ƏSƏdulla qüBRƏt oğlu cəFƏrov azərbaycanin ilk sakiNLƏRİ Bakı-Elm-2004Yüklə 346,52 Kb.

səhifə66/66
tarix08.03.2018
ölçüsü346,52 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

leocoğrafıyası Ümuınittifaq arxeoloji sessiyanın materialları. 
Bakı, 1985 (rus dilində) 
Hüseynov  M.M.,  İsmayılov  Q.S.  Azıx  və  Tağlar 
mağaralarından  aşkar  olunmuş  eneolit  dövrü  tapıntıları. 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə 
və hüquq seriyası. Bakı, 1967, №1. 
İsmayılov  Q.S.  Quruçay  və  Köndələnçay  vadisində 
qədim mədəniyyət izləri. Bakı, 1981. 
Klark  C.D.  Tarixəqədərki  Afrika.  Moskva,  1977  (rus 
dilində) 
Kazımov  Qəzənfər.  Azərbaycan  dilinin  tarixi.  Bakı, 
2003. 
Kalandadze  A.K.  Soni  mağarası  və  onun  mədəniyyəti. 
Gürcüstan  mağaraları.  III  cild.  Tbilisi,  1965  (rus  və  gürcü 
dillərində) 
Korobkov  İ.İ.  Nüvələrin  təyini  metodikası.  Sovet 
arxeologiyası jurnalı, 1963, №4 (rus dilində) 
Korobkov  İ.İ.  Şərqi  Aralıq  dənizi  sahilinin  paleoliti. 
Dünya paleoliti. II cild. Leninqrad, 1978 (rus dilində) 
Qara yanvar. Bakı, 1990 (rus dilində) 
Qeybullayev  Q.  Ə.  Azərbaycanlıların  etnogenezisinə 
dair. Bakı, 1991,1 cild (rus dilində) 
Qeybullayev Q. Qarabağ. Bakı, 1990. 
Lümley A.Dö. Aralıq dənizi sahillərinin qədim və orta 
paleoliti. Paris, 1971 (fransız dilində) 
Lümley A.'Dö. İlk insanlar. Paris, 1998 (fransız dilində). 
Lübin 
V.P. 
Azərbaycanın 
qədim 
paleolitinin 
öyrənilməsinə dair. Antropologiya məsələləri  jurnalı. 1960, 
№3 (rus dilində) 
Lübin  V.P.  Alt  paleolit  əmək  alətlərinin  tədqiqinin 
metodikası məsələləri. Arxeoloji tədqiqat materialları. 1965, 
№131 (rus dilində) 
Lübin  V.P.  Alt  paleolit.  SSRi  ərazisində  daş  dövrü. 
Leninqrad, 1970 (rus dilində) 
Lübin V.P. Qafqazın mustye mədəniyyətləri. Leninqrad, 
1977. 
Lübin V.P. Qafqazda aşel dövrü. Sankt-Peterburq, 1998 
(rus dilində) 
218 


Məmmədov T.M. Albaniya və Atropatena qədim erməni 
mənbələri üzrə. Bakı, 1977 (rus dilində) 
Məmmədov  T.M.  Qafqaz  Albaniyası.  Bakı,  1993  (rus 
dilində) 
Məmmədova  F.C.  Azərbaycanın  siyasi  tarixi  və  tarixi 
coğrafiyası. Bakı, 1993. 
Muradova F.M. Qobustan tunc dövründə. Bakı, 1979. 
Mənsurov  M.M.,  Cəfərov  Ə.Q.  Tağlar  mağarasında 
qazıntılar.  Arxeoloji  kəşflər,  1973,  Moskva,  1974  (rus 
dilində) 
Mənsurov  M.M.  Qərbi  Azərbaycanın  alt  paleoliti. 
Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı. Tbilisi, 1978 (rus 
dilində) 
Müseyibov M.A., Hüseynov M.M. Azıx mağarası. S.M. 
Kirov  adına  Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  Elmi 
əsərləri. 1961, №1. 
Nərimanov  İ.H.  Azərbaycanın  qədim  əkinçi-maldar 
tayfalarının mədəniyyəti. Bakı, 1987 (rus dilində) 
Nioradze M.N. Vektıa A.Ş., Qabunya L.K., Momaşaşvili 
N.S.  Sakajiya  mağarası.  Krım  və  Qafqazın  alt  paleolitinin 
arxeologiya və paleocoğrafiyası. Moskva, 1978 (rus dilində) 
Nərimanov  İ.H.  Azərbaycanda  eneolit  dövrünün 
əkinçiliyinə  dair.  Sovet  arxeologiyası.  Moskva,  1971,  №3 
(rus dilində) 
Nərimanov  İ.H.,  Mahmudov  F.R.  Muğanda  eneolit 
abidələri.  Azərbaycan  SSR  Elmlər  Akademiyasının 
Xəbərləri. 1967, №2 (rus dilində) 
Nuriyev A., Babayev Ə. Bərdə şəhərinin tarixi-arxeoloji 
oçerki. Bakı, 2001. 
Osmanov 
F.L. 
Qafqaz 
Albaniyasının 
maddi 
mədəniyyəti. Bakı, 1982. 
Onullahi  S.M.  XIII-XVII  əsrlərdə  Təbriz  şəhərinin 
tarixi. Bakı, 1982. 
Ordubadi M.S. Qanlı illər. Bakı, 1991. 
Paniçkina  M.Z.  Paleolit  nüvələri.  Arxeolloji  məcmuə. 
Leninqrad, 1959 (rus dilində) 
Ranov  V.A.  Ön  Asiyanın  dağlıq  hissəsinin  paleoliti. 
Dünya paleoliti. II cild. Leninqrad, 1978 (rus dilində) 
Rüstəmov C.N. Qobustan dünyası, Bakı, 1994. 
219 


Rüstəmov  C.N.  Qobustan  petroqlifləri.  Bakı,  2003,  I 
kitab. 
Rüstəmov C.N., Muradova F. M. Qobustan petroqlifləri. 
Bakı, 2003, II kitab. 
Səmyud  A.  Uimz.  Ermənistan  terrorçu  «xristian» 
ölkənin gizlinləri. Bakı, 2004. 
Zamyatin  S.N.  1953-cü  ilin  payızında  Azərbaycanda 
daş  dövrü  üzrə  aparılmış  kəşfiyyat  işləri.  Azərbaycan  EA 
Tarix İnstitutunun əsərləri. XIII cild, Bakı, 1958 (rus dilində) 
Zamyatin  S.N.  Paleolit  üzrə  oçerklər.  Moskva- 
Leninqrad, 1961 (rus dilində) 
Yığılmağa verilmişdir 12.07.2004 
Çapa imzalanmışdır 31.08.2004 
Fonnat 84x108 həcmi 13,75 ç.v.+ şəkillər, 
ofset çapı, tiraj 1000, sif. № 43, Qiyməti müqavilə ilə 
“Elm” nəşriyyatı 
“Qızıl Şərq mətbəəsi” ASC 
H.Aslanov, 80. Tel; 494-25-66 


 
■ Alt paleolit • 
Orta paleolit A 
Üst paleolit 
1.
 
Azıx mağarası. 
2.
 
Tağlar mağarası 
3.
 
Şuşa mağarası 
4.
 
Daşsalahlı 
mağarası 
5.
 
Damcılı mağarası 
6.
 
Qayalı tapıntı yeri 
7.
 
Marallı tapıntı yeri 
8.
 
Çaxmaqlı 
tapıntı 
yeri 
9.
 
Qazma mağarası 
10.
 
Buzeyir mağarası 
11.
 
Orta şurtan 
12.
 
Zar 
13.
 
Hişkədərə 
Şəkil 1. Azərbaycan Respublikası ərazisində paleolit 
abidələrinin yerləşmə xəritəsi 


 


 


 
Şəkil 6. Azıx düşərgəsinin giriş yolu 
 
Şəkil 7. Azıx düşərgəsi. Təbəqələrin görünüşü 


 
Şəkil 8. Azıx düşərgəsi. 
 
Şəkil 9. Azəx. Aşağı təbəqələrin görünüşü. 


 
Şəkil 10. Azıx paleolit düşərgəsinin planı 


 
Şəkil 11. Azıx düşərgəsi. Stalaqnat dirək. 
 
Şəkil 12. Azıx düşərgəsi. 


 
Şəkil 13. Məmədəli Hüseynov azıxantropun çənəsini tədqiq edir 


 
Şəkil 14 Sağdan H. Həsənov, Ə. Əhmədzadə, M. Hüseynov və Ə. Cəfərov Azıx düşərgəsinin qabağmda. 
18.07.1981-ci il. 


 


 


 
Şəkil 17. Azıx düşərgəsinin V təbəqəsindən tapılmış mağara 
ayısının kəllə qabıqları və çənələri 


 


 


 
Şəkil 22. Azıx düşərgəsi, Quruçay mədəniyyətinin əmək alətləri 


 
Şəkil 23. Azıx düşərgəsi. Quruçay mədəniyyəti. Əmək alətləri. 


 
 
 
Şəkil 24. Azıx düşərgəsi. Quruçay mədəniyyəti. 
Kobud çapma alətləri. 


 


 
 
Şəkil 26. Azıx düşərgəsi. Quruçay mədəniyyəti. 
Kobud çapma alətləri 


 
 
0 /  »   J   <   t ,  
Şəkil 27. Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
Şəkil 28. Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
Şəkil 29, Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
Şəkil 30. Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
 
Şəkil 31. Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
Şəkil 32. Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
 
o t 2 

4 S t
 
Şəkil 33. Azıx düşərgəsi. Orta aşel mədəniyyəti. 
Əl çapacaqları 


 
Şəkil 34. Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
 
 
 
 
 
»J. 
 
Şəkil 35. Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətlgri 


 
Şəkil36 Azıx düşərgəsi. Qədim aşel mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 
Şəkil 37. Azıx düşərgəsi. Orta aşel mədəniyyəti. 
Qədim tur buynuzu 


 
Şəkil 3'S. Azıx düşərgəsi. Mustye mədəniyyəti. Nüvələr 


 
Şəkil39 . Azıx düşərgəsi. Mustye mədəniyyəti. Əmək alətləri 


 
Şəkil 40. Azıx düşərgəsi. Mustye mədəniyyəti. Əmək alətləri 


 
Şəkil 41. Azıx düşərgəsi, Mustye mədəniyyəti. Əmək alətləri 


 
Şəkil 42. Azıx düşərgəsi. Mustye mədəniyyəti. Əmək alətləri 


 
Şəkil 43. Azıx düşərgəsi. Mustye mədəniyyəti. Əmək alətləri 


 
 
 
Şəkil 44. Azıx düşərgəsi. Mustye mədəniyyəti. 
Əmək alətləri 


 


 
Şəkil 46. Tağlar mağarası, Yevallua itiucluqları. 
Musiyc mədəniyyəti. 


 
Şəkil 47, Tağlar mağarası. Əmək alətləri. 
Mustyc mədəniyyəti. 


 
Şəkil 48. Tağlar mağarası. Əmək alətləri. 
Mustye mədəniyyəti. 


 
Şəkil 49. Tağlar mağarası. Əmək alətləri. 
Mustye mədəniyyəti. 


 
Şəkil 50. Tağlar mağarası. Əmək alətləri. 
Mustye mədəniyyəti. 


 
Şəkil 51. Tağlar mağarası. Əmək alətləri. 
Mustyc mədəniyyəti. 


 
Şəkil 52. Tağlar mağarası. Əmək alətləri. 
Mustye mədəniyyəti. 


 
 
 
 
 
 
Şəkil 53. Tağlar mağarası. Mustye mədəniyyəti. Əmək alətləri 


 
Şəkil 54. Tağlar mağarası. Mustye mədəniyyəti. Əmək alətləri 


 
Şəkil 55. Tağlar mağarası. Əmək alətləri. 
Mustye mədəniyyəti. 


 


 
 


 
 
 
 
 
 
Şəkil 60. Buzeyir mağarası. Çöküntünün görünüşü 
 
Şəkil 61. Buzeyir mağarası. 


 
Şəkil 62. Buzeyir mağarası. Qazmtı prosesi 
 
Şəkil 63. Buzeyir mağarası. Qazıntı prosesi 


 
Şekil 64. Buzeyir mağarası. Əmək alətləri. Mustye mədəniyyəti 


 
Şəkil 65. Daş dövrü arxeologiyası şöbəsinin əməkdaşları Azıx 
paleolit düşərgəsinin maddi mədəniyyət qalıqlarını tədqiq edirlər. 
 
Şəkil 66. Sovet-Fransa çöl arxeoloji seminarlarımn iştirakçıları 
Kudaro düşərgəsində. 1978-ci il 10 sentyabr 


 
Şəkil 67. Kudaro paleolit düşərgəsinin stratiqrafıyası 


 


 


 
Şəkil.71. Qazma mağarası 
 
Şəkil.72. Qazma mağarası. Çöküntünün görünüşü ' ''JİKJİ 
Şəkil 73. Qazma mağarası. Qazıntı zamanı. 
 
Şəkil 74. Qazma mağarası. Təbəqələrin görünüşü 


W  5  
Şəkil 75. Qazma mağarası. Əmək alətləri. Mustye mədəniyyəti 


 
 
s u 
 
Şəkil 76. Qazma mağarası. Əmək alətləri. Mustye mədəniyyəti. 


 
Şəkil 77. Qazma mağarası. Əmək alətləri. Musiye mədəniyyəti 


 
Şəkil 78. Qazma mağarası. Əmək alətləri. Mııstye mədəniyyəti 


 
Şəkil 79. Daşsalahlı paleolit düşərgəsi. Əmək alətləri. 
Mustye mədəntyyəti 


 
Şəkil 80. Damcılı mağarası. Əmək alətləri. Mustye mədəniyyəti 


 
Şəkil 81. Kəlbəcər rayonu. Tərtərçay vadisi. 
 
 
 
 
Şəkil 82. Kəlbəcər rayonu. Tərtər mağarası. 


 


 
 
Şəkil 85. Əmək alətləri. 1,6,13-14 (Lar); 2,4,9 (Orta Şurtan); 
3,5,10 (Ceyran bulağı); 7 (Qaşa); 15 (Sarımcaqlı) 


 
Şəkil 86. Kəlbəcər rayonu. Orta-Şurtan. Əmək alətləri. 


 
Şəkil 87. Paris. Azərbaycanın Fransadakı səfiri Eleonora xanım 
Flüseynova 
və Əsədulla Cəfərov səfirliyin iqamətgahında. 27 iyul 2001-ci il 
 
Şəkil 88. Eleonora Hüseynova, Əsgər Əliyev və Əsədulla Cəfərov 
Parisdə 
nahar yeməyi zamanı. 27 iyul 2001-ci il 


TAUTAVEL 
 
Şəkil 89. Fransanın Totavel şəhəri 
 
Şəkil 90. Fransa. Totavel şəhəri. Əsədulla Cəfərov Avropa arxeoloji 
tədqiqatlar mərkəzində Kondel Araqo paleolit düşərgəsinin maddi 
mədəniyyət qalıqları ilə tanış olur. 20 iyul 2001-ci il 


 
Şəkil 91. Totavel şəhəri. Professor Anri dö Lümley və professor 
Əsədulla Cəfərov Avropa arxeoloji tədqiqatlar mərkəzində. 8 iyul 2001-ci 
il 
 
Şəkil 92. Totavel şəhəri. Fransa alimləri Əsədulla Cəfərovun 
«Azərbaycanın 
paleolit düşərgələri» adlı elmi məruzəsini dinləyirlər. 10 iyul 2001-ci il 


 
 
Şəkil 93. Professor Anri dö Dümley Əsədulla Cəfərovu elmi 
konfrans 
iştirakçılarına təqdim edir. 10 iyul 2001-ci il. Totavel şəhəri 
 
Şəkil 94. Totavel şəhəri. Əsədulla Cəfərov elmi konfransda çıxış edir. 
10 iyul 2001-ci il 


 
Şəkil 95. Paris. Əsədulla Cəfərov və İnsan Paleontologiyası 
institutunun 
elmi işçisi Elizaveta xanım. 3 iyul 2001-ci il 
 
Şəkil 96. Paris. Əsədulla Cəfərov Fransanın İnsan 
Paleontologiyası 
institutunda. 3 iyul 2001-ci il 


 
 
Şəkil 97. Paris. Professor Anri dö Lümleyin köməkçisi Nikolas Klaret. 
 
 
* * * ■   i *  
 
m:/ - 
Şəkil 98. Paris. Fransanın Milli Təbiət tarixi muzeyi. Əsədulla Cəfərov 
və 
Nikolas Klaret. 3 iyul. 2001-ci il 


 
Şəkil 99. Professor Anri dö Lümley və Əsədulia Cəfərov Kondel 
Araqo 
paleolit düşərgəsində. 8 iyul 2001-ci il 
 
Şəkil 100. Kənson. Əsədulia Cəfərov elmi tədqiqatlar 
aparır. 
18 fevral 2003-cü il 


 
Şəkil 101. Professor Anri dö Lümley və Əsədulla Cəfərov Kondel Araqo 
paleolit düşərgəsində. 9 iyul 2001-ci il 
 
Şəkil 102. Kondel Araqo paleolit düşərgəsində arxeoloji qazıntılar. 
9 iyul 2001-ci il 


 


 
Şəkil 1Q4". Fransa alimləri Däş dövrü arxeologiyası şöbəsində 
Azıx və Tağlar paleolit düşərgəsinin əmək alətləri ilə tanış 
olurlar. 
13 sentyabr 2002-ci il. Bakı 
 
Şəkil 106. Professor M.Nioradze. Daş dövrü arxeologiyası 
şöbəsində. 
13 sentyabr 2002-ci il 


 
Şəkil 1Q2'. Fransa, İtaliya, İspaniya və Azərbaycan alimləri. 
Bakı, 10 sentyabr 2002-ci il 
 
Şəkil löS. Avropa alimləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
bağında. 10 sentyabr 2002-ci il 


 


 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə