Ənvər Çingizoğlu ŞUŞA ŞƏHƏRİ


səhifə5/67
tarix11.07.2018
ölçüsü
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

62. Şəfi Hacı Hüseynəli oğlu 
Arvadı -  Həlimə
Oğlanları -  Mirzə, Hacı, Kazım 
Qızları -  Mələk, Səriyyə
63. Həsən Bağır oğlu 
Arvadı -  Tükəzban 
Oğlu -  Abdin
64.  Fətəli Ağababa oğlu 
Arvadı -  Qızyetər
Oğlanları -  İmamqulu, Ələkbər, Ələsgər 
Qızları -  Hüsnü, Xanım
65.  Kərbəlayı Yusif Zikirəli oğlu 
Arvadı -  Zeynəb
Oğlu -  Əli (arvadı -  Bədircahan, qızı -  Əzət)
Qızı -  Ballı
66.  Rəcəb Nəbican oğlu 
Arvadı -  Qönçə
Oğlu -  Şirin
Qızları -  Səkinə,  Şahnisə 
Qardaşları -  Əkbər, Məmmədbağır 
Anası -  Nənəş
67. Əliməmməd Zaman oğlu 
Avadı -  Xanım
Oğlanları -  Məmmədəli,  Həsən, Kərim 
Qızları -  Şərəf, Fatma, Güllü
68. Rəcəbəli Vəli oğlu 
Arvadı -  Bəyim
Oğlanları -  Məmmədhəsən, Məmmədbağır, Məmmədəli 
Qızları -  Şəkər, Nabat, Xeyrənsə
69. Ağarza Hacı Əhməd oğlu 
Arvadı -  Seyidanası
Oğlu -  Mustafa 
Qızı -  Səkinə
Qardaşları  -   Əkbər  (arvadı  -  Şərəf,  qızları  -   Məhtəban, 
Şirin), Əsgər
22
70. Əbdürrəzzaq Ağa Hüseyn oğlu 
Oğlanları -  Əli, Nəcəf
Qızı -  Qönçə
71. Ağakişi Ağacan oğlu -  İrana gedib. 
Arvadı -  Nənəş
72. Məşədi Fətəli Dostəli oğlu 
Anası -  Şahnisə
Oğlanlan -  Əli, Əsəd 
Qızları -  Xanım, Mələk 
Qardaşı -  Tahir 
Arvadı -  Gövhər
73. Baba Əliyar oğlu 
Arvadı -  Mələk
Oğlanlan -  Əbdürrəhim,  Süleyman 
Qızlan -  Balaxanım, Əzət, Xırda 
Anası -  Bahar
74.  Kərbəlayı Əzim Hüseyn oğlu 
Arvadı -  Bəyim
Qardaşı -  Həzrətqulu 
Bacısı -  Səkinə 
Anası -  Bədir
75. Əmin Hacı Murad oğlu 
Arvadı -  Bəyim 
Oğlanlan -  Hacı, Təhmiraz
Qızlan -  Mina, Qızxanım, Gövhər, Xədicə
76. Hüseyn Yadigar oğlu 
Arvadı -  Telli
Oğlu -  Baba
Qızlan -  Sona, Yasəmən
77.  Hüseyn Hacı Baba oğlu 
Arvadı -  Zeynəb
Oğlu -  Kərim
Qızları -  Şəkər,  Dürrə, Gülsüm
78.  Ağa bəy Əlihüseyn ağa oğlu 
Arvadı -  Şahzeynəb xanım
23


Oğlu -  Baba bəy (arvadı -  Bacıxanım, oğlu -  Əsəd),
Qulu bəy, Qasım bəy
Qızları  -  Gövhər xanım,  Səkinə  xanım,  Xanım  xanım,  Sona 
xanım
79.  Kərbəlayı Allahverdi Məmmədhəsən oğlu 
Arvadı -  Pərzad
Oğlanları -  Ağaməmməd, Həsən 
Qızı -  Mələk
80. Məşədi Abdin Bağır oğlu 
Arvadı -  Cahan
Oğlu -  Nəcəf 
Qızı -  Ayna
81. Adıgözəl Nəmi oğlu -  İrana gedib.
Bacıları -  Balaxanım, Yasəmən 
Anası -  Zəhra
82.  Kərbəlayı Razi Mirzəbaba oğlu 
Arvadı -  Nənəxanım
Oğlanları -  Kərbəlayı  Qulu (arvadı -  Xeyrənsə,  oğlu -  Şirin, 
qızı -  Əzət), İmamqulu (arvadı -  Əzət), Baba
83.  Hacı Əzim Məşədi İman oğlu 
Arvadı -  Mahpəri
Oğlu -  Şükür 
Qardaşı -  Abdulla 
Bacısı -  Mina 
Anası -  Bibixanım
84. Hacı Həzrətqulu Əliməmməd oğlu
Oğlanlan  -   Əli  (arvadı  -   Əziz,  oğlu  -   Abdulla,  qızı  -  
Bacıxanım), Məmməd (arvadı -  Gövhər, qızı -  Xırda), İbrahim
85.  Hacı İmamqulu oğlu 
Arvadı -  Xanım 
Qardaşı -  Mehdiqulu 
Anası -  Bəyim
86.  Kərbəlayı Xudaverdi Ağababa oğlu 
Arvadı -  Mürəssə
Oğlu -  Məmməd (arvadı  -  Pəri, oğlu -  Rəhim)
24
Qızları -  Mina, Balaxanım
87. Məşədi Pənci Əli oğlu
Oğlanlan -  Həsən (arvadı -  Səkinə, qızı -  Şərəf),
Məmməd, Əli
88. Cəfərqulu Məmmədsəfi oğlu 
Anası -  Pəri
1848-ci  ildə  Təbrizli  məhəlləsinin  əhalisi  dövlət  tərəfindən 
kameral  siyahıya  alınıb.  Həmin  siyahıdan  çıxanş,  edib  yazımıza 
köçürürük.
Təbrizli məhəlləsi
1.  Kərbəlayı Yusif Zikirəli oğlu 
Oğlu -  Kərbəlayı Əli
Oğlu -  Məmmədəli
2. Baba Məşədi Kərim oğlu
Qohumu Cabbarın oğlanlan -  Abbas, Qulu, Muxtar
3. Məşədi Ələsgər Ağacan oğlu
Oğlanlan -  Sadıq, Mehdiqulu, Mustafa, Məmmədəli
4. Kərim Hüseynqulu oğlu 
Qardaşı -  Ağa
5. Məşədi Fətəli Dostuməli oğlu 
Oğlanlan -  Əli, İbrahim, Əsəd, Həsən
6. Əbdürrəzzaq Ağahüseyn oğlu
Oğlanlan -  Əbdürrəhim, Süleyman, Əli (oğlu -  Nəcəfəli) 
Ölmüş Babanın oğlu -  Nəcəfqulu
7. Rza Hacı Əhməd oğlu
8. Məşədi Ələsgər Hacı Əhməd oğlu
9. Ələkbər Hacı Əhməd oğlu
Qardaşlan -  Hacı, Mustafa, Məmmədtağı, Məmməd
10. Kərbəlayı Əzim Ağahüseyn oğlu 
Qardaşı -  Həzrətqulu
11. Əliməmməd Məmmədzaman oğlu
Oğlanlan -  Məmmədəli, Həsən, Kərim, Əbdürrəhman
12. Rəcəb Nəbican oğlu 
Oğlanları -  Şirin, Məmmədəli 
Qardaşları -  Gülməmməd, Məmmədbağır
25


13. Əmin Hacı Murad oğlu  •
Oğlanları -  Hacı, Təhməz, Ağa
14.  Məmmədcəfər Abdin oğlu 
Oğlu -  Qulu
15. Hacı Səfər Molla Nurməmməd oğlu 
Oğlanları -  Əsgər, Abbas, Zeynal, İsmayıl
16.  Cəfər Məşədi Nurməmməd oğlu 
Oğlanlan -  Kərim, Həsən
Qardaşları  -   Əkbər  (oğlanlan  -   Fərəc,  Şükür.  Allahverən), 
Məmməd (oğlu -  Kərim)
17. Məşədi Qulu Hacı Zeynalabdin oğlu 
Oğlanlan -  Bağır, Tağı
Qardaşlan -  Fərəc, Nəsir
18.  Rəcəbəli Vəli oğlu
Oğlanları  -   Məmmədhəsən,  Məmmədbağır,  Məmmədəli 
Hüseyn, İbrahim
19. Məşədi Məmmədhüseyn Hacıbaba oğlu 
Oğlanlan -  Kərim,  Salah
20. Fətəli Kərbəlayı Ağababa oğlu 
Oğlanları -  İmamqulu, Əli
21. Məşədi Həsən Bağır oğlu 
Oğlanları -  Abdal, Fərəc, Nəsir
Qardaşlan -  Əbdül (oğlanları -  Nəcəf, Baba), Əli
22.  Kərbəlayı Allahverdi Məmmədhəsən oğlu 
Oğlu -  Ağaməmməd
23. Hacı Əzim İman oğlu 
Oğlanları -  Şükür, Nəsir 
Qardaşı -  Əsəd
24.  Məşədi Hüseyn Xudadad oğlu
Oğlanlan -  Dadaş, Ələsgər, Əkbər, Məmmədəli.  Bağır
25. Məmmədbağır Zaman oğlu 
Qardaşlan -  Sadıq, Kazım
26. Məşədi Hüseyn Əbdüləzim oğlu 
Oğlanlan -  Dadaş, Ələkbər, Abdül
27. Hacı Məmmədəli Qoca oğlu
26
Oğlanlan -  Rəhim (oğlu -  Əli), Abbas
28. Hacı Şahbaz oğlu 
Qardaşı -  Abbas 
Oğlanları -  Hidayət, Fərəc
29. Məşədi Hacı Əkbər oğlu
Oğlanları -Məmmədqulu, Qulu, Həşim, Süleyman, Yəhya
30. Qulu Kərbəlayı Bayram oğlu
Oğlanlan -  Tağı, Mehdiqulu, Nağı, Abış, İsmayıl, Sadıq
31.  Kərbəlayı Razi Mirzə Baba oğlu
Oğlanları  -   Kərbəlayı  Qulu,  Kərbəlayı  İmamqulu  (oğlanlan 
-  Şükür, Məmmədəli), Baba, Hüseynqulu
32. Tağı Hacı Lətif oğlu
Oğlanlan -  Əliməmməd, Hüseyn, Zeynalabdin
33. Məşədi Məmmədəli Allahverdi oğlu 
Oğlanlan -  Həsən, Kəlbəli, Cabbar
34. Məşədi İsmayıl Ağababa oğlu
Oğlanlan -  Məmməd, Əbdürrəhim, Əhməd, Mahmud
35. Allahverdi Duru oğlu
Oğlanlan -  Həsənqulu, Tağı, Əliqulu, Ağa,  Nağı
36.  Kərbəlayı Məmməd Duru oğlu
Oğlanları -  Həsənqulu, İmamqulu, Məmmədqulu
37.  Məşədi Əli Hacı Həzrətqulu oğlu
Qardaşlan -  Məmməd, İbrahim (oğlanlan -  Həsən, Abdulla)
38. Məşədi Məmməd Xudaverdi oğlu 
Oğlu -  Rəhim
39.  Məşədi Pənci Əli oğlu
Oğlanlan  -   Məmmədəli  (oğlanları  -   Abbasqulu,  Nəcəfqulu, 
İmamqulu), Həsən (oğlanları -  Allahverdi, Allahverən)
40. Məşədi Ələsgər Abdulla oğlu
Oğlanlan  -   Kərbəlayı  Hüseyn (oğlu  -  Qulu),  Həsən  (oğlu -  
İsmayıl), Sadıq
41. Məşədi Məmmədtağı Eyvaz oğlu
Oğlanları -  Abdulla (oğlanları -  Məmmədəli,  Kərim), Rza
42.  Musa Eyvaz oğlu 
Oğlanlan  - Cəfər,  Həsən
27
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə