Epilepsi ve Ben Resim Yarışmaşı Başvuru FormuYüklə 11,66 Kb.

tarix30.12.2017
ölçüsü11,66 Kb.


Epilepsi ve Ben Resim Yar›flmas› Baflvuru Formu

“Epilepsi ve Ben” resim yar›flmas›, çocuk epilepsi hastalar›na sosyal destek sunmak amac›yla Türk Epilepsi ile Savafl Derne¤i

taraf›ndan organize edilmekte, sanofi-aventis Grup'un sponsorlu¤unda gerçeklefltirilmektedir. Yar›flman›n amac›, epilepsi

konusunda fark›ndal›¤› art›rmak, epilepsisi olan çocuklar›n kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden etkilenen

bireyleri ve aileleri birlefltirmektir.

Kimler kat›labilir: Yar›flmaya, epilepsisi bulunan 16 yafl alt›ndaki çocuklar kat›labilir.

Tarih: ...................................................................

Eserin ad›: ................................................................... (doldurulmas› zorunlu de¤ildir)

Lütfen bu formu doldurup, eseriniz ile birlikte gönderiniz. Eserinizin arkas›na ayr›ca, ad›n›z›, soyad›n›z›, adresinizi ve doktorunuzun

ad›n› ve soyad›n› da yaz›n›z.

Yar›flmaya kat›lan kiflinin:

Ad›......................................................................  Soyad›...................................................................

Adresi.............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................Posta Kodu...................................................................  fiehir...................................................................

Telefon Numaras›............................................................................ (Lütfen flehir alan kodunuzu da ekleyin)

Ebeveyninin ya da gözetmeninin:

Ad›..........................................................................  Soyad›........................................................................

Adresi.............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................Posta Kodu...................................................................  fiehir...................................................................

Telefon Numaras›............................................................................ (Lütfen flehir alan kodunuzu da ekleyin)

Hekiminin:

Ad› Soyad› .............................................................................

Kat›l›mc› kategorisi:

 6-11 yafl             12-16 yaflResmin türü:

 

Sulu Boya

 Ya¤l› veya kuru pastel

       Ya¤l› boya       Kar›fl›kBoyutlar:

 Ka¤›t ya da tuvalin k›sa kenar› 25 cm'den k›sa olmamal›d›r. Resimleri çerçevelemeyiniz. Bu ifllem, sergiden önce

yar›flma koordinasyon merkezi taraf›ndan yap›labilir.

Kat›l›mc›lar›n kiflisel bilgileri, sadece yar›flma yöneticileri taraf›ndan kullan›lacakt›r. Kat›l›mc›n›n eseri, sergi, kitap, takvim vb. için

seçilirse, sadece kat›l›mc›n›n ad› ve soyad› ve eserin bafll›¤› ile birlikte kullan›lacakt›r. Ödül kazanan eserler bas›nda yer alabilir.

Bu formu doldurarak, afla¤›da belirtilenlere onay veriyorum:

“Epilepsi ve Ben” Resim Yar›flmas›'na kat›lmak istiyorum.

Gönderdi¤im resim, bana ait orijinal bir eserdir. Bu resim, telif hakk› ya da ticari markaya tabi de¤ildir.

Resmimin sergilenmesi, yar›flma katalo¤unda yer almas› ya da yar›flma ile ilgili di¤er bas›l› malzemeler ve internette ad›m ve

soyad›m ile birlikte kullan›lmas› için onay veriyorum.

Verdi¤im iletiflim bilgilerinin, proje koordinasyon merkezi taraf›ndan benimle iletiflim kurmak için kullan›labilece¤ini biliyorum.Ebeveyninin ya da gözetmeninin:

Ad› Soyad› .............................................................................   ‹mzas›.............................................................................

TR.GNL.11.01.16

Bu resim yar›flmas› çocuk epilepsi hastalar›na sosyal destek sunmak amac›yla Türk Epilepsi ile Savafl Derne¤i taraf›ndan organize edilmekte, sanofi-aventis

Grup'un sponsorlu¤unda gerçeklefltirilmektedir. Resimlerin de¤erlendirmesi ve ödül alacak adaylar›n belirlenmesi Türk Epilepsi ile Savafl Derne¤i’nin

koordinasyonunda olup, sanofi-aventis Grup’dan ba¤›ms›zd›r. Kat›l›mc› ve kiflisel bilgiler yar›flma haricinde baflka bir alanda kullan›lmayacakt›r.

‹MZALANMIfi ve TAM OLARAK DOLDURULMUfi BAfiVURULAR YARIfiMAYA KABUL ED‹LECEKT‹R.

Eserler, 30 Nisan 2011 tarihine kadar, cortex iletiflim, manolyal› sok., no: 22 34330 Levent, ‹stanbul adresine gönderilmelidir.

De¤erlendirme Jüri taraf›ndan yap›lacakt›r. Ödül töreni 4 Haziran 2011 tarihinde gerçeklefltirilecektir.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə