En-glish pho-net-icsYüklə 4,87 Mb.
səhifə1/39
tarix06.05.2018
ölçüsü4,87 Mb.
#42895
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


SEDAT ERDOĞAN

EN-GLISH PHO-NET-ICS

SEDAT ERDOĞAN

EN-GLISH PHO-NET-ICS

PREFACE


TÜRKİYE’DE YABANCI DİL EĞİTİMİNİ ENGELLEYEN

‘KEMİKLEŞMİŞ HATALAR’
Yabancı dil eğitimi, ülkemizde yıllardır çözülememiş en önemli sorunlardan biridir. Çok uzun süredir bu sorunun ötelenmiş veya çözülememiş olması, bu sorunu kemikleştirmiş, bir devlet sorunu haline getirmiştir. Burada, sorun, ana unsurdan (hedef dilin ses bilinci) kaynaklanmaktadır. Bir dili başka dillerden ayıran en önemli özellik ‘ses düzenidir’.
ANA SORUN 1:

İngilizce, Almancanın...ses sistemi = düzeni Türkçeleştirilmiştir. İnanılması güç ama, okullarımızda yabancı dil eğitimi yapılırken ana unsur olarak ‘Türkçenin ses düzeni = sistemi’ kullanılmaktadır. Böylece ‘Türkçe aksanlı’ yabancı dil eğitimi ortaya çıkmıştır. Okullarda öğrencilerimize hedef dilin ses bilinci eğitimi verilmediği için, mecburen yabancı dil derslerinde Türkçe sesletim düzeni kullanılmaktadır. Bir dilin bu yöntemle öğrenilmesi, öğretilmesi mümkün değildir. Hiçbir gelişmiş ülkede de bunun örneği yoktur. Başka bir ifadeyle, okullarımızda yabancı dil eğitimi yapılırken, hedef dilin sesbilim (fonoloji - genel ses sistemi) bilgisi = ‘ana unsur’ doğru ve uygun kullanılmamaktadır.

Halbuki dilin asıl kaynağını oluşturan seslerin değiştirilmesi veya başka dillerden alınması mümkün değildir. Bu konuda zorlama olursa dili kullanan insanlar arasında anlaşmazlıklar doğar, çünkü dilde zorlama olmaz. Her dil, kendi kuralları içinde yaşar ve gelişmesini sürdürür. Bir dili, diğer bir dilden ayıran en temel faktör, o dilin ses sistemidir, düzenidir. Bir dilin ses düzenini çözmeden gerçek anlamda o dili öğrenmek mümkün değildir. Temel dil öğretimi için ses bilincinin kazan-dırılması esastır. Dünya ülkeleriyle uyumlu hale gelebilmemiz için mutlaka okullarımızda yabancı dilin ses sistemi öğretilmelidir.

Örneğin, Türkçe, İngilizcenin ses kurallarıyla öğretilebilir mi? Bu düşünülemez, uygulanması bile teklif edilmez, edilemez. Sonuçta İngilizce de, Türkçenin ses kurallarıyla öğrenilemez, öğretilemez. Anadilin ses kuralları, ancak ve ancak yan unsurdur, yan unsur olarak da kullanılmalıdır.

ANA SORUN 2:
Dilin hammaddesi, temel yapı taşı olan ‘ses’, ülkemizde sadece telaffuz olarak algılanmaktadır, görülmektedir. Doğru telaffuz, temel malzemesi ses olan dilin, ancak ve ancak yan unsurudur. ‘Ses’, ise dili meydana getiren ana unsurdur. Dil ile ilgili diğer tüm olaylar ise yan unsurdur. Tüm yan unsurlar gücünü ana unsurdan alır. Okuma, yazma, konuşma, dinleme... becerilerinin özü sestir. ‘Ses’ sadece konuşmayı (telaffuzu) etkiler demek, gerçek İngilizceden veya bilimden uzaklaşmaktır. Başka bir ifadeyle, İngilizcenin sadece tek yönüne odaklanmak demektir. ‘Ses bilinci’ okuma, yazma ve dinlemeyi en az konuşmayı etkilediği kadar etkiler. Sayılar nasıl matematiğin her dalını etkiliyorsa, ‘sesler’ de dilin her yönünü etkiler.

Bir dilin kendine özgü ‘sesleri’, o dilin anayasasını oluşturur. Bir ülkeyi ayakta tutan o ülkenin anayasasıdır, bir dili ayakta tutan o dilin sesleridir. Başbakan ülkeyi yönetir, ‘ses’ dili yönetir.
ANA SORUN 3:

İlk ve orta öğretim yabancı dil dersi öğretim programı gereği,ses öğretimi yapılmak zorundadır. Ancak okullarımızda hedef dilin sesletim öğretimi yapılmamaktadır. Daha kötüsü, sesletim öğretiminin yapılıp yapılmadığı da denetlenmemektedir. Bir dilin genel ses sistemini, dil öğretmenleri özel alan bilgisi olarak bilmek zorundadır. Ancak Türk yabancı dil öğretmenleri, hedef dilin ve anadilin genel ses sistemini yeterince bilmemekte, bilimden uzak ve yanlış sesler kullanmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde bir dil öğretilirken (hangi dil olursa olsun) ses bilincinin kazandırılması esas olup ilk önce öğrencilere ses bilinci verilmektedir.NEDEN TÜRKİYE’DE YABANCI DİL EĞİTİMİ ÇOK ZAYIF?

Erdoğan, bu konuyla ilgili olarak verdiği bilgide, Milli Eğitim Bakanlığının Yabancı Dil Öğretim Programına çok uzun yıllardır tam uyulmadığını belirterek, Türkiye’de yabancı dil eğitiminin ‘göz göre göre’ yanlış yapıldığını söyledi.’(Tekirdağ Yeni İnan Gazetesi, 05/01/2012)
ON BİNLERCE ARAŞTIRMA VE ONLARCA DENEYSEL ÇALIŞMA SONUCUNDA ‘SESLE BAŞLAYAN VE SİSTEMLİ SES EĞİTİMİ ALAN’ BİREYLERİN DİLİ KOLAYLIKLA ÖĞRENDİKLERİ BELİRLENMİŞTİR...


YAPILAN ARAŞTIRMALARDAN ÖRNEKLER:

*Beynin, kelimeyi bir bütün olarak değil de, ses dizimine bağlı olarak algıladığı, (Gh. Wettstein, Badour, 2006)

*Çocukların kendi kendilerine ses bilincini edinemedikleri, ses bilincinin bir plan dahilinde öğretilmesi gerektiği, (Riben, Perfetti, 1989)

*Alfabetik dillerde ses bilinci eğitiminin zorunlu bir öncelik olduğu, hatta bunun öğrenmenin kalbi olduğu, (Ziegler, Goswami, 2005)

*Ses bilinci çalışmalarına çok erken yaşlarda başlanması gerektiği, (Stanke, 2001)

*Sözlü dil ile yazılı dil arasında vazgeçilmez bir ilişki olduğu,

(Bentolila, Gombert, 2005).

*Ses - şekil (harf) ilişkisini keşfetmenin zorunlu olduğu, ortaya çıkmıştır. (Sprenger, Charolles, 2003)

*İngilizce sözcüklerin yaklaşık % 84’ ünde ses uyumu vardır. (Approximately % 84 of English words are phonetically regular. (Wiley Blevins, 1998)

*Türkçenin 2004 yılına kadar yanlış teknik, yöntem ve yaklaşımla öğretimi de, hedef dildeki ‘kemikleşmiş hataların’ düzeltilmesini geciktirmiştir, geciktirmektedir. Çünkü anadil öğretimi, yabancı dil öğretiminin en önemli yan unsurlarından biridir. (Sedat Erdoğan, 2012)

TEMEL SONUÇ:

Bir dilin ses bilgisi, o dilin şifresidir, anayasasıdır. Beyin, hedef dilin ses sistemini mutlaka kabul etmelidir. (Ses bilincinin erken yaşta verilmesi) Bunun için, ana dil ile hedef dil arasındaki ses ayrımlarını bilmek zorundadır. Ses bilinci verilmeden bir dili öğretmek, öğrenmek dilcilik tekniği bakımından mümkün değildir. Bir dilin ‘ses düzenine’ göz göre göre uyulmaz ise, konuşma dili ile yazı dili arasında uyum sağlanamaz.

Eğer yapılmaya çalışılan bir işte ciddi bir problem, çözülemeyecek kadar ciddi bir sorun, var ise bu, o işin kesinlikle (%100) özündedir.

DİLİN ÖZÜ / ANA UNSURU = ‘SES’ TİR.


Dürüstlük sadece konuşmayı etkilemez, tam aksine hayatımızın her yönünü etkiler. Aynı şey dilin ana unsuru olan ‘ses’ için de geçerlidir.

TABLE OF CONTENTS


INTRODUCTION: ENGLISH SPELLINGS / PHONEMES 11
CHAPTER I: FOSSILIZED PRONUNCIATION ERRORS 33

A SCHWA / STRESS 35B FRONT VOWEL / STRESS 51

C PRESENT SIMPLE –S AND –ES ENDINGS 69

PAST SIMPLE –D AND –ED ENDINGS 77

-ED ADJECTIVES

PLURAL NOUN –S AND –ES ENDINGS 83


CHAPTER II: VOWEL PHONEMES 95

A SHORT VOWELS 97

B LONG VOWELS 119

C DIPH – THONGS / TRIPH – THONGS 141
CHAPTER III CONSONANT PHONEMES 165

A BI-LABIALS 167

B LABIO – DENTALS 175

C DENTALS 179

D ALVEOLARS 185

E ALVEO – PALATALS 199

F RE-TROFLEX 209

G PALATAL 213

H VELARS 217
CHAPTER IV SYLLABLE SYSTEM 237
CHAPTER V FEATURES OF CONNECTED SPEECH 267
CHAPTER VI BRITISH ENGLISH & AMERICAN ENGLISH 305

CHAPTER VII TURKISH SELF – TAUGHT WITH

ENGLISH PHONETIC PRONUNCIATION 323
APPENDIX 395
PHONETICIANS 415

GLOSSARY 435
REFERENCES 445

INTRODUCTION


ENGLISH

SPELLINGS / PHONEMES

ENGLISH LETTERSVOWELS

SEMI-VOWELS

CONSONANTS

a /eɪ/

w   /dʌbəl juː/

b    /biː/

e  /iː/

y    /waɪ/

c    /siː/

i   /aɪ/
d    /diː/

o  /əʊ/  /oʊ/
f     /ef/

u   /juː/
g    /dʒiː/h    /eɪtʃ/j    /dʒeɪ/k    /keɪ/l    /el/m   /em/n   /en/p   /piː/q    /kjuː/r   /ɑː/  /ɑːr/s     /es/t    /tiː/v     /viː/x   /eks/z   /zed/ /ziː//eɪ/

/iː/

/e/

/aɪ/

/əʊ/

/uː/

/ɑː/

/eɪ/

/biː/

/ef/

/aɪ/

/əʊ/

/kjuː/

/ɑː/

/eɪtʃ/

/siː/

/el/

/waɪ/
/juː/
/dʒeɪ/

/diː/

/em//dʌbəl juː/
/keɪ/

/iː/

/en/
/dʒiː/

/es/
/piː/

/eks/
/tiː/

/zed/
/viː/
LIST OF PHONETIC SYMBOLS

VOWELS


1 /ɪ/ minute /ˈmɪnɪt/

2 /iː/ eat /iːt/


3 /æ/ bad /bæd/

4 /ʌ/ love /lʌv/

5ː/ car /kɑːʳ/
6 /e/ bed /bed/
7 /ɒ/ wash /wɒʃ/

8ː/ four /fɔːʳ/


9 /ʊ/ look /lʊk/

10 /uː/ two /tuː/


11 /ə/ sugar /ˈʃʊgəʳ/

12ː/ girl /gɜːʳl/


DIPHTHONGS (TWO VOWELS TOGETHER)

13 /ɪə/ ear /ɪəʳ/

14 /ʊə/ tour /tʊəʳ/

15 /eə/ hair /heəʳ/


16 /eɪ/ face /feɪs/

17 /ɔɪ/ boy /bɔɪ/

18 /aɪ/ my /maɪ/
19 /əʊ/ go /gəʊ/

20 /aʊ/ house /haʊs/


CONSONANTS

21 /p/ pen /pen/

22 /b/ blue /bluː/

23 /t/ tea /tiː/

24 /d/ dog /dɒg/

25 /k/ kiss /kɪs/

26 /g/ good /gʊd/
27 /f/ fat /fæt/

28 /v/ very /ˈveri/

29 /θ/ month /mʌnθ/

30 /ð/ this /ðɪs/

31 /s/ sister /ˈsɪstəʳ/

32 /z/ his /hɪz/

33 /ʃ/ she /ʃiː/

34 /ʒ/ television /ˈtelɪˌvɪʒən/


35 /tʃ/ cheap /tʃiːp/

36 /dʒ/ job /dʒɒp/


37 /m/ come /kʌm/

38 /n/ sun /sʌn/

39 /ŋ/ sitting /ˈsɪtɪŋ/
40 /h/ hot /hɒt/

41 /l/ late /leɪt/

42 /r/ wrong /rɒŋ/

43 /j/ yes /jes/

44 /w/ we /wiː/
ENGLISH SOUNDS COMPARED to TURKISH SOUNDS

SHORT VOWELS


1

/e/

Bed

/bed/

2

/æ/

Kâlp

Bad


/kælp/

/bæd/

3

/ɪ/

Build

/bɪld/

4

/ə/

Kır

Sister


/kər/

/ˈsɪstəʳ/

5

/ʌ/

Cut

/kʌt/

6

/ʊ/

Book

/bʊk/

7

/ɒ/

Dog

/dɒg/

*English Short Vowels ...x... Turkish Short Vowels.
LONG VOWELS

8

/iː/

Cip

Jeep


/dʒip/

/dʒiːp/

9

/ɜː/

Göl

Girl


/gɜl/

/gɜːʳl/

10

/ɑː/

Kar

Car


/kɑr/

/kɑːʳ/

11

/uː/

Kul

Cool


/kul/

/kuːl/

12

/ɔː/

Form

Sport


/fɔrm/

/spɔːʳt/

*English Long Vowels ...=... Turkish Short Vowels.

DIPH-THONGS

13

/ɪə/

/ɪr/

Bir

Beer


/bir/

/bɪəʳ/

14

/ʊə/

/ʊr/

Tur

Tour


/tur/

/tʊəʳ/

15

/eə/

/er/

Şer

Share


/şer/

/ʃeəʳ/

16

/eɪ/
Şey

May


ei/

/meɪ/

17

/ɔɪ/
Boy

Boy


/bɔi/

/bɔɪ/

18

/aɪ/
Ayran

My


iran/

/maɪ/

19

/əʊ/

/oʊ/

Kov

Go


/kow/

/gəʊ/

20

/aʊ/
Havuz

House


/hɑwuz/

/haʊs/

NOTE:

ENGLISH LONG VOWELS are SHORTER than TURKISH LONG VOWELS

TURKISH SHORT VOWELS are LONGER than ENGLISH SHORT VOWELS

ENGLISH LONG VOWELS = TURKISH SHORT VOWELS

Yüklə 4,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə