Əzizə CəfərzadəYüklə 2,16 Mb.

səhifə6/101
tarix25.08.2018
ölçüsü2,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

www.vivo-book.com 

 

31 yatmadı. Hҽlҽ axĢam güdükçülҽrinin ona verdiyi xҽbҽrlҽ bu 

yuxu arasında bir yaxınlıq, bir ҽlaqҽ görürdü. DüĢündü, 

düĢündü... Yerindҽ çevrildi. Amanı kҽsilmiĢdi, һeç cür yata 

bilmirdi. Yerindҽn qalxdı, Ġsmayılın yatdığı otağa keçdi, 

burada sakitlik idi. Balaca ġeyx Ġsmayıl yatağında mıĢıl-

mıĢıl uyuyurdu: «Dünyanın bu kҽĢmҽkҽĢli vaxtında qapımda 

sҽnҽ bҽla toxunsa, atanın ruһu vҽ dini-mübinin peyğҽmbҽri 

qulluğuna nҽ sifҽtdҽ gedҽrҽm?» Mirzҽli һakim yerinҽ 

qayıtdı. Sҽһҽr Rüstҽm padĢaһın adamları gҽlҽrsҽ, bu dҽfҽ nҽ 

bҽһanҽ gҽtirҽcҽyini düĢünҽ-düĢünҽ yatağına uzandı. 

 

Gün çırtan kimi darvaza Ģiddҽtlҽ döyüldü. Mirzҽli hövlnak qalxdı. Nökҽr-nayib һҽlҽ oyanmamıĢdı. KiĢi eyvana çıxdı, 

yarıyuxulu dҽrbanla eyni vaxtda özünü darvazaya yetirdi. 

Gҽlҽn onun dostlarından biri idi: 

 – Ağa, baĢına dolanım, Rüstҽm padĢaһın adamlarından üç 

yüz atlı Laһicanın bir mҽnzilliyindҽ durub. Naһar vaxtına 

burda olarlar. 

 

Atlı bunu deyib qayıtdı. Mirzҽlinin cavabı artıq һazır idi. 
www.vivo-book.com 

 

32 Sakitcҽ iĢlҽrini görmҽyҽ baĢladı. Birinci növbҽdҽ Ġsmayılı 

bu һadisҽyҽ hazırlamaq lazım idi: «ġeyx mҽrtҽbҽsinҽ çox 

tez qalxsa da, hҽlҽ axı lap uĢaqdı, – deyҽ Mirzҽli hakim ata 

qҽlbilҽ düĢündü. – Düzdü, baĢına çox qҽzavü qҽdҽr gҽlib. 

Bu yaĢında çox görüb götürüb. O ağıl, o fҽrasҽt iyirmi 

yaĢında cavanda da az tҽsadüf olunan bir Allaһ vergisidir. 

Bir lütfixudadı. Bununla belҽ, yenҽ dҽ körpҽdi, axı!» Bu 

düĢüncҽlҽrlҽ dҽ kiĢi Ġsmayılın otağına daxil oldu. Ġsmayıl 

artıq geyinmiĢ, sanki uzaq bir sҽfҽr һazırlığı görmüĢdü. KiĢi 

tҽҽccüb içindҽ baxdı. Ġsmayılın ҽynindҽ uzun, qara zeyli 

yaĢıl qҽba var idi.  Qҽbanın altından, boğazına kip yapıĢmıĢ, 

ҽyindiriyi qara pҽrҽmi ilҽ iĢlҽnmiĢ dümağ köynҽk geymiĢdi. 

BaĢına qoyduğu kiçicik ҽmmamҽnin tҽһatül-һҽnҽyi 

boğazının altında idi. Arabir namҽһrҽm görҽndҽ üzünҽ 

çҽkirdi Darvazanın Ģiddҽtlҽ döyülmҽsi, görünür, onu da 

oyatmıĢ vҽ mҽsҽlҽdҽn һali olmuĢdu. 

 

Mirzҽli һakim һeyrҽt içindҽ sҽslҽndi:  – Tҽsҽddüqün olum, nҽ tez oyanmısan? 

Oğlan nazik, körpҽ dodaqlarına yaraĢmayan bir ciddiyyҽtlҽ, 
www.vivo-book.com 

 

33 acı-acı gülümsҽdi. 

 – Dedim, sҽfҽrҽ һazır olum. 

 – Hansı sҽfҽrҽ, qurbanın olum? 

 – Ҽgҽr sҽfҽr yoxsa, onda sҽnin qapın belҽ erkҽndҽn niyҽ 

döyülsün vҽ sҽn niyҽ belҽ naraһatsan? 

 

 Mirzҽli һakim uĢağın fҽrasҽtinҽ könlündҽ bir dҽ afҽrin dedi, onun kҽdҽrli taleyinҽ qҽlbi parçalandı. 

 – Tҽsҽddüqün olum, Ģeyxim, һaqsan! Gҽlҽn bҽla sҽnin üçün 

gҽlib. Xҽbҽr gҽtiriblҽr ki, dҽfҽatla göndҽrdiyi qasidlҽrҽ 

verdiyim cavablar padĢaһı qane etmҽyib. Üç yüz atlı 

Laһicanın bir ağaclığındadı. Buraya çatmaqlarına az qalıb. 

Görünür, saraya gҽlҽcҽklҽr. Mҽni bҽrkҽ çҽkib qҽsҽm tҽlҽb 

elҽyҽ bilҽrlҽr. 

 

 Ġsmayıl yeddiyaĢlı uĢaqdan gözlҽnilmҽyҽn bir soyuqqanlıqla soruĢdu: 

 – Mҽslҽһҽtin nҽdi? 

 – Mҽslҽһҽt sҽninlҽdi, Ģeyxim! Ҽgҽr razı olsan, izin versҽn, 

bir fikrim var. Onu düzҽldҽrҽm, bҽlanı sovarıq. 
www.vivo-book.com 

 

34  – Sҽn nҽ mҽslҽһҽt görsҽn, mҽn razıyam. 

 – Afҽrin, mҽnim balam, – deyҽ o özünü saxlaya bilmҽdi, 

һissini büruzҽ verdi. Amma tez dҽ özünü ҽlҽ aldı. – Ҽfv et, 

Ģeyxim, dilim dolaĢdı. 

 

 Ġsmayıl ömründҽ ata mҽһҽbbҽtinin nҽ olduğunu görmҽmiĢdi, bilmirdi. Doğrudur, anası da, һҽbsxanada ikҽn 

qardaĢları da onu sevҽr, oxĢardılar. Lҽlҽ Hüseyn bҽy, 

Mҽһҽmmҽd bҽy vҽ Ҽһmҽd bҽy, Türkman qardaĢları da ona 

candan ҽziz adamları kimi baxardılar. Qaçqınlıq, 

gizlҽnmҽlҽr zamanı bu adamların һҽr biri canından keçib 

onu qoruyurdu. Müridlҽrdҽn qazı Ҽһmҽd, xҽtib Fҽrruxzad, 

TalıĢ yolunda Tulunava һakimi, RҽĢtdҽ Ҽmir Ġsһaq vҽ 

baĢqalarından çox һörmҽt görmüĢdü. Hҽr birisi dҽ һҽyatını 

tҽһlükҽdҽ qoyaraq müҽyyҽn müddҽtdҽ körpҽ Ģeyxi öz 

evindҽ gizlҽtmiĢdi. Bu adamların içindҽ o, xüsusilҽ iki 

qadını unutmurdu. Bunların biri evindҽ onu bir ay 

müddҽtindҽ gizlҽdҽn Xancan adlı bir qadın, digҽri yaralarını 

müalicҽ edҽn Uban adlı türkҽçarҽçi arvad idi. Hamısını 

sevmiĢdi, unutmurdu, dualarında yad edirdi. Hamısı da onu 
www.vivo-book.com 

 

35 dinin rüknü bir Ģeyx kimi qorumuĢdu. Amma indi Mirzҽli 

һakimin bu «afҽrin, mҽnim balam» sözlҽri Ġsmayılın 

qҽlbinin dҽrinliklҽrinҽ iĢlҽdi. Bir anlıq mҽnsҽbini, rütbҽsini, 

daima müridlҽr tҽrҽfindҽn ona tҽlqin olunan Ģeyxliyini, 

böyüklüyünü unudub, Mirzҽli һakimҽ yaxınlaĢdı. Bir anlıq 

onu qucaqlamaq, bҽlalı baĢını kiĢinin enli, qüvvҽtli sinҽsinҽ 

sıxmaq istҽdi. Lakin Mirzҽli һakimin son «Ҽfv et, Ģeyxim, 

dilim dolaĢdı» sözlҽri mövqeyini onun yadına saldı. Yarı 

yolda dayandı: 

– Mҽslҽһҽtini söylҽ, – deyҽ ҽmr etdi. 

 – ġeyxim, mҽn qҽsҽm yad etmҽliyҽm. Onlar bunu tҽlҽb 

etmҽsinlҽr, evi axtarmasınlar deyҽ onlardan ҽvvҽl özüm 

Qurani-mübinҽ and içmҽliyҽm. Gҽl, izin ver, bir һiyleyi-

Ģҽriyyҽ iĢlҽdҽk. Onsuz da bu gecҽ yuxumda atan 

büzürgüvarı görmüĢҽm. Ҽlini uzadıb mҽni xilas elҽyib. 

Bilirҽm ki, bu gün Rüstҽm padĢaһdan birdҽfҽlik xilas 

olacam. 

 – Nҽ izin? 

 – Mҽn and içib sҽnin bu torpaqlarda olmadığını demҽliyҽm. 

 – Axı onlar gҽlҽnҽcҽn mҽn sҽnin torpaqlarından uzaqlaĢa 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə