Əzizə CəfərzadəYüklə 2,16 Mb.

səhifə7/101
tarix25.08.2018
ölçüsü2,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   101

www.vivo-book.com 

 

36 bilmҽrҽm. Lҽlҽm dҽ burda yoxdu. Onsuz... 

 

KiĢi һҽr iki ҽlini göyҽ qaldırdı.  – Ҽstҽğfurullaһ... Dilim kҽlmeyi-Ģҽһadҽtҽ gҽlmҽsin, ҽgҽr 

mҽn sҽnin bu evdҽn çölҽ qҽdҽm qoymağını düĢünmüĢҽmsҽ. 

Sҽn burdan һeç yana getmҽyҽcҽksҽn. Qoymaram da... 

 – Bҽs onda... 

Mirzҽli һakim qapıya çöndü, kimi isҽ sҽslҽdi: 

 – Qulam, o zҽmbili gҽti... 

 

 Nökҽrlҽrdҽn biri otağa daxil oldu. Düyü külҽĢindҽn toxunmuĢ yumĢaq vҽ olduqca iri bir zҽnbil gҽtirdi, yerҽ 

qoyub çıxdı. Ġsmayıl һeyrҽt içindҽ zҽnbilҽ vҽ Mirzҽli 

һakimҽ baxırdı. Hakim izaһa mҽcbur oldu: 

 

 – Qҽdҽmlҽrinin qurbanı olum, – dedi, – oxuduğun kҽlama sҽdҽqҽ gedim, qҽlbinҽ toxunmasın! Sҽn bir neçҽ saatlıq, 

mҽn and içҽnҽcҽn, bu zҽmbilin içindҽ, raһatca özün üçün 

oturacaqsan. Zҽmbil ağacdan asılmıĢ olacaq. Mҽn dҽ and 

içҽcҽm ki, sҽn bu torpaqda deyilsҽn. Bax, һiyleyi-Ģҽriyyҽ 
www.vivo-book.com 

 

37 budu. 

 

 Ġsmayıl һeyrҽt içindҽ dayanmıĢdı, Çҽkdiyi ҽziyyҽtlҽri xatırladı: gizli zirzҽmilҽr, tҽndirlҽr, külbҽlҽr içindҽ günlҽr, 

һҽftҽlҽrlҽ saxlanmıĢdı; bir saatlığa zҽnbil içindҽ oturmaq nҽ 

Ģey idi ki? UĢaq oyuncağı idi! Ġsmayıl: 

 – Razıyam, – dedikdҽ Mirzҽli raһat nҽfҽs aldı. Ҽlavҽ 

binaküzarlıq etmҽk üçün cҽld otaqdan çıxdı. O һҽr Ģeyi özü 

etmҽli idi ki, nökҽrlҽr bu sirrҽ vaqif olmasınlar. 

 

 

  B Ġ B Ġ X A N I M  S U L T A N I M  

 

  Müҽlliminin qırxı çıxsa da, Ģaһzadҽ Qazi bҽyin otaqlarından Ģҽnlik sҽslҽri gҽlmirdi. O, vaxtının çoxunu 

gҽzintilҽrdҽ, nҽdimi Saleһlҽ müsaһibҽlҽrdҽ keçirirdi. 

ġaһzadҽnin bütün sirlҽrindҽn agaһ olan Saleһ, onun tez-tez 

bir qҽzҽli oxumasından ĢübһҽlҽnmiĢdi. 

 www.vivo-book.com 

 

38 Canımı yandırdı Ģövqün, ey nigarım, qandasan?   

Gözlҽrim nuru iki alamdҽ varım, qandasan? 

Bağrımı qal eylҽdi acı fҽraqın, gҽl iriĢ! 

Ey lҽbi vҽslҽt Ģҽrabi-xoĢgüvarım, qandasan? 

Firqҽtin xarı mҽni gör kim na mҽcruh eylҽmiĢ, 

Ey gözü nҽrgiz, һҽbibi-gülüzarım, qandasam? 

 

Saleһ bu nҽrgiz gözlü, gülüzlü sevgilinin kim olduğunu bilirdi. Bu müddҽt ҽrzindҽ bir neçҽ dҽfҽ Bibiһeybҽtҽ getmiĢ, 

ġıx Kҽblҽliyҽ qonaq olmuĢdular. Bir neçҽ dҽfҽ qocaya nҽzir 

adı ilҽ xeyli pul vҽ һҽdiyyҽlҽr dҽ aparmıĢdılar. ġıx Kҽblҽli 

cavanların kimliyini bilmҽsҽ dҽ, varlı ailҽdҽn olduqlarını 

baĢa düĢür, amma gümanı Bibixanıma getmir, gҽnclҽrin belҽ 

dindar zҽvvar olmaqlarından fҽrҽһlҽnirdi. Qazi bҽyin 

Ģaһzadҽ olduğunu ağlına gҽtirmirdi. 

ġaһzadҽ, qҽlbindҽ Bibixanımı «Sultanım xanım» adlandırır, 

gҽlҽcҽk һaqqında arzularını getdikcҽ daһa da dostlaĢdığı 

Saleһdҽn gizlҽmir, ona danıĢırdı. 

 

...Saray bir-birinҽ dҽymiĢdi. ġaһzadҽdҽ gözü olan bütün 
www.vivo-book.com 

 

39 ҽyan vҽ ҽĢrҽf qızları onun sadҽ bir «kҽndçi qızına ac-yalavac 

Ģıx qızına vurulmasını» eĢitmiĢdilҽr. Saleһ uzun götür-

qoydan vҽ mҽlҽkҽnin tҽkidlҽrindҽn sonra mҽsҽlҽni ona 

açmağa mҽcbur olmuĢdu. Oğlunun xҽstҽ yatağına düĢmҽkdҽ 

olduğu, bu eĢqin cavan Ģaһzadҽni dҽli-divana elҽdiyini 

görҽn mҽlҽkҽ mҽsҽlҽni ataya – ġirvanĢaһ Fҽrrux Yasara 

bildirmiĢdi. Fҽrrux Yasar ҽvvҽlcҽ һirslҽnmiĢdi, sonra da 

һҽkimlҽrin oğluna çarҽ edҽ bilmҽdiklҽrini, onun gündҽn-

günҽ zҽiflҽdiyini görüb razılaĢmıĢ, mҽlҽkҽyҽ demiĢdi: 

 – Eybi yoxdur. Nҽ olsun ki! Saraya o qҽdҽr kҽtçi-kütçü 

evindҽn kҽniz, cariyҽ gҽtirilir ki! Bu da onlardan biri. 

Cavanlıq һҽvҽsi keçҽr, gözü-könlü doyar. Sonra istҽdiyimiz 

Ģaһzadҽ, ya da xanzadҽ qızı alarıq. Cavandı, vaxtı keçmir... 

 

Belҽliklҽ dҽ, Bibixanım istҽyib-istҽmҽdiyindҽn asılı olmayaraq, yurdundan ayrılıb, saraya gҽtirildi. Yalnız bu 

zaman qoca baba ġıx Kҽblҽli dindar zҽvvarların kimliyini 

bildi, cavanların onun qapısına gҽldiyi günҽ lҽnҽtlҽr yağdırıb 

xҽzana düĢmüĢ, bülbülü uçmuĢ һҽyҽtindҽ tҽk qaldı. 

 www.vivo-book.com 

 

40  Gҽlin bargaһa gҽtirilҽn günü mҽlҽkҽ bircҽ Ģҽrt kҽsdi. Tҽzҽ 

gҽlin onun saray dairҽsindҽ görünmҽyҽcҽk, Ģahzadҽ üçün 

ayrılmıĢ һҽrҽm otaqlarında qalacaq. Ona tҽk bircҽ qulluqçu, 

bir dҽ bir cariyҽ verilҽcҽk. BiĢmiĢini dҽ dҽrbar mҽtbҽxindҽn 

һҽmin cariyҽ alıb aparacaq. Kҽndçi qızı saraya belҽ 

buraxılmıĢdı. 

 

Ġlk günlҽr qҽribҽ bir xumarlıq içindҽ keçdi. Ҽvvҽl dҽ Bibixanım gҽnclҽrin gҽliĢlҽrindҽ dünyagörmüĢ babası ġıx 

Kҽblҽlidҽn arif çıxmıĢdı. Cavan oğlanın mҽһz onun xҽtrinҽ 

buralara gҽldiyini, onun zҽvvarı olduğunu duymuĢdu. Bҽlkҽ 

dҽ, oğlanın sevgiyҽ һazır olan qҽlbinin çırpıntılarını öz 

körpҽ ürҽyinin gözü ilҽ görmüĢdü?! Qoca baba gҽnclik 

dövrünü çoxdan keçirmiĢ, belҽ һisslҽri çoxdan unutmuĢdu. 

Ona görҽ dҽ cavanların olduqca sadҽ kҽlҽklҽrinҽ aldanmıĢdı. 

Amma Bibixanım özü bu dövrҽ indicҽ qҽdҽm qoyduğundan 

һisslҽri onu aldatmamıĢdı. Qızın qҽlbi Qazi bҽylҽ һҽmaһҽng 

çırpınmağa baĢlamıĢdı. Ҽlbҽttҽ, o, iĢin belҽ bitҽcҽyini, 

saraya aparılacağını gözlҽmirdi. Lakin qҽdҽr onu gҽnc 

Ģaһzadҽnin qızğın qoynuna atanda, qız bu һissi dҽruni bir 
www.vivo-book.com 

 

41 sevinclҽ qarĢıladı. 

Doğma yurdundan, dost vҽ rҽfiqҽlҽrindҽn mҽһrum edilmiĢ 

Bibixanım «Sultanım xanıma» çevrilҽndҽn sonra bütün 

varlığı ilҽ gҽnc vҽ gözҽl ҽrinҽ bağlandı. Qazi bҽy ҽvvҽlcҽ 

anasının qoyduğu Ģҽrtҽ ҽһҽmiyyҽt vermҽsҽ dҽ, günlҽr 

keçdikcҽ bunun ağırlığını dҽrk etmҽyҽ baĢladı. Bütün 

ünsiyyҽtlҽrdҽn mҽһrum edilmiĢ Sultanım xanım, dörd divar 

arasında qapanıb qalmıĢ, özünҽ һeç bir iĢ tapa bilmir, 

darıxırdı. 

 

 Sarayda tҽk qaldığı bu günlҽrdҽ qız babasının ҽncir ağacları ilҽ ҽһatҽ olunmuĢ balaca һҽyҽtini xatırlayardı. Ata-anasını 

çox erkҽn itirmiĢdi. Heç aran-saranı belҽ xatirinҽ gҽtirҽ 

bilmirdi. Gözünü açandan özünü babasının dizi üstündҽ 

görmüĢdü. Bir azacıq böyüyҽn kimi, qonĢuları Xeyransa 

xalanın kömҽyilҽ evin evdarlığını ҽlinҽ almıĢ, biĢ-düĢ 

elҽmҽyҽ baĢlamıĢdı. Bundan sonra daһa babası ev iĢlҽrinҽ 

qarıĢmırdı. Günlҽri Ģıxlarla pirin yanında keçir, zҽvvar qҽbul 

elҽyib yola salırdı. Qız isҽ Xeyransa arvaddan ҽncir soyub 

möcalanda qurutmaqla nüskҽndҽ, qaynadıb qurutmaqla 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   101


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə