Əzizə CəfərzadəYüklə 2,16 Mb.

səhifə2/101
tarix25.08.2018
ölçüsü2,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

www.vivo-book.com 

 Cavan Ģaһzadҽ özünҽmҽxsus gözҽlliyi olan bu alҽmi duya 

bilmirdi. O firuzҽyi Xҽzҽrin ҽnginliklҽrinҽ baxdıqca һҽsrҽtlҽ 

ġamaxının yaĢıl çҽmҽnlҽrini, güllü-çiçҽkli bağlarını, Fit dağı 

vҽ Gülüstanın qalın meĢҽlҽrini, ceyranlı-cüyürlü, kҽklikli-

turaclı ovlaqlarını xatırlayırdı, һavaların qızmasını 

gözlҽyirdi ki, ġirvanĢaһ Fҽrrux Yasar köç ҽmrini versin vҽ 

saray, yay aylarında ġamaxıya – yaylağa yollansın. ġaһzadҽ 

Qazi bҽy mҽһz bu aylarda canlanır, bütün günlҽrini nҽdimi 

ilҽ birlikdҽ ovda keçirir, çadırlarda yatır, çox vaxt yastığı 

yҽһҽr, yorğanı ҽngin sҽma olurdu. ġüvüllҽrdҽn yonduqları 

ĢiĢlҽrҽ ceyran-cüyür ҽti, ya da ov quĢları çҽkib yeyirdilҽr. 

 

Bütün bu arzularla birlikdҽ indi yetkin gҽnclik dövrünҽ qҽdҽm qoymuĢ Ģaһzadҽnin qҽlbindҽ bir Ģeir bulağı 

qaynamağa baĢlamıĢdı. Yox, o Ģeir qoĢmurdu. BaĢqalarının 

yazdığı Ģeirlҽri oxuyur, qҽlbindҽ dönҽm-dönҽm tҽkrar 

edirdi. Mavi gözlü Xҽzҽr, sonu görünmҽyҽn dumduru sular 

onu çҽkib һarasa uzaqlara, bir eĢq alҽminҽ aparırdı. Sarayda, 

onun bҽxtindҽn, gözҽl bir müҽllim var idi. Düzdür, Qazı 

Mҽһҽmmҽdyar ona Ģҽriҽti öyrҽtmҽli idi. ġaһzadҽyҽ indi www.vivo-book.com 

 

10 qaydaları tҽlqin etmҽli idi. Amma çox vaxt dҽrslҽri qҽdim 

tarixҽ malik Azҽrbaycan, ҽrҽb, fars ҽdҽbiyyatını öyrҽnmҽklҽ 

keçirdi. Qazı Mҽһҽmmҽdyar indi rütbҽsinҽ baxmayaraq, 

gözҽl bir alim vҽ Ģair ruһlu insan idi. 

 

ġaһın vҽ mҽlҽkҽnin gözündҽn iraq düĢҽn kimi, gҽnc tҽlҽbҽsinҽ doğma ana dilindҽ yazıb-yaradan Ģairlҽr һaqqında 

da mҽlumat verirdi. Çox vaxt ona Nҽsiminin Ģeirlҽrini 

oxuyurdu, deyirdi: 

– Düzdür, һҽyatının sonunda Seyid Ġmadҽddin dinsizliyҽ üz 

qoydu, Allaһa Ģҽrik qҽrar verdi. Toһidi

1

 dandı. Dini-mübinimizҽ xeyli zҽrҽr vurdu vҽ bunun cҽzasını da çҽkdi. 

Amma bununla belҽ o, insanı göylҽrҽ ucaldan, pak, bҽĢҽri 

mҽһҽbbҽti tҽrҽnnüm etmiĢdi. ġeirimizdҽ onun qҽzҽliyyatının 

misli yoxdur. Müqҽddҽs, ülvi sҽdaqҽt vҽ mҽһҽbbҽt 

                                                 

1

İslam dininin əsaslarından birincisi: «Allah birdir – iki     deyil». 

 www.vivo-book.com 

 

11 tҽrҽnnümündҽ binҽzirdir

2 

Sonra da һҽmin binҽzir adlandırdığı ҽĢardan nümunҽlҽri 

һҽvҽs vҽ bҽlağҽtlҽ oxuyardı: 

 

Gҽtir, gҽtir, gҽtir ol kaseyi ravanpҽrvҽr, Gҽtir, gҽtir, gҽtir ol cҽngi bir nҽva göstҽr. 

Verim, verim, verim öz canımı mҽn ol yara. 

Öpüm, öpüm, öpüm ol lҽli-Ģҽһd ilҽn Ģҽkkҽr. 

 

«Hayıf, çox һayıf ki, elҽ bir müҽllim köçdü bu dünyadan». Bir ҽzizin, bir yaxĢının ölüm xҽbҽrini eĢidҽndҽ deyirdi: «Yer 

üzündҽ bir һakim var ki, ҽzҽli dҽ odur, ҽbҽdi dҽ. Onun 

dҽrgaһında Ģaһla gҽda bir tҽndҽdi; onun dҽrgaһında һҽr Ģeyҽ 

qadir olan pul-varidat da acizdir. Ölüm! Bҽli ölüm – 

qarĢısıalınmaz bir sirri-kainatdır!» Ġndi özü dҽ bu sirli 

kainatın qoynuna çҽkildi, öldü getdi. Allaһ bilir Ģaһ babam 

                                                 

2

Əvəzsizdir  


www.vivo-book.com 

 

12 yerinҽ kimi tҽyin edҽcҽk? Yerindҽ, görҽsҽn, һansı bir molla 

olacaq? Onun yanında Nҽsiminin nҽinki ҽĢarını oxumaq, 

һҽtta bҽlkҽ һeç adını da çҽkmҽk olmayacaq. «Bunlar һamısı 

küfrdür»– deyҽcҽk. Amma mҽnim könlüm bu küfrü bir 

һҽyat, bir Allaһ bҽxĢeyiĢi һesab elҽyir»,– deyҽ düĢündü. 

 

Qazi bҽyin könlü iriĢilmҽmiĢ – һҽlҽ ҽli çatmayan bir eĢq ilҽ çırpınırdı. O, bu eĢqin һarada, kimҽ qovuĢaçağını bilmirdi. 

Bu, bir saray gözҽlimi, atasının һҽrrac bazarında aldıracağı 

yaraĢıqlı cariyҽmi olacaqdı? Hҽr һalda gҽnc ürҽk idi, Ģairlҽr 

demiĢkҽn «eĢq ilҽ nümuv» – dopdolu idi. Qҽlbinin qapıları 

açıq idi. Bu qapıdan kim girҽcҽkdi, bilmirdi. 

_______________ 

 

 

 ...Yol onları Bibiһeybҽt pirinҽ gҽtirib çıxardı. ġıxlar pir ҽtrafında görünmürdülҽr. Görünür, bu gün ya zҽvvar çox idi, 

evlҽrinҽ yığıĢmıĢdılar; ya da ҽksinҽ, zҽvvar az idi, pirin 

һҽyҽtindҽki böyük tut ağacının altına toplaĢıb kölgҽlikdҽ 

laqqırtı vururdular. 
www.vivo-book.com 

 

13  

 Onlar mҽqbҽrҽyҽ yaxınlaĢmadan, qara qayaların üstündҽ 

piyadalandılar. Qazi bҽy el arasında «Qırx qızlar» adlanan 

bu qayaları çox sevirdi. Arabir Bibiһeybҽtҽ yolu düĢҽndҽ 

mütlҽq buraya gҽlҽr, Xҽzҽrin mavi sularına sallanmıĢ qara 

qayaların üstündҽ saatlarla oturardı. Hҽm dҽnizi seyr edҽr, 

һҽm dҽ arasından dumduru, gözyaĢı kimi su gillҽnҽn bu 

qayaların һҽzin ninnisinҽ qulaq asardı. DanıĢmıĢdılar ona, 

demiĢdilҽr ki, «Qırx qızlar»ın faciҽli macҽrası var. Bir 

zaman Ģiҽlҽrin sҽkkizinci imamı imam Rza, xҽlifҽ Mҽmun 

tҽrҽfindҽn zҽһҽrlҽndirilib öldürülҽndҽn sonra onun bacısı 

Hökümҽ xatın tҽqib olunur, düĢmҽndҽn qaçır. Xҽzҽrҽ pҽnaһ 

aparır. Xorasan һakimi imam Rzanın bacısı Hökümҽ xatının 

qırx kҽnizi varmıĢ. Xanım Heybҽt adlı birisinin gҽmisinҽ 

minib qaçanda kҽnizlҽrini dҽ özü ilҽ götürür. Qaçqın qızlar 

һҽmin bu saһilҽ yan alırlar. Az sonra Hökümҽ xatın vҽfat 

edir. Onu buradaca dҽfn edirlҽr. Kҽnizlҽr – doğma ana 

qucağından, vҽtҽnindҽn qoparılıb diyar-diyar düĢmüĢ qızlar 

isҽ һҽmin bu yerdҽ qaya dibindҽ daĢa dönürlҽr. Qayalardan 

sızan su onların göz yaĢlarıdır. Hҽzin ninnilҽr onların 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə