumşaldılma necə aparılır?

 1. soda, ammonium karbonat və ya turşu qələvi qarışığından istifadə etməklə

 2. kütlənin çalınaraq, hava və ya karbon qazı ilə (məsələn, biskvit xəmiri) doydurulması vasitəsilə

 3. sıxılmış maya, qurumaya tətbiq edilməklə

 4. duru mayadan (acıxəmrə) istifadə edilməklə

 5. müxtəlif ədviyyələr qatılmaqla
 1. Kimyəvi üsulla yumşaldılma necə aparılır?

 1. soda, ammonium karbonat və ya turşu qələvi qarışığından istifadə etməklə

 2. duru mayadan (acıxəmrə )istifadə edilməklə

 3. sıxılmış maya, quru maya tətbiq edilməklə

 4. müxtəlif ədviyyələr qatılmaqla

 5. kütlənin çalınaraq hava və ya karbon qazı ilə doydurulmaqla
 1. Peçenyelərin orqanoleptiki göstəricilərinə nə aid edilir?

 1. səthinin vəziyyəti, rəngi, dad və ətri, nəmliyi

 2. qələvililik, islanması, peçenyenin forması, rəngi, dad və ətri

 3. yağın miqdarı, qələvililik, islanması, səthinin vəziyyəti

 4. fоrmаsı, səthinin vəziyyəti, rəngi, kəsik hissədə görünüşü, dаd və ətri

 5. nəmliyi, şəkərin və yağın miqdarı, dad və ətri
 1. “Qalet” nədir?
 1. badamlı-qozlu yağlı-şəkərli peçenye

 2. quru, nəmliyi az, unlu məmulat

 3. şəkərli xəmirdən yağlı-şəkərli peçenye

 4. çalınmış xəmirdən yağlı-şəkərli peçenye

 5. buğda unu ilə şəkərdən, müxtəlif əlavəli, kimyəvi yumşaldıcılarla hazırlanan məmulat
 1. Vafli nədir?
 1. quru, nəmliyi az, çox vaxt şəkərsiz hazırlanan unlu məmulat

 2. qidalı, yüksək kalorili və asan həzm olunan zərif, çoxməsaməli, səthi şəbəkəli məmulat

 3. buğda unu ilə şəkərdən, müxtəlif əlavələr etməklə və kimyəvi yumşaldıcılarla hazırlanan məmulat

 4. tərkibində daha çox yağ, şəkər və yumurta olan yüksək qidalılıq dəyərinə malik xoş görünüşlü qənnadı məmulatı

 5. yağlı-şəkərli xəmirdən bişirilmiş unlu qənnadı məmulatı
 1. Fizioloji fəallığa malik olmayan, lakin qidanın həzminə və mənimsənilməsinə müsbət təsir göstərən tamlı mallar hansılardır?

  1. çay və çay içkiləri, qəhvə və qəhvə içkiləri, spirtli içkilər

  2. duz, sirkə, ədviyyələr və tamlı qatmalar, spirtsiz içkilər

  3. tamlı qatmalar, spirtsiz içkilər, zəif spirtli içkilər, duz

  4. qəhvə və qəhvə içkiləri, zəif spirtli içkilər, ədviyyələr, duz

  5. spirtsiz içkilər, zəif spirtli içkilər, duz, tamlı qatmalar
 1. Çayın istehsalı prosesi hansı ardıcıllıqla aparılır?

  1. yığılma, saxlanma, soldurulma, eşilmə, sortlaşdırılma, fermentasiya, qurudulma, qablaşdırılma

  2. soldurulma, daşınma, saxlanma

  3. qurudulma, sortlaşdırılma, qablaşdırılma

  4. qablaşdırma, daşınma, sortlaşdırma

  5. fermentasiya, yığılma, qurudulma
 1. Çayın orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?

A. xarici görünüşü, rəngi, dad və ətri, iyi, dəmləndikdən sonra çay yarpağının rəngi

B. xarici görünüşü, rəngi, dadı, nəmliyi

C. rəngi, dadvəətri, kofeinin miqdarı

D. ekstraktlı maddələrin, kofeinin, taninin miqdarı

E. rəngi,ekstraktlı maddələrin,taninin miqdarı


 1. Məxməri çaylara hansı çaylar aiddir?

 1. yaşıl-kərpic, qara-plitka, yaşıl-plitka

 2. qara, yaşıl, sarı və qırmızı

 3. həbşəkilli, qara və yaşıl tozvari

 4. qara və yaşıl maye çay ekstraktı, qırmızı, sarı

 5. qara və yaşıl tozvari çay ekstraktı, qara, yaşıl
 1. Qara məxməri çayda kofeinin miqdarı neçə faizdən az olmamalıdır?

  1. 2,2%-dən az olmamalıdır C. 1,8%-dən az olmamalıdır

  2. 2,5%-dən az olmamalıdır D. 3%-dən az olmamalıdır E. 3,5%-dən az olmamalıdır 1. Satışa verilən qara məxməri çayın nəmliyi neçə faizdən çox olmamalıdır?

  1. 8,0% B. 7,5% C. 7,0% D. 6,5% E. 8,5%
 1. Ekstraktlı maddələrin miqdarına görə hansı qəhvə çeşidi digərlərindən üstündür?

  1. çiy bütöv dən B. qovrulmuş dənəvər C. qovrulub-üyüdülmüş

D. həllolan qəhvə E. əlavəli qəhvə


 1. Qovrulmuş qəhvənin keyfiyyəti hansı üsullarla qiymətləndirilir?

 1. orqanoleptiki, fiziki-kimyəvi C. histoloji,bakterioloji

 2. bakterioloji D. fiziki-kimyəvi E. Histoloji
 1. Bitkinin hansı hissəsindən alınmasına görə ədviyyələr necə təsnifləşdirilir?

  1. Bitkinin toxumundan, meyvəsindən, çiçəyindən, yarpağından, kökündən, qabığından

  2. gövdəsindən, toxumundan, zoğundan, kökündən

  3. meyvəsindən

  4. qurudulmuş yarpağından, toxumundan, çiçəyindən

  5. zoğundan, çiçəyindən, meyvəsindən
 1. Ədviyyələrin və tamlı qatmaların istehlak dəyəri nə ilə müəyyən olunur?

  1. bitkinin hansı hissəsindən alınmasına görə

  2. texniki şərtlərlərlə

C. onların tərkibində olan efir yağlarının, üzvi turşuların, qlikozidlərin, alkaloidlərin və digər dad və tam verən maddələrin miqdarı ilə

D. onların yaxşı həzm olunması ilə

E. onların tez mənimsənilməsi ilə


 1. Tamlı qatmaların təsnifatı hansı sırada verilmişdir?

A) Xörək duzu, sosuslar və pastalar, ətirli-ədviyyə bitkilərindən alınan tamlı qatmalar, yeyinti turşuları

B) Xörək duzu, sosuslar və pastalar, ətirli-ədviyyə bitkilərindən alınan tamlı qatmalar, yeyinti turşuları, meyvə-giləmeyvələrdən alınan tamlı qatmalar, tamlı mallar və ekstraksiya olunmuş çaylar

C) sosuslar və pastalar, ətirli-ədviyyə bitkilərindən alınan tamlı qatmalar, yeyinti turşuları, meyvə-giləmeyvələrdən alınan tamlı qatmalar, duza və sirkəyə qoyulmuş tamlı qatmalar, kimyəvi və sintetik üsulla alınmış tamlı qatmalar,həbşəkilli çaylar, spirtsiz içkilər

D) duza və sirkəyə qoyulmuş tamlı qatmalar, kimyəvi və sintetik üsulla alınmış tamlı qatmalar, qəhvə və qəhvə içkiləri, ədviyyələrE) meyvə-giləmeyvələrdən alınan tamlı qatmalar, duza və sirkəyə qoyulmuş tamlı qatmalar, kimyəvi və sintetik üsulla alınmış tamlı qatmalar,bitkinin kökündən alınn ədviyyələr


 1. Yodlaşdırılmış duz necə hazırlanır?

  1. 1 ton duza 25 qr kJ əlavə etməklə

  2. yer altından çıxarılmış duzlu suyun və ya daş duzdan alınmış məhlulun buxarlandırılması nəticəsində

  3. duzlu göllərin dibindən çıxarılmaqla

  4. yeraltı duz yataqlarından çıxarılıb duz dəyirmanlarında xırdalanır

  5. süni hövzələrdə, dəniz suyunu buxarlandırıb çökdürməklə
 1. Buxarlandırılmış duz necə əldə edilir?

  1. Yer altından çıxarılmış duzlu suyun və ya daş duzdan alınmış məhlulun buxarlandırılmas ınəticəsində

  2. 1 ton duza 25 qr KJ əlavə etməklə

  3. Süni hövzələrdə, dəniz suyunu buxarlandırıb çökdürməklə

  4. Duzlu göllərin dibindən çıxarılmaqla

  5. Yeraltı duz yataqlarından çıxarılıb duz dəyirmanlarında xırdalanır
 1. Şoran və ya göl duzu necə hazırlanır?

  1. duzlu göllərin dibindən çıxarılmaqla

  2. 1 ton duza 25 qr KJ əlavə etməklə

  3. yeraltı duz yataqların dan çıxarılıb duz dəyirmanlarında xırdalanır

  4. yer altından çıxarılmış duzlu suyun və ya daş duzdan alınmış məhlulun buxarlandırılması nəticəsində

  5. süni hövzələrdə, dəniz suyunu buxarlandırıb çökdürməklə
 1. Daş duz necə hazırlanır?

  1. Yer altından çıxarılmış duzlu suyun və ya daş duzdan alınmış məhlulun buxarlandırılması nəticəsində

  2. 1 ton duza 25 qr KJ əlavə etməklə

  3. Yer altı duz yataqlarından çıxarılıb duz dəyirmanlarında xırdalanır

  4. Süni hövzələrdə, dəniz suyunu buxarlandırıb çökdürməklə

  5. Duzlu göllərin dibindən çıxarılmaqla
 1. Spirtsiz içkilər təbiətindən, xammalından, istehsal xüsusiyyətindən asılı olaraq necə təsnifləşdirilir?

  1. Mineral sular, qazsız spirtsiz içkilər, qazlaşdırılmış spirtsiz içkilər, meyvə-giləmeyvə və tərəvəz şirələri, Azərbaycan şərbətləri və içkiləri

  2. təbii və süni mineral sular

  3. şərbətlər, ekstraktlar, morslar və qaynar meyvə-giləmeyvə içkiləri

  4. qazlaşdırılmış su, butulkada zavod şəraitində hazırlanan və quru qazlaşdırılmış içkilər

  5. süfrə və müalicəvi sular
 1. Spirtsiz içkilərin orqanoleptiki göstəriciləri neçə bal sistemi ilə qiymətləndirilir?

 1. 100.0 B. 10.0 C. 25.0 D. 30.0 E. 50.0 1. Pivə nədir?

A. zəif spirtli içki B. spirtli içki C. spirtsiz içki D. yağlı xammallardan alınan nastoy

E. üzüm şirəsinin qıcqırdılıb emal edilməsindən alınan içki
 1. Pivə istehsalında işlədilən əsas xammallar hansılardır?

  1. arpa səmənisi, buğda unu, mayaotu, su

  2. qarğıdalı, arpa, buğda unu, düyü xırdası

  3. arpa, ferment preparatı, mayaotu, pivə mayası, su

  4. mayaotu, pivə mayası, düyü xırdası, su

  5. qarğıdalı, arpa, düyü xırdası, su
 1. Pivənin əsas keyfiyyət göstəricilərindən olan davamlılığı nə ilə təyin olunur?

  1. günlə B. saatla C. dəqiqə ilə D. ayla E. illə 1. Pivənin davamlılığı dedikdə nə nəzərdə tutulur?

  1. soyudulması və butulkalara doldurulması

  2. onun saxlanılma müddətinin təyin edilməsi

  3. turşuluğunun təyin edilməsi

  4. karbon qazının miqdarının təyin edilməsi

  5. pivənin pasterizasiyası
 1. Etil spirti neçə üsulla istehsal edilir?

 1. 5.0 B. 4,0 C. 3,0 D. 1,0 E. 2,0
 1. Likör-araq məmulatlarının orqanoleptiki göstəriciləri neçə balla qiymətləndirilir?

  1. 10 B. 30 C. 20 D. 40 E. 50
 1. Şərabların sensor göstəriciləri neçə bal sistemi ilə qiymətləndirilir?

 1. 10.0 B. 25.0 C. 30.0 D. 50.0 E. 100.0

 1. Şərabların iyi və dadı necə təyin edilir?

  1. dequstasiya etməklə C. titrləməklə E. iyləməklə

  2. quruducu şkafda saxlamaqla D. termiki emaldan keçirməklə
 1. Şərabı tündlüyünə görə necə qiymətləndirirlər?

  1. yüngüldür, zəifdir, kəskin tünddür

  2. büzüşdürücü, az büzüşdürücü, kobud

  3. xoşagəlməyən, yumşaq, təzə kəskin

  4. yüngül, zəif, tünd

  5. yetişməmiş, kobud, xoşagələn
 1. Konyak nədir?

 1. qırmızı üzüm sortlarından hazırlanan desert şərab tipi

 2. konyak spirtinin palıd çəlləklərdə yetişdirilməsindən alınan tünd spirtli içki

 3. üzümün ağ, çəhrayı, qara, bənövşəyi, Macar və Aleatino sortlarından istehsal olunan içki

 4. şərab materialının üzərinə şəkər şərbəti, təmizlənmiş və spirtə yatırdılmış ədviyyat, çiçək və bitkilərin köklərindən alınmış nastoy əlavəli içki

 5. rektifikat etil spirti əlavə edilməklə istehsal olunan içki
 1. Tütün məmulаtının orqаnоlеptiki göstəricilərinə nə aiddir?

A. nəmliyi, tütünün tərkibindəki tоzun miqdаrı və tüstünün ətri

B. хаrici görünüşü, rəngi, tüstünün ətri və dаdı

C. nikоtinin miqdаrı, хаrici görünüş və dadı

D. хаrici görünüş, dadı və nikоtinin miqdаrıE. rəngi, tüstünün ətri və dаdı, nəmliyi


 1. Qüvvədə оlаn stаndаrtlаrа əsаsən siqаrеtlərin və pаpirоslаrın оrqаnоlеptiki göstəriciləri neçə bаll sistеmi ilə qiymətləndirilir?

 1. 30 ball B. 20 ball C. 40 ball D. 50 ball E. 60 ball
 1. Hansı sırada yeyinti yağlarının kimyəvi tərkibcə quruluşu düzgün olaraq əks olunmuşdur?

  1. 2- atomlu spirt etilenqlikolla karbon turşularının birləşməsindən əmələ gələn qliseridlərdir

  2. 2- atomlu spirt etilenqlikolla nitrat turşusunun birləşməsindən əmələ gələn üzvi turşulardır

  3. 3- atomlu spirt qliserinlə müxtəlif yağ turşularının birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb

efirlərdir

  1. 3- atomlu spirt qliserinlə mürəkkəb aromatik turşuların birləşməsindən əmələ gələn sadə efirlərdir.

  2. 3- atomlu spirt qliserinlə müxtəlif aldehidlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb efirlərdir

 1. Konsistensiyasına görə pambıq və günəbaxan yağları hansı yağlara aiddir?

A. maye B. yarımbərk C. elastiki D. piyəbənzər E. bərk

 1. Aşağıdakı hansı sırada bitki yağlarının alınması göstərilmişdir?

 1. hidrotasiya, dezodorasiya B. sintetik sterilizasiya C. bioloji, kimyəvi

D. presləmə, ekstraksiya E. presləmə, hidrotasiya


 1. Zeytun yağı necə alınır?

  1. isti və soyuq presləmə B. presləmə C. soyuq presləmə

D. ekstraksiya üsulu E. isti presləmə üsulu


 1. Bitki yağları konsistensiyasına görə neçə qrupa ayrılır?

  1. 4 B. 3 C. 5 D. 6 E. 2
 1. Bitki yağlarınin orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?

 1. şəffaflığı, nəmliyi, turşuluğu

 2. iyi, dadı, rəngi, şəffaflığı, çöküntütünün miqdarı

 3. sıxlığı, nəmliyi, rəngi

 4. konsistensiyası, çöküntünün miqdarı, yod ədədi

 5. uçucu yağ turşularının miqdarı, ərimə, donma temperaturu, şüasındıra əmsalı
 1. Aşağıdakı hansı sırada heyvanat yağları düzgün göstərilmişdir?

 1. mal, qoyun, donuz, sümük, yığma yağ

 2. donuz, qoyun, mal, kərə yağları

 3. donuz, qoyun, balıq

 4. qoyun yağı, yığma yağ, kərə yağı

 5. donuz yağı, mətbəx yağları, marqarin
 1. Yığma yağ nədən istehsal olunur?

 1. mal piyindən

 2. qoyunun quyruq piyindən

 3. donuz piyinin əridilməsindən

 4. təzə sümükdən

 5. əla və 1-ci sort yağların əridilməsindən alınan cızdağdan
 1. Marqarinin istehsalında istifadə edilən əsas xammalları göstərin?

  1. heyvanat yağı, kəsmik, hidrogenləşmiş bitki və heyvanat yağları, donuz piyi, kokos

  2. təbii və hidrogenləşmiş bitki və heyvanat yağları, donuz piyi, kokos, ole- yağ, yerfındığı, küncüt və günəbaxan yağlarından alınan salomas

  3. təbii və hidrogenləşmiş bitki və heyvanat yağları, donuz piyi, kokos, ole- yağ, raps, soya və qarğıdalı yağından alınan salamos

  4. təbii və hidrogenləşmiş bitki və heyvanat yağları, donuz piyi, kokos, ole- yağ, yerfındığı, zeytun və qarğıdalı yağından alınan salamos

  5. kərə yağı, heyvanat yağı, qaymaq, xama, kəsmik
 1. Marqarinin orqanoleptik keyfiyyət göstəriciləri neçə ball sistemi ilə qiymətləndirilir?

 1. 100 B. 30 C. 50 D. 10 E. 20
 1. Mayonez nədir?

  1. bitki yağı əsasında hazırlanan yüksək qidalılıq dəyərinə malik yeyinti məhsulu

  2. ət kombinatında mal-qaranın emalı olan xam piy və sümükdən alınan məhsul

  3. bitki yağlarının hidrogenləşdirilməsi ilə alınan məhsul

  4. yağla suyun yüksək dispersli emulsiyası

  5. bərk konsistensiyalı bitki yağı
 1. Mayonezin keyfiyyəti neçə ball sistemi ilə qiymətləndirilir?

 1. 100 B. 25 C. 20 D. 30 E. 40
 1. Qımız hansı heyvanın südündən hazırlanır?

A. At südü B. zebu südü C. keçi südü D. inək südü E. camış südü


 1. Süddə hansı dövr bakterisid faza adlanır?

 1. südün sağıldığı dövr B. bakteriyaların inkişaf edə bilmədiyi dövr

C. südün soyudulduğu dövr D. südün keyfiyyəti yoxlanılan dövr

E. südün tərkibində mikrobların sayı 5 mindən çox olmadığı dövr
 1. Südün turşuluğu hansı ölçü vahidi ilə ifadə olunur?

 1. faiz B. qram C. terner dərəcə (T dərəcə ) D. kkal E. dərəcə selsi (C dərəcə)
 1. Xamanın orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?

 1. yağın kütlə payı, turşuluğu, quru maddəsi

B. turşuluğu, xarici görünüşü, dadı və iyi

C. xarici görünüşü, rəngi, konsistensiyası, nəmliyi

D. xarici görünüşü, rəngi, konsistensiyası, dadı və iyi

E. rəngi, yağın kütlə payı, konsistensiyası, dadı və iyi
 1. Kəsmik nədir və onun hazırlanmasında hansı süddən istifadə olunur?

  1. kəsmik yağlı turşudulmuş süd məhsulu olub, çiy südü turşudub, ondan zərdabın bir

hissəsini kənar etməklə

  1. kəsmik minerallı süd məhsulu olub, yağsız südü turşudub, ondan zərdabın bir hissəsini kənar etməklə

  2. kəsmik zülali turşudulmuş süd məhsulu olub, pasterizə edilmiş südün turşudulub, ondan zərdabın bir hissəsini kənar etməklə

  3. kəsmik vitaminli turşudulmuş süd məhsulu olub, üzsüz südün turşudulub, ondan yağın bir hissəsini kənar etməklə

  4. kəsmik karbohidratlı süd məhsulu olub, üzlü südün turşudulub, ondan qaymağın bir hissəsini kənar etməklə
 1. Turş süd məhsullarında orqanoleptiki göstəricilərdən hansılarını öyrənirlər?

  1. Qablaşdırılmış taranın xarici görünüşü, məhsulun rəngi, konsistensiyası, iyi və dadı

  2. Qablaşdırılmış taranın xarici görünüşü, suyun və uçucu maddələrin miqdarı

  3. Iyi, dadı, turşuluq ədədi, konsistensiyası, məhsulun rəngi

  4. Iyi, dadı, uçucu maddələrin miqdarı, qablaşdırılmış taranın xarici görünüşü

  5. Qablaşdırılmış taranın xarici görünüşü, uçucu maddələrin miqdarı, iyi və dadı
 1. Kəsmik istehsalında hansı süddən istifadə olunur?

  1. pasterizə edilmiş süddən C. zülali süddən E. ərgin süddən

  2. sterilizə edilmiş süddən D. dondurulmiş süddən
 1. Şəkərlə qatılaşdırılmış üzlü və üzsüz südün orqanoleptiki keyfiyyət göstəricilərindən hansı göstəricilər əsas sayılır?

A. yağın kütlə payı, turşuluğu, quru maddəsi

B. xarici görünüşü, dadı və iyi, nəmliyi

C. xarici görünüşü, rəngi, konsistensiyası, nəmliyi

D. rəngi, konsistensiyası, dadı və ətri

E. rəngi, yağın kütlə payı, konsistensiyası


 1. Quru süd konservlərinə nələr aiddir?
  1. Yağlı və yağsız quru süd tozu, quru ayran, quru zərdab, quru qaymaq, quru pəhrizi turşudulmuş süd məhsulları, qurut, dondurma və uşaq qidası üçün süd qurusu qarışıqları

  2. şəkərli və şəkərsiz quru qaymaq

  3. südəmər uşaqlar üçün quru süd

  4. quru “Malyutka”, “Malış”

  5. tez həll olan quru süd 1. Kərə yağının keyfiyyəti neçə ball sistemi ilə qiymətləndirilir?

A. 25 B. 30 C. 10 D. 50 E. 100


 1. Şpatel ilə kərə yağının hansı orqanoleptiki göstəricisi təyin edilir?

  1. konsistensiyası B. Dadı C. rəngi D. şəffaflığı E. iyi
 1. Orqanoleptiki üsulla kərə yağının hansı göstəriciləri müəyyən edilir?

  1. dad və ətri, turşuluğu, rəngi

  2. dad və ətri, konsistensiyası, rəngi

  3. ətri, konsistensiyası, rəngi, sabunlaşma ədədi

  4. dad və ətri, turşuluğu, şəffaflığı

  5. dad və ətri, rəngi, suyun və uçucuyağların miqdarı
 1. Ovxalanan kərə yağı qüsuru hansı səbəbdən baş verir?

  1. olein turşusunun oksidləşərək dioksistearin turşusunun əmələ gəlməsi

  2. texnoloji əməliyyatlara, xüsusən temperatur rejiminə düzgün əməl edilməməsi

  3. zülalların parçalanaraq pepton əmələ gəlməsi

  4. süd yağında olan linol turşusunun oksidləşməsi və yağ plazmasında həll olan azotlu birləşmələrin miqdarının artması

  5. süd yağının polimerləşməsi, yağın səthində turşuluğun, peroksid ədədinin və həll olan azotlu birləşmələrin artması
 1. Ənənəvi kərə yağında xalis yağın miqdarı nə qədər olmalıdır?

 1. 82,5% B. 82,5 və 81,5% C. 78-77% D. 71-72,5 % E. 72,5%
 1. Kərə yağının əsas fiziki-kimyəvi göstəriciləri hansıdır?

 1. şokoladlı kərə yağında kakaonun miqdarı B. turşuluq və yağsız quru qalıq

C. nəmlik və yağın faizlə miqdarı D. bal əlavəlidə balın miqdarı

E. şəkər əlavə edilmiş yağda şəkərin miqdarı
 1. Hansı pendirə qursaq mayalı pendir deyilir?

  1. müxtəlif pendirləri, kəsmiyi, kərə yağını və digər süd məhsullarını 79- 90°S-də 20-30 dəq əritməklə hazırlanan məhsula

  2. mal-qaranın otlaqlarda bəslənməsi dövründə alınan yüksək keyfiyyətli xam süddən hazırlanan məhsula

  3. süd turşusuna qıcqırdan bakteriyalarla dələmələnməsindən alınan məhsula

  4. südün qursaq mayası ilə dələmələnməsindən alınan məhsula

  5. qoyun südündən hazırlanan, rəngi sarımtıl ağ, dadı və iyi spesifik xoşa gələn məhsula 1. Hansı pendirə süd turşulu pendir deyilir?

  1. müxtəlif pendirləri, kəsmiyi, kərə yağını və digər süd məhsullarını 79- 90°S-də 20-30 dəq əritməklə hazırlanan məhsula

  2. südün qursaq mayası ilə dələmələnməsindən alınan məhsula

  3. süd turşusuna qıcqırdan bakteriyalarla dələmələnməsindən alınan məhsula

  4. mal-qaranın otlaqlarda bəslənməsi dövründə alınan yüksək keyfiyyətli xam süddən hazırlanan məhsula

  5. qoyun südündən hazırlanan, rəngi sarımtıl ağ, dadı və iyi spesifik xoşa gələn məhsula 1. Orqanoleptiki göstəricilərinə görə pendirlər neçə bal sistemi ilə qiymətləndirlir?

 1. 30.0 B. 50.0 C. 100.0 D. 10.0 E. 25.0
 1. Pendirlərin orqanoleptiki göstəricilərinə nə aiddir?

  1. daxili şəkli, rəngi, nəmliyi, konsistensiyası, xarici görünüş

  2. daxili şəkli, rəngi, dad və iyi, konsistensiyası, xarici görünüş

C. dad və iyi, daxili şəkli, xörək duzunun miqdarı

D. yağlılığı, dad və iyi, konsistensiyası, rəngi, daxili şəkli

E. turşuluğu, daxili şəkli, rəngi, xarici görünüşü


 1. Motal pendiri istehsalında hansı növ süddən istifadə edilir?

  1. inək südü B. keçi südü C. camış südü D. qoyun südü E. dəvə südü
 1. Orqanoleptiki qaydada dondurmanın keyfiyyəti neçə bal sistemi ilə qiymətləndirlir?

  1. 30.0 B. 50.0 C. 100.0 D. 10.0 E. 25.0 1. Dondurmanın saxlanılma müddəti nədən asılıdır?

A. kimyəvi tərkibindən, çeşidindən

B. müxtəlif dad və ətir verən maddələr qarışığının miqdarından

C. saxlanılma şəraitindən

D. orqanoleptiki göstəricilərin keyfiyyətindən

E. nəmliyi və quru maddənin miqdarından


 1. Yumurtanın emalı məhsulları hansıdır?

A. yumurtanın ağı, sarısı və qabığı

B. kalsium, maqnezium və fosfor duzları ilə zəngin yumurta qabığı

C. yumurta melanjı və yumurta tozu

D. yumurtanın ağı və sarısı

E. pəhriz yumurtası, aşxana yumurtası 1. Laboratoriya şəraitində yumurtanın təzəliyi necə müəyyən edilir?

  1. Yumurta sarısının indeksi ilə

  2. Yumurtaların üstündə yumurtlanan tarixi göstərən stamp ilə

  3. Yumurtanın keyfiyyəti ilə

  4. Yumurtanın kütləsi ilə

  5. Yumurtanın qabığının rəngi ilə
 1. Hansı yumurtalar pəhriz yumurtaları adlanır?

 1. yumurtalanan gündən sonra 7gün ərzində realizə olunan

 2. çəkisi 45q-dan az və müxtəlif qüsurlara malik olan

 3. hava kamerasının hündürlüyü 7 mm-dən çoxolmayan

 4. soyuducuda120 sutkadan çox saxlanılmayan

 5. saxlama müddəti çeşidləmə günündən etibarən 25 gündən çox olmayan 1. Təzə pəhriz yumurtasında sarı indeksinin qiyməti hansıdır?

  1. 0,4-0,45 B. 0,2-0,3 C. 0,3-0,4 D. 0,25-0,3 E. 0,1-0,2 1. Keyfiyyətlilik əlamətlərinə görə ət necə qiymətləndirilir?

 1. defrostasiya edilmiş, buğlu, azacıq dondurulmuş B. təzə, təzəliyi şübhəli, köhnə

C. dondurulmuş, soyudulmuş, buğlu D. buğlu, təzə, defrostasiya edilmiş

E. soyumuş, donu açılmış, buğlu
 1. Termiki vəziyyətinə görə cəmdəklər necə qiymətləndirilir?

 1. defrostasiya edilmiş, buğlu, azacıq dondurulmuş, köhnə

 2. buğlu, soyumuş, soyudulmuş, dondurulmuş, çox soyudulmuş, defrostasiya edilmiş, donu açılmış

 3. dondurulmuş, soyudulmuş, buğlu, defrostasiya edilmiş, köhnə

 4. təzə, təzəliyi şübhəli, köhnə, donu açılmış, buğlu

 5. təzə, soyumuş, donu açılmış, buğlu, çox soyudulmuş
 1. Qoyun və keçi əti cəmdəyi ticarətə hansı halda daxil olur?

  1. yarımcəmdək halında

  2. bütöv cəmdək halında

  3. cəmdəyin ¼ hissəsi halında

  4. hər yarımcəmdək standart sxem üzrə 9 hissəyə bölünmüş halda

  5. hər yarımcəmdək 3 əmtəə sortuna bölünmüş halda
 1. Bərk birləşdirici toxumaya nə aiddir?

  1. qan, limfa, retikulyar toxuma

  2. retikulyar birləşdirici toxumadan əmələ gəlib, bir-birindən yumşaq birləşdirici toxuma qatları ilə ayrılan dairəvi yağ hüceyrələrindən ibarət toxuma

  3. sıx kollagen, sıx elastin, qığırdaq toxumaları

  4. sümük toxuması

  5. yağ, piqment toxumaları
 1. Ətin əsas və ən dəyərli toxuması hansı hesab edilir?

  1. əzələ C. qan E. sümük

  2. yağ D. limfa
 1. Ət çıxarı nədir?

 1. ət istehsalı üçün xammal

 2. normal yemlənmiş heyvanın diri halda fiziki kütləsindən 3% mədə bağırsaq möhtəviyyatına edilən güzəşt çıxıldıqdan sonra qalan kütləsi

 3. buğlu cəmdəyin kütləsinin heyvanın diri kütləsinə nisbəti

 4. heyvanı kəsdikdə alınan cəmdəyin kütləsi

 5. heyvanların ətlik məhsuldarlığı
 1. Diri kütlə nədir?

 1. heyvanı kəsdikdə alınan cəmdəyin kütləsi

 2. buğlu cəmdəyin kütləsinin heyvanın diri kütləsinə nisbəti

 3. heyvanların ətlik məhsuldarlığı

 4. ət istehsalı üçün xammal

 5. normal yemlənmiş heyvanın diri halda fiziki kütləsindən 3% mədə bağırsaq möhtəviyyatına edilən güzəşt çıxıldıqdan sonra qalan kütləsi
 1. Quş ətinin kimyəvi tərkibi nədən asılıdır?

  1. cəmdəyin texnoloji emal üsullarından və keyfiyyətindən

  2. termiki vəziyyətindən və təzəlik dərəcəsindən

  3. saxlanılma şəraitindən və müddətindən

  4. yaşından, cinsiyyətindən

  5. quşun növündən, yaşından, köklük dərəcəsindən, cəmdəyin hissələrindən, quşun yemindən, bəslənməsi üsullarından
 1. Ov quşları hansı qruplara bölünür?

 1. meşə quşları, dağ quşları,çöl quşları, su quşları, batağlıq quşları

 2. tetra, sibirxoruzu, ağ kəklik, qırqovul, batağlıq quşları

 3. qaşqaldağ, ordək, qazlar, cüllütlər, dağ kəkliyi

 4. dağ kəkliyi, dağ hindtoyuğu, su quşları

 5. boz kəklik, bildirçin, qaşqaldaq, meşə quşları
 1. Təzə kolbasanın üst səthi necə olmalıdır?

A. qiyməsi yumşaq və dağılan, üzərində boz ləkələr olan

B. qiymənin rəngi həm kəsiyin qabığa yaxın hissəsində, həm də orta hissədə boz ləkələrsiz olmalıdır

C. solğun boz rəngli, böyük boşluqlu, yapışqanlı

D. quru, bütöv, möhкəm, elastiкi, təmiz, yanıqsız, кifsiz olub, qiyməyə möhкəm sıхılmalıdırE. qabığı çirkləndirilmiş, kif atmış və seliyə bulaşmış


 1. Hansı кolbasaların səthində ağ quru кifin olmasına yol verilir

  1. bişmiş kolbasaların B. Çiy hslənmiş kolbasaların C. Qiymələnmiş kolbasaların

D. ət çörəkləri kolbasalarınin E. pəhriz kolbasalarının


 1. Ticarət müəssisələrinin anbarlarında və mağazalarda ət кonservlərini hansı müddətdən çoх saхlamaq məsləhət görülmür?

  1. 8 ay B. 9 ay C. 12 ay D. 10 ay E. 11 ay 1. Ət konservləri neçə dərəcə selsidə sterilizasiya olunur?

A. 110-120ºS-də B. 90-110ºS-də C. 80-100ºS-də D. 90-100ºS-də E.80-110ºS-də

 1. Hansı məhsullar subməhsullar adlanır?

  1. mal qaranın kəsilməsindən əldə edilən, yemək üçün yararlı daxili üzvlər, ayaqlar, quyruq, kəllə, yelin

  2. döş hissəsi, kürək hissəsi, kəllə, quyruq

  3. sağ və sol kürək, bud hissəsi

  4. döş hissəsi, arxa hissəsi, yelin

  5. kürək hissəsi, çiyin hissəsi, kəllə 1. Morfoloji əlamətlərinə görə ət-subməhsulları neçə qrupa bölünür?

  1. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 1. Termik vəziyyətinə görə görə subməhsullar hansı halda ola bilər?

  1. keyfiyyətinə görə standart şərtlərə müvafiq

  2. baytarlıq vəsiqəsi ilə müşayiət edilən

  3. soyumuş, soyudulmuş, dondurulmuş

  4. xüsusi qablaşdırılmış

  5. təzə, təmiz, hər hansı xəstəlik nəticəsində dəyişiklik, xarab olma əlamətləri hiss olunmayan
 1. Ətli-sümüklü subməhsullarına heyvanın hansı üzvləri aiddir?

  1. qaraciyər, ağciyər, ürək, diafraqma, nəfəs borusu, böyrəklər, yelin, dil, beyin, dalaq

  2. donuz, mal və qoyun ayaqları, donuz və qoyun kəlləsi, mal dodaqları və qulaqları

  3. qat-qat, qursaq, donuz mədəsi, dalaq

  4. mal kəlləsi, qoyun və mal quyruqları

  5. qaraciyər, ağciyər, donuz və qoyun kəlləsi
 1. Yumşaq subməhsulları qrupuna heyvanın hansı üzvləri aiddir?

  1. qat-qat, qursaq, donuz mədəsi, dalaq

  2. qaraciyər, ağciyər, donuz və qoyun kəlləsi

  3. mal kəlləsi, qoyun və mal quyruqları

  4. donuz, mal və qoyun ayaqları, donuz və qoyun kəlləsi, mal dodaqları və qulaqları

  5. qaraciyər, ağciyər, ürək, diafraqma, nəfəs borusu, böyrəklər, yelin, dil, beyin, dalaq
 1. Yayıldığı mühitə və həyat tərzinə görə balıqlar neçə qrupa bölünür?

  1. 5 B. 6 C. 4 D. 7 E. 8

 2. Balıqları neçə üsulla duzlayırlar?

 1. 3.0 B. 2.0 C. 5.0 D. 4.0 E. 6.0 1. Ədviyyatlı – duzlu bütöv balıqlardan preservlər hansı balıqlardan hazırlanır?

 1. хırda siyənəкlərdən, кilкə, salaкa, хəmsi və başqa хırda balıqlardan

 2. akula, skat, xəşəm, ziyad

 3. skumbriya, tunes, siyənək, kefal

 4. çəki, çapaq, külmə, suf, naqqa

 5. ilanbalığı, qızılbalıq, nərə, kambala 1. Duzlanma dərəcəsinə görə tünd duzlanmış balıqlarda duzun miqdarı neçə faizdən yuxarı olur?

 1. 6-10% B. 2-4% C. 14%-dən yuxarı D. 7-9% E. 10-13%

 1. Dənəvər kürünün bütün sortlarında xörək duzunun miqdarı neçə faizdən çox olmamalıdır?

  1. 3,5-5%-dən B. 2,0-2,5%-dən C. 1,0-1,5%-dən D. 2,5-3,0%-dən E. 1,8-2,2%-dən

Yüklə 53,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə