Əzizə CəfərzadəYüklə 2,16 Mb.

səhifə14/101
tarix25.08.2018
ölçüsü2,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   101

www.vivo-book.com 

 

77 һamının һҽyҽcanına sҽbҽb olmuĢdu. 

 

 Hҽr nҽ idisҽ, Mҽһҽmmҽd-Bulud ilҽ Ömҽroğlu çörҽklҽrini yeyib qapıya çıxanda burada xeyli adam gördülҽr. Hamı 

gözünü qҽbilҽ ağsaqqalının ağzına dikib dayanmıĢ, onun nҽ 

edҽcҽyini gözlҽyirdi. 

 

 Mҽһҽmmҽd-Bulud kҽndin baĢbilҽnlҽrindҽn bir neçҽ kiĢini otağına dҽvҽt etdi, qalanlara һҽlҽ ki, bir tҽһlükҽ olmadığını 

söylҽyib, iĢ-güclҽrinҽ getmҽlҽrini tapĢırdı. 

 

 Camaat dağılıĢdı. Ağsaqqallar evҽ girib mҽĢvҽrҽtҽ baĢladılar. Kҽnd camaatı bu davanın da keçҽnlҽrdҽ 

gördüklҽri çomaq vҽ sapand vuruĢmalarından olacağını zҽnn 

edib һazırlıq gördülҽr, iri çomaqlar, qolçaq üçün çuxalar, 

böyük ayalı sapandlar һazırladılar, uĢaqlara çoxlu daĢ 

yığdırdılar. Bununla da һazırlıq bitdi. Hҽrҽ  öz  adҽti iĢ-

gücünҽ daldı. 

 

 Mҽһҽmmҽd-Bulud qonağı yola salandan sonra qҽlbindҽ 
www.vivo-book.com 

 

78 anlaĢılmaz bir tҽĢviĢ duyurdu. Odur ki, Ömҽroğlunun dava 

gedҽn sҽmti göstҽrdiyi yerҽ adam göndҽrib, doğru xҽbҽr 

öyrҽnmҽk istҽdi. Bunun üçün dҽ oğlu Ҽһmҽd-Güntҽkindҽn 

münasib adam bilmirdi. Sҽһҽri gün dan yeri qızaranda 

Güntҽkinҽ lazımi göstҽriĢlҽr verib, onu qҽbilҽ torpaqlarının 

Ģҽrqindҽ Ömҽroğlunun dediyi yerlҽrҽ göndҽrdi. Güntҽkin 

һҽmin gün evҽ qayıtmadı. Ertҽsi gün Ģam namazı qayıtdı. 

Atasını evin kҽllҽsinҽ çҽkib gördüklҽrini xҽbҽr verdi: 

 – QoĢun düzü-dünyanı tutub, dҽdҽ! Hamısı da qılınclı, 

qalxanlı, oxlu, nizҽli. Hҽlҽ arabalarda bilҽ-bilmҽdiyim, 

görmҽdiyim dava sursatı, mancanaqlar var idi. O qoĢunla 

bizim vuruĢmağımız çҽtin olacaq, dҽdҽ! Bizim çomaqla

sapandla һeç bir gün dҽ onların qabağında duruĢ gҽtirҽ 

bilmҽrik. 

 

 – Bҽs nҽ tҽdbir görҽk, bala?  – Bilmirҽm, dҽdҽ! Mҽn bilҽni ҽn yaxĢısı bu yerlҽrdҽn baĢ 

götürüb getmҽkdi. 

 – Hara? Camaatı necҽ inandırım? Ҽkinҽcҽklҽrini, 

biçҽnҽklҽrini, mal-qaralarını һara töküb getsinlҽr? Ev-
www.vivo-book.com 

 

79 eĢiklҽrindҽn necҽ ayrılsınlar? 

 – Onu da bilmirҽm, dҽdҽ! Amma bir gün at çapıĢı boyu 

neçҽ kҽnd gördüm – һamısı xaraba qalıb. Camaatı qırıblar. 

Ҽlҽ keçҽnlҽri dҽ ҽsir tutub aparıblar qul bazarında satmağa... 

El qan ağlayır, dҽdҽ! 

KiĢi xeyli fikirlҽĢdi. DüĢündü vҽ nҽһayҽt, dillҽndi: 

 – Bilirsҽn, bala, qoy mҽn ağsaqqallarla mҽslҽһҽtlҽĢim. 

Deyirҽm qalxaq. Bax, o Güngörmҽz dağın döĢündҽki düz 

yerdҽ ala-babat qazmalar, komalar quraq, arvad-uĢağı 

köçürҽk ora. Özümüz dҽ silaһlanıb düzdҽ ҽkin-biçinimizҽ, 

һeyvanatımıza yiyҽlik elҽyҽk. O yer ki, mҽn deyirҽm, oraya 

bircҽ yol var. Onu da bir neçҽ adam qoruya bilҽr. Ayrı 

nabҽlҽd adam ora çıxa bilmҽz. 

Bu sözlҽrlҽ dҽ, kiĢi düzҽnliyin axırını, çayın һҽr iki tҽrҽfdҽn 

sıldırımlı dağlarla ҽһatҽ olunduğu sҽmti göstҽrdi. Doğrudan 

da, Güngörmҽz dağı tҽbii qala misallı yer idi. 

 – Bҽs su? – deyҽ oğlan Ģübһҽ vҽ ümidlҽ soruĢdu. 

 – Nҽ qҽdҽr ki, düĢmҽn yaxınlaĢmayıb, suyu qızlar-gҽlinlҽr 

kükümlҽ, sҽnҽklҽ düĢüb çaydan gҽtirҽrlҽr. 

 – Bҽs birdҽn müһasirҽ olunduq? 
www.vivo-book.com 

 

80  – Ҽlacı var. Güngörmҽzin quzeyindҽ qayaların bir yeri 

batıqdı, çaya ordan ensiz cığır çaparıq. Qiblҽdҽn düĢmҽn 

görmҽz, dalı da çayın ensiz dҽrҽsidi, һeç nҽ güman gҽlҽr, nҽ 

göz görҽr. Cığırın ayaq һissҽsini lağımla çaya birlҽĢdirҽrik. 

 

Dҽdҽ-baba bu һaqda xeyli düĢünüb mҽslҽһҽtlҽĢdilҽr,  – Dҽdҽ, onda Cığırı vҽ lağımı elҽ indidҽn һazırlamaq lazımdı. 

 – Hҽ, köç baĢlanan kimi. 

 

Sübһ namazı qılınmamıĢ qҽbilҽnin kömҽyi һaqqında söһbҽt һamıya mҽlum oldu. Heç kim bir söz deyҽ, etiraz edҽ 

bilmҽdi. Çünki evini-alaçığını qalaya bҽnzҽr qaya üstünҽ 

qaldıran birinci elҽ Mҽһҽmmҽd-Bulud özü oldu. O, tҽcili 

surҽtdҽ gҽnc qҽbilҽdaĢlarını ikiyҽ böldü: birinci dҽstҽ 

Ҽһmҽd-Güntҽkinin baĢçılığı ilҽ Buludun niĢan verdiyi yerdҽ 

yarğan-cığır qazmağa, ikinci dҽstҽ Güntҽkinin dostu, igid 

Ayazın rҽһbҽrliyi ilҽ tҽzҽ kҽnd yerindҽ tҽlҽsik alaçıqlar, 

daxmalar qurmağa baĢladı. 

Ҽli dҽyҽnҽk tutan Buludun yanına cumdu, «bizҽ münasib 

qulluq ver – buyur», – dedi. Amma dava söһbҽtinҽ 
www.vivo-book.com 

 

81 inanmayan ҽn çox arvadlar idi. Onlar yurd-yuvalarından һeç 

yana getmҽk istҽmirdilҽr. Bulud kiĢi qadınları 

sakitlҽĢdirmҽk vҽ yola gҽtirmҽk üçün dedi: 

 

 – Mҽnim ҽziz bacılarım vҽ analarım, «Ҽr qarağan kolunun dibindҽ otursa, arvad da gҽrҽk gedib onun yanındakı yovĢan 

kolunun dibindҽ ҽylҽĢҽ», – deyib dҽdҽlҽr. Ġndi biz һҽlҽlik 

oranı mҽslҽһҽt bilirik. DüĢmҽn ötҽr, ütü keçҽr, balalarımız 

salamat qalar, yad ellҽrҽ ҽsir getmҽz. Sizin – ana-

bacılarımızın, qızlarımızın, gҽlinlҽrimizin namusu ayaqlar 

tapdağı olmaz. Bizim o qoĢuna, Ҽһmҽd özü görüb, gücümüz 

çatmaz. Güngörmҽzdҽ gözdҽn iraq olluq. O atası rҽһmҽtlik 

Ömҽroğlu bizi vaxtında ayıldıb. Söz verirҽm ki, ütü keçҽn 

kimi, öz ҽlimnҽn sizi köһnҽ yurdumuza qaytarım. A dҽli 

qarılar, ömür billaһ quĢ deyilik ki, qaya üstündҽ oturaq! 

 

 O bu sözlҽrlҽ dҽ arvadları yola gҽtirdi. Odur ki, indi arvadlar vҽ uĢaqlar ev ҽĢyasını dallarına çatıb yuxarı 

qaldırır, tikintidҽn azad olan kiĢilҽr dҽ mal-qaraya gözҽtçilik 

edirdi. Çobanlarda tҽkbir xҽncҽr, bir dҽ һaradansa Buludun 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   101


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə