EvrimTeorisi inddYüklə 3,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə171/171
tarix06.05.2018
ölçüsü3,27 Mb.
#41533
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171

Kaynakça

525

Hunke, Singrid, Allah’ın Güneşi Avrupa’nın Üzerinde, çev: Hay-

rullah Örs, Altın Kitaplar, İstanbul (2001).

Hunter, Cornelius G., Darwin’s God, Brazos Press, Michigan (2002).

Huxley, Thomas Henry, Evolution and Ethics, (“Philosophy of Bi-

ology

” içinde ed: Michael Ruse) Prentice Hall, New Jersey (1989).

_____, The Origin of Species, (ed: Michael Ruse, ‘But is it Science’ 

içinde) Prometheus Books, New York (1996).

Hyman, Stanley Edgar, Darwin for Today, The Viking Press, New 

York (1963).

Ian G. Ianitto-P. Luigi ve diğerleri, Hıristiyan İnancı, çev: Leyla Al-

berti, Sent Antuan Kilisesi, İstanbul (1994).İncil

, ‘Yunanca Aslından Çağdaş Türkçe’ye Çevirisi’, Kitabı Mukad-

des Şirketi, İstanbul (1998).

İncil, ‘The New Testament’, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul (2000).

Jeans, James, Fizik ve Filozofi, çev: Avni Refik Bekman, Ankara 

Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, İstanbul (1950).

Johnson, Philip E., Darwin on Trial, Intervarsity Press, Illinois (1993).

Kant, Immanuel, Yargı Gücünün Eleştirisi, çev: Nejat Bozkurt, (‘Se-çilmiş Yazılar

’ içinde) Remzi Kitabevi, İstanbul (1984).

_____, Arı Usun Eleştirisi, çev: Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İs-

tanbul (1993).

_____, Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, çev: Seçkin Selvi, 

Sarmal Yayınevi, İstanbul (1997).

_____, Pratik Usun Eleştirisi, çev: Zeki Eyuboğlu, Say Yayınları, 

İstanbul (2001).

Karlığa, Bekir, İslam Düşüncesinde Canlı Varlık Anlayışı, ‘Cogito 

Dergisi sayı: 32’, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul (2002).

_____, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera Ya-

yıncılık, İstanbul (2004).
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

526

Kettlewell, H., Darwin’s Missing Evidence, Scientific American Der-

gisi, Mart (1959).

Kırbıyık, Halil, Babillilerden Günümüze Kozmoloji, İmge Kita-

bevi, Ankara (2001).

Kirsc, Marc, Etiğin Doğal Temelleri, çev: Nermin Acar, (Giriş yazısı) 

ed: Jean-Pierre Changeux, Doruk Yayınları, Ankara (2002).

Kitabı Mukaddes

, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul (1993).

Kitcher, Philip, Abusing Science The Case Against Creationism

MIT Press, Cambridge (1982).

Kocabaş, Şakir, Kuran’da Yaratılış, Pınar Yayınları, İstanbul (2004).

Kottak, Conrad Phillip, Antropoloji, çev: Serpil N. Altuntek, Ütopya 

Yayınevi, Ankara (2002).

Kuhn, Thomas S., The Essential Tension, The University of Chicago 

Press, Chicago (1977).

_____, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev: Nilüfer Kuyaş, Alan Ya-

yıncılık, İstanbul (2000).

Kur’an-ı Kerim

, ‘Meal ve Sözlük’, Hazırlayan : Ali Bulaç, Bakış Ya-

yınları, İstanbul. 

Kur’an-ı  Kerim  Meali

, Hazırlayanlar: Ziya Kazıcı-Necip Taylan, 

Çağrı Yayınları, İstanbul (2004).

Kuran Araştırmaları Grubu, Kur’an Hiç Tükenmeyen Mucize, 7. 

Baskı, İstanbul Yayınevi, İstanbul (2004).

Kutluer, İlhan, İlim ve Hikmetin Aydınlığındaİz Yayıncılık, İs-

tanbul (2004).

Lange, Friedrich Albert, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleştirisi 1,

 çev: Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstan-

bul (1998).

Lamarck, Jean Baptiste, The Zoological Philosophy, çev: Hugh El-

liot, Macmillan, London (1990).Kaynakça

527

Leakey, Richard-Roger Lewin, Göl İnsanları, 8. Baskı, çev: Füsun 

Baytok, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara (2000).

Leibniz, G. W., Monadoloji, çev: Suut Kemal Yetkin, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, İstanbul (1997).

Leigh, Egbert Giles, Adaptation and Diversty, Freeman Cooper Com-

pany, San Francisco (1971).

Lewin, Roger, Modern İnsanın Kökeni, 6. Baskı, çev: Nazım Özü-

aydın, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara (1999).

Li, Wen-Hsiung, Molecular Evolution, Sinnauer Associates Publis-

hers, Massachusetts, (1997).

Lipton, Peter, Inference to The Best Explanation, (ed: W. H. Newton-

Smith, “A Companion to The Philosophy of Science” içinde), Black-

well Publishers, Massachusetts (2001).

Lovejoy, Arthur, O., The Great Chain of Being, Harper And Brot-

hers, New York, (1936).

Magee, Bryan, Karl Popper’in Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı

Çev: Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul (1982).

_____, Felsefenin Öyküsü, çev: Bahadır Sina Şener, Dost Kitabevi 

Yayınları, Ankara (2000).

_____, Büyük Filozoflar, Paradigma, İstanbul (2000).

Mader, Sylvia S., Biology, 5. Baskı, Mc Graw Hill, Boston (1996).

Malthus, Thomas Robert, An Essay on The Principle of Population

Sentry Press, New York (1965).

Manuel, Frank E., The Prophets of Paris, Harper, Cambridge, (1962).

Marx, Karl, Demokritos ile Epikuros’un Doğa Felsefeleri, çev: Hü-

seyin Demirhan, Sol Yayınları, Ankara (2000).

_____, - Friedrich Engels, Din Üzerine, çev: Kaya Güvenç, Sol Ya-

yınları, Ankara (2002).

Maxwell, Mary, Human Evolution, Columbia University Press, New 

York (1984).Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

528

Mayr, Ernst, The Growth of Biological Thought, The Belknap Press 

of Harvard University Press, Cambridge (1982).

_____, Toward A New Philosophy of Biology, Harvard University 

Press, Cambridge (1988).

_____, Populations, Species and Evolution, Harvard University 

Press, Cambridge (1990).

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary

, Merriam Webster Mas-

sachusetts (1993).

Meyer, Stephen C., The Explanatory Power of Design, (ed: William A. 

Dembski, “Mere Creation” içinde) Inter Varsıty Press, Illionis (1998).

_____, Fizik ve Biyolojide Tasarım Kanıtları: Evrenin Kökenin-den Hayatın Kökenine

, (“Tasarım” içinde), Gelenek Yayınları, İs-

tanbul (2005).

Michel, Thomas, Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş, Ohen Basımevi, 

İstanbul (1992).

Mikkelsen, Tarjei S. ve diğerleri, Initial Sequence of The Chimpan-zee Genome and Comparison with The Human Genome

The Chim-

panzee Sequencing and Analysis Consortium 2005, Nature 437, (2005).

Milner, Angela ve diğerleri, The Avian Nature of The Brain and In-ner Ear of Archaeopteryx,

 Nature, 5 Ağustos (2004).

Milner, Richard, Charles Darwin Bir Doğabilimcinin Evrimi, Çev: 

Ayşen Tekşen Kapkın, Evrim Yayınevi, İstanbul (1999).

Mlivo, Mustafa, Quran Ispred Nauke I Civilizacije, Medzliz Is-

lamske Zajednice, Bugojno, Sarajevo (2001). 

Monod, Jacques, Rastlantı ve Zorunluluk, çev: Vehbi Hacıkadiroğlu, 

Dost Kitabevi, Ankara (1997).

Moorehead, Alan, Darwin ve Beagle Serüveni, çev: Nermin Arık, 

Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul (1998).

Moreland, J. P., Theistic Science and Methodological Naturalism

(‘The Creation Hypothesis’ içinde) Inter Varsity Press, Illionis (1993).
Kaynakça

529

_____, -John Mark Reynolds, Three Views on Creation and Evo-lution

, Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Morris, Henry M., Scientific Creationism, 22.Baskı, Master Books, 

Green Forest, (2001).

Mossner, Ernst C., Hume ve Söyleşiler’in Kanıtı, çev: Mete Tunçay, (D. 

Hume, ‘Din Üstüne’ içinde) İmge Kitabevi Yayınları, Ankara (1995).

Nasr, Seyyid Hüseyin, İslam ve İlim, çev: İlhan Kutluer, İnsan Ya-

yınları, İstanbul (1989).

Nelson, Paul-John Mark Reynolds, Young Earth Creationism, (ed: 

J. P. Moreland-John Mork Reynolds ‘Three Views on Creation and Evolution

’ içinde) Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Newman, Robert C., Progressive Creationism, (ed: J. P. Moreland-

John Mork Reynolds ‘Three Views on Creation and Evolution’ 

içinde) Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Nietzsche, Friedrich, Putların Alacakaranlığı, çev: Hüseyin Kaytan, 

Akyüz Kitabevi, İstanbul (1991).

Nietzsche, Friedrich, Deccal, çev: Oruç Aruobo, Hil Yayınları, İs-

tanbul (2001).

_____, Güç İstenci, çev: Sedat Umran, Birey Yayınları, İstanbul (2002).

Nogar, Raymond J., Evolution: Scientific And Philosophical Di-

mensions,

 (ed: Vincent E. Smith, “Philosophy of Biology” içinde), 

St. John’s University Press, New York (1962).

Nordenskiöld, Erik, The History of Biology, çev: L. Bucknall Eyre, 

Tudor Publishing Co., New York (1920).

Numbers, Ronald L., Creationism in 20th Century America, (‘Sci-

ence 218 November’ içinde) 1982.

Okasha, Samir, Darwin, (ed: W. H. Newton-Smith, “A Companion to The Philosophy of Science

” içinde), Blackwell Publishers, Mas-

sachusetts (2001).

Oldroyd, David, İnsan Düşüncesinde Yerküre, çev: Ülkün Tansel, 

TÜBİTAK, Ankara (2004).Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

530

Olson, E.C., The Evolution of Life, The New American Library, New 

York (1965).

Osborn, Fairfield, From The Greeks to Darwin, Macmillan and Co., 

USA (1899).

Paley, William, Natural Theology, (ed: Michael Ruse, ‘Philosophy of Biology

’ içinde), Prentice Hall, New Jersey (1989).

Paul II, John, The Pope’s Message On Evolution, (‘Quarterly Review 

of Biology 72 Journal’, içinde), (1997).

Percival, Ian, Chaos: A Science For The Real World, (ed: Nina Hall, 

Exploring Chaos’ içinde), W. W. Norton and Company, New York 

(1994).

Platon, Devlet, çev: Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul (2000).

Popper, Karl, R., Darwinism as A Metaphisical Research Prog-ram

, (ed: Michael Ruse, ‘But is it Science’ içinde), Prometheus Bo-

oks, New York (1996).

_____, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev: İlknur Ata-İbrahim Tu-

ran, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, İstanbul (1998)

_____, Tarihsiciliğin Sefaleti, çev: Sabri Orman, İnsan Yayınları, 

İstanbul (2000).

_____, Daha İyi Bir Dünya Arayışı, çev: İlknur Aka, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul (2001).

Poythress, Vern S., Response To Paul Nelson And John Mark Rey-nolds

, (‘Three Views On Creation And Evolution’ içinde) Zonder-

van Publishing House, Michigan (1999).

_____, Response to Howard J. Van Till, (‘Three Views on Creation and Evolution

’ içinde) Zondervan Publishing House, Michigan (1999).

Prigogine, Ilya-Isabelle Stengers, Kaostan Düzene, çev: Senai De-

mirci, İz Yayıncılık, İstanbul (1998).

_____, Keskinliklerin Sonu, çev: İbrahim Şener, İzdüşüm Yayın-

ları, İstanbul (2004).
Kaynakça

531

Queiroz, Kevin de, The General Lineage Concept Of Species And The Defining Properties Of The Species Category,

 (ed: Robert A. 

Wilson, “Species” içinde) MIT Press, Cambridge (1998).

Rachels, James, Created From AnimalsOxford University Press, 

Oxford (1990).

Reeves, Hubert, İlk Saniye, çev: Esra Özdoğan, Yapı Kredi Yayın-

ları, İstanbul (2001).

Remine, W.J., The Biotic MessageSt. Paul Science, Minnesota (1993).

Reik, W.-M. Constancia, Making Sense of Antisense, Nature Der-

gisi (1997).

Richardson, Michael, Heterochrony and The Phylotypic Period, De-

velopment Biology 172 (1995).

Rifkin, Jeremy-Ted Howard, Entropi, çev: Hakan Okay, İz Yayıncı-

lık, İstanbul (1997).

_____, Darwin’in Çöküşü, çev: Ali Köse, Ufuk Kitapları, İstan-

bul (2001).

Ridley, Mark, The Darwin Reader, W. W. Norton and Company, 

New York (1982).

Rose, Steven, Lifelines, Oxford University Press, Oxford (1998).

Ross, Hugh, The Fingerprint of God, Whitaker House, 2. Baskı, 

New Kensington (1989).

_____, The Creator and The Cosmos, Naupress, Colorado (1993).

Rorty, Richard, Kuhn, (ed: W.H. Newton-Smith “A Companion to 

The Philosophy of Science

” içinde), Blackwell Publishers, Massac-

hussets (2001)

Ruse, Michael, The Darwinian Revolution: Science Red in Tooth and Claw

, University of Chicago Press, Chicago (1979).

_____, Philosophy of Biology, Prentice Hall, New Jersey (1989).

_____, Taking Darwin Seriously, Basil Blackwell, New York (1989).
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

532

_____, Is There A Limit to Our Knowledge of Evolution, (ed: 

Michael Ruse, “But is it Science?” İçinde), Prometheus Books, New 

York (1996).

_____, Can A Darwinian Be A Christian, Cambridge University 

Press, Cambridge, (2001).

_____, Evrimci Etiğin Savunusu, çev: Nermin Acar (ed: Jean Pi-

erre Changeux, ‘Etiğin Doğal Temelleri’ içinde) Doruk Yayıncılık, 

Ankara (2002).

Russell, Bertrand, Bilim ve Din, çev: Hilmi Yavuz, Cem Yayınevi, 

İstanbul (1999).

_____, Felsefe Sorunları, 2. Baskı, çev: Vehbi Hacıkadiroğlu, Ka-

balcı Yayınevi, İstanbul (2000).

Rüşd, İbn, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, çev: Kemal Işık-Mehmet Dağ, 

Kırkambar Yayınları, İstanbul (1998).

Sarfeti, JonathanRefuting Evolution, 10. Baskı, Master Books, Green 

Forest (2000).

Sarıoğlu, Hüseyin, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik, İstanbul (2003).

Scheller, Max, İnsanın Kozmostaki Yeri, çev: Harun Tepe, Ayraç, 

Ankara (1998).

Schroeder, Gerald L., Genesis and The Big Bang, Bantom Books, 

New York (1990).

Scriven, Michael, Explanations, Predictions And Laws, (ed: Baruch 

A. Brody, “Readings in The Philosophy of Science” içinde), Prentice-

Hall, New Jersey (1970).

Searle, J., Zihnin Yeniden Keşfi, çev: Muhittin Macit, Litera Yayın-

cılık, İstanbul (2004).

Sellers, Ian, Uniteryanlar, (ed: Ronald Albinet ve diğerleri, ‘Hristi-yanlığın Tarihi

’ içinde), İstanbul (2004).

Silk, Joseph, Evrenin Kısa Tarihi, çev: Murat Alev, TÜBİTAK, An-

kara (2000).
Kaynakça

533

Singer, Charles, A Short History of Anatomy and Physiology from The Greeks to Harvey

Dover Publication, New York (1956).

Smith, John Maynard, Did Darwin Get it Right?, (ed: Michael Ruse, 

But Is It Science?” içinde), Prometheus Books, New York (1996).

Smith, John Maynard, Evrim Kuramı, çev: Hüsen Portakal, Evrim 

Yayınevi, İstanbul, (1997).

Spencer, Herbert, İlk Prensipler, çev: Selmin Evrim, Milli Eğitim 

Basımevi, İstanbul, (1947). 

Starkey, Walter L., The Cambrian Explosion, Fairway Press, Ohio 

(1999).


Swinburne, Richard, The Existence of God, Clarendon Press, Ox-

ford (1991).

_____, The Evolution of The Soul, Oxford Press, Oxford (1997).

_____, Tanrı Var Mı?, Çev: Muhsin Akbaş, Arasta Yayınları, Bursa 

(2001).

Taslaman, Caner, Big Bang ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstanbul (2003)._____, Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İstan-

bul (2010).

_____, Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi, İs-

tanbul (2010).

_____, Evren’den Allah’a, Etkileşim Yayınları, İstanbul (2013).

_____, Enis Doko, Allah, Felsefe ve Bilim, İstanbul Yayınevi, İs-

tanbul (2012).

Taşpınar, İsmail, Duvarın Öteki Yüzü, Gelenek Yayıncılık, İstan-

bul (2003).

Taylan, Necip, Mantık Tarihçesi Problemleri, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul (1996).

_____, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Şehir Yayınları, 2. Baskı, 

İstanbul (2000).Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

534

Theodorides, Jean, Biyoloji Tarihi, çev: Teoman Tunçdoğan, İletişim 

Yayınları, İstanbul (1995).

Thaxton, Charles B.-Walter L., Bradley, Information And The Ori-gin of Life

, (ed: J.P. Moreland, “The Creation Hypothesic” içinde) 

Inter Varsity Press, Illionis (1993).

Thompson, Paul, Biology, (ed: W. H. Newton-Smith, “A Companion to The Philosophy of Science

” içinde), Blackwell Publishers, Mas-

sachusetts (2001).

Till, Howard J. Van, The Fully Gifted Creation, (ed: J. P. Moreland-

John Mark Reynolds, ‘Three Views on Creation and Evolution’ 

içinde) Zondervan, Publishing House, Michigan (1999).

Troll, Christian W., Müslümanlar Soruyor Hristiyanlar Yanıtlıyor, çev: 

Robert Kaya, Sent Antuan Kilisesi, İstanbul (1992).

Turhan, Kasım, Kelâm ve Felsefe Açısından İnsan Fiilleri, 2. Baskı, 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul (2003).

Urbanowicz, Charles, Charles Darwin, California State University, 

Chico (1990).

_____, Four Field Commentary, (“Anthropology Newsletter” içinde) 

Washington D.C., (1992).

Ülken, Hilmi Ziya, Varlık ve Oluş, Ankara Üniversitesi Basımevi, 

Ankara (1968).

Wallace, Alfred Russell, On The Tendency of Varieties to Depart 

Indefinetly from The Original Type

, ‘Zoology Dergisi 3’, (1958).

Wantanabe, H., ve diğerleri, DNA Sequence and Comparative Analy-

sis of Chimpanzee Chromosome 22

Nature, 27 Mayıs (2004).

_____, Natural Selection and Tropical Nature, Farnborough, Lon-

don (1969).

Weber, Alfred, Felsefe Tarihi, çev: H. Vehbi Eralp, Sosyal Yayın-

ları, İstanbul (1998).
Kaynakça

535

Weinberg, Steven, İlk Üç Dakika, 10. Baskı, çev: Zekeriya Aydın-

Zeki Aslan, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara (1999).

Wells, Jonathan, Icons of Evolution, Regnery Publishing, Washing-

ton D.C., (2000).

Wiker, Benjamin, Moral Darwinism, 260 Intervarsity Press, Illi-

nois (2002).

Wilson, A., ve diğerleri, Horses Damp The Spring in Their Step

Nature, 414, Aralık (2001).

Wilson, Edward O., Heredity, (ed: Michael Ruse, ‘Philosophy of Bi-ology

’ içinde) Prentice Hall, New Jersey (1989).

Wilson, Catherine, The Invisible World Early Modern Philosophy 

and The Invention of The Microscope,

 Princeton University Press, 

Princeton (1995).

Wittgenstein, Ludwig, Estetik Betimleme Din ve Freud Hakkında Dersler

, çev: Zeki Algün, İlya Yayınevi, İzmir (2001).

Woolgar, Steve, Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme, çev: 

Hüsamettin Arslan, Paradigma, İstanbul (1999).

Wright, David F., İlk Hristiyanlar Neye İnanıyordu?, çev: Sibel Sel-

Levent Kınran, (ed: Ronald Albinet, ‘Hristiyanlık Tarihi’ içinde) İs-

tanbul (2004).

Volander, Karl, Felsefe Tarihiçev: Mehmet İzzet ve Diğerleri, İz Ya-

yıncılık, İstanbul (2004).

Yakıt, İsmail, Darwinden Önce İslam Düşünürlerinde Evrimle İl-gili Fikirler,

 Felsefe Arşivi, Sayı: 24, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Basımevi, İstanbul (1984).

_____, -Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, Tuğra Matbaası, Is-

parta (2002).

_____, Kur’an’ı Anlamak, Ötüken Neşriyat, İstanbul (2003).
Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

536

Yar, Erkan, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü So-runu

, Ankara Okulu Yayınları, Ankara (2000).

Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Din Kuran Dili, Cilt 8, sadeleştiren: 

İsmail Karaçam ve diğerleri, Zehraveyn, İstanbul.

Yılmaz, İrfan, ve Diğerleri, İlim ve Din, Nil Yayınları, İzmir (1998).

Young, Robert, Malthus and The Evolutionists, ‘Past and Present 

Dergisi 43’, (1969).

_____, Darwin’s Metaphor: Does Nature Select?, ‘Monist Dergisi 55’ (1971).


Yüklə 3,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə