Erməni xəyanətiYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/49
tarix11.03.2018
ölçüsü2,8 Kb.
#31237
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49 
 
 
 
 
 
 
Erməni xəyanəti: 
 
 
Terror, soyqırım və  
deportasiya siyasəti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2009 
 
  
Layihənin rəhbəri və  
tərtibçi – müəllif:                   Sabir Hüseynov 
 
Redaktor:                              Adil ġirin 
 
BuraxılıĢa məsul:                  Aslan XankiĢiyev 
                                   MüĢviq  Nağıyev 
 
 
 
 
Zəngin faktoloji səciyyə daĢıyan bu kitabda ermənilərin Azərbaycan xalqına 
qarĢı  apardığı  soyqırımı  və  genosid  siyasəti,  Dağlıq  Qarabağ  ətrafında  baĢ  verən 
hadisələr,  Qarabağ  və  Ġrəvan  xanlıqlarının  tarixi,  Azərbaycan  iqtidarında  həyata 
keçirdiyi  qətiyyətli  və  çevik  diplomatiya  ölkəmizin  danıĢıqlar  prosesində  tutduğu 
mövqe,  münaqiĢənin  yalnız  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyü  və  suverenliyi 
formatında həll olunması barədə məlumat verilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  4722110018  qrifli nəĢr 
      121-2008 
 
 
 
ISBN - 978 995225 - 108 - 1  
 
 
 
 
 
© “Avropa nəĢriyyatı servis” MMC, 2009 
 
 
  
Erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarĢı həyata keçirilən soyqırımı və 
təcavüz siyasətinin iki yüz ilə yaxın bir tarixi vardır. Bu mənfur siyasətin məqsədi 
azərbaycanlıları  tarixi  torpaqlarından  qovmaq,  bu  ərazilərdə  erməni  tarixçilərinin 
və  ideoloqlarının  uydurduğu  “Böyük  Ermənistan”  dövləti  yaratmaq  idi.  Müəyyən 
tarixi dövrlərdə bəzi aparıcı dünya dövlətlərinin planlarına uyğun gələn bu siyasəti 
reallaĢdırmaq  üçün  müntəzəm  surətdə  ideoloji,  hərbi  və  təĢkilatı  xarakterli  iĢ 
aparılmıĢ,  tədbirlər  həyata  keçirilmiĢ,  ən  müxtəlif  üsul  və  vasitələrdən  istifadə 
edilmiĢdir. Xalqımızın tarixi kobud Ģəkildə saxtalaĢdırılmıĢ, maddi və mədəniyyət 
abidələrimiz,  toponimlərimiz  erməni  tarixçiləri  və  “ideoloqlarının”  təcavüzünə 
məruz  qalmıĢdır.  Onlar  millətçiliyi  və  Ģovinizmi,  qonĢu  xalqlara  nifrət 
ideologiyasını  əsas  tutaraq  “milli-mədəni”,  siyasi  və  hətta  terrorçu  təĢkilatlar 
yaratmıĢ,  erməni  diasporunun  və  lobbisinin  imkanlarını  bu  məqsədlərə  səfərbər 
etmiĢlər. 
 
Ġlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
 
  
I FƏSĠL 
 
“BÖYÜK ERMƏNĠSTAN” UYDURMASI: 
Terror, soyqırımları və özgə torpaqlarına yiyələnmək “ideologiyası” 
 
Ermənilərin əcdadları hesab edilən qəbilələrin yerləĢdiyi Yuxarı Fərat vadisi 
sonralar  Urartu  dövlətinin,  Midiya  (Mada)  imperiyasının  və  Ġran-Əhəməni  
Ģahlığının tərkibinə daxil olmuĢdur. Əhəməni Ģahlığının süqutundan sonra Balkan 
yarımadasından  Kiçik  Asiyaya  köçüb  gəlmiĢ  və  erməni  tarixçilərinin 
“erməniləĢdirdiyi”,  əslində  isə  ermənilərin  əcdadları  olduğu  güman  edilən  (!) 
qəbilələrin  Yuxarı  Fərat  vadisində  kiçik  bir  knyazlığı  istifadə  edərək  tədriclə 
güclənən  bu  knyazlıq  (tarixĢünaslıqda  “erməni  çarlığı”  da  adlandırılır  -  müəllif) 
mənĢəcə  parfiyalı  olan  (yəni  erməni  olmayan!)  II  Tiqranın  (e.ə.95-55) 
hakimiyyətinin  əvvəllərində  qonĢu  ölkələrə  (Kiçik  Asiyanın  qərbinə  və 
Mesopotamiyaya  doğru,  yəni  Ģərqə  -  Azərbaycana  doğru  yox!!!)  iĢğalçı  yürüĢlər 
edərək,  qısa  bir  müddət  ərzində  öz  hakimiyyəti  altında  olan  ərazini  geniĢləndirə 
bildi. Lakin e.ə.66-cı ildə Roma sərkərdəsi Pompey II Tiqranın   hərbi qüvvələrini 
darmadağın  etdikdən  sonra  Kiçik  Asiyanın  Ģərqində  mövcud  olmuĢ  bu  knyazlıq 
müstəqil dövlət kimi tarix səhnəsindən silinib getmiĢdir. 
Kiçik Asiyanın Ģərqində ermənilərin yenidən siyasi səhnəyə gəlməsi xristian 
dininin meydana gəlməsi və yayılması dövrünə təsadüf edir. 
Xristianlığı  qəbul  etdikdən  bir  müddət  sonra  vahid  xristian  kilsəsindən  üz 
döndərən  ermənilər  təriqətçi  monofizitlərin  tərəfinə  keçdilər  və  özlərinin  əlahiddə 
Qriqoryan  kilsəsini  yaratdılar.  Qriqoryan  kilsəsi,  artıq  erməni  dövlətinin  mövcud 
olmadığı  Ģəraitdə,  erməni  icmalarının  təkcə  dini  deyil,  eyni  zamanda  siyasi 
himayəçisi  funksiyasını  da  yerinə  yetirməyə  baĢladı.  Qriqorian  kilsəsinin  idarə 
etdiyi  ermənilər  bu  vaxtdan  baĢlayaraq  öz  mövqelərini  qoruyub  saxlamaq  və 
təcavüzkar  məqsədlərinə  nail  olmaq  üçün  Ģəraitin  dəyiĢməsindən  istifadə  edərək, 
baĢqa sözlə “küləyin istiqamətindən” asılı olaraq həmiĢə daha güclü xarici qüvvəyə 
sığınmaq yolunu tutdular. Belə ki, ermənilər Xilafət iĢğalları zamanı Bizansa qarĢı 
ərəb  xəlifələri  ilə  sövdələĢməyə  girdilər.  Ərəb  xəlifələri  Bizansa  qarĢı  təriqətçi-
monofizit erməniləri müdafiə etdilər. Beləliklə, Qriqorian kilsəsi öz təsir dairəsini 
geniĢləndirmək  və  keçmiĢ  erməni  knyazlığını  dirçəltmək  üçün  ilk  dəfə  ərəb 
iĢğalları dövründə fəallaĢdı. 
QonĢularına  xəyanət  edərək  ərəb  xəlifələrinə  sığınan  və  yadelli 
təcavüzkarlar  tərəfindən  müdafiə  olunan  Qriqorian  kilsəsi  öz  missionerləri 
vasitəsilə  qonĢu  ərazilərdə,  o  cümlədən  Azərbaycan  dövləti  olan  Qafqaz 
Albaniyasının  qərb-dağlıq  ərazilərində  (indiki  Dağlıq  Qarabağda  və  indiki 
Ermənistan  Respublikasının  mövcud  olduğu  Qərbi  Azərbaycan  topraqlarında) 
yaĢayan  yerli  alban-xristian  əhali  arasında  qriqorianlığı  yaymağa  baĢladı.  Zaman 
keçdikcə 
zorla 
qriqorianlaĢdırılmıĢ 
alban 

Azərbaycan 
tayfalarının 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə