Er är vanligaYüklə 445 b.
tarix26.09.2017
ölçüsü445 b.

  • Även internationella policyn är vanliga och då ska länder, efter att på något sett erkänt eller godkänt policyn, ta åtgärder för att uppnå de mål som ställs i den.


 • Även internationella policyer är vanliga, och då ska länder, efter att på något sätt ha erkänt eller godkänt en policy, vidta åtgärder för att uppnå de mål som ställs i den.Tillräckliga kommunikativa färdigheter för kandidatexamen

 • Tillräckliga kommunikativa färdigheter för kandidatexamen

 • Goda kommunikativa färdigheter för magisterexamen

 • Utmärkta kunskaper i svenska

 • (svenska som skolutbildningsspråk)

 • Goda kunskaper i svenska

 • (finska som skolutbildningsspråk) • Sofia Ask:

 • Handledning, öga mot öga (jfr respons)

 • Skriva större uppsatser, bitarna faller på plats (jfr problemlösning, strategier)

 • Rådfråga andra studenter som gått igenom systemet med gott resultat (jfr goda modeller)

Språket i en vetenskaplig uppsats skall i princip vara osynligt, det vill säga det skall förmedla utan att märkas. Detta innebär att det bör vara formellt, sakligt och språkligt korrekt. Det kännetecknas dessutom av exakthet (precision), överskådlighet och koncentration.

 • Språket i en vetenskaplig uppsats skall i princip vara osynligt, det vill säga det skall förmedla utan att märkas. Detta innebär att det bör vara formellt, sakligt och språkligt korrekt. Det kännetecknas dessutom av exakthet (precision), överskådlighet och koncentration.

 • Citerat ur Uppsatshandboken (1999) • Skriv personligt och varierat.

 • Skriv enkelt men inte som du talar.

 • Tänk på klarhet, överskådlighet och precision.

 • Följ skriftspråkets regler.

 • Utnyttja hjälpmedel.Språklig ofelbarhet är inget ideal.

 • Språklig ofelbarhet är inget ideal.

 • En rimlig strävan är istället att utveckla en allmän språkkänsla som är tillräckligt god för att mestadels leda oss rätt och som utesluter att vi begår grova fel.

 • Jag föreslår att vi skiljer mellan en lapsus och en fadäs. En lapsus är ett slarvfelsbetonat fel medan en fadäs är ett fel som sprider sig i texten och lämnar ofördelaktiga upplysningar om skribenten.

 • ... en god allmän språkkänsla är förenlig med lapsusbetonade fel men inte med fadäser.

 • Citerat ur Avhandlingens språkdräkt (2002)   • Om du inte kan säga det du menar,
   • tvingas du mena det du kan säga.


Skrivkonventioner

 • Skrivkonventioner

 • Stavning

 • Ordböjning

 • Felen är oftast av lapsustyp. Använd hjälpmedel.

 • Ord och fraser

 • Meningsbyggnad

 • Koherent text

 • Felen riskerar vara av fadästyp

 • Stil

 • Summan av kardemumman

 • En bra text fungerar på alla nivåer.Genomsnittlig meningslängd ca 20 ord

 • Genomsnittlig meningslängd ca 20 ord

 • Enklare meningsbyggnadEx.

 • Ex.

  • Även om alla humanitärrättskonventioner inte definierar lagliga kombattanter utan vissa, som till exempel GC III artikel 4, direkt definierar krigsfångar betyder inte att de som uppfyller kraven för uppställs för att erhålla krigsfångestatus inte skulle anses som lagliga kombattanter, och därför också de undgå åtal för delaktighet i konflikten.


  • Alla humanitärrättskonventioner definierar inte lagliga kombattanter, utan vissa, till exempel GC III artikel 4, definierar krigsfångar. De som uppfyller de ställda kraven för krigsfångestatus kan ändå anses som lagliga kombattanter och undgår då åtal för delaktighet i konflikten.


Ex. 1

 • Ex. 1

 • Enligt Perlman (2003) har huvudelementet i bekräftande terapi att göra med hurudana attityder psykologer och terapeuter har gentemot homo- och bisexualitet, och resultaten i en undersökning av Burckell och Goldfried (2006) visar att lhb-individer föredrar terapeuter som, bland annat, understöder en lhb-identitet men som ändå förstår att den identiteten bara utgör en aspekt av en person.

 • Meningen omfattar 54 ord.

 • Rekommenderad genomsnittlig meningslängd är 20 ord. • Enligt Perlman (2003) har huvudelementet i bekräftande terapi att göra med vilka attityder psykologer och terapeuter har gentemot homo- och bisexualitet. Resultaten i en undersökning av Burckell och Goldfried (2006) visar att lhb-individer föredrar terapeuter som, bland annat, understöder en lhb-identitet men som ändå förstår att den identiteten bara utgör en aspekt av en person.Ex. 2

 • Ex. 2

 • Som en av de tidigaste kyrkofäderna (många patristiker placerar honom helst utanför denna skara och sätter honom istället bland apologeterna. Själv använder jag här, något förenklat, begreppet kyrkofäder i en vid betydelse och inkluderar Justinus bland dem) ger han oundgänglig information om förhållandena under det andra århundradet och kristendomen i tidig postapostolisk tid.

 • Inskottet omfattar 31 ord.

 • Jfr närminnet släpper sammanhanget efter 9 ord • Som en av de tidigaste kyrkofäderna ger Justinus oundgänglig information om förhållandena under det andra århundradet och kristendomen i tidig postapostolisk tid. Visserligen placerar många patristiker honom helst utanför denna skara och sätter honom istället bland apologeterna. Men själv använder jag här, något förenklat, begreppet kyrkofäder i en vid betydelse och inkluderar därför Justinus bland dem.Ex. 3

 • Ex. 3

 • Som exempel kan nämnas ett beslut om utmätning, om det i domen endast anges parternas namn tvingas utmätningsmannen att skaffa ytterligare information från t.ex. befolkningsregistret. • Som exempel kan nämnas ett beslut om utmätning: om endast parternas namn anges i domen tvingas utmätningsmannen skaffa ytterligare information från t.ex. befolkningsregistret.Ex. 4

 • Ex. 4

 • Susan Sundback har i sin artikel [titel, årtal] funnit tre attitydkomplex när hon mätte folks attityder till invandring och religiös pluralism. Nationell stolthet, invandrartolerans och invandrarfientlighet. • Susan Sundback har studerat folks attityder till invandring och religiös pluralism. [referens] Hon fann tre attitydkomplex, nämligen nationell stolthet, invandrartolerans och invandrarfientlighet.Ex. 5

 • Ex. 5

 • År 1997 anställdes ännu en tjänsteinnehavare till denna enhet. Denna tjänsteinnehavares uppgift kom att innefatta nära samarbete med näringsavdelningen vid landskapsmyndigheten samt därtill att bevaka närings- och strukturpolitiska frågor. • Denna tjänsteinnehavares uppgift kom att innefatta

  • nära samarbete med näringsavdelningen vid landskapsmyndigheten
  • därtill att bevaka närings- och strukturpolitiska frågor.


 • Tjänsteinnehavarens uppgift kom att innefatta nära samarbete med näringsavdelningen vid landskaps-myndigheten och därtill bevakning av närings- och strukturpolitiska frågor. • Exempel: På samtliga företag påverkande faktorer

 • Skriv i stället: Faktorer som påverkar samtliga företag

 • Exempel: De ur de anställdas synvinkel mer betydande optionsprogrammen uppkom ...

 • Skriv i stället: Optionsprogrammen, som ur de anställdas synvinkel är mer betydande, uppkom ... • Sambandsorden är som trafikmärken i texten.

 • Använder du tydliga och klara vägvisare gör du det lättare för läsaren att navigera sig fram i texten.Additiva samband, uttrycker tillägg:

 • Additiva samband, uttrycker tillägg:

 • ex. och, även, dessutom

 • Temporala samband, uttrycker tidsföljd:

 • ex. då, innan, samtidigt

 • Kausala samband, uttrycker orsak:

 • ex. därför, eftersom, följaktligen

 • Adversativa samband, uttrycker motsättning:

 • ex. men, ändå, däremotSkribenterna uttrycker runt 70 samband på 1000 ord

 • Skribenterna uttrycker runt 70 samband på 1000 ord

 • Typerna av samband som uttrycks skapar konnektionsmönsterMarknadsföring/

 • Marknadsföring/

 • Högre betyg

 • Additiv

 • Adversativ

 • Kausal

 • TemporalI detta kapitel gör jag en avgränsning

 • I detta kapitel gör jag en avgränsning

 • Om du ser på ditt favoritprogram

 • Därför bör vi underlätta beslutsprocessen

 • I tabell 4 kan vi se x

 • Genom att studera x får man insikt i y

 • Ser man djupare på x

 • Som forskare är manFörfattar-jaget i marknadsföring beskriver över lag arbetssätt i större utsträckning än historia.

 • Författar-jaget i marknadsföring beskriver över lag arbetssätt i större utsträckning än historia.

 • Författar-jaget i historia är ändå främst skribent, medan författar-jaget i marknadsföring också kan ha åsikter och vara personlig.

 • Kvinnliga skribenter vägleder mer.

 • Kvinnliga skribenter är mer personliga.Exempel: Avhandlingen analyserar

 • Exempel: Avhandlingen analyserar

 • Skriv i stället: I avhandlingen analyseras

 • Skriv i stället: I avhandlingen analyserar jag

 • Exempel: Avhandlingen strävar efter

 • Skriv i stället: I avhandlingen strävas efter

 • Skriv i stället: Jag strävar efterHa inte flera referenter i en och samma text!

 • Ha inte flera referenter i en och samma text!

 • Ex.

 • När man synar kommissionens rapport finner man emellertid att man fullständigt saknar kompetens inom området.

 • Vem är man?Se upp!!

 • Se upp!!

 • ”Nära men inte riktigt”: Kan leda läsaren på totalt fel spår och kräver för det första uppmärksamhet av läsaren och för det andra tolkning.

 • ”Falska vänner”

 • Termer, fackspråk • Exempel:

 • Det har argumenterats att principen rent av har uppnått jus cogens-status ...

 • Skriv i stället: har hävdats

 • Exempel

 • ... och dess betydelse har blivit betonad på nytt i Generalförsamlingens deklaration angående territoriell asyl ...

 • Skriv i stället: har betonatsOrginell ’ursprunglig’

 • Orginell ’ursprunglig’

 • Signifikant ’betydande’

 • Kritisk ’avgörande’

 • Operera ’verka’

 • Chans ’risk’Jämför:

 • Jämför:

 • based on

 • focused on

 • related to

 • associated with • Baserat på min empiriska forskning anser jag det vara motiverat att göra vissa förändringar.

 • Den empiriska undersökningen [har] fokuserat på att undersöka beteendet hos kunderna.

 • Skapandet av en identitet är relaterat till en process där engagemang och förtroende utvecklas. • Denna svaghet har hanterats med stöd i NN.

 • Valen av företag gjordes i enlighet med NN.

 • Forskningen om detta har under en längre tid sammanlänkats med snabbrörliga produkter på B2C-marknader.

 • Fokus har legat mot att intervjua personer som arbetar med kundrelationer.Tidigare vanl. Nu

 • Tidigare vanl. Nu

 • På basen av -> baserat på (based on)

 • Lämna bort -> fokusera på (focus on)

 • Fästa uppmärksamhet vid

 • Sträva till -> ämna (aim to)

 • Skild -> specifik (specific) • I språkgranskningen bedömer språkgranskaren om

 • följande kriterier uppfylls i tillräcklig grad:

 • Texten representerar enhetlig sakprosastil

 • Texten är sammanhängande och klar

 • Texten är fri från påverkan från andra språk

 • Meningsbyggnaden är korrekt

 • Syftningarna är korrekta och tydliga

 • Prepositionerna är rätt använda

 • Ord och uttryck är rätt använda

 • Finlandismer har undvikits

 • Böjningen är korrekt

 • Stavningen är korrekt

 • Svenska skrivregler följs

Svensk stavningskontroll (word med tillägget Svefix finns på ÅA)

 • Svensk stavningskontroll (word med tillägget Svefix finns på ÅA)

 • Att översätta EU-rättsakter (finns på nätet)

 • Svenskt lagspråk i Finland (finns på nätet)

 • Myndigheternas skrivregler (finns på nätet)

 • Svensk ordbok (finns på www.ne.se för abo.fi-användare)

 • Svenska Akademiens ordlista (finns på www.saol.se och som app)kostnadsfri hjälp med bearbetningen av språket

 • kostnadsfri hjälp med bearbetningen av språket

 • en pedagogisk verksamhet: stöd men inte korrekturläsning

 • en kommunikationslärare går igenom cirka 10 sidor text med skribenten (max. 3 ggr)

 • tidsbokning på språkcentrets webbplats

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə